Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Tag: Diantara surat annisa’

HR. Tirmidzi: 2968 – Diantara surat annisa’

Telah menceritakan kepada kami ‘Abd bin Humaid telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus dari Abu Bakar bin Ayyasy dari Abu Ishaq dari Al Barra` ia berkata: “Seseorang mendatangi Rasu...

HR. Tirmidzi: 2966 – Diantara surat annisa’

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Dawud telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Mu’adz dari Simak dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ia berkata...

HR. Tirmidzi: 2964 – Diantara surat annisa’

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya bin Abu Umar dan Abdullah bin Abu Zinad dengan maksud yang sama, keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Sufyan bin ‘Uyainah dari Ibnu ...

HR. Tirmidzi: 2963 – Diantara surat annisa’

Telah menceritakan kepada kami Khallad bin Aslam Al Baghdadi telah menceritakan kepada kami An Nadlr bin Syumail dari Isra`il dari Tsuwai bin Abu Fakhitah dari Ayahnya dari Ali bin Abu Thalib ia berka...

HR. Tirmidzi: 2962 – Diantara surat annisa’

Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ahmad bin Abu Syu’aib Abu Muslim Al Harrani telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salamah Al Harrani telah menceritakan kepada kami Muhammad bin...

HR. Tirmidzi: 2961 – Diantara surat annisa’

Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan telah menceritakan kepada kami Abdusshamad bin Abdul Warits telah menceritakan kepada kami Sa’id bin ‘Ubaid Al Huna`i telah menceritakan k...

HR. Tirmidzi: 2960 – Diantara surat annisa’

Telah menceritakan kepada kami ‘Abd bin Humaid telah mengabarkan kepada kami Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij ia berkata: Aku mendengar Abdurrahman bin Abdullah bin Abu R...

HR. Tirmidzi: 2958 – Diantara surat annisa’

Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Muhammad Az Za’farani telah menceritakan kepada kami Al Hajjaj bin Muhammad dari Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami Abdul Karim ia mendengar Mi...

HR. Tirmidzi: 2955 – Diantara surat annisa’

Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Muhammad Az Za’farani telah menceritakan kepada kami Syababah telah menceritakan kepada kami Warqa` bin Umar dari ‘Amru bin Dinar dari Ibnu Abba...

HR. Tirmidzi: 2954 – Diantara surat annisa’

telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja’far telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari Adi bin Tsabit ia berkata: Aku mendengar A...

HR. Tirmidzi: 2953 – Diantara surat annisa’

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Al Laits bin Sa’d dari Ibnu Syihab dari ‘Urwah bin Zubair menceritakan bahwa Abdullah bin Zubair bercerita kepadanya,...

HR. Tirmidzi: 2949 – Diantara surat annisa’

Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Umar telah menceritakan kepada kami Sufyan dari ‘Amru bin Dinar dari seseorang anak Ummu Salamah, dari Ummu Salamah ia berkata: “Wahai Rasulullah, a...

HR. Tirmidzi: 2948 – Diantara surat annisa’

Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Umar telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Abu Najih dari Mujahid dari Ummu Salamah ia berkata: “Laki-laki pergi berperang, sedangkan wanita tid...

HR. Tirmidzi: 2945 – Diantara surat annisa’

Telah menceritakan kepada kami Humaid bin Mas’adah Bashri telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Al Mufadlal telah menceritakan kepada kami Al Jurairi dari Abdurrahman bin Abu Bakrah dari Ayah...

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Apabila telah ditunaikan salat,
maka bertebaranlah kamu di muka bumi,
dan carilah karunia Allah & ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.
QS. Al-Jumu’ah [62]: 10

Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman,
(yaitu) orang-orang yang khusyu’ dalam salatnya,
dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan & perkataan) yang tiada berguna,
dan orang-orang yang menunaikan zakat,
QS. Al-Mu’minun [23]: 1-4

Selamatkanlah kami dengan rahmat Engkau dari (tipu daya) orang-orang yang kafir.
QS. Yunus [10]: 86

Kebajikan itu ialah beriman kepada Allah,
hari kemudian,
malaikat-malaikat, kitab,
nabi & memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya,
anak yatim, orang-orang miskin,
musafir (yang perlu pertolongan) & orang yang meminta-minta
QS. Al-Baqarah [2]: 177

Podcast

Doa

Instagram