Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Syirik

Kategori: Istilah Umum

Syirik adalah itikad ataupun perbuatan yang menyamakan sesuatu selain Allah dan disandarkan pada Allah dalam hal rububiyyah dan uluhiyyah.
Umumnya, menyekutukan dalam Uluhiyyah Allah yaitu hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah, seperti berdo’a kepada selain Allah, atau memalingkan suatu bentuk ibadah seperti menyembelih (kurban), bernadzar, berdo’a dan sebagainya kepada selainNya.

Dampak Syirik
Perbuatan Zalim
Berbuat syirik berarti mendasarkan sesuatu yang tidak berhak kepada yang berhak, yakni Allah, dan itu merupakan kezhaliman yang paling besar.

“Sesungguhnya menyekutukan (Allah) adalah benar-benar kezhaliman yang besar”
— Firman Allah, QS. Luqman: 13

Dosa tak diampuni
Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik kepadaNya, jika ia meninggal dunia dalam kemusyrikannya.

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya.
Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar”
— Firman Allah, QS. An-Nisa: 48

Tempatnya di Neraka
“Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan Surga kepadanya, dan tempatnya ialah Neraka, Tidaklah ada bagi orang-orang zhalim itu seorang penolong pun”
— Firman Allah, QS. Al-Maidah: 72
Menghapus pahala
“Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan”
— Firman Allah, QS. Al-An’am: 88
Jenis Syirik Secara umum, syirik dimasukkan ke dalam dua kelompok, yaitu Syirik besar dan Syirik kecil Syirik Besar Syirik besar bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam dan menjadikannya kekal di dalam Neraka, jika ia meninggal dunia dan belum bertaubat kepada Allah.

Syirik besar adalah memalingkan sesuatu bentuk ibadah kepada selain Allah, seperti berdo’a kepada selain Allah atau mendekatkan diri kepadanya dengan penyembelihan kurban atau nadzar untuk selain Allah, baik untuk kuburan, jin atau syaitan, atau mengharap sesuatu selain Allah, yang tidak kuasa memberikan manfaat maupun mudharat.

Bentuk-bentuk syirik besar:
  • Syirik Do’a, yaitu di samping dia berdo’a kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, ia juga berdo’a kepada selainNya.
  • Syirik Niat, Keinginan dan Tujuan, yaitu ia menunjukkan suatu ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa Ta’ala.
  • Syirik Ketaatan, yaitu mentaati kepada selain Allah dalam hal maksiyat kepada Allah
  • Syirik Mahabbah (Kecintaan), yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal kecintaan.

Syirik Kecil Syirik kecil tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam, tetapi ia mengurangi tauhid dan merupakan wasilah (perantara) kepada syirik besar.

Bentuk-bentuk syirik kecil:


“Barang siapa bersumpah dengan nama selain Allah, maka ia telah berbuat kufur atau syirik.”
— HR. At-Tirmidzi (No.1535), Al-Hakim (I/18, IV/297), Ahmad (II/34, 69, 86) dari Abdullah bin Umar r.a

Dalam sebuah riwayat hadits:
Ada seorang Yahudi yang datang kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, dan berkata:
“Sesungguhnya kamu sekalian melakukan perbuatan syirik.
Kamu mengucapkan: Atas kehendak Allah dan kehendakmu dan mengucapkan: Demi Ka’bah.
Maka Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan para sahabat apabila hendak bersumpah supaya mengucapkan, Demi Allah Pemilik Ka’bah dan mengucapkan:
Atas kehendak Allah kemudian atas kehendakmu — HR. An-Nasa’i (VII/6) dan Amalul Yaum wal Lailah (No. 992), Al-Hafizh Ibnu Hajar r.a berkata dalam Al-Ishaabah (IV/389),
Hadits ini shahih, dari Qutailah r.a, wanita dari Juhainah r.a

Syirik dalam bentuk ucapan, yaitu perkataan:
“Kalau bukan karena kehendak Allah dan kehendak fulan”.
Ucapan tersebut salah, dan yang benar adalah:
“Kalau bukan karena kehendak Allah, kemudian karena kehendak si fulan”.

Kata kemudian menunjukkan tertib berurutan, yang berarti menjadikan kehendak hamba mengikuti kehendak Allah.

“Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil.
“Mereka (para sahabat) bertanya:
“Apakah syirik kecil itu, ya Rasulullah?”.
Dia Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab:
“Yaitu riya'
— HR. Ahmad (V/428-429) dari sahabat Mahmud bin Labid r.a

۞ Variasi nama:
kesyirikan, sirik
Bagi ke FB
Bagi ke TW
Bagi ke WA

Video


Load More

intelektualisasi

Apa itu intelektualisasi? in.te.lek.tu.a.li.sa.si proses, cara, per-buatan menjadikan sesuatu berdasarkan ketajaman pikiran; pencendekiaan; intelektualisasi pemikiran agama Islam … •

tadharru’

Apa itu tadharru’? Makna Tadharru’ adalah penuh harap dan merendahkan diri, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta`ala, terutama ketika sedang berdoa. “Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” . Tadharru’ merupakan akhlak dan etik … • Tadharru, Tadharu

imam

Apa itu imam? pemimpin salat ; pemimpin; kepala ; pemimpin; penghulu; imam Bonjol; imam Mahdi; pemimpin mazhab; imam Syafei; imam Hambali; Kat pastor yang mempersembahkan kurban misa atau memimpin upacara gereja … •

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Kategori: Istilah Umum

Sesungguhnya hanya Allah semata yang menanggung rezeki hamba-hamba-Nya.
Dia mempunyai kekuatan,
lagi sangat kokoh yang tidak terkalahkan.
QS. Az-Zariyat [51]: 58

۞ Variasi nama:
kesyirikan, sirik
Kategori: Istilah Umum

Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa & bersabar,
maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
QS. Yusuf [12]: 90

۞ Variasi nama:
kesyirikan, sirik
Kategori: Istilah Umum

Hai orang-orang yang beriman,
janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda
dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.
QS. Ali ‘Imran [3]: 130

۞ Variasi nama:
kesyirikan, sirik
Kategori: Istilah Umum

Ya’qub menjawab:
“Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan & kesedihanku,
dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya”.
QS. Yusuf [12]: 86

۞ Variasi nama:
kesyirikan, sirik

Podcast

Doa

Soal & Pertanyaan

Pendidikan Agama Islam #8

Sumber kedua hukum dalam menetapkan Hukum tentang Alquran adalah … Hukum penggunaan hadis sebagai dasar hukum adalah … Orang yang menceritakan hadits disebut … Undang-undang tentang penggunaan Hadits-Maudu adalah … Berikut adalah hadits yang rusak, kecuali …

Pendidikan Agama Islam #19

Berakhirnya seluruh kehidupan di dunia dinamakan … Hari kiamat di jelaskan dalam Alquran, surah … .Tempat berkumpulnya manusia di akhirat di sebut padang … Salah satu hikmah mempercayai datangnya hari akhir, yaitu … … Surah yang menjelaskan bahwa ‘Allah Subhanahu Wa Ta`ala tempat meminta’, yaitu … …

Pendidikan Agama Islam #9

Arti hadits maudhu’ adalah … Pengertian ijtihad menurut istilah adalah … Orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan infefensi hukum-hukum syariat dari sumber-sumber yang terpercaya disebut dengan … Berdasarkan bahasa, ijma artinya adalah … Era ketidaktahuan juga disebut zaman …

Kamus

Sifat Iradah

Apa itu Sifat Iradah? Apa yang dimaksud dengan Iradah? Kehendak Tuhan, juga disebut Rencana Tuhan, adalah suatu konsep tentang rencana oleh Tuhan yang terjadi terhadap seluruh makhluk ciptaan-Nya, seperti manusia, malaikat, jin, hewan maupun benda seluruhnya. Kehendak Tuhan menurut Islam Kehendak Allah atau Iradah Allah adalah salah satu sifat dari sifat-sifat Al … • iraadah • Iradah

Shahih

Apa itu Shahih? sa.hih sah; benar; sempurna; tiada cela ; sesuai dengan hukum ; kesaksiannya kurang sahih karena tidak dikuatkan oleh sumpah Pengertian Hadis Shahih Berita atau hadis yang dapat diterima, bila ditinjau dari sisi perbedaan tingkatannya terbagi menjadi dua kelompok: Shahih dan Hasan. Masing-masing kelompok di … • sahih, dishahihkan

Riba

Apa itu Riba? Riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa bermakna ziyadah . Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti penga … •

tahun kamariah

Apa itu tahun kamariah? tahun Islam yang berdasarkan perjalanan bulan mengelilingi bumi, lamanya 354 atau 355 hari … •

Mu’awiyah bin Abu Sufyan

Siapa itu Mu’awiyah bin Abu Sufyan? Mu’awiyah bin Abu Sufyan atau Mu’awiyah I adalah khalifah yang berkuasa pada tahun 661 sampai 680. Dia merupakan salah satu sahabat Nabi dan juga merupakan saudara tiri dari Ummu Habibah Ramlah, istri Nabi Muhammad. Meski ‘Utsman bin ‘Affan yang sebenarnya merupakan khal … • Mu’awiya ibn Abu Sufyan, Mu’awiyah, Muawiyah, Muawiyah bin Abu Sufyan

perang sabil

Apa itu perang sabil? perang yang bertujuan membela agama Islam; perang di jalan Allah … •