Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

QS. Al Ikhlas (Ikhlas) – surah 112 ayat 1 [QS. 112:1]

قُلۡ ہُوَ اللّٰہُ اَحَدٌ ۚ
Qul huwallahu ahad(un);
Katakanlah (Muhammad),
“Dialah Allah, Yang Maha Esa.
―QS. Al Ikhlas [112]: 1

Daftar isi

Say,
"He is Allah, (who is) One,
― Chapter 112. Surah Al Ikhlas [verse 1]

قُلْ katakanlah

Say,
هُوَ Dia

"He
ٱللَّهُ Allah

(is) Allah,
أَحَدٌ Esa

the One.

Tafsir Quran

Surah Al Ikhlas
112:1

Tafsir QS. Al-Ikhlas (112) : 1. Oleh Kementrian Agama RI

Pada ayat ini, Allah menyuruh Nabi Muhammad menjawab pertanyaan orang-orang yang menanyakan tentang sifat Tuhannya, bahwa Dia adalah Allah Yang Maha Esa, tidak tersusun dan tidak berbilang, karena berbilang dalam susunan zat berarti bahwa bagian kumpulan itu memerlukan bagian yang lain, sedang Allah sama sekali tidak memerlukan suatu apa pun.
Keesaan Allah itu meliputi tiga hal:
Dia Maha Esa pada Zat-Nya, Maha Esa pada sifat-Nya dan Maha Esa pada perbuatan-Nya.

Maha Esa pada zat-Nya berarti zat-Nya tidak tersusun dari beberapa zat atau bagian.
Maha Esa pada sifat-Nya berarti tidak ada satu sifat makhluk pun yang menyamai-Nya dan Maha Esa pada perbuatan-Nya berarti Dialah yang membuat semua perbuatan sesuai dengan firman-Nya:

اِنَّمَآ اَمْرُهٗٓ اِذَآ اَرَادَ شَيْـًٔا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ

Sesungguhnya urusan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu Dia hanya berkata kepadanya,
"Jadilah!"
Maka jadilah sesuatu itu.
(Yasin [36]: 82)

Tafsir QS. Al Ikhlas (112) : 1. Oleh Muhammad Quraish Shihab:


Mereka yang, dengan nada mengolok dan menghina, berkata,
"Gambarkan kepada kami tentang Tuhanmu,"
katakan kepada mereka, wahai Muhammad,
"Allah adalah Tuhan Yang Esa, bukan selain Dia, dan tidak ada sekutu bagi-Nya.

Oleh tim Mujamma’ Raja Fahd arahan Syaikh al-Allamah Dr. Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh:


Wahai Rasul, katakanlah Dialah Allah Yang Maha Esa dengan uluhiyah, rububiyah, nama dan sifat-Nya, tidak ada sekutu bagi-Nya dalam hal itu.

Oleh Jalaluddin al-Mahalli & Jalaluddin as-Suyuthi:(Katakanlah,
"Dialah Allah Yang Maha Esa") lafal Allah adalah Khabar dari lafal Huwa, sedangkan lafal Ahadun adalah Badal dari lafal Allah, atau Khabar kedua dari lafal Huwa.

Oleh Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi:

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Sa’id alias Muhammad ibnu Maisar As-Saghani, telah menceritakan kepada kami Abu Ja’far Ar-Razi, telah menceritakan kepada kami Ar-Rabi’ ibnu Anas, dari Abu Aliyah, dari Ubay ibnu Ka’b, bahwa orang-orang musyrik berkata kepada Nabi ﷺ"Hai Muhammad, gambarkanlah kepada kami tentang Tuhanmu.
Maka Allah menurunkan firman-Nya:
Katakanlah,
"Dialah Allah Yang Mahaesa.
Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.
Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan-Nya."(QS. Al-Ikhlas [112]: 1-4)

Hal yang sama telah diriwayatkan oleh Imam Turmuzi dan Ibnu Jarir, dari Ahmad ibnu Mani’ —Ibnu Jarir menambahkan— dan Mahmud ibnu Khaddasy, dari Abu Sa’id Muhammad ibnu Maisar dengan sanad yang sama.


Ibnu Jarir dan Imam Turmuzi menambahkan bahwa as-samad artinya Tuhan Yang tidak beranak dan tidak diperanakan.
Karena sesungguhnya tiada sesuatu pun yang diperanakan melainkan dia pasti mati, dan tiada sesuatu pun yang mati melainkan akan diwaris, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta’ala tidak mati dan tidak pula diwaris.
dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia.
(QS. Al-lkhlas: 4)
Tiada yang serupa dengan Dia, tiada yang sebanding dengan-Nya, dan tiada sesuatu pun yang semisal dengan Dia.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkannya melalui hadis Abu Sa’id alias Muhammad ibnu Maisar dengan sanad yang sama.
Kemudian Imam Turmuzi meriwayatkannya dari Abu ibnu Humaid, dari Ubaidillah ibnu Musa, dari Abu Ja’far, dari Ar-Rabi’, dari Abul Aliyah, lalu disebutkan hal yang sama secara mursal dan tidak disebutkan dengan kata ‘telah menceritakan kepada kami’.
Kemudian Imam Turmuzi mengatakan bahwa hadis ini lebih sahih sanadnya ketimbang hadis Abu Sa’id.

Hadis lain yang semakna.
Al-Hafiz Abu Ya’la Al-Mausuli mengatakan, telah menceritakan kepada kami Sarij ibnu Yunus, telah menceritakan kepada kami Ismail ibnu Mujalid, dari Mujalid, dari Asy-Sya’bi, dari Jabir r.a., bahwa pernah ada seorang Badui datang kepada Nabi ﷺ lalu bertanya,
"Gambarkanlah kepada kami tentang Tuhanmu."
Maka turunlah firman Allah subhanahu wa ta’ala:
Katakanlah,
"Dialah Allah Yang Maha Esa."(QS. Al-lkhlas: 1), hingga akhir surat.

Sanad hadis ini mutaqarib (berdekatan).
Ibnu Jarir telah meriwayatkannya dari Muhammad ibnu Auf, dari Suraij, lalu disebutkan hal yang semisal, dan hadis ini diriwayatkan oleh bukan hanya seorang dari kalangan ulama Salaf secara mursal.

Ubaid ibnu Ishaq Al-Attar telah meriwayatkan dari Qais ibnur Rabi’.
dari Abu Asim, dari Abu Wa-il, dari Ibnu Mas’ud r.a. yang menceritakan bahwa orang-orang Quraisy berkata kepada Rasulullah ﷺ,
"Gambarkanlah keadaan Tuhanmu kepada kami."
Maka turunlah surat ini yang diawali dengan firman-Nya:
Katakanlah,
"Dialah Allah Yang MahaEsa."
(QS. Al-lkhlas: 1)

Imam Tabrani mengatakan bahwa Al-Faryabi dan lain-lainnya telah meriwayatkannya dari Qais, dari Abu Asim, dari Abu Wa-il secara mursal.


Kemudian Imam Tabrani meriwayatkan melalui hadis Abdur Rahman ibnu Usman At-Tara-ifi, dari Al-Wazi’ ibnu Mani’, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

Segala sesuatu mempunyai predikat dan predikat Allah ialah,
"Katakanlah, ‘Dialah Allah Yang Mahaesa.
Allah adalah Tuhan yang bersifat As-Samad.
As-Samad artinya tidak berongga’."

Hadis lain tentang keutamaannya.


Imam Bukhari mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Muhammad Az-Zuhali, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Saleh, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb, telah menceritakan kepada kami Amr, dari Ibnu Abu Hilal, bahwa Abur Rijal alias Muhammad ibnu Abdur Rahman pernah menceritakan kepadanya dari ibunya (yaitu Amrah binti Abdur Rahman) yang dahulunya berada di dalam asuhan Siti Aisyah r.a. istri Nabi ﷺ, dari Aisyah r.a., bahwa Nabi ﷺ mengangkat seorang lelaki sebagai pemimpin suatu pasukan khusus untuk suatu tugas.
Dan lelaki itu menjadi imam salat dari para sahabatnya dan ia selalu mengakhiri bacaan salatnya dengan surat Al-Ikhlas.
Setelah pasukan khusus itu pulang, mereka menceritakan hal itu kepada Nabi ﷺ, maka Nabi ﷺ bersabda,
"Tanyakanlah kepadanya, mengapa dia melakukan hal itu,"
lalu mereka bertanya kepadanya, dan ia menjawab,
"Karena di dalamnya disebutkan sifat Tuhan Yang Maha Pemurah, dan aku suka membacakannya dalam salatku."
Setelah hal itu disampaikan kepada Nabi ﷺ, maka beliau ﷺbersabda:

Sampaikanlah kepadanya, bahwa Allah menyukainya.

Demikianlah apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab tauhidnya.
Dan di antara mereka ada yang menggugurkan penyebutan Muhammad Az-Zuhali dan menjadikannya melalui riwayat Ahmad ibnu Saleh.
Imam Muslim telah meriwayatkan hadis ini dan juga Imam Nasai melalui Abdullah ibnu Wahb, dari Amr ibnul Haris, dari Sa’id ibnu Abu Hilal dengan sanad yang sama.

Hadis lain.


Imam Bukhari mengatakan di dalam kitab salat-nya, bahwa Ubaidillah telah meriwayatkan dari Sabit, dari Anas r.a. yang telah mengatakan bahwa pernah ada seorang lelaki menjadi imam suatu jamaah di Masjid Quba, manakala dia telah membaca Alquran yang mengawali salatnya, lalu ia mengiringinya dengan bacaan surat Al-lkhlas, setelah itu ia membaca surat yang lainnya.
Hal ini ia lakukan pada tiap rakaat.
Maka para sahabatnya (teman-temannya) berbicara kepadanya,
"Sesungguhnya engkau telah membaca surat ini, tetapi kelihatannya engkau merasa tidak cukup dengannya, lalu engkau baca surat lainnya.
Maka adakalanya engkau baca surat ini saja, atau engkau tinggalkan surat ini dan membaca surat lainnya tanpanya."

Lelaki itu menjawab,
"Aku tidak akan meninggalkannya (surat Al-lkhlas), jika engkau mau menjadikan diriku imam kalian, maka aku akan tetap melakukannya.
Dan jika kalian tidak suka, maka aku tidak mau menjadi imam kalian."
Sedangkan mereka memandang lelaki ini sebagai orang yang paling diutamakan oleh mereka, dan mereka tidak suka bila diimami oleh selainnya.

Ketika Nabi ﷺ datang berkunjung kepada mereka, maka mereka menceritakan kepada beliau berita tersebut, lalu beliau ﷺ bertanya,
"Hai Fulan, apakah yang mencegahmu hingga tidak mau melakukan apa yang diminta oleh teman-temanmu, dan mengapa engkau selalu menetapi surat ini dalam tiap rakaatmu?"
Lelaki itu menjawab,
"Aku menyukainya."
MakaNabi ﷺ bersabda:

Kecintaanmu kepada surat (QS. Al-lkhlas) ini dapat memasukkanmu ke dalam surga.

Hal yang sama telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara ta’liq dengan tegas dan sanad yang sama.
Abu Isa At-Turmuzi di dalam kitab Jami’nya telah meriwayatkan hadis ini dari Al-Bukhari, dari Ismail ibnu Abu Uwais, dari Abdul Aziz ibnu Muhammad Ad-Darawardi, dari Ubaidillah ibnu Umar, lalu disebutkan hal yang semisal.
Kemudian Imam Turmuzi mengatakan bahwa riwayat melalui Ubaidillah, dari Sabit berpredikat garib.

Imam Turmuzi mengatakan bahwa Mubarak ibnu Fudalah telah meriwayatkan dari Sabit, dari Anas, bahwa pernah ada seorang lelaki berkata:
"Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku menyukai surat Qul Huwallahu Ahad (surat) Al-Ikhlas."
Maka Rasulullah ﷺ bersabda:
Kesukaanmu kepadanya dapat memasukkanmu ke dalam surga.

Hadis yang diriwayatkan secara ta’liq oleh Imam Turmuzi ini telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab musnadnya secara muttasil;
untuk itu ia mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Abun Nadr, telah menceritakan kepada kami Mubarak ibnu Fudalah, dari Sabit, dari Anas r.a. yang mengatakan bahwa pernah ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah ﷺ, lalu bertanya,
"Sesungguhnya aku menyukai surat Qul Huwallahu Ahad (surat Al-Ikhlas)."
Maka Rasulullah ﷺ bersabda:
Kesukaanmu kepadanya dapat memasukkanmu ke dalam surga.

Hadis yang menyatakan bahwa surat Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Alquran.
Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ismail, telah menceritakan kepadaku Malik, dari Abdur Rahman ibnu Abdullah ibnu Abdur Rahman ibnu Abu Sa’sa’ah, dari ayahnya, dari Abu Sa’id, bahwa pernah ada seorang lelaki mendengar lelaki lainnya membaca firman-Nya:
Katakanlah,
"Dialah Allah YangMahaesa."
(QS. Al-Ikhlas [112]: 1), hingga akhir surat.

Surat ini dibacanya berulang-ulang (dalam salat sunatnya).
Dan pada pagi harinya lelaki yang mendengar itu datang kepada Nabi ﷺ, lalu menceritakan hal tersebut kepada beliau seakan-akan ia menilainya terlalu sedikit apa yang dibaca lelaki tersebut.
MakaNabi ﷺ bersabda:

Demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaan-Nya, sesungguhnya surat Al-lkhlas itu benar-benar sebanding dengan sepertiga Al-Qur’an.

Ismail ibnu Ja’far menambahkan dari Malik, dari Abdur Rahman ibnu Abdullah, dari ayahnya, dari Abu Sa’id yang mengatakan bahwa telah menceritakan kepadaku saudaraku Qatadah ibnun Nu’mah, dari Nabi ﷺ Imam Bukhari telah meriwayatkannya pula dari Abdullah ibnu Yusuf dan Al-Qa’nabi.
Imam Abu Daud meriwayatkannya dari Al-Qa’nabi, dan Imam Nasai dari Qutaibah;
seluruhnya dari Malik dengan sanad yang sama.
Hadis Qatadah ibnun Nu’man di-musnad-kan oleh Imam Nasai melalui dua jalur, yaitu dari Ismail ibnu Ja’far, dari Malik, dari Qatadah ibnun Nu’man.

Hadis lain.
Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Umar ibnu Hafs, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Al-A’masy, telah menceritakan kepada kami Ibrahim dan Ad-Dahhak Al-Masyriqi, dari Abu Sa’id r.a. yang mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda kepada para sahabatnya,
"Apakah tidak mampu seseorang dari kamu membaca sepertiga Alquran dalam semalam?"
Hal itu terasa berat oleh mereka, lalu mereka berkata,
"Siapakah di antara kami yang mampu melakukannya, wahai Rasulullah?"
Maka Rasulullah ﷺ bersabda:

Allahul Wahidus Samad (surat Al-lkhlas) adalah sepertiga Al-Qur’an.

Imam Bukhari meriwayatkannya secara munfarid melalui Ibrahim ibnu Zaid An-Nakha’i dan Ad-Dahhak ibnu Syurahbil Al-Hamdani Al-Masyriqi, keduanya dari Abu Sa’id.
Al-Fariri mengatakan, ia pernah mendengar Abu Ja’far Muhammad ibnu Abu Hatim mengatakan bahwa Abu Abdullah Al-Bukhari telah meriwayatkan Ibrahim secara mursal, dan dari Ad-Dahhak secara musnad.

Hadis lain.


Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Ishaq.
telah menceritakan kepada kami Ibnu Lahi’ah, dari Al-Haris ibnu Yazid.
dari Abul Haisam, dari Abu Sa’id Al-Khudri r.a. yang mengatakan bahwa Qatadah ibnun Nu’man semalaman membaca surat Al-Ikhlas, lalu diceritakan hal itu kepada Nabi ﷺ Maka Nabi ﷺ bersabda:

Demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaan-Nya, sesungguhnya surat Al-Ikhlas benar-benar sebanding dengan separo atau sepertiga Al-Qur’an.

Hadis lain.


Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Hasan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Lahi’ah, telah menceritakan kepada kami Huyay ibnu Abdullah, dari Abu Abdur Rahman Al-Habli, dari Abdullah ibnu Amr, bahwa Abu Ayyub Al-Ansari dalam suatu majelis mengatakan,
"Tidakkah mampu seseorang dari kamu salat dengan mem¬baca sepertiga Alquran setiap malamnya?"
Mereka berkata,
"Apakah ada seseorang yang mampu melakukannya?"
Abu Ayyub menjawab, bahwa Qul Huwallahu Ahad (surat Al-Ikhlas) adalah sepertiga Alquran.
Maka datanglah Nabi ﷺ yang saat itu telah mendengar apa yang diucapkan Abu Ayyub, lalu beliau ﷺ menegaskan,
"Abu Ayyub benar."

Hadis lain.
Abu Isa At-Turmuzi mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Basysyar, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Sa’id, telah menceritakan kepada kami Yazid ibnu Kaisan, telah menceritakan kepadaku Abu Hazim, dari Abu Hurairah r.a. yang mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda,
"Berkumpullah kamu sekalian, karena sesungguhnya aku akan membacakan kepadamu sepertiga Alquran."
Maka berkumpullah orang-orang yang ada, lalu Nabi ﷺ keluar (muncul) dari rumahnya dan membaca Qul Huwallahu Ahad (surat Al-Ikhlas), setelah itu masuk ke rumah.


Maka sebagian dari kami berkata kepada sebagian yang Lain, bahwa Rasulullah ﷺ telah bersabda,
"Sesungguhnya aku akan membacakan kepada kalian sepertiga Alquran,"
sesungguhnya aku merasa yakin bahwa berita ini datang dari langit.
Kemudian Nabi ﷺ muncul lagi dan bersabda:

Sesungguhnya aku telah mengatakan bahwa aku akan membacakan kepadamu sepertiga Al-Qur’an.
Ingatlah, sesungguhnya surat Al-lkhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Qur’an.

Imam Muslim telah meriwayatkan hal yang sama di dalam kitab sahihnya melalui Muhammad ibnu Basysyar dengan sanad yang sama.
Dan Imam Turmuzi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih garib;
nama Abu Hazim adalah Salman.

Hadis lain.


Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdur Rahman ibnu Mahdi, dari Zaidah ibnu Qudamah, dari Mansur, dari Hilal ibnu Yusaf, dari Ar-Rabi’ ibnu Khaisam, dari Amr ibnu Maimun, dari Abdur Rahman ibnu Abu Laila, dari seorang wanita kalangan Ansar dari Abu Ayyub, dari Nabi ﷺ yang telah bersabda:

Apakah tidak mampu seseorang dari kamu membaca sepertiga Al-Qur’an dalam semalam?
Karena sesungguhnya barang siapa yang membaca Qul Huwallahu Ahad Allahus Samad (surat Al-lkhlas) dalam semalam, berarti sama saja dia dengan membaca sepertiga Al-Qur’an di malam itu.

Hadis ini termasuk yang bersanad sembilan bagi Imam Ahmad.
Imam Turmuzi dan Imam Nasai telah meriwayatkan dari Muhammad ibnu Basysyar Bandar menambahkan, Imam Turmuzi dan Qutaibah, keduanya dari Abdur Rahman ibnu Mahdi dengan sanad yang sama, sehingga dengan adanya sanad ini hadis menjadi bersanad sepuluh.
Menurut riwayat lain, Imam Turmuzi melalui istri Abu Ayyub, dari Abu Ayyub disebutkan hal yang semisal, dan Imam Turmuzi menilainya hasan.
Kemudian Imam Turmuzi mengatakan bahwa dalam bab yang sama telah diriwayatkan oleh Abu Darda, Abu Sa’id, Qatadah ibnun Nu’man, Abu Hurairah, Anas, Ibnu Umar, dan Abu Mas’ud.
Hadis ini hasan dan kami tidak mengetahui ada seseorang yang meriwayatkan hadis ini dengan predikat yang lebih baik dari riwayat Zaidah, dan Imam Turmuzi dalam riwayatnya mengikutkan Israil dan Al-Fudail ibnu Iyad.
Syu’bah dan lain-lainnya yang bukan hanya seorang saja dari kalangan orang-orang yang berpredikat ‘siqah telah meriwayatkan hadis ini dari Mansur, tetapi mereka mengalami idtirab padanya.

Hadis lain.


Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Hasyim, dari Husain, dari Hilal ibnu Yusaf, dari Abdur Rahman ibnu Abu Laila, dari Ubay ibnu Ka’b, bahwa pernah ada seorang lelaki dari kalangan Ansar mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda:
Barangsiapa yangmembaca Qul Huwallahu Ahad(surat Al-Ikhlas), maka seakan-akan dia membaca sepertiga Al-Qur’an.

Imam Nasai meriwayatkannya di dalam kitab Al-Yaum wal Lailah melalui hadis Hasyim, dari Husain, dari Ibnu Abu Laila dengan sanad yang sama;
tetapi di dalam riwayatnya tidak disebutkan Hilal ibnu Yusaf.

Hadis lain.


Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Waqi’, dari Sufyan, dari Abu Qais, dari Amr ibnu Maimun, dari Abu Mas’ud r.a. yang mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda:
Qul Huwallahu Ahad sebanding dengan sepertiga Al-Qur’an.

Ibnu Majah telah meriwayatkan hal yang sama dari Ali ibnu Muhammad Attanafisi, dari Waqi’ dengan sanad yang sama.
Dan Imam Nasai meriwayatkannya di dalam kitab Al-Yaum wal Lailah melalui jalur lain dari Amr ibnu Maimun sacara marfu’ dan mauquf.

Hadis lain.


Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Bahz, telah menceritakan kepada kami Bukair ibnu Abus Samit, telah menceritakan kepada kami Qatadah, dari Salim ibnu Abul Ja’d, dari Ma’dan ibnu Abu Talhah, dari Abud Darda r.a. yang mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda:
"Apakah tidak mampu seseorang dari kamu membaca sepertiga Al-Qur’an setiap harinya?"
Mereka menjawab,
"Benar, wahai Rasulullah, kami adalah orang yang lemah dan tidak mampu melakukan hal itu."
Rasulullah ﷺ bersabda,
"Maka sesungguhnya Allah membagi-bagi Al-Qur’an menjadi tiga bagian;
Qul Huwallahu Ahad (surat Al-lkhlas) adalah sepertiga Al-Qur’an."

Imam Muslim dan Imam Nasai telah meriwayatkannya melalui hadis Qatadah dengan sanad yang sama.

Hadis lain.


Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Umayyah ibnu Khalid, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Abdullah ibnu Muslim keponakan Ibnu Syihab, dari pamannya (yaitu Az-Zuhri), dari Humaid ibnu Abdur Rahman ibnu Auf, dari ibunya (yaitu Ummu Kalsum binti Uqbah ibnu Abu Mu’it yang mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda:
Qul Huwallahu Ahad sebanding dengan sepertiga Al-Qur’an.

Hal yang sama telah diriwayatkan oleh Imam Nasai di dalam kitab Al-Yaum wal Lailah, dari Amr ibnu Ali, dari Umayyah ibnu Khalid dengan sanad yang sama.
Kemudian Imam Nasai meriwayatkannya melalui Jalur Malik, dari Az-Zuhri, dari Humaid ibnu Abdur Rahman dan dikatakan sebagai perkataannya.


Imam Nasai telah meriwayatkannya pula di dalam kitab Al-Yaum wal Lailah melalui hadis Muhammad ibnu Ishaq dari Al-Haris ibnul Fudail Al-Ansari, dari Az-Zuhri, dari Humaid ibnu Abdur Rahman, bahwa pernah ada segolongan orang dari sahabat Nabi ﷺ menceritakan kepadanya dari nabi ﷺ, bahwa Nabi ﷺ pernah bersabda:

Qul Huwallahu Ahad sebanding dengan sepertiga Al-Qur’an bagi orang yang membacanya dalam salatnya.

Hadis lain yang menyatakan bahwa membacanya dapat mewajibkan pelakunya masuk surga.

Imam Malik ibnu Anas telah meriwayatkan dari Ubaidillah ibnu Abdur Rahman, dari Ubaid ibnu Hunain yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Abu Hurairah mengatakan bahwa ia datang bersama Nabi ﷺ, lalu mendengar seorang lelaki membaca Qul Huwallahu Ahad (surat Al-Ikhlas dalam salatnya).
Maka Rasulullah ﷺ bersabda:
"Telah pasti baginya."
Aku bertanya,
"Apanya yang telah pasti?"
Rasulullah ﷺ menjawab,
"Surga."

Imam Turmuzi dan Imam Nasai meriwayatkannya melalui hadis Malik.
Imam Turmuzi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih garib, kami tidak mengenalnya melainkan melalui hadis Malik.
Dalam hadis yang terdahulu telah disebutkan:

Kecintaanmu kepadanya (surat Al-lkhlas) dapat memasukkanmu ke dalam surga.

Hadis yang menyatakan membaca surat Al-lkhlas berulang-ulang.


Al-Hafiz Abu Ya’la Al-Mausuli mengatakan, telah menceritakan kepada kami Qatr ibnu Basyir, telah menceritakan kepada kami Isa ibnu Maimun Al-Qurasyi, telah menceritakan kepada kami Yazid Ar-Raqqasyi, dari Anas r.a. yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:
Tidakkah mampu seseorang dari kamu membaca Qul Huwallahu Ahad sebanyak tiga kali dalam semalam, karena sesungguhnya ia sebanding dengan sepertiga Al-Qur’an.

Sanad hadis ini daif, tetapi lebih baik daripada sebelumnya.

Imam Nasai meriwayatkannya melalui jalur lain dari Mu’az ibnu Abdullah ibnu Habib, dari ayahnya, dari Uqbah ibnu Amir, lalu disebutkan hal yang semisal dengan lafaz:


Itu dapat menghindarkanmu dari segala sesuatu (yang tidak diinginkan).

Hadis lain masih berkisar tentangnya.


Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ishaq ibnu Isa, telah menceritakan kepadaku Lais ibnu Sa’d, telah menceritakan kepadaku Al-Khalil ibnu Murrah, dari Al-Azhar ibnu Abdullah, dari Tamim Ad-Dari r.a. yang mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda:
Barang siapa yang mengucapkan kalimah
"Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata Yang Maha Esa, bergantung kepada-Nya segala sesuatu, tidak beristri, tidak beranak, dan tiada sesuatu pun yang setara dengan-Nya
"
sebanyak sepuluh kali, maka Allah mencatatkan baginya empat puluh juta kebaikan.

Imam Ahmad dan Al-Khalil ibnu Murrah meriwayatkannya secara munfarid, tetapi Imam Bukhari dan lain-lainnya menilainya daif sekali.


Hadis lain.


Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Hasan ibnu Musa, telah menceritakan kepada kami Ibnu Lahi’ah, telah menceritakan kepada kami Zaban ibnu Fa-id, dari Sahl ibnu Mu’az ibnu Anas Al-Juhani, dari ayahnya, dari Rasulullah ﷺ yang telah bersabda:
Barang siapa yang membaca Qul Huwallahu Ahad sampai akhir surat sebanyak sepuluh kali, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah gedung di dalam surga.
Maka Umar berkata,
"Kalau begitu, kami akan memperbanyak bacaannya, wahai Rasulullah."
Rasulullah ﷺ bersabda:
(Pemberian) Allah jauh lebih banyak dan jauh lebih baik.

Imam Ahmad meriwayatkannya secara munfarid.


Imam Abu Muhammad Ad-Darimi meriwayatkannya di dalam kitab musnadnya;
untuk itu ia mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Yazid, telah menceritakan kepada kami Haiwah, telah menceritakan kepada kami Abu Aqil ibnu Ma’bad yang menurut Imam Ad-Darimi ia adalah seorang Wali Abdal, bahwa ia pernah mendengar Sa’id ibnul Musayyab mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi Allah ﷺ pernah bersabda:
Barang siapa yang membaca Qul Huwallahu Ahad sebanyak sepuluh kali, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah gedung di dalam surga.
Dan barang siapa yang membacanya sebanyak dua puluh kali, maka Allah akan membangunkan baginya dua buah gedung di dalam surga.
Dan barang siapa yang membacanya sebanyak tigapuluh kali, maka Allah akan membangunkan baginya tiga buah gedung di dalam surga.
Maka Umar ibnul Khattab berkata,
"Kalau begitu, kami akan memperbanyak."
Rasulullah ﷺ bersabda:
(Pemberian) Allah jauh lebih lapang daripada itu.

Hadis ini mursal predikatnya jayyid (baik).

Hadis lain.


Al-Hafiz Abu Ya’la Al-Mausuli mengatakan, telah menceritakan kepada kami Nasr ibnu Ali, telah menceritakan kepadaku Nuh ibnu Qais, telah menceritakan kepadaku Muhammad Al-Attar, telah menceritakan kepadaku Ummu Kasir Al-Ansariyah, dari Anas ibnu Malik, dari Rasulullah ﷺ yang telah bersabda:
Barang siapa yang membaca Qul Huwallahu Ahad sebanyak lima puluh kali, Allah memberikan ampunan baginya dosa-dosa selama lima puluh tahun.

Sanad hadis berpredikat daif.

Hadis lain.


Abu Ya’la mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abur Rabi’, telah menceritakan kepada kami Hatim ibnu Maimun, telah menceritakan kepada kami Sabit, dari Anas r.a. yang mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda:
Barang siapa yang membaca Qul Huwallahu Ahad dalam sehari sebanyak dua ratus kali, maka Allah mencatatkan baginya seribu lima ratus kebaikan, terkecuali jika ia mempunyai suatu utang.

Sanad hadis ini daif;
Hatim ibnu Maimun dinilai daif oleh Imam Bukhari dan lain-lainnya.
Imam Turmuzi telah meriwayatkannya dari Muhammad ibnu Marzuq Al-Basri, dari Hatim ibnu Maimun dengan sanad yang sama dan lafaz seperti berikut:

Barang siapa setiap harinya membaca Qul Huwallahu Ahad sebanyak dua ratus kali, maka dihapuskan baginya dosa-dosa lima puluh tahun, terkecuali jika ia mempunyai hutang.

Imam Turmuzi meriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada Nabi ﷺ yang telah bersabda:

Barang siapa yang hendak tidur di atas peraduannya, lalu ia merebahkan dirinya pada lambung kanannya dan membaca Qul Huwallahu Ahad sebanyak seratus kali, maka kelak di hari kiamat Tuhan Yang Mahaagung lagi Mahamulia akan berfirman kepadanya,
"Hai hamba-Ku, masuklah kamu ke surga di sebelah kananmu."

Kemudian Imam Turmuzi mengatakan, garib bila melalui hadis Sabit.
Imam Turmuzi telah meriwayatkannya pula melalui jalur lain darinya.


Abu Bakar Al-Bazzar mengatakan, telah menceritakan kepada kami Sahl ibnu Bahr, telah menceritakan kepada kami Hibban ibnu Aglab, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Sabit, dari Anas yang mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda:
Barang siapa yang membaca Qul Huwalldhu Ahad sebanyak dua ratus kali, Allah menghapuskan darinya dosa-dosa selama dua ratus tahun.

Kemudian Al-Bazzar mengatakan bahwa kami tidak mengetahui ada yang meriwayatkannya dari Sabit kecuali Al-Hasan ibnu Abu Ja’far dan Al-Aglab ibnu Tamim, keduanya saling berdekatan atau sekelas dalam hal buruknya hafalan keduanya.

Hadis lain berkenaan dengan doa yang mengandung asma-asma Allah.


Imam Nasai telah mengatakan di dalam tafsir surat ini bahwa telah menceritakan kepada kami Abdur Rahman ibnu Khalid, telah menceritakan-kepada kami Zaid ibnul Habbab, telah menceritakan kepadaku Malik ibnu Magul, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Buraidah, dari ayahnya, bahwa ia masuk ke dalam masjid bersama Rasulullah ﷺ Tiba-tiba beliau menjumpai seorang lelaki sedang berdoa dalam salatnya seraya mengucapkan:
Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau demi kesaksianku yang menyatakan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau Yang Maha Esa, bergantung kepada Engkau segala sesuatu, Yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tiada seorang pun yang setara dengan-Nya.
Maka Rasulullah ﷺ bersabda:
Demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaan-Nya, sesungguhnya dia telah memohon kepada-Nya dengan menyebut asma-Nya yang terbesar, yang apabila dimintakan dengannya pasti diberi dan apabila didoakan dengannya pasti diperkenankan.

As-habbus Sunan yang lainnya telah mengetengahkannya melalui berbagai jalur dari Malik ibnu Magul, dari Abdullah ibnu Buraidah, dari ayahnya dengan sanad yang sama.
Imam Turmuzi mengatakan bahwa hadis ini hasan garib.

Hadis lain, berkenaan dengan bacaannya sebanyak sepuluh kali sesudah salat fardu,

Al-Hafiz Abu Ya’la Al-Mausuli mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdul A’la, telah menceritakan kepada kami Bisyr ibnu Mansur, dari Umar ibnu Syaiban, dari Abu Syaddad, dari Jabir ibnu Abdullah yang mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ telah bersabda:
Ada tiga perkara yang barang siapa mengerjakannya dengan iman, niscaya ia dapat masuk surga dari pintu manapun yang disukainya, dan dinikahkan dengan bidadari sesukanya.
Yaitu orang yang memaaf terhadap pembunuhnya;
dan membayar utangnya dengan sembunyi-sembunyi;
dan membaca sepuluh kali Qul Huwallahu Ahad seusai tiap salat fardunya.
Maka Abu Bakar bertanya,
"Bagaimanakah dengan orang yang hanya melakukan salah satunya saja wahai Rasulullah?"
Rasulullah ﷺ menjawab,
"Berlaku pula bagi orang yang melakukan salah satu (dari ketiga)nya."

Hadis lain mengenai membacanya di saat hendak memasuki rumah.


Al-Hafiz Abu Qasim At-Tabrani mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Abdullah ibnu Bakar As-Sarraj Al-Askari telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnul Faraj, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnuzZabarqan, dari Marwan ibnu Salim, dari Abu Zar’ah, dari Amr ibnu Jarir, dari Jarir ibnu Abdullah yang mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ telah bersabda:
Barang siapa yang membaca Qul Huwallahu Ahad saat hendak memasuki rumahnya, maka dijauhkanlah kefakiran dari penduduk rumah itu dan juga para tetangganya.

Sanad hadis berpredikat daif.

Hadis yang menceritakan tentang memperbanyak bacaan surat Al-Ikhlas dalam semua keadaan.


Al-Hafiz Abu Ya’la mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ishaq Al-Musayyabi, telah menceritakan kepada kami Yazid ibnu Harun, dari Al-Ala ibnu Muhammad As-Saqafi yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Anas ibnu Malik mengatakan bahwa ketika kami sedang bersama Rasulullah ﷺ di medan Tabuk, maka terbitlah matahari dengan sinar dan cahayanya yang belum pernah kami lihat sebelumnya.
Lalu datanglah Malaikat Jibril kepadaNabi ﷺ Maka Nabi ﷺ bertanya,
"Hai Jibril, mengapa kulihat matahari hari ini terbit dengan sinar dan cahaya yang belum pernah kulihat sebelumnya seperti itu.
Jibril menjawab, bahwa sesungguhnya hal itu disebabkan Mu’awiyah ibnu Mu’awiyah Al-Laisi, dia telah meninggal dunia pada hari ini di Madinah, maka Allah mengirimkan kepadanya tujuh puluh ribu malaikat untuk menyalatkannya."
Rasulullah ﷺ bertanya,
"Mengapademikian?"
Jibril menjawab, bahwa dia adalah orang yang banyak membaca Qul Huwallahu Ahad di malam dan siang harinya, dan saat ia berdiri, berjalan, dan duduknya.
Maka maukah engkau, ya Rasulullah;
aku akan mengambil segenggam tanah kuburnya, lalu engkau menyalatkannya?"
Rasulullah ﷺ menjawab,
"Ya,"
maka Rasulullah ﷺ menyalatkannya.

Hal yang semisal telah diriwayatkan oleh Abu Bakar Al-Baihaqi di dalam kitab Dala’ilun Nubuwah-nya.
melalui jalur Yazid ibnu Harun, dari Al-Ala ibnu Muhammad, tetapi ia orang yang dicurigai sebagai pemalsu hadis;
hanya Allah-lah Yang Maha Mengetahui.

Jalur lain.


Abu Ya’la mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu ibrahim Asy-Syami alias Abu Abdullah, telah menceritakan kepada kami Usman ibnul Haisam (muazzin masjid Basrah yang ada padaku), dari Mahmud alias Abu Abdullah, dari Ata ibnu Abu Maimunah, dari Anas yang mengatakan bahwa Jibril turun menemui Nabi ﷺ, lalu berkata,
"Telah meninggal dunia Mu’awiyah ibnu Mu’awiyah Al-Laisi, apakah engkau ingin menyalatkan jenazahnya?"
Nabi ﷺ menjawab,
"Ya."
Maka Jibril memukulkan sayapnya ke bumi, maka tiada suatu pohon pun dan tiada pula suatu dataran tinggi pun melainkan merendah, maka Jibril mengangkat dipan Nabi ﷺ Sehingga Nabi ﷺ dapat melihat jenazah Mu’awiyah Al-Laisi, lalu beliau bertakbir menyalatkannya, sedangkan di belakang beliau terdapat dua saf dari para malaikat, yang setiap safnya terdiri dari tujuh puluh ribu malaikat.
Maka Nabi ﷺ bertanya,
"Hai Jibril, karena apakah dia mendapat kedudukan yang tinggi seperti ini dari Allah subhanahu wa ta’ala?"
Jibril menjawab,
"Ini berkat kecintaannya kepada Qul Huwallahu Ahad yang selalu dibacanya saat datang dan perginya, saat berdiri dan duduknya, dan dalam semua keadaannya."

Imam Baihaqi telah meriwayatkannya melalui riwayat Usman ibnul Haisam (juru azan), dari Mahbub ibnu Hilal, dari Ata ibnu Abu Maimunah, dari Anas, lalu disebutkan hal yang semisal;
dan inilah sanad yang benar.
Sedangkan Mahbub ibnu Hilal menurut Abu Hatim Ar-Razi orangnya tidak terkenal.
Dan hadis ini telah diriwayatkan pula melalui berbagai jalur yang lain, yang sengaja tidak kami utarakan untuk mempersingkat, tetapi semuanya berpredikat daif.

Hadis lain mengenai keutamaan surat Al-Ikhlas dan surat Mu’awwizatain.


Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abul Mugirah, telah menceritakan kepada kami Mu’az ibnu Rifa’ah, telah menceritakan kepadaku Ali ibnu Yazid, dari Al-Qasim, dari Abu Umamah, dari Uqbah ibnu Amir yang mengatakan bahwa ia bersua dengan Rasulullah ﷺ, lain ia memulai salam kepada beliau dan memegang tangannya, kemudian bertanya,
"Wahai Rasulullah, amalan apakah yang dapat menyelamatkan orang mukmin?"
Rasulullah ﷺ menjawab:
"Hai Uqdah, jagalah lisanmu, jadikanlah rumahmu seakan-akan hias buat dirimu, dan menangislah atus kekeliruanmu.
Uqbah ibnu Amir melanjutkan, bahwa lalu ia bersua lagi dengan Rasulullah ﷺ di lain waktu.
Maka belilaulah yang memulai salam kepadanya, lalu beliau memegang tangannya dan bersabda:
"Hai Uqbah, maukah aku ajarkan kepadamu sebaik-baik tiga surat yang diturunkan di dalam Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Qur’anul Azim?"
Aku menjawab,
"Tentu saja mau, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu."
Maka Rasulullah ﷺ membacakan kepadaku Qul Huwallahu Ahad (surat Al-Ikhlas), Qul Auzu Birabbil Falaq, dan Qul Auzu Birabbin Nas (surat Al-Falaq dan surat An-Nas).

Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda:
Hai Uqbah, jangan engkau lupakan ketiga surat ini dan janganlah kamu tidur di malam hari sebelum membacanya.
Uqbah mengatakan bahwa setelah itu ia tidak pernah melupakan ketiga surat tersebut sejak Nabi ﷺ mengatakan,
"Janganlah kamu melupakannya."
Dan ia tidak pernah pula tidur di malam hari melainkan membaca ketiga surat itu.
Uqbah melanjutkan, bahwa lalu ia bersua lagi dengan Rasulullah ﷺ, maka ia memulai membaca salam dan memegang tangannya lalu bertanya,
"Wahai Rasulullah, ceritakanlah kepadaku tentang amal-amal yang paling utama."
Rasulullah ﷺ menjawab:
Hai Uqbah, bersilaturahmilah dengan orang yang memutuskannya darimu, dan berilah orang yang tidak pernah memberimu, dan berpalinglah dari orang yang berbuat zalim kepadamu.

Sebab-Sebab Diturunkannya Surah Al Ikhlas (112) Ayat 1

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, al-Hakim, dan Ibnu Khuzanah, dari Abul ‘Aliyah, yang bersumber dari Ubay bin Ka’ab.
Diriwayatkan pula oleh ath-Thabarani dan Ibnu Jarir, yang bersumber dari Jabir bin ‘Abdillah bahwa kaum musyrikin meminta penjelasan tentang sifat-sifat Allah kepada Rasulullah ﷺ, dengan berkata,
“Jelaskan kepada kami sifat-sifat Rabb-mu.” Ayat Al-Ikhlash 1-4 ini turun berkenaan dengan peristiwa tersebut, sebagai tuntunan untuk menjawab permintaan kaum musyrikin.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Ibnu ‘Abbas, diriwatkan pula oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Qatadah, dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Mundzir yang bersumber dari Sa’id bin Jubair, bahwa beberapa orang Yahudi, diantaranya Ka’ab bin al-‘Asyraf dan Hayy bin Akhthab, menghadap Nabi ﷺ, mereka berkata,
“Hai Muhammad, lukiskan sifat-sifat Rabb yang mengutusmu.” Ayat Al-Ikhlash 1-4 ini turun untuk menerangkan sifat-sifat Allah.

Menurut as-Suyuthi kata al-musyrikiin (kaum musyrikin) dalam hadits yang bersumber dari Ubay bin Ka’ab adalah kaum musyrikin dari kaum Ahzab.
Dengan demikian dapat dipastikan Madaniyyah, sesuai hadits Ibnu ‘Abbas.Jadi tidak ada pertentangan antara dua hadits di atas.
Hal ini diperkuat pula oleh riwayat Abusy Syaikh di dalam kitab al-‘Azhamah dari Aban, yang bersumber dari Anas yang meriwayatkan bahwa Yahudi Khaibar menghadap Nabi ﷺ dan berkata: “Hai Abul Qasim.
Allah menjadikan malaikat dari cahaya hijab, Adam dari tanah hitam, iblis dari api yang menjulang, langit dari asap, dan bumi dari buih air.
Cobalah terangkan kepada kami tentang Rabb-mu.” Rasulullah ﷺ tidak menjawab, sehingga turunlah Jibril membawa wahyu, yaitu surat ini (al-Ikhlash 1-4) yang melukiskan sifat-sifat Allah.

Sumber : Asbabun Nuzul – K.H.Q Shaleh – H.A.A Dahlan dkk.

Unsur Pokok Surah Al Ikhlas (الإخلاص‎‎)

Surat ini terdiri atas 4 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyyah, diturunkan sesudah surat An Naas.

Dinamakan "Al lkhlas" karena surat ini sepenuhnya menegaskan kemurnian ke-Esaan Allah subhanahu wa ta’ala.

Keimanan:

▪ Penegasan tentang kemurnian ke-Esaan Allah Subhanahu Wa Ta`ala dan menolak segala macam kemusyrikan dan menerangkan bahwa tidak ada sesuatu yang menyamai-Nya.

Ayat-ayat dalam Surah Al Ikhlas (4 ayat)

1 2 3 4

Lihat surah lainnya

Audio Murottal

QS. Al-Ikhlas (112) : 1-4 ⊸ Misyari Rasyid Alafasy
Ayat 1 sampai 4 + Terjemahan IndonesiaQS. Al-Ikhlas (112) : 1-4 ⊸ Nabil ar-Rifa’i
Ayat 1 sampai 4

Gambar Kutipan Ayat

Surah Al Ikhlas ayat 1 - Gambar 1 Surah Al Ikhlas ayat 1 - Gambar 2
Statistik QS. 112:1
  • Rating RisalahMuslim
4.9

Ayat ini terdapat dalam surah Al Ikhlas.

Surah Al-Ikhlas (Arab:الإخلاص, “Memurnikan Keesaan Allah”) adalah surah ke-112 dalam Alquran.
Surah ini tergolong surah Makkiyah, terdiri atas 4 ayat dan pokok isinya adalah menegaskan keesaan Allah sembari menolak segala bentuk penyekutuan terhadap-Nya.
Kalimat inti dari surah ini, “Allahu ahad, Allahus shamad” (Allah Maha Esa, Allah tempat bergantung), sering muncul dalam uang dinar emas pada zaman Kekhalifahan dahulu.
Sehingga, kadang kala kalimat ini dianggap sebagai slogan negara Khilafah Islamiyah, bersama dengan dua kalimat Syahadat.

Nomor Surah 112
Nama Surah Al Ikhlas
Arab الإخلاص‎‎
Arti Ikhlas
Nama lain Al-Tauhid • Al-Shamad • Al-Najah • Al-Ma’rifah • Al-Asas • Al-Tajrid • Al-Tafrid • Al-Bara’ah • Al-Musyaqsyaqah
Tempat Turun Mekkah
Urutan Wahyu 22
Juz Juz 30
Jumlah ruku’ 1 ruku’
Jumlah ayat 4
Jumlah kata 15
Jumlah huruf 47
Surah sebelumnya Surah Al-Lahab
Surah selanjutnya Surah Al-Falaq
Sending
User Review
4.7 (13 suara)
Bagi ke FB
Bagi ke TW
Bagi ke WA
Tags:

112:1, 112 1, 112-1, Surah Al Ikhlas 1, Tafsir surat AlIkhlas 1, Quran Al-Ikhlas 1, Surah Al Ikhlas ayat 1

Video Surah

112:1


Load More

Ayat Pilihan

Ketahuilah bahwa kehidupan dunia (bagi orang tak beriman) hanyalah permainan & sesuatu yang melalaikan. Dan di akhirat (nanti) ada azab keras & ampunan dari Allah serta keridaan-Nya. Kehidupan dunia tak lain hanya kesenangan yang menipu
QS. Al-Hadid [57]: 20

Orang yang kembali (mengambil riba),
maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka,
mereka kekal di dalamnya.
QS. Al-Baqarah [2]: 275

Jadilah engkau pemaaf & suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf,
serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.
QS. Al-A’raf [7]: 199

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan.
Dia telah ciptakan manusia dari segumpal darah.
Bacalah dan Tuhanmulah Yang Maha Mulia, Yang mengajar (manusia) dengan pena,
Dia mengajar kepada manusia apa yang tak diketahuinya
QS. Al-‘Alaq [96]: 1-5

Hadits Shahih

Podcast

Doa Sehari-hari

Soal & Pertanyaan Agama

Surah yang terpanjang dalam Alquran adalah ...

Correct! Wrong!

Penjelasan:
Surah Al-Baqarah adalah surah ke-2 dalam Alquran. Surah ini terdiri dari 286 ayat, 6.121 kata, dan 25.500 huruf dan tergolong surah Madaniyah. Surah ini merupakan surah dengan jumlah ayat terbanyak dalam Alquran.

Jumlah surah-surah dalam Alquran adalah ...

Correct! Wrong!

Sebab-sebab turunnya ayat Alquran disebut ...

Correct! Wrong!

+

Array

Pesan utama dari kandungan Alquran adalah ...

Correct! Wrong!

Nama lain dari surah Al-Insyirah adalah ...

Correct! Wrong!

Pendidikan Agama Islam #26
Ingatan kamu cukup bagus untuk menjawab soal-soal ujian sekolah ini.

Pendidikan Agama Islam #26 1

Mantab!! Pertahankan yaa..
Jawaban kamu masih ada yang salah tuh.

Pendidikan Agama Islam #26 2

Belajar lagi yaa...

Share your Results:

Soal Agama Islam

Pendidikan Agama Islam #28

Siapa nama ayah Nabi muhammad shallallahu alaihi wasallam? … Siapa nama Nabi setelah Nabi Isa ‘Alaihissalam? … Setiap umat Islam wajib menuntut ilmu. Bagaimana hukum mempelajari Ilmu Agama? … Kewajiban menuntut ilmu terdapat pada Alquran surah … Ada berapa syarat dalam menuntut ilmu? …

Pendidikan Agama Islam #6

Sifat dasar hukum Alquran adalah keseimbangan dalam hal aspek material dan psikologis, yang disebut sebagai … Alquran dimulai dengan surah Al Fatihah (pembukaan) dan berakhir dengan surah … Alquran adalah panduan dan pedoman manusia bagi mereka yang beriman. Ini dikonfirmasikan oleh Allah dalam surah … Alquran bertindak sebagai Hudan, yang artinya adalah … Dalam Surah Al-Baqarah ayat 2, Allah berfirman bahwa Alquran adalah pedoman untuk orang …

Pendidikan Agama Islam #20

Berikut adalah contoh bahwa Allah Subhanahu Wa Ta`ala Maha Mendahulukan. Zakat menurut bahasa زكة , yang bermakna …Yang termasuk mustahiq (orang berhak menerima zakat) berikut yaitu … Setelah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam wafat maka diganti oleh sahabat sebagai pemimpin ummat disebut … Jasa khalifah Umar bin Khatab yang sampai saat ini masih dipergunakan, yaitu …

Kamus Istilah Islam

mikat

Apa itu mikat? mi.kat batas tempat atau waktu bagi seseorang yang akan melaksanakan ibadah haji atau umrah untuk memulai ihramnya, seperti mulai berihram dari Bukit Yalamlam bagi jemaah yang datang dari Indonesia … •

Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar

Siapa itu Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar? Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar adalah seorang ulama dari golongan tabi’in, dan ahli fiqih ternama yang termasuk dalam Tujuh Fuqaha Madinah. Al-Qasim adalah cucu dari sahabat Nabi Abu Bakar ash-Shiddiq. Ayahnya adalah Muhammad bin Abu Bakar, sedangkan ibunya salah seorang dari putr … • al-Qasim ibn Muhammad • Al-Qasim bin Muhammad

makruh

Apa itu makruh? mak.ruh dianjurkan untuk ditinggalkan, tetapi tidak berdosa apabila dikerjakan; dipandang makruh apabila berlebih-lebihan memakai wangi-wangian pada waktu puasa … •