QS. Al Hajj (Haji) – surah 22 ayat 52 [QS. 22:52]

وَ مَاۤ اَرۡسَلۡنَا مِنۡ قَبۡلِکَ مِنۡ رَّسُوۡلٍ وَّ لَا نَبِیٍّ اِلَّاۤ اِذَا تَمَنّٰۤی اَلۡقَی الشَّیۡطٰنُ فِیۡۤ اُمۡنِیَّتِہٖ ۚ فَیَنۡسَخُ اللّٰہُ مَا یُلۡقِی الشَّیۡطٰنُ ثُمَّ یُحۡکِمُ اللّٰہُ اٰیٰتِہٖ ؕ وَ اللّٰہُ عَلِیۡمٌ حَکِیۡمٌ
Wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin walaa nabii-yin ilaa idzaa tamanna alqasy-syaithaanu fii umnii-yatihi fayansakhullahu maa yulqiisy-syaithaanu tsumma yuhkimullahu aayaatihi wallahu ‘aliimun hakiimun;

Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasulpun dan tidak (pula) seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan, syaitanpun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu, Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayat-Nya.
Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana,
―QS. 22:52
Topik ▪ Keutamaan Al Qur’an ▪ Al Qur’an terpelihara dari penyelewengan ▪ Fenomena ketegangan permukaan bumi
22:52, 22 52, 22-52, Al Hajj 52, AlHajj 52, Al-Haj 52, Alhaj 52, Al Haj 52, Al-Hajj 52

Tafsir surah Al Hajj (22) ayat 52

Tafsir Kementrian Agama RI

Tafsir QS. Al Hajj (22) : 52. Oleh Kementrian Agama RI

Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta’ala seakan-akan memperingatkan orang-orang yang beriman akan usaha-usaha yang dilakukan oleh setan, baik setan dalam bentuk jin, maupun setan dalam bentuk manusia untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah.

Di antara usaha-usaha setan itu ialah apabila Rasul membicarakan ayat-ayat Allah, atau menjelaskan dan menyampaikan syariat yang dibawanya kepada para sahabatnya, maka bangunlah setan-setan itu dan berusahalah mereka memasukkan ke dalam hati para pendengar sesuatu tafsiran yang salah, sehingga mereka meyakini bahwa ayat-ayat atau syariat yang disampaikan Rasul itu, bukan berasal dari Allah, tetapi semata-mata ucapan Rasul saja, yang dibuat-buat untuk meyakinkan manusia akan kenabian dan kerasulannya.
Ada pula di antara setan-setan itu menyisipkan tafsir yang salah terhadap ayat-ayat itu, sehingga tanpa disadari oleh para pendengar, mereka telah menyimpang dengan tafsir itu sendiri dari maksud ayat yang sebenarnya.

Usaha setan itu tidak saja dilakukan terhadap Alquran dan hadis-hadis Nabi, tetapi juga telah dilakukannya terhadap agama dan kitab-kitab suci yang diturunkan kepada para Rasul.
Usaha-usaha setan itu ada yang berhasil.
Hal ini akan ternyata bila dipelajari dengan sungguh-sungguh sejarah agama yang dibawa para Rasul dan sejarah kitab-kitab suci yang diturunkan Allah kepada mereka.
Telah banyak dimasukkan oleh setan ke dalam agama-agama itu sesuatu yang dapat menyesatkan manusia dari jalan Allah.
Yang disisipkan itu bukan saja hal yang ringan dan bukan prinsip, tetapi banyak pula yang telah berhasil disisipkan itu sesuatu yang dapat merubah azaz dan pokok agama itu, Allah subhanahu wa ta’ala berfirman:

Mereka suka merubah perkataan (Allah) dari tempat-tempatnya dan mereka (sengaja) melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya, dan kamu (Muhammad) senantiasa akan melihat kekhianatan dari mereka, kecuali sedikit di antara mereka (yang tidak berkhianat).
(Q.S. Al-Ma’idah [5]: 13)

Agama yang diturunkan Allah kepada para Rasul dahulu yang telah banyak dicampuri oleh perbuatan setan, di antaranya ialah agama Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud dan Nabi Isa ‘alaihis salam

Dalam sejarah kaum Muslimin setelah Rasulullah ﷺ dan para sahabat beliau yang terdekat meninggal dunia, nampak dengan jelas usaha-usaha untuk merusak dan merubah agama Islam itu.
Sekalipun mereka tidak berhasil dalam usaha untuk merubah, menambah atau mengurangi ayat-ayat Alquran, karena Alquran itu dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta’ala, tetapi mereka hampir saja berhasil memasukkan hadis-hadis palsu ke dalam kumpulan hadis-hadis Nabi.
Di samping itu juga mereka hampir berhasil menafsirkan ayat-ayat Alquran dengan tafsir atau takwil yang jauh.

Di samping usaha-usaha mereka untuk merusak ayat-ayat suci Alquran, hadis Nabi dan syariat Islam, mereka juga berusaha untuk merusak hidup dan kehidupan manusia, seperti jika seorang mencita-citakan adanya sesuatu kebaikan pada dirinya, maka ditimbulkanlah oleh setan di dalam diri dan pikiran orang itu pendapat atau keyakinan bahwa citacita yang ingin dicapai itu sulit memperolehnya, amat banyak halangan dan rintangannya, sehingga timbul pada diri dan kemauan orang itu rasa takut dan rasa tidak sanggup mencapai cita-cita yang baik itu.

Mengenai Alquran banyak sekali usaha-usaha untuk meniru-nirunya, memasukkan tafsir dan takwilan yang salah ke dalamnya, memasukkan khurafat-khurafat dan sebagainya, namun semua usaha itu mengalami kegagalan.
Hal ini sesuai dengan jaminan Allah terhadap pemeliharaan Alquran itu, Allah subhanahu wa ta’ala berfirman:

Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Alquran dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.
(Q.S. Al-Hijr [15]: 9)

Jika diperhatikan sejarah Alquran, amat banyaklah cara yang dilakukan Allah dalam pemeliharaan Alquran itu, di antaranya ialah: Di masa Rasulullah masih hidup, maka setiap ayat-ayat Alquran diturunkan beliau menyuruh menuliskan dan menghafalnya.

1.
Tidak lama setelah Rasulullah ﷺ meninggal dunia, seluruh Alquran telah dapat dikumpulkan dan ditulis pada lembaran-lembaran yang kemudian diikat dan disimpan oleh Abu Bakar, kemudian oleh Umar, kemudian oleh Hafsah binti Umar.
Di masa Usman Alquran yang ditulis pada lembaran-lembaran itu dibukukan.
Buku atau kitab Alquran dinamai “Mushaf”.
Ada lima buah mushaf yang ditulis di masa Usman itu.
Dari mushaf yang lima itulah kaum Muslimin di seluruh dunia Islam di masa itu menyalin Alquran.

2.
Mendorong dan menambah semangat orang-orang yang berilmu, agar mereka memperdalam ilmunya.
Dengan kemampuan iimu yang ada padanya itu, ia dapat mempertahankan kemurnian Alquran dari segala macam subhat dan penafsiran yang salah yang ingin dimasukkan ke dalamnya.

3.
Sejak masa Nabi ﷺ sampai saat ini, setiap masa selalu ada omng yang hafal seluruh Alquran, sehingga sukar dilakukan penyisipan-penyisipan ke dalamnya.
Bahkan kesalahan tulisan yang sedikit saja pada ayat-ayat Alquran telah dapat menimbulkan reaksi yang kuat dari kalangan kaum Muslimin.

Dalam setiap periode dalam sejarah Islam, selalu ada tokoh-tokoh ulama yang sanggup membela dan mempertahankan ajaran Islam dari serangan yang datang dari luar Islam yang beraneka ragam bentuknya.

Pada saat-saat banyak timbul usaha-usaha pemalsuan hadis pada permulaan abad kedua hijriyah, tampillah Khalifah Umar bin Abdul Aziz.
Beliau berusaha mengumpulkan dan membukukan hadis-hadis Nabi ﷺ yang masih berada dalam hafalan para tabiin, dan sebagian telan dituliskan oleh para sahabat.
Beliau memerintah para pejabat di daerah-daerah, dan para ulama agar mengumpulkan hadis-hadis Nabi di daerah mereka masing-masing.
Di antara para ulama itu ialah Imam Zuhri.
Maka oleh Imam Zuhri ini dikumpulkan hadis-hadis Nabi itu.
Sekalipun pada masa itu belum lagi dilakukan penelitian dan pemisahan hadis-hadis mana yang palsu dan mana yang benar-benar berasal dari Nabi, tetapi usaha ini merupakan landasan dan dasar bagi usaha-usaha yang akan dilakukan oleh para Imam hadis yang datang kemudian sesudah angkatan Zuhri ini, seperti Imam Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Daud dan lain-lain.
Imam-imam inilah yang melakukan penelitian terhadap hadis-hadis yang telah dikumpulkan di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu.

Demikian pula Imam Asy’ari telah berhasil mempertahankan kemurnian ajaran Islam dari pengaruh filsafat Yunani yang banyak dipelajari oleh ulama-ulama Islam waktu itu.
Kemudian Al Gazali telah berhasil pula mempertahankan ajaran Islam dari pengajaran atau pengaruh yang kuat dari filsafat Neoplatonisme.
Ibnu Taimiyah telah membersihkan ajaran Islam dari khurafat-khurafat yang dimasukkan oleh pengikut-pengikut yang fanatik kepada Imam-imam Mazhab pada masa-masa kemunduran pengetahuan Islam.
Pada abad keduapuluh ini terkenal syeikh Muhammad Abduh yang telah berjasa memhersihkan ajaran Islam dari pengaruh kebudayaan dan imperialisme Barat.

Allah subhanahu wa ta’ala Maha Mengetahui segala sesuatu.
Termasuk yang diketahui Allah, ialah segala macam bentuk usaha setan untuk merusak dan merubah ajaran Islam, semua yang tergores di dalam hati manusia, semua yang nampak dan semua yang tersembunyi.
Dengan pengetahuan-Nya itu pula Dia melumpuhkan tipu daya setan yang ingin merusak agama-Nya, kemudian menimpakan pembalasan yang setimpal bagi mereka itu.

Tafsir al-Misbah
Oleh Muhammad Quraish Shihab:

Janganlah kamu bersedih, wahai Muhammad, mendapati perlakuan orang-orang kafir itu! Sebelum kamu pun, setiap kali seorang rasul atau seorang nabi membacakan sesuatu untuk mengajak mereka kepada kebenaran, semua rasul itu dihalangi oleh setan-setan manusia yang membangkang.
Setan-setan itu bermaksud untuk menggagalkan dakwah, membuat keragu-raguan dalam sesuatu yang dibacakan itu, dan akhirnya membuat seruan nabi atau rasul itu tidak ada harapan untuk dipenuhi.
Tetapi Allah menggagalkan rencana mereka itu, dan kemenangan pun, akhirnya, berada di pihak kebenaran.
Allah telah mengokohkan syariat dan menolong rasul-Nya.
Dia yang Mahatahu akan keadaan dan tipu daya manusia lagi Mahabijaksana untuk meletakkan segala sesuatu pada tempatnya.

Tafsir al-Jalalain
Oleh Jalaluddin al-Mahalli & Jalaluddin as-Suyuthi:

(Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun) rasul adalah seorang nabi yang diperintahkan untuk menyampaikan wahyu
(dan tidak pula seorang nabi) yaitu orang yang diberi wahyu akan tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya
(melainkan apabila ia membaca) membacakan Alquran
(setan pun, memasukkan godaan-godaan terhadap bacaannya itu) membisikkan apa-apa yang bukan Alquran dan disukai oleh orang-orang yang ia diutus kepada mereka.

Sehubungan dengan hal ini Nabi ﷺ pernah mengatakan setelah beliau membacakan surah An-Najm, yaitu sesudah firman-Nya, “Maka apakah patut kalian
(hai orang-orang musyrik) menganggap Lata, Uzza dan Manat yang ketiganya…”
(Q.S. An-Najm, 19-2O) lalu beliau mengatakan, “Bintang-bintang yang ada di langit yang tinggi itu, sesungguhnya manfaatnya dapat diharapkan”.

Orang-orang musyrik yang ada di hadapan Nabi ﷺ kala itu merasa gembira mendengarnya.

Hal ini dilakukan oleh Nabi ﷺ di hadapan mereka, dan sewaktu Nabi ﷺ membacakan ayat di atas lalu setan meniupkan godaan kepada lisan Nabi ﷺ tanpa ia sadari, sehingga keluarlah perkataan itu dari lisannya.

Maka malaikat Jibril memberitahukan kepadanya apa yang telah ditiupkan oleh setan terhadap lisannya itu, lalu Nabi ﷺ merasa berduka cita atas peristiwa itu.

Hati Nabi ﷺ menjadi terhibur kembali setelah turunnya ayat berikut ini,
(“Allah menghilangkan) membatalkan
(apa yang ditiupkan oleh setan itu, dan Dia menguatkan ayat-ayat-Nya) memantapkannya.

(Dan Allah Maha Mengetahui) apa yang telah dilancarkan oleh setan tadi
(lagi Maha Bijaksana) di dalam memberikan kesempatan kepada setan untuk dapat meniupkan godaannya kepada Nabi ﷺ Dia berbuat apa saja yang dikehendaki-Nya.

Tafsir al-Muyassar
Oleh tim Mujamma’ Raja Fahd arahan Syaikh al-Allamah Dr. Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh:

Kami tidak mengutus sebelummu, wahai Rasul, seorang Rasul dan Nabipun melainkan apabila ia membaca kitab Allah, maka setan akan memberikan was-was dan syubhat saat membacanya, untuk menghalangi manusia dari mengikuti apa yang dibacanya.
Tetapi Allah membatalkan tipu daya setan, lalu hilanglah was-wasnya, dan mengukuhkan ayat-ayat-Nya yang terang.
Allah Maha Mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi, tidak ada sedikitpun yang tersembunyi dari-Nya, lagi Maha Bijaksana dalam ketentuan dan perintah-Nya.

Tafsir Ibnu Katsir
Oleh Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi:

Sebagian besar ulama tafsir sehubungan dengan ayat-ayat ini mengetengahkan kisah garaniq (bintang-bintang) dan kisah yang menyebutkan bahwa kebanyakan dari kaum muslim yang berhijrah ke negeri Abesenia kembali ke Mekah karena mereka menduga orang-orang musyrik Quraisy telah masuk Islam.
Akan tetapi, kisah tersebut diriwayatkan melalui berbagai jalur yang seluruhnya berpredikat mursal, dan menurut pendapat saya hadis-hadis tersebut tidaklah disandarkan kepada jalur periwayatan yang sahih.
Hanya Allah-lah Yang Maha Mengetahui.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yunus ibnu Habib, telah menceritakan kepada kami Abu Daud, telah menceritakan kepada kami Syu’bah, dari Abu Bisyr, dari Sa’id ibnu Jubair yang mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ ketika di Mekah membaca surat An-Najm, dan ketika bacaan beliau sampai kepada firman-Nya: Maka apakah patut kalian (hai orang-orang musyrik) meng­anggap Lata dan ‘Uzza dan Manah yang ketiga, yang paling terkemudian (sebagai anak perempuan Allah)?
(Q.S. An-Najm [53]: 19-20) Maka setan memasukkan godaannya pada lisan Nabi ﷺ sehingga beliau mengatakan, “Bintang-bintang yang ada di langit yang tinggi itu, sesungguhnya syafaat (pertolongan mereka dalam mendatangkan hujan) benar-benar dapat diharapkan.” Akhirnya orang-orang musyrik berkata, “Dia sebelum ini tidak pernah menyebut nama tuhan-tuhan kami dengan sebutan yang baik.” Lalu Nabi ﷺ bersujud kepada Allah, maka mereka pun (orang-orang musyrik) ikut bersujud.
Kemudian Allah subhanahu wa ta’ala menurunkan firman-Nya: Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun dan tidak (pula) seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu, lalu Allah menghilangkannya apa yang dimasukkan oleh setan itu, dan Allah

Al-Bazzar meriwayatkannya di dalam kitab musnadnya melalui Yusuf ibnu Hammad, dari Umayyah ibnu Khalid, dari Syu’bah, dari Abu Bisyr, dari Sa’id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas yang menurut dugaanku masih diragukan sampainya hadis ini kepada Nabi ﷺ, bahwa Nabi ﷺ membaca surat An-Najm ketika masih di Mekah, sehingga bacaannya sampai pada firman-Nya: Maka apakah patut kalian (hai orang-orang musyrik) menganggap Lata dan ‘Uzza.
(Q.S. An-Najm [53]: 19), hingga akhir beberapa ayat selanjutnya.

Kemudian Al-Bazzar mengatakan, “Kami tidak mengetahui hadis ini diriwayatkan secara muttasil kecuali melalui sanad ini.
Orang yang menjadikannya berpredikat muttasil hanyalah Umayyah ibnu Khalid sendiri.
Dia orangnya siqah lagi terkenal, dan sesungguhnya dia meriwayatkan hadis ini hanya melalui jalur Al-Kalbi, dari Abu Saleh, dari Ibnu Abbas.

Kemudian Ibnu Abu Hatim meriwayatkannya melalui Abul Aliyah dari As-Saddi secara mursal.
Hal yang sama telah diriwayatkan oleh Ibnu Jarir melalui Muhammad ibnu Ka’b Al-Qurazi dan Muhammad ibnu Qais secara mursal pula.”

Qatadah mengatakan bahwa dahulu Nabi ﷺ salat di dekat maqam Ibrahim, lalu beliau mengantuk dan setan memasukkan godaan pada lisannya, sehingga beliau mengatakan, “Sesungguhnya bintang-bintang itu benar-benar syafaat (pertolongan)nya dapat diharapkan, dan sesungguhnya bintang-bintang itu bersama dengan bintang-bintang lainnya di langit yang tertinggi.” Lalu orang-orang musyrik menghafal kalimat itu dan setan berperan dengan menyebarkannya, bahwa Nabi ﷺ telah membaca ayat surat An-Najm itu.
Sehingga tersebarlah berita itu di kalangan orang-orang musyrik dan menjadi buah bibir mereka.
Lalu Allah subhanahu wa ta’ala menurunkan firman-Nya: Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun dan tidak (pula) seorang nabi.
(Q.S. Al-Hajj [22]: 52), hingga akhir ayat Maka Allah menjadikan setan itu terhina melalui ayat ini.

Di dalam tafsir Ibnu Jarir disebutkan sebuah riwayat dari Az-Zuhri, dari Abu Bakar ibnu Abdur Rahman ibnul Haris ibnu Hisyam dengan konteks yang semisal.

Al-Hafiz Abu Bakar Al-Baihaqi di dalam kitabnya yang berjudul Dalailun Nubuwwah telah meriwayatkannya, tetapi hanya sampai pada Musa ibnu Uqbah, yang hal ini ia kemukakan dalam kitab Magazi-nya dengan lafaz yang semisal.
Al-Baihaqi mengatakan, “Kami telah meriwayatkan pula kisah ini melalui Abu Ishaq.”

Menurut saya, kisah ini telah disebutkan oleh Muhammad ibnu Ishaq di dalam kitab Sirah-nya dengan kalimat-kalimat yang semisal, semuanya berpredikat mursal dan munqati’.
Hanya Allah-lah Yang Maha Mengetahui.

Al-Bagawi di dalam kitab tafsirnya telah menyebutkannya di dalam kumpulan dari perkataan Ibnu Abbas dan Muhammad ibnu Ka’b Al-Qurazi serta lain-lainnya dengan lafaz yang semisal.
Kemudian dalam pembahasan ini ia mengajukan suatu pertanyaan yang mengatakan, “Mengapa hal seperti ini terjadi, padahal Rasulullah ﷺ telah dijamin oleh Allah terpelihara dari segala kesalahan?”
Selanjutnya Al-Bagawi mengemukakan beberapa jawaban yang ia petik dari pendapat orang-orang lain.
Di antaranya dan yang paling terbaik ialah bahwa setan membisikkan kalimat tersebut ke dalam pendengaran kaum musyrik, sehingga mereka menduga bahwa kalimat-kalimat tersebut bersumber dari Rasulullah ﷺ Padahal kenyataannya tidaklah demikian, melainkan dari ulah setan dan perbuatannya bukan dari Rasulullah ﷺ Hanya Allah-lah Yang Maha Mengetahui.

Demikianlah berbagai macam jawaban dari mereka yang menge­mukakan pendapatnya sehubungan dengan masalah ini, dengan anggapan bahwa hadis ini memang sahih.
.

Al-Qadi Iyad rahimahullah menyinggung masalah ini dalam kitab Asy-Syifa-nya dan mengemukakan jawabannya yang mengatakan bahwa memang keadaan hadis ini sahih mengingat telah terbukti kesahihannya.

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani mempunyai risalah khusus yang membahas tentang palsunya kisah Al-Gharaniq ini, dalam kitabnya: Nasbul Mazaniq li Abatil Qishash Al Gharaniq.

Firman Allah subhanahu wa ta’ala:

melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu.

Melalui ayat ini Allah subhanahu wa ta’ala menghibur hati Rasul-Nya.
Dengan kata lain, dapat disebutkan bahwa janganlah hatimu gundah karenanya, sesungguhnya hal semisal itu pernah dialami oleh para rasul sebelummu dan juga oleh para nabi.

Imam Bukhari mengatakan bahwa Ibnu Abbas telah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya:

terhadap keinginan itu.
Apabila ia berbicara, setan memasukkan godaannya ke dalam pembicaraannya, lalu Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan itu.

dan Allah menguatkan ayat-ayat-Nya.

Ali ibnu Abu Talhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya: melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu.
(Q.S. Al-Hajj [22]: 52) Yakni apabila Nabi ﷺ berbicara, maka setan memasukkan godaan-godaan ke dalam pembicaraannya.

Mujahid mengatakan, makna iza-tamanna ialah apabila berbicara.

Menurut pendapat yang lain, makna umniyah ialah bacaannya, seperti pengertian yang terdapat di dalam firman-Nya:

kecuali dongengan-dongengan bohong belaka.
(Q.S. Al-Baqarah [2]: 78)

Yaitu bisa berucap, tetapi tidak bisa membaca dan menulis.

Al-Bagawi mengatakan bahwa kebanyakan ulama tafsir mengatakan tentang makna tamanna, bahwa artinya membaca Kitabullah.

setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu.

Yang dimaksud dengan umniyatihi ialah bacaannya.

Ad-Dahhak mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, “Iza-tamanna” artinya apabila membaca.

Ibnu Jarir mengatakan bahwa pendapat ini lebih mirip dengan pengertian takwil.

Firman Allah subhanahu wa ta’ala:

Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan itu.

Menurut pengertian hakiki dari lafaz an-naskh ialah menghilangkan dan menghapuskan.

Ali ibnu Abu Talhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Allah menghapuskan apa yang dimasukkan oleh setan itu.

Ad-Dahhak mengatakan bahwa Jibril menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan itu dengan seizin Allah, dan Allah menguatkan ayat-ayat-Nya.

Firman Allah subhanahu wa ta’ala:

Dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Artinya, Allah Maha Mengetahui segala urusan dan kejadian, tiada sesuatu pun yang tersembunyi bagi-Nya.
Dan Allah Mahabijaksana dalam menentukan keputusan-Nya, menciptakan makhluk-Nya, dan perintah­Nya kepada makhluk-Nya.
Di balik semua itu terkandung hikmah yang sempurna dan hujah yang jelas, karena itulah Allah subhanahu wa ta’ala berfirman:


Asbabun Nuzul
Sebab-Sebab Diturunkannya Surah Al Hajj (22) Ayat 52

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, Ibnu Jarir, dan Ibnul Mundzir dengan sanad yang shahih, yang bersumber dari Sa’id bin Jubair.
Diriwayatkan pula oleh al-Bazzar dan Ibnu Marduwaih, melalui jalan lain, dari Sa’id bin Jubair, yang bersumber dari Ibnu ‘Abbas bahwa ketika Nabi ﷺ di Mekah membaca surat, wan najmi idzaa hawaa (demi bintang ketika terbenam) sampai ayat, a fa ra-aitumul laata wal ‘uz-zaa wa manaatats tsaalitsatal ukh-raa (maka apakah patut kamu [hai orang-orang musyrik] menganggap al-Latta dan al-‘Uzza, dan manah yang ketiga, yang paling terkemudian [sebagai anak perempuan Allah]) (an-Najm: 1-20), setan menyelinap pada lidah beliau , tilkal gharaaniiqul ‘ulaa wa inna syafaa’atahunna la turtajaa (itulah berhala-berhala yang paling mulia dan syafaatnya benar-benar dapat diharapkan).
Berkatalah kaum musyrikin: “Dia belum pernah menyebut-nyebut dan memuji tuhan kita sebelum ini.” Setelah sampai pada bacaan sajdah, Nabi ﷺ sujud dan mereka mengikutinya.
Maka turunlah ayat ini (al-Hajj: 52) sebagai penegasan bahwa setan selalu berusaha membelokkan apa-apa yang ditugaskan kepada para Nabi dan Rasul.
Tetapi Allah melindunginya dari gangguan setan.

Keterangan: menurut al-Bazzar, riwayat-riwayat yang menyebutkan gharaaniqul ‘ulaa tidak ada yang muttashil (yang sampai kepada Nabi ﷺ) kecuali sanad yang ia riwayatkan.
Bersambungnya riwayat ini melalui rawi tunggal, yaitu umayyah bin Khalid, dan ia termasuk rawi yang dapat dipercaya dan masyhur.
Pendapat ini menjadi pegangan as-Suyuthi.

Hadits semakna diriwayatkan pula oleh al-Bukhari yang bersumber dari Ibnu ‘Abbas dengan sanad yang rawinya antara lain al-Waqidi; diriwayatkan pula oleh Ibnu Marduwaih dari al-Kalbi, dari Abu Shalih, yang bersumber dari Ibnu ‘Abbas; diriwayatkan pula oleh Ishaq di dalam kitab Ash-Shirah, dari Muhammad bin Ka’b dan Musa bin ‘Uqbah, dari Ibnu Syihab; diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir dari Muhammad bin Ka’b dan Muhammad bin Qais; diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari as-Suddi.
Riwayat-riwayat tersebut memiliki makna yang sama dan semuanya daif atau munqati’, kecuali dari sumber Sa’id bin Jubair pada riwayat yang disebut pertama.

Menurut Ibnu Hajar, banyaknya sanad dalam riwayat ini menunjukkan bahwa kisah ini mempunyai sumber.
Disamping itu terdapat dua sanad yang shahih tapi mursal yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, yang satu dari az-Zuhri yang bersumber dari Abu Bakr bin ‘Abdirrahman bin al-Harits bin Hisyam, dan yang satunya lagi dari Dawud bin Hind yang bersumber dari Abul ‘Aliyah.

Adapun perkataan Ibnul ‘Arabi dan ‘Iyadh yang menyatakan bahwa riwayat ini semuanya palsu dan tidak bersumber, tidaklah dapat dijadikan pedoman.

Sumber : Asbabun Nuzul-K.H.Q.Shaleh – H.A.A Dahlan dkk.

Informasi Surah Al Hajj (الحجّ)
Surat Al Hajj, termasuk golongan surat-surat Madaniyyah, terdiri atas 78 ayat, sedang me­nurut pendapat sebahagian ahli tafsir termasuk golongan surat-surat Makkiyyah.
Sebab perbe­daan ini ialah karena sebahagian ayat-ayat surat ini ada yang diturunkan di Mekah dan sebahagian lagi diturunkan di Madinah.

Dinamai surat ini “Al Hajj”,
karena surat ini mengemukakan hal-hal yang berhubungan dengan ibadat haji, seperti ihram, thawaf, sa’i, wuquf di Arafah, mencukur rambut, syi’ar·syi’ar Allah, faedah-faedah dan hikmah-hikmah disyari’atkannya haji.
Ditegaskan pula bahwa ibadat haji itu telah disyari’atkan di masa Nabi Ibrahim ‘alaihis salam, dan Ka’bah didirikan oleh Nabi Ibrahim ‘alaihis salam bersama puteranya Ismail ‘alaihis salam

Menurut Al Ghaznawi, surat Al Hajj termasuk di antara surat-surat yang ajaib, diturunkan di malam dan di siang hari, dalam musafir dan dalam keadaan tidak musafir, ada ayat-ayat yang diturunkan di Mekah dan ada pula yang diturunkan di Madinah, isinya ada yang berhubungan dengan peperangan dan ada pula yang berhubungan dengan perdamaian, ada ayat-ayatnya yang muhkam dan ada pula yang mutasyabihaat.

Keimanan:

Keimanan tentang adanya kebangkitan dan huru-hara hari kiamat
dan susunan alam semesta dapat diambil bukti-bukti tentang adanya Allah Maha Pencipta.

Hukum:

Kewajiban berhaji bagi kaum muslimin dan haji telah disyariatkan pada masa Ibrahim a.s
hukum berkata dusta
larangan menyembah berhala
binatang-binatang yang halal dimakan
hukum menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan Mas­jidil-haram
keizinan berperang untuk mempertahankan diri dan agama
hukum­ hukum yang berhubungan dengan haji.

Lain-lain:

Membantah kebenaran tanpa pengetahuan adalah perbuatan yang tercela
tanda­ tanda takwa yang sampai ke hati
tiap-tiap agama yang dibawa rasul-rasul sejak dahulu mempunyai syari’at tertentu dan cara melakukannya
pahala orang yang mati dalam berhijrah di jalan Allah
sikap orang-orang kafir bila mendengar ayat­ ayat Al Qur’an
anjuran berjihad dengan sesungguhnya
celaan Islam terhadap orang-orang yang tidak tetap pendiriannya dan selalu mencari keuntungan untuk diri sendiri

Ayat-ayat dalam Surah Al Hajj (78 ayat)

Audio

Qari Internasional

Q.S. Al-Hajj (22) ayat 52 - Oleh Syekh Mishari Alafasy
Q.S. Al-Hajj (22) ayat 52 - Oleh Syekh Sa'ad Al-Ghamidi
Q.S. Al-Hajj (22) ayat 52 - Oleh Syekh Muhammad Ayyub

Murottal al-Qur'an & Terjemahan Indonesia
Q.S. Al-Hajj - Oleh Syekh Misyari Rasyid Alafasy
Full ayat 1 sampai 78 & Terjemahan


GambarStatistik Q.S. 22:52
  • Rating RisalahMuslim

Ayat ini terdapat dalam surah Al Hajj.

Surah Al-Hajj (bahasa Arab:الحجّ, al-Hajj, "Haji") adalah surah ke-22 dalam al-Qur'an.
Surah ini terdiri dari 78 ayat .
Sebagian ayat dari surah ini diturunkan di Mekkah dan sebagian lagi di Madinah, oleh karena itu para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai golongan surah ini (Makkiyah atau Madaniyah)

Surah ini dinamai surah ini Al-Hajj, karena surah ini mengemukakan hal-hal yang berhubungan dengan ibadah haji, seperti ihram, thawaf, sa'i, wuquf di Arafah, mencukur rambut, syi'ar-syi'ar Allah, faedah-faedah dan hikmah-hikmah disyari'atkannya haji.
Ditegaskan pula bahwa ibadat haji itu telah disyari'atkan pada masa Nabi Ibrahim, dan Ka'bah didirikan oleh Nabi Ibrahim bersama puteranya Ismail.

Menurut Al Ghaznawi, surah Al-Hajj termasuk di antara surah-surah yang ajaib, diturunkan di malam dan di siang hari, dalam musafir dan dalam keadaan tidak musafir, ada ayat-ayat yang diturunkan di Mekah dan ada pula yang diturunkan di Madinah, isinya ada yang berhubungan dengan peperangan dan ada pula yang berhubungan dengan perdamaian, ada ayat-ayatnya yang muhkam dan ada pula yang mutasyabihaat.

Nomor Surah 22
Nama Surah Al Hajj
Arab الحجّ
Arti Haji
Nama lain -
Tempat Turun Madinah & Makkah
Urutan Wahyu 103
Juz Juz 17
Jumlah ruku' 10 ruku'
Jumlah ayat 78
Jumlah kata 1282
Jumlah huruf 5315
Surah sebelumnya Surah Al-Anbiya
Surah selanjutnya Surah Al-Mu’minun
4.4
Ratingmu: 4.8 (8 orang)
SendingPembahasan ▪ Qs 22:52 ▪ qs 22 :52 ▪ surat 22 52-53

Iklan

Video

Panggil Video Lainnya


Podcast

Ikuti RisalahMuslim
               

Copied!

Masukan & saran kirim ke email:
[email protected]

Made with in Yogyakarta