QS. Al Ahzab (Golongan-Golongan yang bersekutu) – surah 33 ayat 36 [QS. 33:36]

وَ مَا کَانَ لِمُؤۡمِنٍ وَّ لَا مُؤۡمِنَۃٍ اِذَا قَضَی اللّٰہُ وَ رَسُوۡلُہٗۤ اَمۡرًا اَنۡ یَّکُوۡنَ لَہُمُ الۡخِیَرَۃُ مِنۡ اَمۡرِہِمۡ ؕ وَ مَنۡ یَّعۡصِ اللّٰہَ وَ رَسُوۡلَہٗ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِیۡنًا
Wamaa kaana limu’minin walaa mu’minatin idzaa qadhallahu warasuuluhu amran an yakuuna lahumul khiyaratu min amrihim waman ya’shillaha warasuulahu faqad dhalla dhalaalan mubiinan;

Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka.
Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.
―QS. 33:36
Topik ▪ Takdir ▪ Kebaikan pada pilihan Allah ▪ Keingkaran dan kedurhakaan orang kafir
33:36, 33 36, 33-36, Al Ahzab 36, AlAhzab 36, Al-Ahzab 36

Tafsir surah Al Ahzab (33) ayat 36

Tafsir Kementrian Agama RI

Tafsir QS. Al Ahzab (33) : 36. Oleh Kementrian Agama RI

Pada ayat ini Allah menjelaskan bahwa tidak patut bagi orang-orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan ketentuan, mereka memilih ketentuan lain yang bertentangan dengan ketetapan Allah dan Rasul-Nya.
Menentukan pilihan sendiri yang tidak sesuai dengan ketentuan dari Allah dan Rasul-nya berarti mendurhakai perintah Allah dan Rasul-Nya, dan telah tersesat dari jalan yang benar.
Hal seperti itu diancam pula oleh Allah dengan firman-Nya:

Hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih.
(Q.S. An-Nuur [24]: 63)

Tafsir al-Misbah
Oleh Muhammad Quraish Shihab:

Tidak sepantasnya bagi orang-orang beriman, baik lelaki maupun wanita, untuk mencari pilihan hukum lain, jika Allah dan Rasul telah menetapkan hukum atas suatu persoalan.
Barangsiapa menyalahi ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah berada pada jalan yang sangat jauh dari kebenaran.

Tafsir al-Jalalain
Oleh Jalaluddin al-Mahalli & Jalaluddin as-Suyuthi:

(Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang Mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang Mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada) Yakuuna dapat dibaca Takuuna (bagi mereka pilihan yang lain) (tentang urusan mereka) yang berbeda dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abdullah bin Jahsy beserta saudara perempuannya yang bernama Zainab, Nabi ﷺ melamarnya untuk dikawinkan kepada Zaid bin Haritsah, lalu keduanya tidak menyukai hal tersebut ketika keduanya mengetahui bahwa Nabi melamar saudara perempuannya bukanlah untuk dirinya sendiri, melainkan untuk anak angkatnya yaitu Zaid bin Haritsah.

Akan tetapi setelah turun ayat ini keduanya menjadi rela.

(Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguh dia telah sesat, sesat yang nyata) nyata sesatnya.

Kemudian Nabi mengawinkan Zainab binti Jahsy dengan Zaid.

Akan tetapi sesudah beberapa waktu dalam diri Zaid timbul rasa tidak senang terhadap istrinya itu, lalu ia berkata kepada Nabi ﷺ bahwa ia bermaksud untuk menalaknya.

Maka Nabi ﷺ menjawab, “Peganglah istrimu itu di dalam pemeliharaanmu” sebagaimana yang disitir oleh firman selanjutnya.

Tafsir al-Muyassar
Oleh tim Mujamma’ Raja Fahd arahan Syaikh al-Allamah Dr. Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh:

Tidak patut bag seorang Mukmin, laki-laki maupun perempuan, bila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan sebuah hukum di antara mereka untuk menyelisihinya dengan memilih selain apa yang ditetapkan pada mereka.
Barangsiapa yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dia telah berjalan sangat jauh dari kebenaran.

Tafsir Ibnu Katsir
Oleh Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi:

Al-Aufi telah meriwayatkan dari ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya: Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin.
(Q.S. Al-Ahzab [33]: 36), hingga akhir ayat.
Pada mulanya Rasulullah ﷺ pergi untuk melamar buat pelayan laki-lakinya yang bernama Zaid ibnu Harisah.
Maka beliau masuk ke dalam rumah Zainab binti Jahsy Al-Asadiyyah r.a., dan beliau ﷺ langsung melamarnya buat Zaid.
Tetapi Zainab binti Jahsy menjawab, “Aku tidak mau menikah dengannya.” Rasulullah ﷺ bersabda, “Tidak, bahkan kamu harus menikah dengannya.” Zainab binti Jahsy berkata, “Wahai Rasulullah, apakah engkau mengatur diriku?”
Ketika keduanya sedang berbincang-bincang mengenai hal tersebut, Allah subhanahu wa ta’ala menurunkan firman-Nya: Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan.
(Q.S. Al-Ahzab [33]: 36), hingga akhir ayat.
Akhirnya Zainab binti Jahsy bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah engkau rela menikahkan dia denganku?”
Rasulullah ﷺ menjawab, “Ya.” Zainab berkata, “Kalau demikian, saya tidak akan menentang perintah Rasulullah ﷺ Saya rela dinikahkan dengannya.”

Ibnu Lahi’ah telah meriwayatkan dari Abu Amrah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas r.a.
yang menceritakan bahwa Rasulullah ﷺ melamar Zainab binti Jahsy untuk Zaid ibnu Harisah r.a., tetapi Zainab menolak dinikahkan dengannya dan mengatakan, “Saya berketurunan lebih baik daripada dia, sedangkan Zainab adalah seorang wanita yang keras.
Lalu Allah menurunkan firman-Nya: Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin.
(Q.S. Al-Ahzab [33]: 36), hingga akhir ayat.

Hal yang sama telah dikatakan oleh Mujahid, Qatadah, dan Muqatil ibnu Hayyan, bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Zainab binti Jahsy r.a.
ketika dilamar oleh Rasulullah ﷺ untuk menjadi istri maulanya yang bernama Zaid ibnu Harisah r.a.
Lalu Zainab menolak lamarannya, tetapi pada akhirnya menerima lamaran itu.

Abdur Rahman ibnu Zaid ibnu Aslam mengatakan bahwa ayat ini, diturunkan berkenaan dengan Ummu Kalsum binti Uqbah ibnu Abu Mu’it r.a.
Dia adalah seorang wanita yang mula-mula berhijrah, yakni sesudah Perjanjian Hudaibiyyah.
Lalu ia menyerahkan dirinya kepada Nabi ﷺ Maka Nabi ﷺ bersabda, “Aku terima penyerahan dirinya.” Lalu Nabi ﷺ mengawinkannya dengan Zaid ibnu Harisah r.a.
Yakni —hanya Allah Yang Maha Mengetahui— kisah ini terjadi sesudah Zaid ibnu Harisah bercerai dengan Zainab binti Jahsy.
Maka Zainab dan saudara lelakinya marah seraya berkata, “Sesungguhnya kami menghendaki diri Rasulullah ﷺ, tetapi ternyata beliau mengawinkan kami dengan bekas budaknya.” Maka turunlah ayat ini, yaitu firman-Nya: Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan.
(Q.S. Al-Ahzab [33]: 36), hingga akhir ayat.

Abdur Rahman ibnu Zaid ibnu Aslam mengatakan bahwa telah diturunkan pula suatu perintah yang lebih mencakup artinya ketimbang ayat ini, yaitu firman Allah subhanahu wa ta’ala: Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri.
(Q.S. Al-Ahzab [33]: 6)

Ayat di atas mengandung pengertian khusus, sedangkan ayat ini mengandung pengertian yang lebih umum.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdur Razzaq, telah menceritakan kepada kami Ma’mar, dari Sabit Al-Bannani, dari Anas r.a.
yang menceritakan bahwa Nabi ﷺ melamar seorang wanita dari kalangan Ansar kepada ayahnya untuk beliau kawinkan dengan Julaibib.
Maka ayah si wanita itu berkata, “Saya akan bermusyawarah dahulu dengan ibunya.” Nabi ﷺ menjawab, “Kalau begitu, silakan.” Maka lelaki itu berangkat menemui istrinya dan menceritakan kepada istrinya tentang lamaran Nabi ﷺ itu.
Istrinya berkata, “Tidak, demi Allah, kalau memang Rasulullah ﷺ tidak menemukan pasangan lain kecuali Julaibib.
Sesungguhnya kita telah menolak lamaran si Fulan bin Fulan sebelum itu.” Tetapi anak perawannya yang ada di balik kain penutup pintu kamarnya mendengar ucapan tersebut.
Lalu lelaki itu bermaksud menemui Rasulullah ﷺ untuk menceritakan hal tersebut, tetapi si anak perawannya berkata menghalang-halanginya, “Apakah ayah hendak menolak lamaran yang telah diajukan oleh Rasulullah ﷺ?
Jika beliau rela si Julaibib sebagai menantu ayah, maka kawinkanlah dia (denganku).” Ternyata si anak perawan itu menyanggah keinginan kedua orang tuanya.
Akhirnya keduanya berkata, “Dia memang benar.” Kemudian ayahnya berangkat menemui Rasulullah ﷺ dan mengatakan kepadanya, “Jika engkau rela kepada si Julaibib, maka kami pun demikian pula.” Rasulullah ﷺ menjawab: Sesungguhnya aku rida (rela) kepadanya.
Maka Rasulullah ﷺ mengawinkan anak perawan lelaki itu dengan Julaibib.
Sesudah itu penduduk Madinah mengalami kegemparan karena diserang oleh musuh, maka Julaibib menaiki kudanya (maju melabrak musuh).
Ternyata mereka menjumpai jenazah Julaibib ditemukan bersama jenazah sejumlah orang dari kaum musyrik yang telah dibunuhnya (sebelum ia gugur).
Sahabat Anas r.a.
mengatakan bahwa sesungguhnya ia melihat bekas istri Julaibib itu benar-benar termasuk wanita yang paling dermawan di Madinah.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Affan, telah menceritakan kepada kami Hammad (yakni Ibnu Salamah), dari Sabit, dari Kinanah ibnu Na’im Al-Adawi, dari Abu Barzah Al-Aslami yang menceritakan bahwa Julaibib adalah seorang lelaki yang dikenal sering menjumpai kaum wanita, melatih mereka, dan bermain-main dengan mereka.
Lalu aku berkata kepada istriku, “Jangan sekali-kali kalian memasukkan Julaibib ke dalam rumah kalian.
Karena sesungguhnya jika kamu coba-coba berani memasukkan Julaibib, maka aku akan menghukum kamu.” Dan merupakan suatu kebiasaan bagi orang-orang Ansar apabila seseorang dari mereka mempunyai seorang janda, ia tidak berani mengawinkannya sebelum memberitahukan kepada Nabi ﷺ, apakah beliau mempunyai keperluan terhadapnya ataukah tidak.
Maka Nabi ﷺ bersabda kepada seorang lelaki dari kalangan Ansar, “Kawinkanlah aku dengan anak perempuanmu.” Lelaki itu mejawab, “Ya, ini merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagiku, wahai Rasulullah.” Rasulullah ﷺ bersabda, “Sesungguhnya aku menginginkannya bukan untuk diriku.” Lelaki itu bertanya, “Buat siapakah wahai Rasulullah?”
Rasulullah ﷺ menjawab, “Untuk Julaibib.” Lelaki itu berkata, “Wahai Rasulullah, saya akan berunding dahulu dengan ibunya.” Lelaki itu mendatangi istrinya (ibu anak perempuannya itu), lalu menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah ﷺ telah melamar putrinya.
Maka istrinya menjawab, “Baiklah, itu merupakan suatu kebahagiaan.” Lelaki itu berkata menjelaskan, “Tetapi beliau melamar putri kita bukan untuk dirinya, melainkan untuk Julaibib.” Istrinya bertanya, “Apakah Julaibib itu anaknya, apakah Julaibib itu anaknya?
Tidak, demi usia Allah, kami tidak akan mengawinkannya dengan Julaibib.” Ketika lelaki itu hendak pergi menemui Rasulullah ﷺ guna memberitahukan kepadanya hasil musyawarah dia dengan istrinya, tiba-tiba anak perempuannya itu berkata, “Siapakah yang melamarku kepada kalian sehingga perlu memberitahukannya kepada ibunya?”
Perempuan itu melanjutkan perkataannya, “Apakah kalian menolak lamaran Rasulullah ﷺ?
Sesungguhnya dia tidak akan menyia-nyiakan diriku.” Akhirnya ayahnya pergi menemui Rasulullah ﷺ dan berkata kepadanya, “Saya serahkan dia kepadamu, kawinkanlah dia dengan Julaibib.” Rasulullah ﷺ pergi ke medan perang.
Ketika Allah memberikan kemenangan kepadanya, maka beliau bersabda kepada para sahabatnya, “Apakah kalian merasa kehilangan seseorang?
Mereka menjawab, “Kami kehilangan si Fulan dan kami kehilangan si Anu.” Rasulullah ﷺ kembali bersabda, “Periksalah, apakah kalian kehilangan seseorang.” Mereka menjawab, “Tidak ada lagi.” Rasulullah ﷺ bersabda, “Akan tetapi, saya kehilangan Julaibib.” Rasulullah ﷺ bersabda, “Carilah dia di antara orang-orang yang telah gugur!” Maka mereka mencarinya, dan mereka menjumpainya tergeletak mati di samping jenazah tujuh orang (musuh) yang telah dia bunuh, kemudian mereka (musuh) membunuhnya.
Mereka berkata, “Wahai Rasulullah, inilah dia, berada di sebelah jenazah tujuh orang yang pasti dialah yang telah membunuh mereka, kemudian mereka (musuhnya) membunuhnya.” Maka Rasulullah ﷺ mendatanginya, lalu berdiri di dekat jenazahnya dan bersabda: Dia telah membunuh tujuh orang dan mereka telah mem­bunuhnya.
Orang ini termasuk golonganku dan aku termasuk golongannya.
sebanyak dua atau tiga kali.
Kemudian Rasulullah ﷺ meletakkan jenazahnya pada kedua lengannya, lalu menguburkannya.
Jenazahnya tidak memakai katil selain dari kedua lengan Nabi ﷺ yang memanggulnya, kemudian diletakkan di dalam kuburnya.
Tiada suatu riwayat pun yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ memandikannya.
Sabit r.a.
mengatakan bahwa sesudah itu tiada seorang janda pun di kalangan orang-orang Ansar yang lebih dermawan daripada janda Julaibib itu.
Ishaq ibnu Abdullah Abu Talhah bertanya kepada Sabit, “Apakah engkau mengetahui apa yang telah didoakan oleh Rasulullah ﷺ buat wanita itu?”
Sabit menjawab, bahwa Rasulullah ﷺ memanjatkan doa berikut buatnya: Ya Allah, curahkanlah kepadanya nikmat-Mu sederas-derasnya, dan janganlah engkau jadikan penghidupannya sengsara.
Doa beliau dikabulkan oleh Allah.
Maka tiada seorang janda pun di kalangan Ansar yang lebih dermawan daripada wanita itu.

Al-Hafiz Abu Umar ibnu Abdul Bar telah menyebutkan di dalam kitab Al-Isti’ab, bahwa ketika wanita itu berkata di dalam kemahnya, “Apakah kalian menolak lamaran Rasulullah ﷺ Maka turunlah ayat ini, yaitu firman-Nya: Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka.
(Q.S. Al-Ahzab [33]: 36)

Ibnu Juraij mengatakan, telah menceritakan kepadaku Amir ibnu Mus’ab, dari Tawus yang telah menceritakan bahwa sesungguhnya dia pernah bertanya kepada Ibnu Abbas tentang dua rakaat yang dilakukan sesudah salat Asar.
Maka Ibnu Abbas melarangnya (mengerjakannya), dan Ibnu Abbas membacakan firman-Nya: Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka.
(Q.S. Al-Ahzab [33]: 36)

Ayat ini mengandung makna yang umum mencakup semua urusan, yang garis besarnya menyatakan bahwa apabila Allah dan Rasul-Nya memutuskan suatu perkara, maka seorang pun tidak diperkenankan menentangnya, dan tidak boleh ada pilihan lain atau pendapat lain atau ucapan lain selain dari apa yang telah ditetapkan itu.
Dalam ayat lain disebutkan melalui firman-Nya:

Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.
(An Nisaa: 65)

Di dalam sebuah hadis disebutkan:

Demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaan-Nya, tidaklah beriman seseorang di antara kalian sebelum kesenangannya mengikuti apa yang disampaikan olehku.

Karena itulah maka diperingatkan dengan keras bagi orang yang menentang hal ini melalui firman Allah subhanahu wa ta’ala:

Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata.
(Q.S. Al-Ahzab [33]: 36)

Semakna dengan apa yang disebutkan oleh firman-Nya:

maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih.
(An Nuur: 63)


Asbabun Nuzul
Sebab-Sebab Diturunkannya Surah Al Ahzab (33) Ayat 36

Diriwayatkan oleh ath-Thabarani dengan sanad yang shahih, yang bersumber dari Qatadah bahwa Nabi ﷺ melamar Zainab untuk Zaid (anak angkat beliau), tetapi Zainab mengira bahwa Rasulullah melamar untuk dirinya sendiri.
Ketika Zainab tau bahwa Rasulullah melamar untuk Zaid, ia menolaknya.
Ayat ini (al-Ahzab: 36) turun berkenaan dengan peristiwa tersebut, yang melarang kaum Mukminin menolak ketetapan Rasulnya.
Setelah turun ayat tersebut Zainab pun menerima lamaran itu.

Diriwayatkan oleh oleh Ibnu Jarir dari ‘Ikrimah yang bersumber dari Ibnu ‘Abbas.
Diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir dari al-‘Aufi yang bersumber dari Ibnu ‘Abbas bahwa Nabi ﷺ melamar Zainab binti Jahsy untuk Zaid bin Haritsah, akan tetapi Zainab menolaknya dan berkata dengan sombong: “Keturunanku lebih mulia daripadanya.” Ayat ini (al-Ahzab: 36) turun berkenaan dengan peristiwa tersebut, sebagai perintah untuk menerima ketetapan Allah dan Rasul-Nya.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Ibnu Zaid bahwa ayat ini (al-Ahzab: 36) turun berkenaan dengan Ummu Kaltsum binti ‘Uqbah bin Abi Mu’aith, seorang wanita pertama yang hijrah ke Madinah, yang menyerahkan dirinya ke Rasulullah ﷺ untuk dinikah.
Nabi ﷺ akan menikahkannya dengan Zaid bin Haritsah, akan tetapi Ummu Kaltsum dan saudara-saudaranya tidak menyukainya.
Mereka berkata: “Kami menyerahkan diri kepada Rasulullah ﷺ tapi mengapa justru dinikahkan kepada hambanya.”

Sumber : Asbabun Nuzul-K.H.Q.Shaleh – H.A.A Dahlan dkk.

Informasi Surah Al Ahzab (الْأحزاب)
Surat Al Ahzab terdiri atas 73 ayat, termasuk golongan surat-surat Madaniyyah, diturunkan sesudah surat Ali’lmran.

Dinamai “Al Ahzab” yang berarti “golongan-golongan yang bersekutu” karena dalam surat ini terdapat beberapa ayat, yaitu ayat 9 sampai dengan ayat 27 yang berhubungan dengan pepe­ rangan Al Ahzab, yaitu peperangan yang dilancarkan oleh orang-orang Yahudi, kaum munafik dan orang-orang musyrik terhadap orang-orang mu’min di Madinah.
Mereka telah mengepung rapat orang-orang mu’min sehingga sebahagian dari mereka telah berputus asa dan menyangka bahwa mereka akan dihancurkan oleh musuh-musuh mereka itu.

Ini adalah suatu ujian yang berat dari Allah untuk menguji sarnpai di mana teguhnya keiman­an mereka.
Akhimya Allah mengirimkan bantuan berupa tentara yang tidak kelihatan dan angin topan, sehingga musuh-musuh itu menjadi kacau balau dan melarikan diri.

Keimanan:

Cukuplah Allah saja sebagai Pelindung
taqdir Allah tidak dapat ditolak
Nabi Muhammad ﷺ adalah contoh dan teladan yang paling baik
Nabi Muhammad ﷺ adalah rasul dan nabi yang terakhir
hanya Allah saja yang mengetahui bila terjadinya kiamat.

Hukum:

Hukum zhihar
kedudukan anak angkat
dasar waris mewarisi dalam Islam ialah hubungan nasab (pertalian darah)
tidak ada iddah bagi perempuan yang ditalak sebelum dicampuri
hukum-hukum khusus mengenai perkawinan Nabi dan ke­wajiban istri-istrinya
larangan menyakiti hati Nabi.

Kisah:

Perang Ahzab (Khandaq)
kisah Zainab binti Jahsy dengan Zaid
memerangi Bani Quraizhah.

Lain-lain:

Penyesalan orang-orang kafir di akhirat karena mereka mengingkari Allah dan Ra­ sul-Nya
sifat-sifat orang-orang munafik.

Ayat-ayat dalam Surah Al Ahzab (73 ayat)

Audio

Qari Internasional

Q.S. Al-Ahzab (33) ayat 36 - Oleh Syekh Mishari Alafasy
Q.S. Al-Ahzab (33) ayat 36 - Oleh Syekh Sa'ad Al-Ghamidi
Q.S. Al-Ahzab (33) ayat 36 - Oleh Syekh Muhammad Ayyub

Murottal al-Qur'an & Terjemahan Indonesia
Q.S. Al-Ahzab - Oleh Syekh Misyari Rasyid Alafasy
Full ayat 1 sampai 73 & Terjemahan


GambarStatistik Q.S. 33:36
  • Rating RisalahMuslim

Ayat ini terdapat dalam surah Al Ahzab.

Surah Al-Ahzab (bahasa Arab:الْأحزاب) adalah surah ke-33 dalam al-Qur'an.
Terdiri atas 73 ayat, surah ini termasuk golongan surah-surah Madaniyah, diturunkan sesudah surah Ali Imran.
Dinamai Al-Ahzab yang berarti golongan-golongan yang bersekutu karena dalam surah ini terdapat beberapa ayat, yaitu ayat 9 sampai dengan ayat 27 yang berhubungan dengan peperangan Al-Ahzab, yaitu peperangan yang dilancarkan oleh orang-orang Yahudi yang bersekutu dengan kaum munafik serta orang-orang musyrik terhadap orang-orang mukmin di Madinah.

Nomor Surah 33
Nama Surah Al Ahzab
Arab الْأحزاب
Arti Golongan-Golongan yang bersekutu
Nama lain -
Tempat Turun Madinah
Urutan Wahyu 90
Juz Juz 21 (ayat 1-30) & juz 22 (ayat 31-73)
Jumlah ruku' 9 ruku'
Jumlah ayat 73
Jumlah kata 1307
Jumlah huruf 5787
Surah sebelumnya Surah As-Sajdah
Surah selanjutnya Surah Saba’
4.8
Ratingmu: 4.2 (20 orang)
SendingPembahasan ▪ qs ahzab 36

Iklan

Video

Panggil Video Lainnya


Podcast

Ikuti RisalahMuslim
               

Copied!

Masukan & saran kirim ke email:
[email protected]

Made with in Yogyakarta