QS. Al Haaqqah (Hari kiamat) – surah 69 ayat 13 [QS. 69:13]

فَاِذَا نُفِخَ فِی الصُّوۡرِ نَفۡخَۃٌ وَّاحِدَۃٌ
Fa-idzaa nufikha fiish-shuuri nafkhatun waahidatun;

Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup
―QS. 69:13
Topik ▪ Hari Kiamat ▪ Peniupan sangkakala ▪ Penghimpunan manusia dan keadaan mereka
69:13, 69 13, 69-13, Al Haaqqah 13, AlHaaqqah 13, Al Haqqah 13, AlHaqqah 13, Al-Haqqah 13

Tafsir surah Al Haaqqah (69) ayat 13

Tafsir Kementrian Agama RI

Tafsir QS. Al Haaqqah (69) : 13. Oleh Kementrian Agama RI

Dalam ayat ini diterangkan bahwa apabila Allah berkehendak mendatangkan hari Kiamat, maka Ia memerintahkan Malaikat Israfil meniup sangkakala pertama.
Firman Allah:

Lalu ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya (dalam keadaan hidup), menuju kepada Tuhannya.
(Q.S. Yasin [36]: 51)

Tafsir al-Misbah
Oleh Muhammad Quraish Shihab:

Ketika sangkakala ditiup dengan sekali tiupan saja, bumi dan gunung diangkat dari tempatnya lalu dibenturkan dengan sekali bentur.

Tafsir al-Jalalain
Oleh Jalaluddin al-Mahalli & Jalaluddin as-Suyuthi:

(Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup) yaitu, untuk tiupan yang kedua kalinya, sebagai pemula untuk dijalankannya peradilan di antara semua makhluk.

Tafsir Ibnu Katsir
Oleh Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi:

Allah subhanahu wa ta’ala menceritakan perihal huru-hara yang terjadi di hari kiamat, yang hal ini terjadi pada tiupan pertama yang mengagetkan.
Kemudian diiringi dengan tiupan kematian, saat itulah semua makhluk yang ada di langit dan di bumi mati semuanya kecuali orang yang dikehendaki olah Allah.
Kemudian dilakukanlah tiupan kebangkitan untuk menghadap kepada Tuhan semesta alam, maka bangkit dan hidup kembalilah semua makhluk.
Dan itu terjadi pada tiupan yang disebutkan dalam ayat di atas yang diungkapkan dengan lafaz yang dikukuhkan, yaitu bahwa tiupan ku sekali; karena perintah Allah tidak dapat ditentang, tidak dapat dicegah, dan tidak perlu adanya ulangan atau pengukuhan.
Menurut Ar-Rabi’, terjadinya peristiwa tersebut adalah pada tiupan yang terakhir.
Tetapi pendapat yang jelas adalah seperti apa yang kami sebutkan pada permulaan.
Karena itulah disebutkan dalam ayat ini:

dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur.
(Q.S. Al-Haqqah [69]: 14)

Yakni bumi digelarkan sebagaimana digelarkan kulit yang dijajakan di pasar ‘Ukaz, lalu bumi ini diganti dengan bumi lainnya.

Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat.
(Q.S. Al-Haqqah [69]: 15)

Maksudnya, mulai terjadi hari kiamat.

dan terbelahlah langit, karena langit pada hari itu menjadi lemah.
(Q.S. Al-Haqqah [69]: 16)

Sammak telah meriwayatkan dari seorang syekh, dari Bani Asad, dari Ali yang mengatakan bahwa langit terbelah mulai dari bagian atasnya; demikianlah menurut riwayat Ibnu Abu Hatim.

Ibnu Juraij mengatakan bahwa ayat ini semakna dengan firman-Nya:

dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu.
(Q.S. An-Naba’ [78]: 19)

Ibnu Abbas mengatakan bahwa langit berlubang dan ‘Arasy tepat berada di atasnya.

Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit.
(Q.S. Al-Haqqah [69]: 17)

Al-Malak adalah isim jenis, yakni para malaikat berada di semua penjuru langit.’ Menurut Ibnu Abbas, mereka berada di bagian langit yang tidak lemah, yakni di semua pinggirannya.
Hal yang sama dikatakan oleh Sa’id ibnu Jubair dan Al-Auza’i.
Ad-Dahhak mengatakan bahwa Arja-iha artinya pinggiran-pinggirannnya.
Al-Hasan Al-Basri mengatakan, makna yang dimaksud ialah beradadi pintu-pintunya.

Ar-Rabi’ ibnu Anas telah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya: Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit.
(Q.S. Al-Haqqah [69]: 17) Yakni berada di atas bagian langit yang terbelah untuk melihat penduduk bumi.

Firman Allah subhanahu wa ta’ala:

Dan pada hari itu ada delapan malaikat menjunjung ‘Arasy Tuhanmu di atas (kepala) mereka.
(Q.S. Al-Haqqah [69]: 17)

Yaitu di hari kiamat ‘Arasy dipikul oleh delapan malaikat.
;Arasy atau singgasana ini dapat diartikan ‘Arasy yang terbesar, atau ‘Arasy yang diletakkan di bumi pada hari kiamat nanti untuk memutuskan peradilan; hanya Allah-lah Yang Maha Mengetahui.

Di dalam hadis Abdullah ibnu Umairah, dari Al-Ahnaf ibnu Qais, dari Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib sehubungan dengan mereka yang memikul ‘Arasy, disebutkan bahwa mereka terdiri dari delapan ekor kijang jantan.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Sa’id alias Yahya ibnu Sa’id, telah menceritakan kepada kami Zaid ibnul Habbab, telah menceritakan kepadaku Abus Samah Al-Basri, telah menceritakan kepada kami Abu Qil alias Huyay ibnu Hani’; ia pernah mendengar Abdullah ibnu Amr mengatakan bahwa para malaikat pemikul ‘Arasy ada delapan, jarak antara kedua sudut mata seseorang dari mereka sama dengan jarak perjalanan seratus tahun (saking besarnya).

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku yang mengatakan bahwa Ahmad ibnu Hafs ibnu Abdullah An-Naisaburi menulis surat kepadanya yang mengatakan bahwa telah menceritakan kepadaku ayahku, telah menceritakan kepada kami Ibrahim Ibnu Tuhman, dari Musa ibnu Uqbah, dari Muhammad ibnul Munkadir, dari Jabir yang mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ telah bersabda: Telah diizinkan bagiku untuk menceritakan kepada kamu tentang malaikat-malaikat pemikul ‘Arasy, bahwa jarak antara daun telinganya sampai ke lehernya sama dengan jarak yang ditempuh burung terbang selama tujuh ratus tahun.

Sanad hadis ini jayyid, semua perawinya siqat.

Imam Abu Daud telah meriwayatkannya di dalam Kitabus Sunnah, bagian dari kitab sunannya:

telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Hafs ibnu Abdullah, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibnu Tuhman, dari Musa ibnu Uqbah, dari Muhammad ibnul Munkadir, dari Jabir ibnu Abdullah, bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda: Telah diizinkan bagiku untuk menceritakan tentang seorang malaikat dari para malaikat pemikul ‘Arasy Allah subhanahu wa ta’ala, bahwa jarak antara daun telinganya sampai kepundaknya sama dengan jarak perjalanan tujuh ratus tahun,

Ini menurut lafaz Imam Abu Daud.

Ibnu Abu Hatim mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Abu Zar’ah, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnul Mugirah, telah menceritakan kepada kami Jarir, dari Asy’as, dari Ja’far, dari Sa’id ibnu Jubair sehubungan dengan makna firman-Nya: Danpada hari itu ada delapan malaikat menjunjung ‘Arasy Tuhanmu di atas (kepala) mereka.
(Q.S. Al-Haqqah [69]: 17) Bahwa makna yang dimaksud ialah delapan baris malaikat.

Ibnu Abu Hatim mengatakan bahwa telah diriwayatkan hal yang semisal dari Asy-Sya’bi, Ikrimah, Ad-Dahhak, dan Ibnu Juraij.
Hal yang semisal telah diriwayatkan oleh As-Saddi, dari Abu Malik, dari Ibnu Abbas, bahwa makna yang dimaksud ialah delapan baris malaikat.
Hal yang sama telah diriwayatkan oleh Al-Aufi, dari Ibnu Abbas.
Ad-Dahhak mengatakan dari Ibnu Abbas, bahwa mereka adalah Malaikat Karubiyyun, terdiri dari delapan bagian; setiap bagian (golongan) dari mereka sama banyaknya dengan bilangan manusia, jin, setan, dan para malaikat lainnya.


Kata Pilihan Dalam Surah Al Haaqqah (69) Ayat 13

NAFKHAH
نَفْخَة

Arti lafaz nafakha-yanfukhu ialah meniup. Sedangkan arti lafaz nafkhah ialah satu kali tiupan. Apabila dikatakan nafakha nafkhah artinya, “Dia telah meniup satu kali tiupan.

Di dalam Al Qur’an, lafaz nafakha disebut sekali saja yaitu dalam surah Al Haaqqah (69), ayat 13. Ayat ini menerangkan situasi pada hari kiamat. Diantara tanda kiamat bermulanya adalah sewaktu malaikat meniup sangkakala satu kali tiupan.

Imam Ibn Katsir menerangkan, tiupan sangkakala dalam ayat itu adalah tiupan sangkakala yang ketiga yaitu tiupan kebangkitan semula semua makhluk selepas kematian. Kemudian mereka dibawa ke Padang Mahsyar untuk dipertanggungjawabkan ke atas semua amalnya. Pada hari akhir nanti, ada tiga kali tiupan sangkakala. Tiupan pertama adalah tiupan yang menakutkan (nafakhatul faza’); tiupan kedua adalah tiupan yang menyebabkan semua penduduk langit dan bumi tewas (nafakhatush sha’aq); dan yang ketiga adalah tiupan sebagai tanda dibangkitkan semula semua makhluk untuk dipertanggungjawabkan ke atas amalnya (nafakhatul qiyaami li rabbil ‘aalamiin).

Yang dimaksudkan dengan nafkhah dalam ayat ini adalah tiupan yang ketiga, di mana tiupan itu hanya dilakukan sekali saja (nafkhatun waahidah). Ini menunjukkan, perintah dan ketetapan Allah tidak akan ada yang mampu melawan dan menghalanginya sehingga ia tidak perlu diulangi dan ditegaskan semula.

Sumber : Kamus Al Qur’an, PTS Islamika SDN. BHD.Hal:587

Informasi Surah Al Haaqqah (الحآقة)
Surat ini terdiri atas 52 ayat, termasuk surat-surat Makkiyyah dan diturunkan sesudah surat Al Mulk.

Nama Al Haaqqah” diambil dari kata “Al Haaqqah” yang terdapat pada ayat pertama surat ini yang artinya “‘hari kiamat”.

Keimanan:

Peringatan tentang azab yang ditimpakan kepada kaum-kaum Tsamud, ‘Aad, Fir’aun, kaum Nuh dan kaum-kaum sebelum mereka yang mengingkari rasul-rasul mereka pada hari kiamat
kejadian-kejadian pada hari kiamat dan hari berhisab
penegasan Allah bahwa Al Qur’an itu benar-benar wahyu Allah.

Ayat-ayat dalam Surah Al Haaqqah (52 ayat)

Audio

Qari Internasional

Q.S. Al-Haaqqah (69) ayat 13 - Oleh Syekh Mishari Alafasy
Q.S. Al-Haaqqah (69) ayat 13 - Oleh Syekh Sa'ad Al-Ghamidi
Q.S. Al-Haaqqah (69) ayat 13 - Oleh Syekh Muhammad Ayyub

Q.S. Al-Haqqah (69) ayat 1-52 - Nalendra Wiryawan (Bahasa Indonesia)
Q.S. Al-Haqqah (69) ayat 1-52 - Nalendra Wiryawan (Bahasa Arab)

Murottal al-Qur'an & Terjemahan Indonesia
Q.S. Al-Haaqqah - Oleh Syekh Misyari Rasyid Alafasy
Full ayat 1 sampai 52 & Terjemahan


GambarStatistik Q.S. 69:13
  • Rating RisalahMuslim

Ayat ini terdapat dalam surah Al Haaqqah.

Surah Al-Haqqah (bahasa Arab:الحآقّة, "Hari Kiamat") adalah surah ke-69 dalam al-Qur'an.
Surah ini tergolong surah Makkiyah yang terdiri atas 52 ayat.
Dinamakan Al Haaqqah yang berarti hari kiamat diambil dari perkataan Al-Haaqqah yang terdapat pada ayat pertama surat ini.

Nomor Surah 69
Nama Surah Al Haaqqah
Arab الحآقة
Arti Hari kiamat
Nama lain -
Tempat Turun Mekkah
Urutan Wahyu 78
Juz Juz 29
Jumlah ruku' 2 ruku'
Jumlah ayat 52
Jumlah kata 261
Jumlah huruf 1133
Surah sebelumnya Surah Al-Qalam
Surah selanjutnya Surah Al-Ma’arij
4.5
Ratingmu: 4.9 (9 orang)
Sending

Iklan

Video

Panggil Video Lainnya


Ikuti RisalahMuslim
               

Copied!

Masukan & saran kirim ke email:
[email protected]

Made with in Yogyakarta