Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Sufyan bin Uyainah

Kategori: Ulama

Sufyan bin ‘Uyainah atau Ibnu Uyainah adalah seorang Imam Sunni dan ahli hadis di tanah haram Makkah.
Julukan kunyah dia adalah “Abu Muhammad Al-Hilali Al-Kufi Al-Makki”.

Nama lengkapnya adalah Sufyan bin Uyainah bin Abu Imran Maimun
(ابو محمد سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي الكوفي‎).

Dia lahir di kota Kuffah pada pertengahan bulan Sya’ban tahun 107 H.
Dia menuntut ilmu hadis sejak berusia 10 tahun. Mendapatkan ilmu yang banyak dan kuat hafalannya.

Dia sempat bertemu dengan 87 tabi’in dan mendengar hadis dari 70 orang di antara mereka.
Yang paling terkenal di antaranya adalah Ja’far ash-Shadiq, Humaid ath-Thawl, dan Abdullah bin Dinar.

Dia tidak hanya mengumpulkan ilmu namun juga menuliskannya sampai kepada ‘uluwul isnad (riwayat yang tertinggi).
Jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Uyainah adalah sekitar 7000 hadis, dan dia tidak memiliki karya tulis berupa buku.

Pada tahun 163 H ia pindah dari Kufah ke Makkah, ia menetap di kota ini mengajar hadis dan al-Quran kepada orang orang Hijaz sampai dengan wafatnya.
Dia meninggal pada bulan Jumadil Akhir 198 H dalam usia 91 tahun.

Perjalanan Sufyan bin ‘Uyainah menuntut ilmu
Syu’bah bin al-Hajaj berkata,”
Saya melihat Ibnu Uyainah orang yang masih kecil, dia membawa papan yang panjang ketika belajar pada Amru bin Dinar..”

Yahya bin Adam berkata,
“Saya tidak melihat seorangpun yang tidak salah ketika diuji hafalan hadisnya kecuali Sufyan bin Uyainah.”

Ziyad bin Abdulloh bin Khuza’i mendengar Sufyan bin Uyainah berkata, “Dahulu ayahku adalah seorang penukar uang (money changer) di Kota Kufah, maka ketika kami telah sampai di Kota Mekah kemudian menuju mesjid. Tanpa sengaja aku bertemu dengan Amru bin Dinar (seorang ulama besar di zamannya -red). Dia membacakan kepadaku 8 hadis.

Lalu saya memegang tali keledainya sehingga dia sholat.
Maka ketika dia keluar dari masjid saya setorkan 8 hadis yang tadi disampaikannya, maka diapun berdoa “Semoga Allah memberkahi dirimu.””

Ibnu Al-Madini mendengar Ibnul Al Uyainah berkata,
“Saya belajar pada Abdul Karim Al hazari selama 2 tahun dan dia berkata kepada penduduk kotanya, “Perhatikan anak kecil ini, dia bertanya kepadaku sedangkan kalian tidak bertanya kepadaku.”

Mujahid bin Musa mendengar Ibnu Uyainah berkata, “Aku menulis sesuatu melainkan telah ku hafalkan sebelum menulisnya.”Guru-guru Sufyan bin ‘Uyainah
Dia belajar kepada banyak syaikh/guru, di antaranya:

• Amru bin Dinar
Ibnu Syihab Az-Zuhri
• Ashim bin Abu najud
• Abdulloh bin Dinar
• Zaid bin Aslam
• Muhammad bin Al Munkadir
• ‘Atha bin As Saib
• Yahya bin Said Al Ansari
• Sulaiman Al-A’masy
• Suhail bin Abu Shalih
• Ibnu Juraij
• Syu’bah
• Zaidah bin Qudamah
dan ulama lainnya -rahimakumulloh-Murid-murid Sufyan bin ‘Uyainah
Penuntut ilmu yang datang kepada dia sangat banyak.
Di antarayang meriwayatkan hadis darinya adalah Al A’masy, Ibnu Juraij dan Syu’bah (guru-guru dia sendiri).

Murid murid dia yang lain di antaranya:
• Hamam bin Yahya
• Zuhair bin Mua’wiyah
• Abu Ishaq Al Fazari
• Abdullah bin Al-Mubarak (Ibnul Mubarak)
• Yahya Al-Qaththan
• Muhammad bin Idris (Imam Syafi’i)
• Al-Humaidi
• Said bin Manshur
• Yahya bin Ma’in
Ahmad bin hanbal (Imam Ahmad)
• Abu bakar bin Abu Syaibah (Ibnu Abi Syaibah)
• Muhammad bin Al Mutsanna
• Az Zubair bin Bikar
• Mis’ar bin Kidam
• Ali bin Madini.
dan masih banyak lagi -rahimakumulloh-Pandangan Para Ulama
Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata mengenai dirinya:”
Dia (sufyan bin Uyainah) seorang yang Tsiqah, Hafidz, dan seorang yang ahli fiqh, Boleh jadi dia melakukan Tadlis tetapi dari orang orang yang tepercaya”.

Imam Syafi’i memberikan kesaksian atas keilmuannya:
“Kalaulah bukan karena Imam malik dan Sufyan bin Uyainah maka akan hilanglah perbendaharaan ilmu di Hijaz.”

Imam Syafii juga berkata,
“Tidaklah aku melihat seorangpun yang memiliki keluasan ilmu sebagai Sufyan bin Uyainah dan tidaklah saya melihat orang yang lebih dapat menahan diri untuk berfatwa daripada Ibnu Uyainah.
Dan tidaklah saya melihat seorangpun yang lebih bagus dalam menafsirkan hadis dibanding Ibnu Uyainah.”

Imam Abdurrahman bin Mahdi berkata,
“Ibnu Uyainah adalah orang dari Hijaz yang paling alim tentang hadis-hadis.”

Abdurrahman bin Wahb berkata,
“Saya tidak mengetahui tentag tafsir Al Qur’an daripada Ibnu Uyainah, adapun untuk sunnah maka Ahmad bin Hanbal lebih mengetahuinya daripada Sufyan bin Al Uyainah.”

Ibnu Al-Madini mendengar Yahya Al-Qaoththan berkta,
“Tidaklah seorangpun dari guruku yang tersisa selain Sufyan Ibnu Uyainah dan dia menjadi Imam semenjak 40 tahun yang lalu.”

Abdurrazaq berkata,
“Saya tidak melihat seorangpun setelah Ibnu Juraij yang seperti Ibnu Uyainah dalam kefasihan berbicara.”Periwayatan Hadis Sufyan bin Uyainah
Abu Hatim ar-Razi berkata,
“Sufyan bin Uyainah adalah imam yang tsiqoh (tepercaya) dan dia adalah orang yang tahu tentang hadis dari jalur Amru bin Dinar daripada Syu’bah.”

Yahya bin Ma’in berkata,
“Sufyan bin Uyainah adalah orang yang lebih tsabat (tepercaya) terhadap hadis yang diriwayatkan dari Amru bin Dinar.”

Diriwayatkan bahwa Sufyan bin Uyainah memliliki beberapa saudara yaitu Imran bin Uyainah, Ibrahim bin Uyainah, Adam bin Uyainah dan Muhammad bin Uyainah yang semuanya meriwayatkan hadis Sufyan bin Uyainah.
Hanya saja Sufyan dikenal dengan taldis dalam meriwayatkan hadis dari jalur AzZuhri dan tidaklah dia mentaldis hadis darinya melainkan dari perawi yang tsiqoh (tepercaya).Hikmah dari Ibnu Uyainah
Ahmad bin An Nadhar Al Hilali mendengar ayahnya bercerita,
“Saya berada di Majelis Sufyan bin Uyainah, kemudian Sufyan memandang anak saya. Orang-orang dimasjid seakan-akan meremehkan anak saya karena masih kecil.Maka berkatalah Sufyan dengan mengutip ayat,”Beigitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allah menganugrahkan nikmatNya atas kamu, maka telitilah…”[QS An Nisaa 94].
Kemudian di berkata,
“Wahai An Nadhar, kalau engkau tahu saya dahulu disaat berusia 10 Tahun, tinggiku baru 5 jengkal, wajahku seperti uang dinar, pakaianku kecil,lengan bajuku pendek,sandalku seperti telinga keledai liar,aku belajar kepada ulama-ulama di berbagai negeri seperti kepada Az Zuhri dan Amru bin Dinar, maka apabila aku datang ke majelis mereka (murid-murid lainnya-red) berkata,’ Geser-geser, syaikh kecil datang,’ Kemudian Diapun tertawa.”

Ibnu Dawud menukil dari sufyan bin Uyainah,
“Barangsiapa yang bermaksiat karena syahwatnya, maka dia telah menceburkan dirinya ke lubang. Barangsiapa yang bermaksiat karena kesombongannya maka dia telah berbuatan yang sangat keji.
Sesungguhnya Adam bermaksiat karena menuruti hawa nafsunya, lantas Alloh Azza wa Jalla mengampuninya dan Iblis bermaksiat karena kesombongannya maka Alloh Azza wa Jalla melaknatnya.”

Dia juga berkata,
Zuhud itu bersabar dan mempersiapkan diri untuk kematian.dan Ilmu apabila tidak bermanfaat maka akan membahayakan (pemilik)nya.”

Muhammad bin Manshur berkata bahwa seorang lelaki pernah bertanya kepada Sufyan bin Al Uyainah,
“Apa pendapatmu tentang Al Qur’an?”,
maka dia menjawab,
Al Qur’an adalah kalamulloh, dari Allah-lah Al Qur’an itu diturunkan dan kepadaNya ia akan kembali.”

Ahmad bin Nashr bertanya kepada Ibnu Uyainah maksud hadis Abdulloh dari Rosululloh Sholallahu Alaihi Wassalam,
“Sesungguhnya Allah menjadikan langit-langit (yang tujuh) berada disalah satu jariNya.”
dan Hadis:
“Sesungguhnya hati hamba-hamba Allah berada di antara dua jari-jemari Ar Rahman.”
Juga Hadis:
“Sesungguhnya Allah itu kagum atau tertawa terhadap orang-orang yang menyebut (mengingat)Nya di pasar-pasar.”

Maka Sufyan bin Uyainah menjawab,
hadis-hadis tersebut hakikatnya sebagaimana yang disampaikan.Kami menetapkannya dan membicarakan hadis-haidts tersebut tanpa mempersoalkan bagaimana hakikatnya.”

Ibrahim bin Al Asy’ats mendengar Ibnu Uyainah bekata,
“barang siapa mengamalkan apa yang telah diketahuinya mka akan mencukupkan terhadapnya apa-apa yang tidak diketahuinya.
Dan Barangsiapa melihat dirinya lebih baik dari orang lain maka sesungguhnya dia telah berbuat kesombongan,’
Kemudian dia menceritakan kisah Iblis.

Ahmad bin Abul Hawari bertanya kepada Sufyan bin Uyainah,
“Apa zuhud di dunia itu?”
Dia menjawab,
“Apabila Allah memberimu karunia engkau bersyukur kepadaNya dan apabila diuji dengan musibah engkau bersabar,itulah zuhud.”

Ibrahim bin Sa’id mendengar Ibnu Uyainah berkata,
“Iman itu terdiri dri ucapan dan amalan,dia bertambah (dengan ketaan)dan berkurang (dengan kemasiatan).”

Al-Humaidi mendengar Ibnu Uyainah ditanya tentang perkataan Bisyr Al-Mirisi bahwa Allaoh Azza wa Jalla tidak akan dilihat pada hari kiamat, Dia membantahnya dengan berkata,”

Semoga Allah membinasakan binatang melata yang kecil itu (yaitu Bisyr), apakah kalian tidak mendengar firman Allah:
“Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka (orang-orang kafir) pada hari itu benar-benar terhalang dari (melihat) Rabb mereka.”
[QS Al Muthaffifin 15] Maka apabila wali-wali Allah dan musuh-musuhNya sama-sama terhalang (dari melihat Allah) apa keistimewaan wali Allah dengan musuh Allah ?!!.

Al Musayyib bin Wadhih berkata bahwa Ibnu Uyainah ditanya tentang zuhud, maka dia menjawab:
Zuhud adalah menjauhi apa-apa yang diharamkan, adapun semua yang dihalalkan Allah boleh dikonsumsi.
Sesungguhnya para Nabi itu menikah, berkendaraan, berpakaian yang bagus dan memakan makanan, akan tetapi Allah melarang mereka dalam beberapa perkara maka merekapun meninggalkannya, dan mereka adalah orang-orang yang zuhud.”
Ali bin Harb mendengar Sufyan bin Uyainah tatkala menjelaskan firmah Allah:”Orang-orang yang mati syahid dan orang-orang shaleh.”
[QS An Nisa 69].
Dia berkata,”
Orang-orang shaleh adalah para ahli hadis.”

Referensi: Wikipedia
۞ Variasi nama:
Sufyan bin 'Uyaynah, Sufyan bin ‘Uyainah, Ibnu Uyainah
Biodata Sufyan bin 'Uyaynah سفيان بن عيينة
Nama Sufyan bin 'Uyaynah سفيان بن عيينة
Level Tabi'ut tabi'in [Generasi ke-8]
Tempat / Thn Lahir (Kufa). Tahun 107 AH
Tempat Menetap Kufa, Mekah
Tempat / Thn Wafat (Mekah), Tahun 196 Hijriyah
Penyebab kematian Natural
Kegemaran Narrator[Grade:Thiqah Thiqah] [ ع - ثقة حافظ ], Fiqh, Tafsir/Quran
Guru Abdul Malik bin 'Umayr al-Qabti,
Abu Ishaq al-Sabay'ai',
Ziyad bin 'Alaqa,
al-Aswad bin Qays al-Bdy,
Aban bin Tghlb,
Kharija ibn Zayd ibn Thabit,
Hisham bin 'Urwa,
Ibrahim bin 'Uqba,
Muhammad bin 'Uqba,
Ishaq bin 'Abdullah bin Abi Talha,
Isra'il bin Musa Abu Musa,
Isma'il bin Abi Khalid al-Ahmsi,
Isma'il bin Umayya bin 'Amr,
Ayoub bin Musa bin 'Amr bin Sa'id,
Ayoub al-Sakhtiyani,
يزيد بن أبي بردة,
Byan bin Bashr al-Ahmsi,
Ja'far bin Muhammad bin 'Ali,
Jami' bin Abi Rashid,
Hameed bin Abi Hameed,
Hameed bin Qays,
Zakaria bin Abi Za'idah,
Zayd bin Aslam,
Salm Abi al-Nadr,
Abu Hazim,
Salma bin Dinar,
Sulaiman bin Tarkhan al-Taymi,
Sulaiman bin Abi Muslim al-Ahwal,
سمي سهيل,
Shbyb bin Ghrqd'h,
Salah bin Kaysan al-Madni,
Salah bin Salah bin Hay,
Safwan bin Slym al-Madni,
Dmrh bin Sa'id bin Aby,
'Asim al-Ahwal,
'Asim bin Abu al-Najud (Bahdla),
'Abdullah bin Dinar,
Abu al-Zanad,
'Abdullah bin Tawus,
'Abdullah bin Abd,
Najih bin 'Abdur Rahman,
Yahya bin Sa'id al-Ansari,
'Abd Rabba bin Sa'id bin Qays bin 'Amr,
Sa'd bin Sa'id bin Qays bin 'Amr,
'Abdur Rahman bin al-Qasim,
'Abdul 'Aziz bin Rafi',
'Abdul Karim bin Abi al-Mukharaq,
'Abdul al-Kareem bin Malik,
'Ubaidullah bin 'Umar bin Hafs,
'Ubaidullah bin Abi Yazid,
'Ali bin Zayd bin 'Abdullah bin Zuhayr,
'Ubaidullah bin 'Abdullah bin al-Asm,
'Amr bin Dinar,
al-Zuhri,
al-Ala' bin 'Abdur Rahman bin Ya'qub,
Muhammad bin Ajlan al-Madni,
Muhammad bin 'Amr bin 'Alqama,
Matruf bin Tarayf al-Harithi,
Sulaiman al-A'mash,
Mansur bin al-Ma'tamar al-Salmi,
al-Walid bin Kathir al-Makhzumi,
Yazid bin 'Abdullah bin Khusayfa,
Sulaiman bin Abi Sulaiman,
Waqdan Abu Ya'fur al-Abdi,
'Abdur Rahman bin 'Ubaid bin Nastas
Murid Sulaiman al-A'mash,
Ibn Jurayj,
Shu'bah bin al-Hajjaj,
Sufyan bin Sa‘id Ath-Thawri,
Mas'ar bin Kadam,
(His Shaikh),
Ibrahim bin Muhammad bin al-Harith,
Hammad bin Zayd,
al-Hasan bin Salah bin Salah,
Hmam bin Yahya bin Dinar,
Abu al-Ahwus,
Salam bin Sulaym al-Hanafi,
'Abdullah bin Mubarak,
Qays bin al-Rabi' al-'Asady Abu,
Muhammad bin Khazim al-Darir,
Waki' bin al-Jarrah,
Ma'tmar bin Sulaiman-al-Taufayl,
Yahya bin Zakaria bin Abi Zaida,
(From peers),
Imam Shafi'ee,
'Abdullah bin Wahb,
Yahya bin Sa'id bin Farroukh al-Qatan,
'Abdur Rahman bin Mahdi,
Hammad bin Usamah,
Ruh bin 'Ubada bin al-'Ala',
Muhammad bin Yusuf al-Faryabi,
Hisham bin 'Abdul Malik al-Tayalasi,
'Abdur-Razzaq,
al-Fadl bin Dakayn,
Abu Na'eem,
Malik bin Isma'il,
Abu Ghasan al-Nahdi,
Ahmad bin Hanbal,
Yahya bin Ma'in,
'Ali bin al-Madini,
Ishaq bin Rahwaya,
'Amr bin 'Ali bin Bahr al-Bahli,
Abu Bakr bin Abi Shayba,
Marthad bin 'Abdullah al-Yazni,
Ahmed bin Salah al-Masri,
المصري,
Ahmed bin Manay',
al-Rabi' bin Nafi' Abu Tawba al-Halbi,
Abu Ja'far al-Nafaili,
'Abdullah bin al-Zubair bin 'Isa,
ابن عمر العدني,
'Ali bin Hujr bin Iyas bin Maqatil,
'Ali bin Khashram,
Qutayba bin Sa'id bin Jamil,
Muhammad bin al-Muthna - al-Zaman,
Harun bin 'Abdullah al-Hamal,
Ahmed bin Shyban al-Rmly Abu,
al-Hasan bin Muhammad al-Za'farani,
al-Zubair bin Bkar,
محمد بن عيسى بن حبان,
Muhammad bin 'Asim al-'Asbhany,
طوائف كثيرة
Orang tua Uyaynah bin Abi 'Imran
Saudara Imran bin 'Uyaynah,
Ibrahim bin 'Uyaynah,
Muhammad bin 'Uyaynah
Bagi ke FB
Bagi ke TW
Bagi ke WA

Video


More Videos

nikah gantung

Apa itu nikah gantung? nikah yang dilakukan sesuai dengan syarak , tetapi belum diresmikan oleh petugas yang berwenang … •

Kaum Quraisy

Siapa itu Kaum Quraisy? Suku Quraisy adalah suku bangsa Arab keturunan Ibrahim, yang menetap di kota Mekkah dan daerah sekitarnya. Klan-klan yang menetap di tengah kota disebut ‘Quraisy Lembah’ , sementara yang menetap di daerah sekeliling kota disebut ‘Quraisy Pinggiran’ . Etimologi Penamaan Quraisy berasal da … • Suku Quraisy, Quraisy

‘Ayyasy bin Abi Rabi’ah

Siapa itu ‘Ayyasy bin Abi Rabi’ah? Namanya adalah Ayyasy bin Abu Rabai’ah bin Mughirah. Ayyasy bin Abu Rabi’ah masih kerabat Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Ketika akan hijrah ke Madinah, ia berencana berangkat bertiga dengan Umar bin Khaththab dan Hisyam bin Ash, dan bertemu di lembah Tanadhub, 6 mil dari Makkah. Tetapi Hisyam dihalangi dan disiksa oleh kaum kafir Quraisy, seh … • Ayyash ibn Abi Rabiah, Ayyasy bin Abu Rabi’ah, ‘Ayyasy bin Abi Rabi’ah • ‘Ayyasy, Ayyasy

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Kategori: Ulama

Allah memberi balasan kepada orang-orang yang beriman & mengerjakan amal yang saleh.
Mereka itu adalah orang-orang yang baginya ampunan & rezeki yang mulia.
QS. Saba’ [34]: 4

۞ Variasi nama:
Sufyan bin 'Uyaynah, Sufyan bin ‘Uyainah, Ibnu Uyainah
Kategori: Ulama

Demi Kitab (Alquran) yang jelas,
sesungguhnya Kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Sungguh, Kamilah yang memberi peringatan.
QS. Ad-Dukhan [44]: 2-3

۞ Variasi nama:
Sufyan bin 'Uyaynah, Sufyan bin ‘Uyainah, Ibnu Uyainah
Kategori: Ulama

Berkata Ibrahim:
Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu,
aku akan memintakan ampun bagimu kepada Tuhanku.
Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku.
QS. Maryam [19]: 47

۞ Variasi nama:
Sufyan bin 'Uyaynah, Sufyan bin ‘Uyainah, Ibnu Uyainah
Kategori: Ulama

Tidak ada balasan kebaikan itu selain kebaikan (juga).
QS. Ar-Rahman [55]: 60

۞ Variasi nama:
Sufyan bin 'Uyaynah, Sufyan bin ‘Uyainah, Ibnu Uyainah

Podcast

Doa

Soal & Pertanyaan

Pendidikan Agama Islam #13

Nama pedang Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam yaitu … … Apa nama peperangan pertama yang berlaku dalam sejarah Islam? … Apa makanan kegemaran Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam? … Apa warna kesukaan Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam? … Sabda Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan berselawat kepadanya … kali.”

Pendidikan Agama Islam #28

Siapa nama ayah Nabi muhammad shallallahu alaihi wasallam? … Siapa nama Nabi setelah Nabi Isa ‘Alaihissalam? … Setiap umat Islam wajib menuntut ilmu. Bagaimana hukum mempelajari Ilmu Agama? … Kewajiban menuntut ilmu terdapat pada Alquran surah … Ada berapa syarat dalam menuntut ilmu? …

Pendidikan Agama Islam #6

Sifat dasar hukum Alquran adalah keseimbangan dalam hal aspek material dan psikologis, yang disebut sebagai … Alquran dimulai dengan surah Al Fatihah (pembukaan) dan berakhir dengan surah … Alquran adalah panduan dan pedoman manusia bagi mereka yang beriman. Ini dikonfirmasikan oleh Allah dalam surah … Alquran bertindak sebagai Hudan, yang artinya adalah … Dalam Surah Al-Baqarah ayat 2, Allah berfirman bahwa Alquran adalah pedoman untuk orang …

Kamus

taklid

Apa itu taklid? tak.lid keyakinan atau kepercayaan kepada suatu paham ahli hukum yang sudah-sudah tanpa mengetahui dasar atau alasannya; peniruan … • taqlid

Ta'ashub

Apa itu Ta’ashub? Ta’ashub adalah istilah dalam Islam yang artinya fanatik buta. Ta’ashub bukanlah sebuah kenikmatan ataupun sebuah keagungan melainkan sebuah penyakit yang secara sa...

syuhada

Apa itu syuhada? syu.ha.da orang-orang yang mati syahid … • syuhadaa

Al Jabbar

Apa itu Al Jabbar? Allah itu Al-Jabbar◀ Allah itu Al-Jabbar atau Maha Pemaksa, dengan begitu tidak ada satupun yang bisa untuk mengingkari bahkan menunda kehendak Allah Subhanahu wa Ta’ala. Ka...

Al-Fath

Apa itu Al-Fath? Surah Al-Fath adalah surah ke-48 dalam Alquran. Surah ini tergolong surah Madaniyah yang terdiri atas 29 ayat. Dinamakan Al-Fath yang berarti Kemenangan diambil dari perkataan Fat-ha...

Al Muta'aalii

Apa itu Al Muta’aalii? Allah itu Al-Muta’aliy ◀ Artinya adalah Allah itu Maha Tinggi dengan ketinggian yang begitu sempurna dan tidak terkira. Dan tidak akan ada yang mampu untuk melamp...