QS. Al Kahfi (Penghuni-penghuni Gua) – surah 18 ayat 46 [QS. 18:46]

اَلۡمَالُ وَ الۡبَنُوۡنَ زِیۡنَۃُ الۡحَیٰوۃِ الدُّنۡیَا ۚ وَ الۡبٰقِیٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَیۡرٌ عِنۡدَ رَبِّکَ ثَوَابًا وَّ خَیۡرٌ اَمَلًا
Al-maalu wal banuuna ziinatul hayaatiddunyaa wal baaqiyaatush-shaalihaatu khairun ‘inda rabbika tsawaaban wakhairun amalaa;

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.
―QS. 18:46
Topik ▪ Takwa ▪ Amal shaleh sebagai pintu kebaikan ▪ Menafikan sifat kantuk dan tidur pada Allah
18:46, 18 46, 18-46, Al Kahfi 46, AlKahfi 46, Al-Kahf 46

Tafsir surah Al Kahfi (18) ayat 46

Tafsir Kementrian Agama RI

Tafsir QS. Al Kahfi (18) : 46. Oleh Kementrian Agama RI

Dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta’ala menjelaskan apa yang menjadi kebanggaan manusia dalam dunia ini.
Harta benda dan anak-anak disebutkan dalam ayat ini, karena manusia sangat memperhatikannya.
Banyak harta dan anak dapat memberikan kehidupan dan martabat yang terhormat kepada seseorang yang memilikinya.
Seperti halnya Uyainah pemuka Quraisy yang kaya itu atau Qurtus orang Israil itu, mempunyai kedudukan mulia di tengah-tengah kaumnya, karena kekayaan dan anak buahnya yang banyak.
Dalam pada itu karena keduanya itu pulalah orang merasa takabur dan merendahkan orang lain.
Tuhan menegaskan bahwa harta dan anak itu hanyalah perhiasan hidup duniawi, bukan perhiasan dan bekal untuk ukhrawi.
Padahal manusia sudah menginsafi bahwa keduanya itu segera akan binasa dan tidak patut dijadikan bahan kesombongan.
Harta dalam urutan ayat ini didahulukan dari anak, padahal anak itu lebih dekat ke hati manusia, karena harta itu sebagai perhiasan lebih sempurna dari anak.
Harta dapat menolong orang tua dan anak setiap waktu dan dengan harta itu pula kelangsungan hidup keturunan dapat terjamin.
Kebutuhan manusia terhadap harta lebih besar dari kebutuhannya terhadap anak, tidak sebaliknya.
Karena itu orang yang punya anak banyak, tapi tak punya harta, biasanya hidup melarat dan sengsara.

Kemudian Allah subhanahu wa ta’ala menjelaskan bahwa hal yang patut dibanggakan ialah amal kebaikan yang buahnya dirasakan oleh manusia sepanjang zaman sampai akhirat, seperti amal ibadah salat, puasa, zakat, jihad di jalan Allah serta amal ibadah sosial seperti membangun sekolah, rumah yatim, rumah-rumah orang-orang jompo dan lain sebagainya.
Amal kebaikan ini Lebih baik pahalanya di sisi Allah daripada harta dan anak-anak yang jauh dari petunjuk Allah subhanahu wa ta’ala, dan amal kebaikan itu tentulah lebih banyak memenuhi harapan kepada ahlinya di hari akhirat.

Tafsir al-Misbah
Oleh Muhammad Quraish Shihab:

Harta benda dan anak merupakan keindahan dan kesenangan hidup kalian di dunia.
Akan tetapi semuanya tidak ada yang abadi, tidak ada yang langgeng, dan pada akhirnya akan musnah.
Kebaikan- kebaikan yang kekal adalah yang terbaik untuk kalian di sisi Allah.
Allah akan melipatgandakan pahalanya dan itulah sebaik-baik tempat menggantungkan harapan bagi manusia.

Tafsir al-Jalalain
Oleh Jalaluddin al-Mahalli & Jalaluddin as-Suyuthi:

(Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia) keduanya dapat dijadikan sebagai perhiasan di dalam kehidupan dunia (tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh) yaitu mengucapkan kalimat:

Subhaanallaah Wal Hamdulillaah Wa Laa Ilaaha Illallaah Wallaahu Akbar, menurut sebagian ulama ditambahkan Walaa Haulaa Walaa Quwwata Illaa Billaahi (adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu serta lebih baik untuk menjadi harapan) hal yang diharap-harapkan dan menjadi dambaan manusia di sisi Allah subhanahu wa ta’ala

Tafsir al-Muyassar
Oleh tim Mujamma’ Raja Fahd arahan Syaikh al-Allamah Dr. Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh:

Harta dan anak-anak adalah keindahan dan kekuatan di dunia yang fana ini, sedangkan amal-amal shalih (terutama tasbih, tahmid, takbir dan tahlil) adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu daripada harta dan anak-anak.
Amal-amal shalih ini adalah sebaik-baik pahala yang diharapkan manusia di sisi Rabbnya, lalu dengan hal itu ia akan mendapatkan di akhirat apa yang dulu ia harapkan di dunia.

Tafsir Ibnu Katsir
Oleh Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi:

Firman Allah subhanahu wa ta’ala:

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia.

Sama halnya dengan makna yang terkandung di dalam ayat lain yang di­sebutkan melalui firman-Nya:

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas.
(Q.S. Ali ‘Imran [3]: 14), hingga akhir ayat.

Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian hanyalah cobaan (bagi kalian), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar.
(Ath Taghabun: 15)

Dengan kata lain, kembali kepada Allah dan menyibukkan diri dengan beribadah kepada-Nya adalah lebih baik bagi kalian daripada menyibukkan diri dengan hal-hal tersebut, menghimpun dunia (harta), serta merasa khawatir yang berlebihan terhadap hal-hal tersebut.
Karena itulah dalam firman selanjutnya disebutkan:

Tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi ha­rapan.

Ibnu Abbas, Sa’id ibnu Jubair, serta lain-lainnya dari kalangan ulama Sa­laf yang bukan hanya seorang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-baqiyatus salihatu ialah salat lima waktu.

Ata ibnu Abu Rabah dan Sa’id ibnu Jubair telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa yang dimaksud dengan al-baqiyatus salihat ialah ucapan:

Mahasuci Allah, dan segala puji bagi Allah, dan tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah Mahabesar.

Hal yang sama dikatakan pula oleh Amirul Mu’minin Usman ibnu Affan ketika ditanya mengenai makna al-baqiyah ini, maka ia menjawab bahwa hal itu adalah ucapan:

Tidak ada Tuhan selain Allah, dan Mahasuci Allah, dan segala puji bagi Allah, dan Allah Mahabesar, dan tidak ada upaya (untuk menghindari kedurhakaan) dan tidak ada kekuatan (untuk melakukan ibadah) kecuali hanya dengan (pertolongan) Allah, Yang Mahatinggi lagi Mahaagung.

Hal ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad.
Disebutkan bahwa:

telah menceri­takan kepada kami Abu Abdur Rahman Al-Muqri, telah menceritakan kepada kami Haiwah, telah menceritakan kepada kami Abu Uqail, bahwa ia pernah mendengar Al-Haris (bekas budak Usman r.a.) mengatakan, “Pada suatu hari Usman duduk di suatu majelis, dan kami pun duduk bersamanya.
Maka datanglah juru azan kepadanya (memberitahukan masuknya waktu salat), lalu ia meminta air dalam sebuah wadah —me­nurutku jumlah air tersebut kurang lebih satu mud banyaknya—, kemudian dipakainya untuk wudu.
Sesudah itu ia berkata, ‘Saya pernah melihat Rasulullah ﷺ melakukan wudu seperti wuduku ini (yang kuperagakan kepada kalian),’ lalu beliau ﷺ bersabda: ‘Barang siapa melakukan wudu seperti wuduku ini, kemudian ia berdiri dan salat Lohor, maka diampuni baginya semua dosa yang ada, antara salat Lohor dan salat Subuhnya.
Kemudian bila ia salat Asar, maka diampuni baginya semua dosa yang ada antara salat Asar dan salat Lohornya.
Kemudian bila ia salat Magrib, maka diampuni baginya semua dosa yang ada antara salat Magrib dan salat Asarnya.
Kemudian bila ia salat Isya, maka diampuni baginya semua dosa yang ada antara salat Magrib dan salat Isyanya.
Kemudian barangkali ia tidur di malam harinya, lalu bangun di pagi hari dan melakukan wudu dan salat Subuh, maka diampuni baginya semua dosa yang ada antara salat Isya dan salat Subuhnya.
Semuanya itu adalah kebaikan-kebaikan yang dapat menghapuskan keburukan-keburukan (dosa-dosa).
Orang-orang bertanya, ‘Ini adalah kebaikan-kebaikan.
Maka apakah yang dimaksud dengan al-baqiyatus salihat, hai Usman?’ Usman menjawab bahwa yang dimaksud dengannya ialah kalimah: ‘Tidak ada Tuhan selain Allah, Mahasuci Allah, segala puji bagi Allah, Allah Mahabesar, tidak ada upaya (untuk menjauhkan diri dari kedurhakaan) dan tidak ada kekuatan (untuk mengerjakan ibadah) kecuali hanya dengan (pertolongan) Allah, Yang Maha­tinggi lagi Mahaagung.

Malik telah meriwayatkan dari Imarah ibnu Abdullah ibnu Shayyad, dari Sa’id ibnul Musayyab yang mengatakan bahwa al-baqiyatus salihat adalah kalimah: Mahasuci Allah, segala puji bagi Allah, Tidak ada Tuhan selain Allah, Allah Mahabesar, dan tidak ada daya dan tidak ada ke­kuatan kecuali dengan (pertolongan) Allah.

Muhammad ibnu Ajlan telah meriwayatkan dari Imarah, “Sa’id ibnul Musayyab pernah bertanya kepadaku tentang makna al-baqiyatus salihat, maka aku menjawab, ‘Salat dan saum.’ Sa’id ibnul Musayyab berkata, ‘Jawabanmu tidak tepat.’ Aku berkata, ‘Zakat dan haji.’ Sa’id ibnul Musayyab berkata, ‘Jawabanmu masih kurang tepat juga, tetapi sesungguhnya yang dimaksud dengannya adalah lima buah kalimat,’ yaitu:

Tidak ada Tuhan selain Allah, Allah Mahabesar, Mahasuci Allah, segala puji bagi Allah, dan tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan (pertolongan) Allah’.”

Ibnu Juraij mengatakan, telah menceritakan kepadaku Abdullah ibnu Us­man ibnu Khaisam, dari Nafi’ ibnu Sarjis, ia pernah menceritakan kepada­nya bahwa ia bertanya kepada Ibnu Umar tentang apa yang dimaksud dengan istilah al-baqiyatus salihat.
Maka Ibnu Umar r.a.
menjawab: Tidak ada Tuhan selain Allah, Allah Mahabesar, Mahasuci Allah, dan tidak ada daya serta tidak ada kekuatan kecuali dengan (pertolongan) Allah.

Mujahid mengatakan, yang dimaksud dengan al-baqiyatus salihat ialah ucapan:

Mahasuci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah Mahabesar.

Abdur Razzaq mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ma’mar, dari Al-Hasan dan Qatadah sehubungan dengan firman-Nya:

…tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh.

Bahwa yang dimaksud dengannya ialah ucapan: Tidak ada Tuhan selain Allah, Allah Mahabesar, segala puji bagi Allah, dan Mahasuci Allah.

Ibnu Jarir mengatakan, “Saya menjumpai di dalam kitab saya sebuah hadis dari Al-Hasan ibnus Sabbah Al-Bazzar, dari Abu Nasr At-Tammar, dari Abdul Aziz ibnu Muslim, dari Muhammad ibnu Ajlan, dari Sa’id Al-Maqbari, dari ayahnya, dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda: Mahasuci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah Mahabesar, semuanya itu adalah amalan-amalan yang kekal lagi saleh’.”

Telah menceritakan pula kepadaku Yunus, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb, telah menceritakan kepada kami Amr ibnul Haris, bah­wa Darij (yaitu Abus Samah) pernah menceritakan kepadanya, dari Abul Haisam, dari Abu Sa’id, bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda: “Perbanyaklah oleh kalian amalan-amalan yang kekal lagi sa­leh.” Ketika ditanyakan, “Apakah yang dimaksud dengannya, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Al-millah (agama).” Di­tanyakan lagi, “Apakah yang dimaksud dengannya, wahai Ra­sulullah?”
Rasulullah ﷺ bersabda, “Takbir (Allah Mahabe­sar), tahlil (tidak ada Tuhan selain Allah), tasbih (Mahasuci Allah), dan segala puji bagi Allah serta tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan (pertolongan) Allah.”

Ibnu Wahb mengatakan, telah menceritakan kepadaku Abu Sakhr, bahwa Abdullah ibnu Abdur Rahman (pelayan Salim ibnu Abdullah) telah mence­ritakan kepadanya bahwa Salim pernah mengutusnya kepada Muhammad ibnu Ka’b Al-Qurazi untuk suatu keperluan.
Salim berpesan, “Sampaikan­lah kepadanya, hendaknya dia menemuiku di pinggir kuburan ini, karena aku mempunyai suatu keperluan dengannya.” Maka keduanya bertemu dan salah seorang mengucapkan salam kepada yang lainnya, kemudian Salim berkata kepadanya, “Bagaimanakah menurutmu makna al-baqiyatus salihat?’ Muhammad ibnu Ka’b Al-Qurazi menjawab, “Tidak ada Tuhan selain Allah, Allah Mahabesar, Mahasuci Allah, dan tidak ada daya serta tidak ada kekuatan kecuali dengan (pertolongan) Allah.” Salim berkata kepada Ibnu Ka’b, “Sejak kapan engkau jadikan kalimah ‘La Haula Wala Ouwwata lila Billah’ ke dalam al-baqiyatus sdlihat?’ Ibnu Ka’ b menjawab, “Saya selalu menggabungkannya ke dalamnya.” Salim terus menanyainya sebanyak dua atau tiga kali, tetapi Ibnu Ka’b tetap teguh dengan pendiriannya.
Akhirnya Ibnu Ka’b berkata, “Kamu memprotes?”
Salim menjawab, “Ya, saya memprotes, karena sesungguhnya saya per­nah mendengar Abu Ayyub Al-Ansari menceritakan hadis berikut, bahwa ia pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

Aku dinaikkan ke langit, dan di langit aku melihat Ibrahim ‘alaihis salam Maka Ibrahim bertanya, ‘Hai Jibril, siapakah orang yang bersamamu ini?’ Jibril menjawab, ‘Muhammad.’ Maka Ibrahim menyambut kedatanganku dengan sambutan yang gembira lagi hangat.
Kemudian Ibrahim berkata, ‘Perintahkanlah kepada umatmu agar mereka memperbanyak tanaman surga, karena sesungguhnya surga itu tanahnya wangi dan buminya luas sekali.’ Aku bertanya, ‘Apakah tanaman surga itu?’ Ibrahim menjawab: Tidak ada daya (untuk menghindarkan diri dari kedurhakaan) dan tidak ada kekuatan (untuk mengerjakan ibadah) kecuali dengan (pertolongan)Allah’.”

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Yazid dari Al-Awwam, telah menceritakan kepadaku seorang lelaki dari kalangan Ansar dari kalangan keluarga An-Nu’man ibnu Basyir yang menceritakan, “Rasulullah ﷺ keluar dari rumah menemui kami saat kami berada di masjid sesudah salat Isya, maka beliau menengadah­kan pandangannya ke arah langit, lalu menundukkannya, sehingga kami menduga bahwa telah terjadi sesuatu di langit.
Kemudian beliau bersabda: ‘Ingatlah, sesungguhnya kelak sesudahku akan ada para amir (pemimpin) yang gemar berdusta dan zalim, maka barang siapa yang percaya kepada kedustaan mereka dan memihak mereka dalam kezalimannya, dia bukan termasuk golonganku dan aku bukan termasuk golongannya.
Dan barang siapa yang tidak mempercayai kedustaan mereka serta tidak membantu kezaliman mereka, dia adalah termasuk golonganku, dan aku termasuk golongannya.
Ingatlah, sesungguhnya ucapan ‘Mahasuci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah Mahabesar’ adalah amalan-amalan yang kekal lagi saleh (baik)’.”

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Affan, telah menceritakan kepada kami Aban, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu»Abu Kasir, dari Zaid, dari Abu Salam, dari seorang maula (bekas budak) Rasulullah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda: Lima hal yang amat menguntungkan lagi membuat neraca amal perbuatan bertambah sangat berat (dengan amal kebaikan), yaitu ucapan “Tidak ada Tuhan selain Allah, Allah Mahabesar, Ma­hasuci Allah, dan segala puji bagi Allah ” serta anak saleh yang meninggal dunia, lalu orang tuanya merelakannya demi karena Allah.
Rasulullah ﷺ bersabda pula: Lima hal yang amat menguntungkan, yaitu barang siapa yang menghadap kepada Allah dalam keadaan meyakininya, pasti masuk surga, beriman kepada Allah dan hari kemudian, ber­iman kepada adanya surga dan neraka, serta hari berbangkit sesudah mati dan hari perhitungan (amal perbuatan).

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Rauh, telah menceritakan kepada kami Al-Auza’i, dari Hassan ibnu Atiyyah yang mengatakan, “Syaddad ibnu Aus r.a.
berada dalam suatu perjalanan, la­lu ia turun istirahat di suatu tempat, dan berkata kepada pelayannya, ‘Hidangkanlah makanan perbekalan kita, untuk kita sia-siakan.’ Maka saya memprotesnya, dan ia berkata, ‘Tidak sekali-kali aku mengucapkan suatu kalimat sejak saat masuk Islam melainkan saya kendalikan dan saya pikirkan terlebih dahulu selain dari kata-kataku ini.
Maka janganlah kalian menganggapnya, tetapi saya minta kalian menghafal baik-baik apa yang akan saya katakan kepada kalian ini.
Saya pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Apabila manusia menimbun emas dan perak, maka timbunlah (pahala) membaca kalimah-kalimah berikut oleh kalian, yaitu: “Ya Allah, sesungguhnya saya memohon keteguhan dalam urus­an ini (agama Islam) dan tekad yang kuat untuk menempuh jalan petunjuk, dan saya memohon kepada-Mu mensyukuri nikmat-Mu, dan saya memohon kepada-Mu kebaikan dalam menyembah-Mu, dan saya memohon kepada-Mu hati yang sejahtera, dan memohon kepada-Mu lisan yang benar, dan saya memohon kepada-Mu dari kebaikan yang Engkau ketahui, serta saya berlindung kepada-Mu dari keburukan apa yang Engkau ketahui, dan saya memohon ampunan kepada-Mu terhadap semua dosa(ku) yang Engkau ketahui, sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui semua yang gaib’.”

Imam Tabrani mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdul­lah ibnu Najiyah, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Sa’d Al-Aufi, telah menceritakan kepadaku ayahku, telah menceritakan kepada kami Umar ibnul Husain, dari Yunus ibnu Nafi’ Al-Jadali, dari Sa’d ibnu Junadah r.a.
yang mengatakan, “Saya termasuk orang pertama dari ka­langan penduduk Taif yang datang kepada Nabi ﷺ Saya berangkat menempuh jalan dataran tinggi Taif, yaitu dari As-Surrah, di pagi hari.
Sampai di Mina pada waktu asar, lalu saya mendaki jalan perbukitan dan kemudian turun, lalu datang menemui Nabi ﷺ dan saya masuk Islam.
Nabi ﷺ mengajari saya Firman Allah subhanahu wa ta’ala: Katakanlah, “Dialah Allah Yang Maha Esa.” (Al-Ikhlas: 1) Maksudnya surat Al-Ikhlas, juga surat Az-Zalzalah.
Nabi ﷺ mengajari saya kalimah-kalimah berikut: Mahasuci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah Mahabesar.
Kemudian beliau bersabda, ‘Itulah amalan-amalan yang kekal lagi saleh’.”

Dengan sanad yang sama dalam hadis lain disebutkan seperti berikut:

Barang siapa yang bangun di waktu malam hari, lalu berwudu dan berkumur (membersihkan) mulutnya, kemudian mengucap­kan “Mahasuci Allah” sebanyak seratus kali, dan “Segala puji bagi Allah ” sebanyak seratus kali, “Allah Maha Besar ” seba­nyak seratus kali.”Tidak ada Tuhan selain Allah” sebanyak seratus kali, maka diampunilah dosa-dosanya kecuali yang ber­kaitan dengan masalah darah (dosa membunuh), karena sesungguhnya dosa membunuh itu tidak terhapuskan.

Ali ibnu Abu Talhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya:

…tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh.

Bahwa yang dimaksud dengannya ialah zikrullah (zikir kepada Allah), yaitu ucapan “Tidak ada Tuhan selain Allah, Allah Mahabesar, Mahasuci Allah, segala puji bagi Allah, Mahasuci Allah, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan (pertolongan) Allah, istigfar, dan salawat untuk Rasulullah, serta saum (puasa), haji, sedekah, memerdekakan bu­dak, jihad, silaturahmi, dan semua amal kebaikan.
Semua itu adalah amal­an-amalan yang kekal lagi saleh, yaitu amalan-amalan yang mengekalkan pelakunya di dalam surga selama masih ada bumi dan langit (yakni untuk selama-lamanya).

Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa yang dimaksud dengan al-baqiyatus salihat ialah kalam yang baik.

Abdur Rahman ib­nu Zaid ibnu Aslam mengatakan, yang dimaksud dengan al-baqiyatus salihat ialah seluruh amal-amal saleh.
Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Jarir.


Kata Pilihan Dalam Surah Al Kahfi (18) Ayat 46

BAAQIYAAT
بَٰقِيَٰت

Lafaz baqiyaat adalah jamak, mufradnya adalah baqiyah. Menurut Ar Razi baqiah bermakna baqa’ (kekal) sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al Haqqah ayat 8,

fahal taraa lahum mim baaqiyah

Apabila ia disandarkan kepada lafaz al hayah atau al hayatul baqiyah bermakna kehidupan hari akhirat yang kekal.

Dalam Mu’jam Al Arabi, ia juga memiliki makna amalan yang tertinggal atau yang meninggalkan kesan.

Lafaz baqiyat disebut dua kali di dalam Al Qur’an yaitu dalam surah:
-Al Kahfi (18), ayat 46,
-Maryam (19), ayat 76.

Kata baqiyaat dalam kedua surah dikaitkan dengan lafaz ash shaalihaat (yang baik).

Terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai makna al baaqiyaatush shaalihaat antaranya:

Sufyan Ats Tsawri dari Ibn ‘Abbas, Ibrahim An Nakh’i, Masruq, Ibn Abi Mulaikah berpendapat al baaqiyaatush shaalihaat adalah ash shalawaatul khams (shalat lima waktu).

Ibn ‘Umar, Ibn Jurayj, ‘Ata’ bin Abi Rabah, Sa’id bin Al Musayyib, Salim, Mujahid, Qatadah dan jumhur ahli tafsir berpendapat, al baaqiyaatush shaalihaat adalah:”

Laa ilaaha illallaahu wallaahu akbar wasubhaanallaahi walhamdulillaahi walaa haula walaa quwwata”

Ibn Zaid dan riwayat dari Ibn Abbas mengatakan al baaqiyaatush shaalihaat adalah al kalamuth thayyib (perkataan yang baik).

Sebahagian ulama berpendapat, ia adalah keseluruhan amalan-amalan yang baik dari perkataan dan perbuatan. lni adalah pendapat Ibn Zaid, riwayat ‘Ata’ Al Khurasani dari Ibn Abbas dan dikuatkan oleh Ibn Jarir At Tabari serta Ibn ‘Itiyyah.

Ibn Jarir mengatakan, pendapat yang paling utama adalah pendapat yang mengatakan al baaqiyaatush shaalihaat adalah keseluruhan amalan-amalan yang baik sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Talhah dari Ibn Abbas’ karena semua amalan-amalan baik yang kekal bagi pelakunya di hari akhirat akan diberi ganjaran kepadanya. Allah juga tidak mengkhususkan melalui ayat al baaqiyaatush shaalihaat sebahagian tanpa sebahagian yang lain di dalam kitabnya dan tidak juga melalui berita dari Rasulullah.

Sumber : Kamus Al Qur’an, PTS Islamika SDN. BHD.Hal:100-101

Informasi Surah Al Kahfi (الكهف)
Surat ini terdiri atas 110 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyyah.

Dinamai “Al Kahfi” artinya “Gua ” dan “Ashhabul Kahfi” yang artinya:
“Penghuni-penghuni gua”.
Kedua nama ini diambil dari cerita yang terdapat dalam surat ini pada ayat 9 sampai dengan 26, tentang bebe­rapa orang pemuda yang tidur dalam gua bertahun-tahun lamanya.

Selain cerita tersebut, ter­dapat pula beberapa buah cerita dalam surat ini, yang kesemuanya mengandung i’tibar dan pe­lajaran yang amat berguna bagi kehidupan manusia.
Banyak hadist-hadist Rasulullah ﷺ yang menyatakan keutamaan membaca surat ini.

Keimanan:

Kekuasaan Allah subhanahu wa ta’ala untuk memberi daya hidup pada manusia diluar hukum kebiasaan
dasar-dasar Tauhid serta keadilan Allah subhanahu wa ta’ala tidak berobah untuk se­lama-lamanya
kalimat-kalimat Allah (imu-Nya) amat luas sekali, meliputi segala sesuatu, sehingga manusia tidak mampu buat menulisnya
kepastian datangnya hari berbangkit
Al Qur’an adalah kitab suci yang isinya bersih dari kekacauan dan kepalsuan

Hukum:

Dasar hukum wakalah (berwakil)
larangan membangun tempat ibadah di atas kubur
hukum membaca “Insya Allah”
perbuatan salah yang dilakukan karena lupa adalah dima’afkan
kebolehan merusak suatu barang untuk menghindarkan bahaya yang lebih besar.

Kisah:

Cerita Ashabul kahfi
cerita dua orang laki-laki yang seorang kafir dan yang lain­nya mu’min
cerita Nabi Musa a.s. dengan Khidhr a.s.
cerita Dzulqarnain dengan Ya’juj dan Ma’juj.

Lain-lain:

Beberapa pelajaran yang dapat diambil dari cerita-cerita dalam surat ini antara lain tentang kekuatan iman kepada Allah subhanahu wa ta’ala serta ibadah yang ikhlas kepada­ Nya
kesungguhan seseorang dalam mencari guru (ilmu)
adab sopan-santun antara murid dengan guru
dan beberapa contoh tentang cara memimpin dan memerin­tah rakyat, serta perjuangan untuk mencapai kebahagiaan rakyat dan negara.

Audio

Qari Internasional

Q.S. Al-Kahfi (18) ayat 46 - Oleh Syekh Mishari Alafasy
Q.S. Al-Kahfi (18) ayat 46 - Oleh Syekh Sa'ad Al-Ghamidi
Q.S. Al-Kahfi (18) ayat 46 - Oleh Syekh Muhammad Ayyub

Q.S. Al-Kahfi (18) ayat 46 - Yanti Chrisye (Bahasa Indonesia)
Q.S. Al-Kahfi (18) ayat 46 - Yanti Chrisye (Bahasa Arab)

Murottal al-Qur'an & Terjemahan Indonesia
Q.S. Al-Kahfi - Oleh Syekh Misyari Rasyid Alafasy
Full ayat 1 sampai 110 & Terjemahan


GambarStatistik Q.S. 18:46
  • Rating RisalahMuslim

Ayat ini terdapat dalam surah Al Kahfi.

Surah Al-Kahf (bahasa Arab:الكهف, al-Kahf, "Gua") disebut juga Ashabul Kahf adalah surah ke-18 dalam Al-Qur'an.
Surah ini terdiri atas 110 ayat, termasuk golongan surah-surah Makkiyah.
Dinamai Al-Kahf dan Ashabul Kahf yang artinya Penghuni-Penghuni Gua.
Kedua nama ini diambil dari cerita yang terdapat dalam surah ini pada ayat 9 sampai dengan 26, tentang beberapa orang pemuda (The Seven Sleepers) yang tidur dalam gua bertahun-tahun lamanya.
Selain cerita tersebut, terdapat pula beberapa cerita dalam surat ini, yang kesemuanya mengandung pelajaran-pelajaran yang berguna untuk kehidupan manusia.
Terdapat beberapa hadits Rasulullah ﷺ yang menyatakan keutamaan membaca surah ini.

Dalam surat ini terdapat titik tengah Al-Qur'an yang membelah isi Al-Qur'an menjadi dua bagian.

Nomor Surah 18
Nama Surah Al Kahfi
Arab الكهف
Arti Penghuni-penghuni Gua
Nama lain Al-Hāila, Ashabul Khaf
(Penghuni-Penghuni Gua)
Tempat Turun Mekkah
Urutan Wahyu 69
Juz Juz 15 (1-74) sampai juz 16 (ayat 75-110)
Jumlah ruku' 0
Jumlah ayat 110
Jumlah kata 1589
Jumlah huruf 6550
Surah sebelumnya Surah Al-Isra'
Surah selanjutnya Surah Maryam
4.5
Ratingmu: 4 (1 orang)
SendingPembahasan ▪ ala tu ▪ ala tuha ▪ ala tuhasibni wala tuhasibtu artinya ▪ hadist al kahfi 46 ▪ wala tuhasibni wala tuhasibtu

Iklan

Video

Panggil Video Lainnya


Ikuti RisalahMuslim
               

Copied!

Masukan & saran kirim ke email:
[email protected]

Made with in Yogyakarta