Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

QS. Al Buruuj (Gugusan bintang) - surah 85 ayat 2 [QS. 85:2]

وَ الۡیَوۡمِ الۡمَوۡعُوۡدِ ۙ
Wal yaumil mau’uud(i);
dan demi hari yang dijanjikan.
―QS. Al Buruuj [85]: 2

Daftar isi

And (by) the promised Day
― Chapter 85. Surah Al Buruuj [verse 2]

وَٱلْيَوْمِ dan hari

And the Day
ٱلْمَوْعُودِ dijanjikan

Promised,

Tafsir Quran

Surah Al Buruuj
85:2

Tafsir QS. Al-Buruj (85) : 2. Oleh Kementrian Agama RI

Dalam ayat kedua, Allah bersumpah dengan hari yang dijanjikan-Nya, yaitu hari Kiamat, serta hari kepastian dan pembalasan.
Ketika itu, hanya kekuasaan dan hukum Allah-lah yang berlaku.

Tafsir QS. Al Buruuj (85) : 2. Oleh Muhammad Quraish Shihab:


Demi hari yang dijanjikan sebagai saat perhitungan dan pembalasan.

Oleh tim Mujamma’ Raja Fahd arahan Syaikh al-Allamah Dr. Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh:


Allah bersumpah demi langit yang mempunyai garis edar yang dilalui matahari dan bulan.
Demi hari kiamat yang dijanjikan Allah kepada makhluk untuk menghimpun mereka, Demi saksi yang bersaksi dan yang dipersaksikan.


Allah boleh bersumpah dengan makhluk-makhluk-Nya sesuai dengan kehendak-Nya.
Adapun makhluk tidak boleh bersumpah dengan selain Allah, karena bersumpah dengan selain Allah adalah syirik.


Telah dilaknat orang-orang yang membuat parit di permukaan tanah dengan parit yang besar untuk menyiksa orang-orang yang beriman.
Mereka menyalakan api besar dengan kayu bakar, ketika mereka duduk di tepi parit-parit itu dan tidak meninggalkannya, mereka hadir menyaksikan apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang yang beriman berupa penyiksaan.


Mereka menimpakan siksaan berat kepada orang-orang beriman karena mereka beriman kepada Allah Yang Maha Perkasa yang tidak akan terkalahkan, Mahaterpuji dalam firman, perbuatan, perbuatan dan sifat-Nya, yang mempunyai kerajaan langit dan bumi.
Dan Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi-Nya.

Oleh Jalaluddin al-Mahalli & Jalaluddin as-Suyuthi:(Dan demi hari yang dijanjikan) yaitu hari kiamat.

Oleh Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi:

(2-3)

Firman Allah subhanahu wa ta’ala:

dan hari yang dijanjikan, dan yang menyaksikan dan yang disaksikan.
(QS. Al-Buruj [85]: 2-3)

Ulama tafsir berbeda pendapat sehubungan dengan maknanya.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Muhammad ibnu Amr Al-Gazi, telah menceritakan kepada kami Ubaidillah ibnu Musa, telah menceritakan kepada kami Musa ibnu Ubaidah, dari Ayyub ibnu Khalid ibnu Safwan ibnu Aus Al-Ansari, dari Abdullah ibnu Rafi’, dari Abu Hurairah r.a. yang mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ telah bersabda:
Dan hari yang dijanjikan, yaitu hari kiamat, dan yang menyaksikan, yaitu hari Jumat.
Dan tiada suatu hari pun yang mentari terbit dan tenggelam padanya lebih utama daripada hari Jumat, di dalamnya terdapat suatu saat yang tidak sekali-kali seorang hamba yang muslim menjumpainya, lalu meminta suatu kebaikan padanya, melainkan Allah memberinya hal itu.
Dan tidaklah dia meminta perlindungan dari suatu kejahatan padanya melainkan Allah melindunginya.
Dan hari yang disaksikan itu adalah hari Arafah.

Hal yang sama telah diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah melalui berbagai jalur dari Musa ibnu Ubaidah Ar-Rabzi, sedangkan dia orangnya daif.
Dan hadis ini telah diriwayatkan pula secara mauquf dari Abu Hurairah, maka riwayat inilah yang lebih mirip kepada kesahihan.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad, telah menceritakan kepada kami Syu’bah, bahwa ia telah mendengar Ali ibnu Zaid dan Yunus ibnu Ubaid, keduanya menceritakan hadis.
dari Ammar maula Bani Hasyim, dari Abu Hurairah.
Adapun meryurut riwayat Ali, maka dia me-rafa’-kannya sampai kepada Nabi ﷺ, sedangkan Yunus hanya sampai kepada Abu Hurairah.

Disebutkan bahwa Abu Hurairah telah mengatakan sehubungan dengan makna ayat ini, yaitu firman-Nya:
dan yang menyaksikan dan yang disaksikan.
(QS. Al-Buruj [85]: 3)
Bahwa yang menyaksikan adalah hari Jumat, dan yang disaksikan adalah hari kiamat.

Imam Ahmad mengatakan pula, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ja’far, telah menceritakan kepada kami Syu’bah, dari Yunus, bahwa ia pernah mendengar Ammar maula Bani Hasyim menceritakan hadis dari Abu Hurairah, bahwa ia telah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya:
dan yang menyaksikan dan yang disaksikan.
(QS. Al-Buruj [85]: 3)
Bahwa yang menyaksikan adalah hart Jumat dan yang disaksikan adalah hari ‘Arafah, dan yang dijanjikan adalah hari kiamat.

Telah diriwayatkan pula dari Abu Hurairah, ia pernah mengatakan bahwa hari yang dijanjikan itu adalah hari kiamat.
Hal yang sama telah dikatakan oleh Al-Hasan, Qatadah, dan Ibnu Zaid, tetapi aku tidak melihat mereka berselisih pendapat mengenainya, segala puji bagi Allah.

Kemudian Ibnu Jarir mengatakan:

telah menceritakan kepada kamu Muhammad ibnu Auf, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ismail ibnu Iyasy, telah menceritakan kepadaku ayahku, telah menceritakan kepada kami Damdam ibnu Zur’ah, dari Syuraih ibnu Ubaid, dari Abu Malik Al-Asy’ari yang mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda:
Hari yang dijanjikan ialah hari kiamat, dan sesungguhnya yang menyaksikan ialah hari Jumat, dan sesungguhnya yang disaksikan ialah hari ‘Arafah dan hari Jumat yang sengaja disimpankan oleh Allah untuk kita (umat Muhammad).

Kemudian Ibnu Jarir mengatakan:

Telah menceritakan kepada kami Sahl ibnu Musa Ar-Razi, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Fudaik, dari Ibnu Harmalah, dari Sa’id ibnul Musayyab yang mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ telah bersabda:
Sesungguhnya penghulu hari itu adalah hari Jumat, yaitu hari yang menyaksikan, sedangkan hari yang disaksikan adalah hari Arafah.

Ini merupakan salah satu dari hadis mursal-nya Sa’id ibnul Musayyab.
Kemudian Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, telah menceritakan kepada kami Waki’, dari Syu’bah, dari Ali ibnu Zaid, dari Yusuf Al-Makki, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa yang menyaksikan adalah Muhammad ﷺ, sedangkan yang disaksikan adalah hari kiamat.
Kemudian Ibnu Abbas membaca firman-Nya:
Hari kiamat itu adalah suatu hari yang semua manusia dikumpulkan untuk (menghadapi) nya, dan hari itu adalah suatu hari yang disaksikan (oleh segala makhluk).
(QS. Hud [11]: 103)

Telah menceritakan pula kepada kami Ibnu Humaid, telah menceritakan kepada kami Jarir, dari Mugirah, dari Syubak yang mengatakan bahwa pernah ada seorang lelaki bertanya kepada Al-Hasan ibnu Ali tentang makna firman-Nya:
dan yang menyaksikan dan yang disaksikan.
(QS. Al-Buruj [85]: 3)

Al-Hasan ibnu Ali menjawab,
"Apakah engkau pernah bertanya kepada seseorang sebelumku?"
Lelaki itu menjawab,
"Ya, aku pernah bertanya kepada Ibnu Umar dan Ibnuz Zubair.
Lalu keduanya menjawab, bahwa makna yang dimaksud adalah Hari Raya Kurban dan hari Jumat."
Maka Al-Hasan ibnu Ali berkata,
"Bukan, yang menjadi saksi adalah Muhammad ﷺ"
Kemudian Al-Hasan ibnu Ali membaca firman-Nya:
Maka bagaimanakah (halnya orang kafir nanti), apabila Kami mendatangkan seseorang saksi (rasul) dari tiap-tiap umat dan Kami mendatangkan kamu (Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu (sebagai umatmu).
(QS. An-Nisa’ [4]: 41)

Dan yang dimaksud dengan yang disaksikan adalah hari kiamat, kemudian Al-Hasan membaca firman-Nya:
Hari kiamat itu adalah suatu hari yang semua manusia dikumpulkan untuk (menghadapi) nya, dan hari itu adalah suatu hari yang disaksikan (oleh segala makhluk).
(QS. Hud [11]: 103)

Mujahid, Ikrimah, dan Ad-Dahhak mengatakan bahwa yang menyaksikan adalah anak Adam, dan yang disaksikan adalah hari kiamat.
Diriwayatkan dari Ikrimah pula bahwa yang menyaksikan adalah Muhammad ﷺ, dan yang disaksikan adalah hari Jumat.

Ali ibnu Abu Talhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa yang menyaksikan adalah Allah, dan yang disaksikan adalah hari kiamat.
Ibnu Abu Hatim meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Abu Na’im Al-Fadl ibnu Dakin, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Abu Yahya Al-Qattat, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya:
dan yang menyaksikan dan yang disaksikan.
(QS. Al-Buruj [85]: 3)

Bahwa yang menyaksikan adalah manusia, sedangkan yang disaksikan adalah hari Jumat, hal yang sama telah diriwayatkan pula oleh Ibnu Abu Hatim.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Humaid, telah menceritakan kepada kami Mahran, dari Sufyan, dari Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman Allah subhanahu wa ta’ala:
dan yang menyaksikan dan yang disaksikan.
(QS. Al-Buruj [85]: 3)

Yang menyaksikan adalah hari’ Arafah, dan yang disaksikan adalah hari kiamat.
Hal yang sama diriwayatkan dari Sufyan As-Sauri, dari Mugirah, dari Ibrahim yang mengatakan bahwa yang dimaksiid adalah Hari Raya Kurban dan hari Arafah, yakni yang menyaksikan dan yang disaksikan.

Ibnu Jarir mengatakan, ulama lainnya mengatakan bahwa yang disaksikan adalah hari Jumat, sehubungan dengan hal ini mereka meriwayatkan sebuah hadis yang diceritakan kepada kami oleh Ahmad ibnu Abdur Rahman, bahwa telah menceritakan kepadaku pamanku (yaitu Abdullah ibnu Wahb), telah menceritakan kepadaku Amr ibnul Haris, dari Sa’id ibnu Abu Hilal, dari Zaid ibnu Aiman, dari Ubadah ibnu Nasiy, dari Abu Darda yang mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

Perbanyaklah membaca salawat untukku di hari Jumat’, karena sesungguhnya hari Jumat itu adalah hari yang disaksikan oleh para malaikat.

Diriwayatkan dari Sa’id ibnu Jubair, bahwa yang menyaksikan adalah Allah.
Kemudian ia membaca firman-Nya:
Dan cukuplah Allah sebagai saksi.
(QS. Al-Fath [48]: 28)

dan yang disaksikan adalah kita semua, demikianlah menurut apa yang diriwayatkan oleh Al-Bagawi.

Kebanyakan ulama mengatakan bahwa yang menyaksikan adalah hari Jumat dan yang disaksikan adalah hari ‘Arafah.

Unsur Pokok Surah Al Buruuj (البروج)

Surat Al Buruuj terdiri atas 22 ayat, terrnasuk golongan surat-surat Makkiyyah diturunkan sesudah surat Asy-Syams.

Dinamai "Al Buruuj" (gugusan bintang) diambil dari perkataan "Al Buruuj" yang terdapat pada ayat 1 surat ini.

Keimanan:

▪ Sikap dan tindakan-tindakan orang-orang kafir terhadap orang-orang yang mengikuti seruan para rasul.
▪ Bukti-bukti kekuasaan dan ke-Esaan Allah.
▪ Isyarat dari Allah bahwa orang-orang kafir Mekah akan ditimpa azab sebagaimana kaum Fir’aun dan Tsamud telah ditimpa azab.
▪ Jaminan Allah terhadap kemurnian Alquran.

Ayat-ayat dalam Surah Al Buruuj (22 ayat)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Lihat surah lainnya

Audio Murottal

QS. Al-Buruuj (85) : 1-22 ⊸ Misyari Rasyid Alafasy
Ayat 1 sampai 22 + Terjemahan IndonesiaQS. Al-Buruuj (85) : 1-22 ⊸ Nabil ar-Rifa’i
Ayat 1 sampai 22

Gambar Kutipan Ayat

Surah Al Buruuj ayat 2 - Gambar 1 Surah Al Buruuj ayat 2 - Gambar 2
Statistik QS. 85:2
  • Rating RisalahMuslim
4.4

Ayat ini terdapat dalam surah Al Buruuj.

Surat Al-Buruj (bahasa Arab:البروج) adalah surat ke 85 dalam Al Qur’an.
Surat ini tergolong surat makiyyah yang terdiri atas 22 ayat.
Dinamakan Al Buruuj yang berarti Gugusan bintang diambil dari perkataan Al Buruuj yang terdapat pada ayat pertama surat ini.

Nomor Surah 85
Nama Surah Al Buruuj
Arab البروج
Arti Gugusan bintang
Nama lain
Tempat Turun Mekkah
Urutan Wahyu 27
Juz Juz 30
Jumlah ruku’ 1 ruku’
Jumlah ayat 22
Jumlah kata 109
Jumlah huruf 468
Surah sebelumnya Surah Al-Insyiqaq
Surah selanjutnya Surah At-Tariq
Sending
User Review
4.8 (10 suara)
Bagi ke FB
Bagi ke TW
Bagi ke WA
Tags:

85:2, 85 2, 85-2, Surah Al Buruuj 2, Tafsir surat AlBuruuj 2, Quran Al Buruj 2, Al-Buruj 2, Surah Al Buruj ayat 2

Video Surah

85:2


More Videos

Kandungan Surah Al Buruuj

۞ QS. 85:2 • Nama-nama hari kiamat

۞ QS. 85:8 • Al Hamid (Maha Terpuji) • Al ‘Aziz (Maha Mulia)

۞ QS. 85:9 • Segala sesuatu milik Allah • Al Syahid (Maha Menyaksikan)

۞ QS. 85:10 • Nama-nama neraka • Sifat ahli neraka dan kejahatan mereka • Azab orang kafir • Balasan dari perbuatannya •

۞ QS. 85:11 • Pahala iman • Sifat surga dan kenikmatannya • Perbedaan derajat di surga • Keutamaan iman •

۞ QS. 85:12 • Siksaan Allah sangat pedih • Ar Rabb (Tuhan) • Maksiat dan dosa

۞ QS. 85:13 • Kekuasaan Allah • Beberapa ayat yang menjelaskan tentang hari kebangkitan • Manusia dibangkitkan dari kubur

۞ QS. 85:14 • Ampunan Allah yang luas • Al Ghafur (Maha Pengampun) • Al Wadud (Maha Kasih sayang)

۞ QS. 85:15 Arsy • Al Majid (Maha Bagus)

۞ QS. 85:16 Sifat Iradah (berkeinginan)

۞ QS. 85:18 • Azab orang kafir

۞ QS. 85:19 • Keingkaran dan kedurhakaan orang kafir

۞ QS. 85:20 • Keluasan ilmu Allah • Al Muhith (Maha Mengetahui) • Maksiat dan dosa

۞ QS. 85:22 Al Qur’an terpelihara dari penyelewengan

Ayat Pilihan

Di antaramu ada orang yang menghendaki dunia & ada orang yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkanmu dari mereka untuk mengujimu, sunguh Allah telah memaafkanmu. Dan Allah mempunyai karunia (yang dilimpahkan) atas orang yang beriman
QS. Ali ‘Imran [3]: 152

Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya,
sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.
QS. An-Nur [24]: 33

Hanya Dialah yang menurunkan hujan dari awan hingga mengakibatkan sungai & lembah dapat mengalirkan air.
Semua itu sesuai dengan ketentuan takdir yang telah ditetapkan Allah untuk dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan & membuahkan pohon.
QS. Ar-Ra’d [13]: 17

Sesungguhnya Allah,
hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat,
dan Dialah Yang menurunkan hujan,
dan mengetahui apa yang ada dalam rahim.
QS. Luqman [31]: 34

Hadits Shahih

Podcast

Doa Sehari-hari

Soal & Pertanyaan Agama

Tujuan utama diturunkannya Alquran kepada umat manusia adalah ...

Correct! Wrong!

Mujahadah berasal dari bahasa Arab, yang berasal dari kata jahada, yang berarti ...

Correct! Wrong!

Penjelasan:
Mujahadah merupakan sebuah istilah yang terbentuk dari asal kata jihad, artinya berjuang dengan sungguh-sungguh menurut syari'at Islam.

Istilah lain yang juga berasal dari kata Jihad, yakni Mujahidin. Mujahidin adalah istilah bagi pejuang (Muslim) yang turut dalam suatu peperangan atau terlibat dalam suatu pergolakan.

َبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِۦ لِيَكُونَ لِلْعَٰلَمِينَ نَذِيرًا

Dalil di atas adalah nama-nama lain dari Alquran, yaitu ...

Correct! Wrong!

Penjelasan:
الفرقان, artinya 'Pembeda'.
Alquran dinamakan Al-Furqan karena dia membedakan antara yang haq dengan yang batil.

+

Array

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ

Dalil di atas adalah nama-nama lain dari Alquran, yaitu ...

Correct! Wrong!

Penjelasan:
ٱلذِّكْرَ = Adz-Dzikr (pemberi peringatan).
Firman Allah:
'Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Adz-Dzikr (Alquran), dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.'
(QS. Al Hijr [15] : 9)

Salah satu tokoh dalam kisah umat masa lalu yang dapat dipetik pelajaran sebagai teladan yang baik ...

Correct! Wrong!

Penjelasan:
Luqman adalah orang yang disebut dalam Alquran dalam surah Luqman [31] : 12-19 yang terkenal karena nasihat-nasihatnya kepada anaknya.

Pendidikan Agama Islam #15
Ingatan kamu cukup bagus untuk menjawab soal-soal ujian sekolah ini.

Pendidikan Agama Islam #15 1

Mantab!! Pertahankan yaa..
Jawaban kamu masih ada yang salah tuh.

Pendidikan Agama Islam #15 2

Belajar lagi yaa...

Share your Results:

Soal Agama Islam

Pendidikan Agama Islam #13

Nama pedang Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam yaitu … … Apa nama peperangan pertama yang berlaku dalam sejarah Islam? … Apa makanan kegemaran Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam? … Apa warna kesukaan Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam? … Sabda Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan berselawat kepadanya … kali.”

Pendidikan Agama Islam #2

Salah satu Asmaul Husna, Allah memiliki sifat Al ‘Adl, yang berarti bahwa Allah … Allah memiliki sifat Yang Maha Mengumpulkan, yang artinya … Sifat adil Allah berlaku untuk … Salah satu Asmaul Husna adalah Al Akhir, yang berarti … Keberadaan Asmaul Husna, dijelaskan dalam Alquran surah …

Pendidikan Agama Islam #11

Masyarakat Arab sebelum Islam memiliki kebiasaan buruk, juga memiliki kebiasaan baik. Di bawah ini yang tidak termasuk kebiasaan baik masyarakat Arab sebelum Islam adalah … Berikut ini yang bukan merupakan substansi dakwah Rasulullah di Mekkah adalah … Dalam QS. Al-Muddassir ayat 1-7 adalah menjadi dasar bagi Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk melakukan dakwah di Mekkah secara … Dari proses dakwah secara diam-diam yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika melakukan dakwah di Mekkah, maka terdapat beberapa sahabat yang masuk Islam pertama kali. Mereka dikenal dengan sebutan … Cara yang pertama kali ditempuh oleh Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika melakukan dakwah di Mekkah secara terang- terangan adalah …

Kamus Istilah Islam

duha

Apa itu duha? du.ha waktu menjelang tengah hari ; kira-kira pukul 10.00 ia melakukan salat duha … • dhuha

Al-'Asr

Apa itu Al-‘Asr? Surah Al-‘Asr adalah surah ke-103 dari Alquran. Surah ini tergolong surah Makkiyah dan terdiri atas 3 ayat. Kata Al ‘Ashr berarti waktu/masa dan diambil dari ayat p...

mendaulat

Apa itu mendaulat? men.dau.lat merebut hak dengan tidak sah; menyerobot; mereka mendaulat tanah-tanah perkebunan dan menanaminya dengan palawija; v memecat dengan paksa ; mendaulat kepala negara da...