QS. Al A’raaf (Tempat yang tertinggi) – surah 7 ayat 190 [QS. 7:190]

فَلَمَّاۤ اٰتٰہُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَہٗ شُرَکَآءَ فِیۡمَاۤ اٰتٰہُمَا ۚ فَتَعٰلَی اللّٰہُ عَمَّا یُشۡرِکُوۡنَ
Falammaa aataahumaa shaalihan ja’alaa lahu syurakaa-a fiimaa aataahumaa fata’aalallahu ‘ammaa yusyrikuun(a);

Tatkala Allah memberi kepada keduanya seorang anak yang sempurna, maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkan-Nya kepada keduanya itu.
Maka Maha Tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.
―QS. 7:190
Topik ▪ Perumpamaan orang kafir dan mukmin
7:190, 7 190, 7-190, Al A’raaf 190, AlAraaf 190, Al Araf 190, Al-A’raf 190

Tafsir surah Al A'raaf (7) ayat 190

Tafsir Kementrian Agama RI

Tafsir QS. Al A’raaf (7) : 190. Oleh Kementrian Agama RI

Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta’ala menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta’ala memperkenankan doa kedua suami istri itu dengan menganugerahkan anak yang saleh kepada keduanya.
Tetapi kemudian mereka tidaklah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas nikmat itu, bahkan mereka menisbahkan anak yang saleh itu kepada berhala-berhala dengan mengatakan bahwa anak itu hamba dari patung-patung, atau mereka hubungkan anak itu kepada binatang-binatang atau kepada alam.
Mereka tidak mengatakan anak itu sebagai anugerah Allah subhanahu wa ta’ala Oleh karena itu mereka tidak bersyukur kepada-Nya.
Maha Suci Allah subhanahu wa ta’ala dari apa yang mereka sekutukan.

Tafsir al-Misbah
Oleh Muhammad Quraish Shihab:

Tetapi ketika permohonan mereka dikabulkan, keduanya itu–lewat anaknya–menjadikan berhala sebagai sekutu Allah subhanahu wa ta’ala Mereka berdua bersyukur kepada berhala-berhala itu.
Allahlah yang berhak mendapatkan puji syukur dan Dia Mahasuci dari sekutu-sekutu yang mereka sembah itu.

Tafsir al-Jalalain
Oleh Jalaluddin al-Mahalli & Jalaluddin as-Suyuthi:

(Tatkala Allah memberi kepada keduanya) seorang anak (yang saleh, maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah) dalam suatu qiraat dibaca dengan dikasrahkan syinnya dan tanwin pada huruf akhirnya, yakni sekutu (tentang anak yang dianugerahkan-Nya kepada mereka berdua) dengan menamakannya Abdul Harits, sedangkan tidak boleh seorang hamba menjadi hamba selain kepada Allah.

Yang dimaksud dalam penyekutuan di sini bukanlah dalam masalah ubudiah/ibadah, karena Nabi Adam telah dimaksum dari hal semacam itu.

Samurah telah meriwayatkan dari Nabi ﷺ yang pernah bersabda bahwa ketika Hawa melahirkan seorang anak, iblis bertawaf mengelilingi Siti Hawa, sebelumnya anak Siti Hawa belum pernah ada yang hidup, kemudian iblis berkata kepadanya, “Namakanlah dia anakmu yang baru lahir itu Abdul Harits, maka ia kelak akan hidup.” Anak itu ternyata dapat hidup, hal itu terjadi karena ada saran dari setan dan perintah darinya, demikianlah menurut apa yang diriwayatkan oleh Al-Hakim.

Al-Hakim mengatakan bahwa hadis ini sahih, Tirmizi mengatakan bahwa predikat hadis ini hasan gharib (Maka Maha Tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan) yakni penduduk Mekah dengan menjadikan berhala-berhala sebagai sesembahan mereka.

Jumlah ayat ini merupakan musabbab atau penyebab, dan diathafkan kepada lafal khalaqakum, dan di antara sabab dengan musababnya terhadap jumlah mu`taridhah.

Tafsir al-Muyassar
Oleh tim Mujamma’ Raja Fahd arahan Syaikh al-Allamah Dr. Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh:

Maka tatkala Allah menganugerahkan kepada keduanya anak yang shalih, mereka berdua menyekutukan Allah pada anak itu, yaitu anak yang diciptakan oleh Allah sendiri dan keduanya malah menjadikan anak itu sesembahan selain Allah.
Allah Mahatinggi lagi Mahasuci dari segala kesyirikan itu.

Tafsir Ibnu Katsir
Oleh Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi:

Sehubungan dengan makna ayat ini ulama tafsir telah menuturkan banyak asar dan hadis yang akan kami kemukakan berikut ini disertai keterangan hal-hal yang sahih darinya.

Imam Ahmad di dalam kitab Musnad-nya mengatakan bahwa:

telah menceritakan kepada kami Abdus Samad, telah menceritakan kepada kami Umar ibnu Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Qatadah, dari Al-Hasan, dari Samurah, dari Nabi ﷺ yang telah bersabda: Ketika Hawa melahirkan, iblis berputar-putar mengelilinginya, dan Hawa tidak pernah mempunyai anak yang tetap hidup.
Lalu iblis berkata, “Namailah dia Abdul Haris.
maka sesungguhnya dia akan hidup.” Lalu Hawa menamai anaknya Abdul Haris.
dan ternyata anaknya tetap hidup.
Hal tersebut berasal dari inspirasi dan perintah setan.

Hal yang sama telah diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, dari Muhammad ibnu Basysyar, dari Bandar, dari Abdus Samad ibnu Abdul Waris dengan sanad yang sama.
Imam Turmuzi telah meriwayatkannya di dalam kitab Tafsir-nya sehubungan dengan tafsir ayat ini, dari Muhammad ibnul Musanna, dari Abdus Samad dengan sanad yang sama.
Imam Turmuzi mengatakan, “Hadis ini hasan garib.
Kami tidak mengenalnya kecuali hanya melalui hadis Umar ibnu Ibrahim.
Sebagian di antara mereka ada yang meriwayatkannya dari Abdus Samad tanpa me-rafa’-kannya.” Imam Hakim di dalam kitab Mustadrak-nya telah meriwayatkannya melalui hadis Abdus Samad secara marfu’.
Kemudian ia mengatakan bahwa hadis ini sahih sanadnya, tetapi keduanya (Bukhari dan Mus­lim) tidak mengetengahkannya.
Imam Abu Muhammad ibnu Abu Hatim telah meriwayatkannya di dalam kitab Tafsir, dari Abu Zar’ah Ar-Razi, dari Hilal ibnu Fayyad, dari Umar ibnu Ibrahim dengan sanad yang sama secara marfu’.
Hal yang sama telah diriwayatkan oleh Al-Hafiz Abu Bakar ibnu Murdawaih di dalam kitab Tafsir-nya melalui hadis Syaz ibnu Fayyad, dari Umar ibnu Ibrahim secara marfu’.

Menurut hemat kami, Syaz adalah Hilal itu sendiri, Syaz itu adalah nama julukannya.
Tujuan utama dari pengetengahan jalur-jalur hadis ini untuk menunjukkan bahwa hadis ini ma’lul (ada celanya) dipandang dari tiga segi:

Pertama, Umar ibnu Ibrahim adalah seorang Basri.
Ia dinilai siqah oleh Ibnu Mu’in, tetapi Abu Hatim Ar-Razi mengatakan bahwa Umar ibnu Ibrahim hadisnya tidak dapat dijadikan hujah.
Tetapi Ibnu Murdawaih telah meriwayatkannya melalui hadis Al-Mu’tamir, dari ayahnya, dari Al-Hasan, dari Samurah secara marfu’.

Kedua, hal ini telah diriwayatkan pula dari perkataan Samurah sendiri dan tidak marfu’ seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu Jarir, bahwa telah menceritakan kepada kami Ibnu Abdul A’la, telah menceritakan kepada kami Al-Mu’tamir, dari ayahnya, telah menceritakan kepada kami Bakr ibnu Abdullah, dari Sulaiman At-Taimi, dari Abul Ala ibnusy Syikhkhir, dari Samurah ibnu Jundub, bahwa Adam menamakan anaknya dengan nama Abdul Haris.

Ketiga, Al-Hasan sendiri menafsirkan ayat ini dengan tafsiran lain.
Seandainya hadis ini ada padanya dari Samurah secara marfu’, niscaya dia tidak akan menyimpang darinya.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Waki’, telah menceritakan kepada kami Sahi ibnu Yusuf, dari Amr, dari Al-Hasan sehubungan dengan firman-Nya:

…maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkan Allah kepada keduanya itu.
Bahwa hal ini terjadi di kalangan sebagian pengikut agama-agama lain, bukan Adam.

Ibnu Jarir mengatakan pula bahwa telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Abdul A’la, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Saur, dari Ma’ mar yang mengatakan bahwa Al-Hasan mengartikannya ‘keturunan anak Adam dan orang-orang yang musyrik dari kalangan mereka sesudah Adam tiada’, yakni makna firman-Nya:

…maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkan Allah kepada keduanya itu.

Ibnu Jarir pun mengatakan, telah menceritakan kepada kami Bisyr, telah menceritakan kepada kami Yazid, telah menceritakan kepada kami Sa’id, dari Qatadah yang mengatakan, “Dahulu Al-Hasan sering mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mereka yang disebutkan dalam ayat ini adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani.
Allah memberi mereka anak-anak, lalu mereka menjadikannya sebagai orang Yahudi dan orang Nasrani.”

Semua sanad yang telah disebutkan di atas berpredikat sahih dari Al-Hasan, bahwa dia menafsirkan ayat ini dengan tafsiran tersebut.
Tafsir yang dikemukakannya ini adalah yang terbaik untuk makna ayat ini.
Seandainya hadis ini dinilai olehnya benar-benar dari Rasulullah ﷺ, niscaya Al-Hasan tidak mempunyai penafsiran yang menyimpang darinya, baik dia sendiri ataupun ulama lainnya, terlebih lagi bila mengingat takwa dan tingkatan wara’-nya.
Hal ini menunjukkan bahwa hadis ini mauquf hanya, sampai kepada seorang sahabat.
Tetapi dapat pula diinterpretasikan bahwa Al-Hasan Al-Basri menerimanya dari sebagian Ahli Kitab yang telah beriman, seperti Ka’b atau Wahb ibnu Munabbih dan lain-lainnya, seperti yang akan kami jelaskan kemudian.
Pada prinsipnya kami berlepas diri dari penilaian marfu’ terhadap hadis ini.

Adapun mengenai asar-asar, antara lain diriwayatkan oleh Muhammad ibnu Ishaq ibnu Yasar, dari Daud ibnul Husain, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Hawa melahirkan banyak anak untuk Adam, lalu Adam menamakan mereka dengan nama depan Abdu, kemudian di-Mudaf-kan kepada lafaz Allah, antara lain Abdullah dan Ubaidillah serta nama-nama lainnya yang semisal, tetapi ternyata mereka mati.
Kemudian datanglah iblis kepada keduanya, lalu berkata, “Sesungguhnya jika kamu berdua menamakan anakmu bukan dengan nama yang biasa kamu pakai, niscaya anakmu akan hidup.” Selang beberapa lama Hawa melahirkan anak lagi untuk Adam, yaitu anak laki-laki.
Maka Adam menamainya Abdul Haris.
Hal inilah yang dikisahkan oleh Allah subhanahu wa ta’ala.
melalui firman-Nya:

Dialah Yang menciptakan kalian dari diri yang satu Sampai dengan firman-Nya: maka keduanya menjadi sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkan Allah kepada keduanya ituu. hingga akhir ayat.

Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas firman-Nya sehubungan dengan Adam: Dialah yang menciptakan kalian dari diri yang satu sampai dengan firman-Nya: dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Yakni Hawa merasa ragu apakah dirinya mengandung atau tidak.
Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya bermohon kepada Allah —Tuhannya— seraya berkata, “Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur.
Kemudian setan datang kepada keduanya dan mengatakan, “Tahukah kamu apakah yang akan dilahirkan bagi kamu berdua, atau tahukah kamu apa yang akan bakal lahir, berupa hewan ataukah bukan?”
Setan membisikkan kepada keduanya hal yang batil, sesungguhnya setan itu penyesat yang nyata.
Sebelum itu Hawa melahirkan dua orang anak, lalu keduanya mati, maka setan berkata kepada keduanya (Adam dan Hawa), “Sesungguhnya kamu berdua jika tidak menamai anakmu bukan dengan namaku, niscaya dia akan keluar (lahir) dalam keadaan tidak sempurna, dan ia akan mati, sama dengan saudaranya yang terdahulu.” Maka keduanya menamai anaknya dengan nama Abdul Haris.
Yang demikian itulah hal yang disebutkan oleh firman Allah subhanahu wa ta’ala.:

Tatkala Allah memberi kepada keduanya seorang anak yang saleh, maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkan Allah kepada keduanya itu.

Abdullah ibnul Mubarak telah meriwayatkan dari Syarik, dari Khasif, dari Sa’id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya:

Tatkala Allah members kepada keduanya seorang anak yang saleh, maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah diamtgerahkan Allah kepada keduanya itu., Ibnu Abbas mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta’ala.
telah berfirman:

Dialah Yang menciptakan kalian dari diri yang satu dan darinya Dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya.
Maka setelah dicampurinya

Yakni Adam telah mencampurinya.

istrinya itu mengandung.
Kemudian iblis datang kepada keduanya dan mengatakan, “Sesungguhnya aku adalah teman kamu berdua yang telah menyebabkan kamu berdua dikeluarkan dari surga, agar kamu berdua taat kepadaku atau aku akan menjadikan dua tanduk menjangan buat bayi yang ada dalam kandunganmu, lalu bayi itu akan keluar dari perutmu dengan membelah-nya.” Iblis mengatakan bahwa ia akan melakukan anu dan anu seraya mengancam keduanya,’akhirnya keduanya menamai anaknya dengan nama Abdul Haris.
Adam dan Hawa membangkang, tidak mau menuruti kata-kata ibiis, maka anaknya lahir dalam keadaan mati.
Kemudian Hawa mengandung untuk kedua kalinya, dan iblis datang lagi kepadanya, lalu berkata, “Sesungguhnya aku adalah teman kamu berdua yang telah melakukan anu dan anu, maka sesungguhnya kamu harus melakukan anu dan anu atau aku akan melakukan anu dan anu,” seraya menakut-nakuti keduanya.
Keduanya menolak, tidak mau taat kepada iblis, akhirnya anak keduanya lahir dalam keadaan mati.
Kemudian Hawa mengandung lagi untuk ketiga kalinya, dan iblis datang kepada keduanya, lalu mengatakan hal yang sama seperti sebelumnya.
Karena keduanya ingin mempunyai anak, akhirnya keduanya menamakan anaknya dengan nama Abdul Haris (nama yang disarankan iblis).
Hal itu disebutkan oleh firman-Nya:

…maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkan Allah kepada keduanya itu.

Demikianlah menurut riwayat Ibnu Abu Hatim.

Asar ini telah diterima dari Ibnu Abbas oleh sejumlah murid-muridnya, seperti Mujahid, Sa’id ibnu Jubair, dan Ikrimah.
Sedangkan dari kalangan generasi berikutnya ialah Qatadah dan As-Saddi serta lain-lainnya dari kalangan ulama Salaf dan sejumlah ulama Khalaf, dari kalangan ulama tafsir banyak sekali yang meriwayatkan asar ini.
Seakan-akan asar ini —hanya Allah yang lebih mengetahui— dikutip dari kaum Ahli Kitab, mengingat Ibnu Abbas meriwayatkannya dari Ubay ibnu Ka’b.

Hal ini seperti apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Abul Jamahir, telah menceritakan kepada kami Sa’id yakni Ibnu Basyir, dari Uqbah, dari Qatadah, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, dari Ubay ibnu Ka’b yang mengatakan bahwa ketika Hawa mengandung, setan datang kepadanya dan berkata, “Maukah engkau menuruti nasihatku?
Maka aku jamin anakmu lahir dengan selamat.
Namailah anakmu Abdul Haris.” Tetapi Hawa tidak melaksanakannya.
Maka ketika ia melahirkan, anaknya itu meninggal dunia.
Kemudian Hawa mengandung untuk kedua kalinya, dan setan mengatakan kepadanya perkataan yang sama, tetapi Hawa tidak melakukannya.
Kemudian Hawa mengandung lagi untuk yang ketiga kalinya, setan datang lagi dan mengatakan, “”Jika engkau menaatiku, niscaya anakmu selamat, jika tidak, maka kelak anakmu lahir berupa hewan.” Akhirnya keduanya merasa takut, dan keduanya menaati saran setan (iblis).

Asar-asar yang telah disebutkan di atas —hanya Allah yang lebih mengetahui-merupakan kisah-kisah Ahli Kitab.
Di dalam sebuah hadis sahih dari Rasulullah ﷺ disebutkan bahwa beliau ﷺ pernah bersabda:

Apabila Ahli Kitab bercerita kepada kalian, maka janganlah kalian membenarkan mereka, jangan pula kalian mendustakan mereka.

Kemudian kisah-kisah mereka terbagi menjadi tiga bagian, di antaranya ada kisah-kisah yang telah kita ketahui kebenarannya melalui apa yang ditunjukkan oleh dalil dari Kitabullah atau dari Sunnah Rasul ﷺ Ada kisah yang telah kita ketahui kedustaannya melalui dalil dari Kitabullah dan Sunnah Rasulullah ﷺ yang bersikap berbeda dengannya.
Adapula yang tidak dibicarakan oleh Kitabullah dan Sunnah Rasul.
Maka jenis kisah ini dibolehkan meriwayatkannya, karena ada sabda Nabi ﷺ yang mengatakan:

Berceritalah dari kaum Bani Israil, tidak mengapa.

Jenis kisah inilah yang tidak dibenarkan, tidak pula didustakan, karena ada sabda Nabi ﷺ yang mengatakan:

Maka janganlah kalian membenarkan mereka, jangan pula kalian mendustakan mereka

Kisah yang telah disebutkan di atas dapat dikatakan termasuk ke dalam bagian yang kedua, dapat pula dikatakan termasuk ke dalam bagian yang ketiga, tetapi anggapan bagian yang ketiga masih memerlukan pertimbangan.
Dengan kata lain, jika kisah itu datangnya dari seorang sahabat atau seorang tabi’in, maka dikategorikan ke dalam bagian yang ketiga.

Kami pribadi lebih cenderung mengikuti pendapat yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri.
Sehubungan dengan takwil ayat ini ia mengatakan makna yang dimaksud dari konteks ayat ini adalah bukan menyangkut Adam dan Hawa, melainkan berkenaan dengan orang-orang musyrik dari kalangan keturunannya.
Karena itulah Allah subhanahu wa ta’ala.
berfirman pada penghujung ayat ini.
yaitu:

Maka Mahatinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.

Selanjutnya Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwa sebutan Adam dan Hawa pada permulaan merupakan pendahuluan yang mengawali perihal kedua orang tua yang akan disebutkan sesudahnya.
Ungkapan seperti ini sama dengan kelanjutan sebutan seseorang dengan menyebutkan jenis atau predikatnya.
Sama halnya dengan pengertian yang terkandung di dalam firman-Nya:

Sesungguhnya Kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang.
(Al Mulk:5), hingga akhir ayat.

Telah kita maklumi pula bahwa pelita-pelita tersebut —yakni bintang-bintang yang dijadikan sebagai hiasan langit— bukanlah merupakan sesuatu sarana untuk melempar.
Sesungguhnya ungkapan ini merupakan kelanjutan dari penyebutan bintang-bintang, yaitu dengan beralih kepada penyebutan jenisnya.
Hai seperti ini banyak didapat di dalam Al-Qur’an.


Informasi Surah Al A'raaf (الأعراف)
Surat Al A’raaf yang berjurnlah 206 ayat termasuk golongan surat Makkiyah, diturunkan sebelum turunnya surat Al An’aam dan termasuk golongan surat “Assab ‘uththiwaal” (tujuh surat yang panjang).

Dinamakan “Al A ‘raaf” karena perkataan Al A’raaf terdapat dalam ayat 46 yang mengemukakan tentang keadaan orang-orang yang berada di atas Al A ‘raaf yaitu:
tempat yang tertinggi di batas surga dan neraka.
Mereka itu ialah golongan yang sama banyak kebaikan dan kejahatan mereka.

Keimanan:

Mentauhidkan Allah dalam berdo’a dan beribadat
hanya Allah sendiri yang menga­tur dan menjaga alam
Allah menciptakan undang-undang dan hukum-hukum untuk mengatur kehidupan manusia di dunia dan di akhirat
Allah bersemayam di ‘Arasy
bantahan terhadap kepalsuan syirik
ketauhidan adalah sesuai dengan fitrah manu­sia
Musa berbicara dengan Allah
tentang melihat Allah
perintah beribadat sam­bil merendahkan diri kepada Allah
Allah mempunyai al asmaaul husna.

Hukum:

Larangan mengikuti perbuatan dan adat istiadat yang buruk
kewajiban mengikuti Allah dan rasul
perintah berhias waktu akan shalat
bantahan terhadap orang yang mengharamkan perhiasan yang dianugerahkan Allah
perintah memakan ma­kanan yang halal lagi baik dan larangan memakan yang sebaliknya

Kisah:

Kisah Nabi Adam a.s. dengan iblis
kisah Nabi Nuh a.s. dan kaumnya
kisah Nabi Shaleh a.s. dengan kaumnya
kisah Nabi Syu’aib a.s. dengan kaumnya
kisah Nabi Musa a.s. dengan Fir’aun.

Lain-lain:

Al Qur’an diturunkan kepada Nabi yang penghabisan dan perintah mengikutinya
Nabi Muhammad ﷺ diutus untuk seluruh manusia
adab orang mukmin
adab mendengar pembacaan Al Qur’an dan berzikir
rasul bertanggung jawab menyam­paikan seruan Allah
balasan terhadap orang-orang yang mengikuti dan menging­kari rasul
da’wah rasul-rasul yang pertama sekali ialah mentauhidkan Allah

Audio

Qari Internasional

Q.S. Al-A'raaf (7) ayat 190 - Oleh Syekh Mishari Alafasy
Q.S. Al-A'raaf (7) ayat 190 - Oleh Syekh Sa'ad Al-Ghamidi
Q.S. Al-A'raaf (7) ayat 190 - Oleh Syekh Muhammad Ayyub

Murottal al-Qur'an & Terjemahan Indonesia
Q.S. Al-A'raaf - Oleh Syekh Misyari Rasyid Alafasy
Full ayat 1 sampai 206 & Terjemahan


GambarStatistik Q.S. 7:190
  • Rating RisalahMuslim

Ayat ini terdapat dalam surah Al A'raaf.

Surah Al-A'raf (bahasa Arab:الأعراف, al-A'rāf, "Tempat Tertinggi") adalah surah ke-7 dalam al-Qur'an.
Surah ini terdiri atas 206 ayat dan termasuk pada golongan surah Makkiyah.
Surah ini diturunkan sebelum turunnya surah Al-An'am dan termasuk golongan surah Assab 'uththiwaal (tujuh surat yang panjang).
Dinamakan Al-A'raf karena perkataan Al-A'raf terdapat dalam ayat 46 yang mengemukakan tentang keadaan orang-orang yang berada di atas Al-A'raf yaitu: tempat yang tertinggi di batas surga dan neraka.

Nomor Surah 7
Nama Surah Al A'raaf
Arab الأعراف
Arti Tempat yang tertinggi
Nama lain -
Tempat Turun Mekkah
Urutan Wahyu 39
Juz Juz 8 (ayat 1-87), juz 9 (ayat 88-206)
Jumlah ruku' 0
Jumlah ayat 206
Jumlah kata 3346
Jumlah huruf 14437
Surah sebelumnya Surah Al-An'am
Surah selanjutnya Surah Al-Anfal
4.7
Ratingmu: 4.9 (27 orang)
Sending

Iklan

Video

Panggil Video Lainnya


Ikuti RisalahMuslim
               

Copied!

Masukan & saran kirim ke email:
[email protected]

Made with in Yogyakarta