Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Imam Muslim

Kategori: Perawi Hadis

Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi ( أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيشابوري), atau sering dikenal sebagai Imam Muslim (821-875) dilahirkan pada tahun 204 Hijriah dan meninggal dunia pada sore hari Ahad bulan Rajab tahun 261 Hijriah dan dikuburkan di Naisaburi.

Dia juga sudah belajar hadis sejak kecil seperti Imam Bukhari dan pernah mendengar dari guru-guru Al Bukhari dan ulama lain selain mereka.

Orang yang menerima hadis dari dia ini, termasuk tokoh-tokoh ulama pada masanya.
Ia juga telah menyusun beberapa tulisan yang bermutu dan bermanfaat.
Yang paling bermanfaat adalah kitab Shahihnya yang dikenal dengan Shahih Muslim.
Kitab ini disusun lebih sistematis dari Shahih Bukhari.

Kedua kitab hadis shahih ini;
Shahih Bukhari dan Shahih Muslim biasa disebut dengan Ash Shahihain.
Kadua tokoh hadis ini biasa disebut Asy Syaikhani atau Asy Syaikhaini, yang berarti dua orang tua yang maksudnya dua tokoh ulama ahli hadist.
Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin terdapat istilah akhraja hu yang berarti mereka berdua meriwayatkannya.
Ia belajar hadis sejak masih dalam usia dini, yaitu mulai tahun 218 H. Ia pergi ke Hijaz, Irak, Syam, Mesir dan negara-negara lainnya.

Di Khurasan, ia berguru kepada Yahya bin Yahya dan Ishak bin Rahawaih;
di Ray ia berguru kepada Muhammad bin Mahran dan Abu `Ansan.
Di Irak ia belajar hadis kepada Imam Ahmad dan Abdullah bin Maslamah;
di Hijaz belajar kepada Sa`id bin Mansur dan Abu Mas`Abuzar;
di Mesir berguru kepada `Amr bin Sawad dan Harmalah bin Yahya, dan kepada ulama ahli hadis yang lain.

Dia berkali-kali mengunjungi Baghdad untuk belajar kepada ulama-ulama ahli hadis, dan kunjungannya yang terakhir pada 259 H, di waktu Imam Bukhari datang ke Naisabur, dia sering datang kepadanya untuk berguru, sebab ia mengetahui jasa dan ilmunya.
Dan ketika terjadi fitnah atau kesenjangan antara Bukhari dan Az-Zihli, ia bergabung kepada Bukhari, sehingga hal ini menjadi sebab terputusnya hubungan dengan Az-Zihli.

Muslim dalam Sahihnya maupun dalam kitab lainnya, tidak memasukkan hadis-hadis yang diterima dari Az-Zihli padahal ia adalah gurunya.
Hal serupa ia lakukan terhadap Bukhari.
Ia tidak meriwayatkan hadis dalam Sahihnya, yang diterimanya dari Bukhari, padahal iapun sebagai gurunya.
Tampaknya pada hemat Muslim, yang lebih baik adalah tidak memasukkan ke dalam Sahihnya hadis-hadis yang diterima dari kedua gurunya itu, dengan tetap mengakui mereka sebagai guru.

Imam Muslim wafat pada Minggu sore, dan dikebumikan di kampung Nasr Abad, salah satu daerah di luar Naisabur, pada hari Senin, 25 Rajab 261 H / 5 Mei 875. dalam usia 55 tahun.


Karya

Imam Muslim meninggalkan karya tulis yang tidak sedikit jumlahnya, di antaranya:

• Al-Jami` ash-Shahih atau lebih dikenal sebagai Sahih Muslim
• Al-Musnad al-Kabir (kitab yang menerangkan nama-nama para perawi hadis)
Kitab al-Asma wal-Kuna
Kitab al-Ilal
Kitab al-Aqran
Kitab Su`alatihi Ahmad bin Hambal
Kitab al-Intifa` bi Uhubis-Siba`
Kitab al-Muhadramin
Kitab Man Laisa Lahu illa Rawin Wahid
Kitab Auladish-Shahabah
Kitab Auhamil-Muhadditsin


Shahih Bukhari dan Shahih Muslim

Al-Hafizh Ibnu Hajar mengulas kelebihan Shahih Bukhari atas Shahih Muslim, antara lain, karena al-Bukhari mensyaratkan kepastian bertemunya dua perawi yang secara struktural sebagai guru dan murid dalam hadis mu’an’an;
agar dapat dihukumi bahwa sanadnya bersambung.
Sementara Muslim menganggap cukup dengan “kemungkinan” bertemunya kedua rawi tersebut dengan tidak adanya tadlis.

Al-Bukhari mentakhrij hadis yang diterima para perawi tsiqqat derajat utama dari segi hafalan dan keteguhannya.
Walaupun juga mengeluarkan hadis dari rawi derajat berikutnya dengan sangat selektif.
Sementara Muslim, lebih banyak pada rawi derajat kedua dibanding Bukhari.
Disamping itu kritik yang ditujukan kepada perawi jalur Muslim lebih banyak dibanding kepada al-Bukhari.

Sementara pendapat yang berpihak pada keunggulan Shahih Muslim beralasan – sebagaimana dijelaskan Ibnu Hajar, bahwa Muslim lebih berhati-hati dalam menyusun kata-kata dan redaksinya, karena menyusunnya di negeri sendiri dengan berbagai sumber pada masa kehidupan guru-gurunya.
Ia juga tidak membuat kesimpulan dengan memberi judul bab sebagaimana Bukhari lakukan.
Dan sejumlah alasan lainnya.

Namun prinsipnya, tidak semua hadis Bukhari lebih shahih ketimbang hadis Muslim dan sebaliknya.
Hanya pada umumnya kesahihan hadis riwayat Bukhari itu lebih tinggi daripada kesahihan hadis dalam Shahih Muslim.


Referensi: Wikipedia
۞ Variasi nama:
Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi
Biodata Imam Muslim أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم
Nama Imam Muslim أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم
Level 3rd Century AH [Shafi'ee]
Tempat / Thn Lahir (Naisapur, Iran). Tahun 206 AH / 821 Masehi
Tempat Menetap Iran, Iraq. Hijaz, Syria, Mesir
Tempat / Thn Wafat (Naisapur, Iran), Tahun 261 Hijriyah / 875 Masehi
Penyebab kematian Natural
Kegemaran Hadith, Narrator[Grade:No Doubt] [ ت - ثقة حافظ ], Fiqh
Guru Abdullah bin Muslima al-Qa'nabi,
Shayban bin Farroukh,
Ahmed bin 'Abdullah,
Isma'il bin 'Abdullah bin 'Abdullah,
Ibrahim bin Khalid al-Yashkri,
Ibrahim bin Dinar al-Bghdady,
Ibrahim bin Ziyad al-Bghdady,
Ibrahim bin Sa'id al-Juhari,
Ahmed bin Jwas,
Ahmed bin al-Hasan bin Khrash,
Ahmed bin Sa'id bin Ibrahim,
Ahmed bin Sa'id bin Sakhar,
Ahmed bin 'Ubda bin Musa,
Muhammad bin Rafa'i,
Ahmad bin Hanbal,
Ahmed bin Manay',
Ahmed bin Yusuf bin Khalid,
Ishaq bin Rahwaya,
Ishaq bin Mansur al-Kausaj,
Isma'il bin al-Khlyl al-Khzaz,
Isma'il bin Salm al-Sa'agh,
Umayya bin Bustam,
Bashr bin al-Hakam bin Habib,
Bashr bin Hilal al-Swaf,
Ja'far bin Hmyd,
Hamd bin 'Umar bin Hafs,
Hiban bin Musa bin Sawar,
Hajjaj bin Yusuf bin al-Sha'ir,
Hrmlh bin Yahya bin,
al-Hasan bin al-Rabi' al-Bajli,
al-Hasan bin 'Ali al-Halwani,
al-Hasan bin 'Isa al-Masarjasi,
al-Husain bin Hryth,
al-Husain bin 'Isa bin Hamran,
al-Hakm bin Musa,
Hameed bin Musa'da bin al-Mubarak,
Khlf bin Hisham bin Th'lb,
Da'ud bin Rshyd,
Da'ud bin 'Amr bin Zuhayr,
Zuhayr bin Harb,
Sryj bin Yonus bin Ibrahim,
Sa'id bin 'Abd al-Jabbar al-karabaysi,
Sa'id bin 'Amr bin Sahl al-Kundi,
Sa'id bin Muhammad al-Jarmi,
Sa'id bin Mnswr bin Sh'bh,
Sa'id bin Yahya bin Sa'id bin Aban,
Sahl bin 'Uthman bin Fars,
Swyd bin Sa'id,
Shja' bin Mkhld al-Flas,
Shahab bin 'Aabad al-'Abdi,
Salah bin Msmar al-Slmy,
al-Slt bin Mas'ud bin Tryf,
'Aabad bin Musa al-Khtly,
'Abbas bin 'Abdul 'Azeem al-'Anbari,
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki,
'Abdullah bin al-Sabah bin 'Abdullah,
'Abdullah bin 'Amir,
'Abdullah bin 'Abdur Rahman al-Daarimi,
'Abdullah bin 'Umar,
'Abdullah bin 'Awn al-Hilali,
'Abdullah bin Mty',
'Abdur Rahman bin Bashr,
'Abd bin Hameed bin Nasr,
'Ubaidullah bin Mua'dh,
'Ubaid bin Y'ysh al-Mhamly,
'Uqba bin Mukaram bin Aflah al-''Ami,
'Ali bin Hujr bin Iyas bin Maqatil,
'Ali bin Khashram,
'Umar bin Hafs bin Ghyath,
'Amr bin Zararah bin Waqid,
'Amr bin Sawad,
'Amr bin 'Ali bin Bahr al-Bahli,
'Amr bin Muhammad bin Bukayr (al-Naqid),
Awn bin Salam,
al-Fadl bin Sahl bin Ibrahim,
Abu Bakr bin Abi Shayba,
Qutayba bin Sa'id bin Jamil,
Qtn bin Nsyr,
Muhammad bin Ahmed bin Abi Khalaf,
Abu Karayb,
Muhammad bin al-'Ala',
Muhammad bin 'Abdullah bin Numayr,
Muhammad bin al-Muthna - al-Zaman,
Muhammad bin Bashar Bindar,
Muhammad bin Hatim Al-Samayn,
dll.,
Hisham bin 'Abdul Malik al-Tayalasi,
'Aabad bin al-Walid bin Khalid,
Bakr bin Khlf al-Basri,
Abu Bakr bin Abi Shayba,
'Abdur Rahman bin 'Abdul Malik bin Shayb,
'Abdur Rahman bin 'Abdul Malik bin Shayb,
al-Rabi' bin Nafi' Abu Tawba al-Halbi,
Abu Thaur al-Kalbi,
Abu Karayb,
Muhammad bin al-'Ala',
Abu Karayb,
Muhammad bin al-'Ala',
Muhammad bin 'Uthman bin Khalid,
Muhammad bin 'Uthman bin Khalid,
Muhammad bin 'Uthman bin Khalid,
Ahmed bin Abi Bakr,
Muhammad bin Ahmed bin Muhammad,
Ahmed bin Abi Sarayj,
Ahmed bin 'Abdullah,
Ahmed bin Ibrahim bin Kathir,
Ahmed bin Ibrahim bin Kathir,
Ahmed bin al-Azhar bin Mny',
Ahmed bin Bdyl bin Qrysh,
Ahmed bin Thabit al-Jhdry,
Ahmad bin Hanbal,
Ahmed bin Sa'id bin Sakhar,
Ahmed bin Sa'id bin Sakhar,
Ahmed bin Snan bin Asad,
Ahmed bin Snan bin Asad,
Ahmed bin Salah al-Masri,
Ahmed bin 'Ubda bin Musa,
Ahmed bin 'Uthman bin Hakeem,
Ahmed bin 'Amr bin al-Sarh,
Ahmed bin 'Isa bin Hassan - al-Tastari,
Ahmad bin Hanbal,
Ahmed bin Manay',
Ahmed bin Yusuf bin Khalid,
Ahmed bin 'Abdullah,
Azhar bin Mrwan al-Rqashy,
Ayoub bin Muhammad bin Ayoub al-Qalb,
Ibrahim bin al-Mandhir bin 'Abdullah,
Abu Thaur al-Kalbi,
Ibrahim bin Sa'id al-Juhari,
Ibrahim bin Sa'id al-Juhari,
Ibrahim bin Muhammad bin Yusuf,
Ibrahim bin Mkhld al-Talqany,
Ibrahim bin Musa al-Razi al-Fara',
Ibrahim bin Musa al-Razi al-Fara',
Ishaq bin Ibrahim bin Muhammad,
Ishaq bin Ibrahim bin Habib,
Ishaq bin Ibrahim bin Swyd,
Ishaq bin Mansur al-Kausaj,
Isma'il bin Ibrahim al-Balsy,
Isma'il bin Twbh bin Sulaiman,
Isma'il bin 'Abdullah,
al-Sakri,
Isma'il bin Musa al-Fazari al-Siddi,
Isma'il bin Musa al-Fazari al-Siddi,
al-Hasan bin Da'ud bin Muhammad,
al-Hasan bin 'Ali al-Halwani,
al-Hasan bin 'Ali al-Halwani,
al-Hasan bin 'Amr al-Sdwsy,
al-Hasan bin Muhammad al-Za'farani,
al-Rabi' bin Sulaiman,
'Abbas bin 'Abdul 'Azeem al-'Anbari,
al-Fadl bin Y'aqub bin Ibrahim,
Yahya bin Sa'id bin Farroukh al-Qatan,
'Abdullah bin Muslima al-Qa'nabi,
Abu Ja'far al-Nafaili,
al-Walid bin 'Amr bin al-Skyn,
Bashr bin Adam al-Dareer,
Bashr bin Mua'dh al-Qdy,
Bashr bin Hilal al-Swaf,
Bakr bin Khlf al-Basri,
Bakr bin Khlf al-Basri,
Muhammad bin Bashar Bindar,
Jabbarh bin al-Mghls al-Hmany Abu,
Ja'far bin Msafr bin Rashid,
Jmyl bin al-Hasan bin Jmyl,
Jmyl bin al-Hasan bin Jmyl,
Jmyl bin al-Hasan bin Jmyl,
Hrmlh bin Yahya bin,
Hrmlh bin Yahya bin,
al-Husain bin 'Isa bin Hamran,
Hafs bin 'Umar bin al-Harith,
Hafs bin 'Umar bin al-Harith,
Hameed bin Musa'da bin al-Mubarak,
Haywat bin Sharih bin Safwan,
Haywat bin Sharih bin Safwan,
Haywat bin Sharih bin Safwan,
Da'ud bin Rshyd,
'Abdur Rahman bin Ibrahim,
Rzq al-Lh bin Musa,
Zuhayr bin Harb,
Zuhayr bin Muhammad al-Tamimi,
Ziyad bin Ayoub - Dulwiyya,
Ziyad bin Ayoub - Dulwiyya,
Zayd bin Akhzm,
Zayd bin Akhzm,
Sa'id bin 'Abd al-Jabbar al-karabaysi,
Sa'id bin Mnswr bin Sh'bh,
Sufyan bin Sa‘id Ath-Thawri,
Sufyan bin Wky' bin al-Jrah,
Sulaiman bin Harb,
Sulaiman bin Harb,
Sulaiman bin Da'ud bin Da'ud,
Sahl bin Znjlh,
Swyd bin Sa'id,
Shadh bin Fiyyad,
Shja' bin Mkhld al-Flas,
Shu'bah bin al-Hajjaj,
'Abdur Rahman bin Ibrahim,
'Abdur Rahman bin Bashr,
Abd al-Salam bin Mthr,
'Abdul 'Aziz bin Yahya bin Yusuf,
Abd al-Qdws bin Muhammad,
'Abdullah bin 'Amir,
Abu Ja'far al-Nafaili,
'Abdullah bin Muslima al-Qa'nabi,
'Abdullah bin Muslima al-Qa'nabi,
'Abdullah bin Muslima al-Qa'nabi,
'Abdullah bin Mua'wiya,
'Abdul Malik bin Shu'aib bin al-Laith,
Abd al-Whab bin al-Dhak,
'Abdah bin 'Abdullah al-Saffar,
'Abdah bin 'Abdullah al-Saffar,
'Ubaidullah bin Mua'dh,
'Ubaidullah bin Mua'dh,
'Uthman bin Muhammad (Abi Shayba),
'Uthman bin Muhammad (Abi Shayba),
'Uqba bin Mukaram bin Aflah al-''Ami,
'Ali bin Muhammad bin Ishaq al-Tanafasi,
'Ali bin Muhammad bin Ishaq al-Tanafasi,
'Ali bin Maymun al-Rqy,
Amar bin Khalid bin Yazid,
Amar bin Talwt bin 'Aabad,
'Umar bin Shbh,
'Imarn bin Musa bin 'Amr bin Sa'id,
'Amr bin 'Ali bin Bahr al-Bahli,
'Amr bin 'Ali bin Bahr al-Bahli,
'Amr bin 'Awn/'Auf bin Aws (al-Bazar),
'Amr bin Muhammad bin Bukayr (al-Naqid),
'Amr bin Marzuq al-Bahli,
'Isa bin Hammad bin Muslim,
Zaghba,
Qutayba bin Sa'id bin Jamil,
Qutayba bin Sa'id bin Jamil,
Kathir bin 'Ubaid bin Nmyr,
Mu'ml bin al-Fadl,
Mjahd bin Musa,
Muhammad bin Aban bin Wzyr,
Muhammad bin Ahmed bin Abi Khalaf,
Muhammad bin Ishaq bin Muhammad,
Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim,
Muhammad bin al-Sabah,
Muhammad bin al-Sabah,
Muhammad bin al-Sabah,
Abu Karayb,
Muhammad bin al-'Ala',
Muhammad bin al-Mu'ml bin al-Sbah,
Muhammad bin al-Muthna - al-Zaman,
Muhammad bin al-Muthna - al-Zaman,
Muhammad bin al-Minhal al-Darir,
Muhammad bin al-Walid Hamadan,
Muhammad bin Bashar Bindar,
Muhammad bin Ja'far bin Abi Kathir,
Muhammad bin Hatim Al-Samayn,
Muhammad bin Hatm bin Bzy',
Muhammad bin Hmyd bin Hyan,
Muhammad bin Khalid bin,
Muhammad bin Khalid bin,
Muhammad bin Rafa'i,
Muhammad bin Rmh bin al-Mhajr,
Muhammad bin Rmh bin al-Mhajr,
Muhammad bin Sa'id bin Yazid,
Muhammad bin Salmah bin,
Muhammad bin Abi Da'ud al-Bghdady,
Muhammad bin Tryf bin Khlyf,
Muhammad bin 'Abdul 'Aziz bin al-Wasti,
Muhammad bin 'Abdullah bin Numayr,
Ibn Abi al-Shuwarab,
Muhammad bin 'Ubaid al-Tanafasi,
Muhammad bin 'Ubaid al-Tanafasi,
Muhammad bin Aqyl,
Muhammad bin 'Umar bin Hayaj,
Muhammad bin Awf bin Sufyan,
Muhammad bin Awf bin Sufyan,
Muhammad bin 'Isa bin Hyan,
Muhammad bin Kathir bin Abi 'Ata',
Muhammad bin Kathir al-'Abdi,
Muhammad bin Ma'mar bin Rabi',
Muhammad bin Mhran,
Muhammad bin Yahya bin 'Abdul Karim,
Muhammad bin Yazid bin 'Abdul Malik,
Mhmwd bin Khalid,
Mhmwd bin Khalid,
Mhmwd bin Khalid,
Mahmud bin Ghaylan,
Masdad bin Masrhad,
Masdad bin Masrhad,
Muslim bin Ibrahim al-Azdy,
Muslim bin Ibrahim al-Azdy,
Musa bin Isma'il al-Munqari al-Tabudhaki,
Musa bin 'Abdur Rahman,
Nsr bin 'Asim al-Antaky,
Nasr bin 'Ali bin Nasr bin 'Ali (young),
Nasr bin 'Ali bin Nasr bin 'Ali (young),
Harun bin Ishaq bin Muhammad,
Harun bin Ishaq bin Muhammad,
Harun bin Sa'id,
Harun bin 'Abdullah al-Hamal,
Harun bin 'Abdullah al-Hamal,
Harun bin Muhammad bin Bkar,
Harun bin al-Ma'ruf,
Hadba bin Khalid bin al-Aswad,
Hisham bin Khalid bin Yazid al-Azraq,
Hisham bin 'Ammar bin Nasayr,
Hanad bin al-Sari bin Mus'ab,
Hanad bin al-Sari bin Mus'ab,
Wahb bin Bqyh bin 'Uthman,
Yahya bin Hakeem al-Maquuam,
Yahya bin Khlf al-Bahly,
Yahya bin 'Uthman bin Salah,
Yahya bin Ma'in,
Yazid bin Khalid bin Yazid,
Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'd,
Y'aqub bin Ibrahim bin Kathir,
Y'aqub bin Hmyd bin Kasb,
Yusuf bin Musa bin Rashid al-Qatan,
Yusuf bin Musa bin Rashid al-Qatan,
Yonus bin 'Abdul A'la al-Sadfi
Murid Imam Tirmidhi,
al-Husain bin Muhammad bin Ziyad
Orang tua al-Hajjaj bin Muslim b. Ward
Bagi ke FB
Bagi ke TW
Bagi ke WA

Video


More Videos

Husain bin Ali

Siapa itu Husain bin Ali? Al-Husain bin ‘Alī bin Abī Thālib adalah putra Ali bin Abi Thalib dan Fatimah az-Zahra dan cucu Nabi. Dia dianggap oleh Syiah sebagai Imam ketiga Syiah dan ayah dari dinasti Imam Syiah dari Dua Belas Imam dari Ali bin Husain hingga Mahdi. Ia juga dike … • Hussain ibn ‘Ali ibn Abi Talib, Husayn ibn Ali

perawi

Apa itu perawi? pe.ra.wi orang yang meriwayatkan hadis orang yang meriwayatkan hadis … •

insya Allah

Apa itu insya Allah? in.sya Allah ungkapan yang digunakan untuk menyatakan harapan atau janji yang belum tentu dipenuhi … •

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Kategori: Perawi Hadis

Dan sekali-kali bukanlah harta & bukan (pula) anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada Kami sedikitpun,
tetapi orang yang beriman & mengerjakan amal saleh,
mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda
QS. Saba’ [34]: 37

۞ Variasi nama:
Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi
Kategori: Perawi Hadis

Telah kafirlah orang yang berkata
“Allah ialah Al-Masih putera Maryam”,
padahal Al Masih berkata
“Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku & Tuhanmu”
Sungguh orang yang persekutukan-Nya, Allah haramkan kepadanya surga, dan tempatnya neraka
QS. Al-Ma’idah [5]: 72

۞ Variasi nama:
Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi
Kategori: Perawi Hadis

Sesungguhnya ibadah yang dilaksanakan pada malam hari lebih merasuk ke dalam hati,
lebih berkesan serta lebih khusyuk bacaannya ketimbang ibadah di siang hari.
QS. Al-Muzzammil [73]: 6

۞ Variasi nama:
Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi
Kategori: Perawi Hadis

Dan barang siapa berpaling dari peringatan-Ku,
maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit,
dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta.

QS. Ta Ha [20]: 124

۞ Variasi nama:
Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi

Podcast

Doa

Soal & Pertanyaan

Pendidikan Agama Islam #28

Siapa nama ayah Nabi muhammad shallallahu alaihi wasallam? … Siapa nama Nabi setelah Nabi Isa ‘Alaihissalam? … Setiap umat Islam wajib menuntut ilmu. Bagaimana hukum mempelajari Ilmu Agama? … Kewajiban menuntut ilmu terdapat pada Alquran surah … Ada berapa syarat dalam menuntut ilmu? …

Pendidikan Agama Islam #10

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menerima wahyu pertama di … Wahyu pertama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam terkandung dalam surah … Sejak wahyu di Surah Al Muddasir : 1-7, Rasullullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam mulai berkhotbah. Awalnya nabi melakukan dakwah kepada … Khotbah Nabi Muhammad saat masih di Mekah, difokuskan langsung pada esensi-esensi utama, yaitu … … Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkhotbah di kota Mekah kurang lebih selama …

Pendidikan Agama Islam #22

Karena rajin belajar maka Afit selalu juara dalam setiap perlombaan antar sekolah, pernyataan tersebut merupakan contoh … Takdir yang bisa diubah dinamakan … Salah satu contoh takdir muallaq (bisa diubah) adalah … Matahari berputar mengelilingi sumbunya, termasuk contoh takdir … Yang tidak termasuk cara beriman kepada qada dan qadar Allah adalah …

Kamus

Al Maajid

Apa itu Al Maajid? Allah itu Al-Maajid ◀ Artinya adalah Allah itu Yang Maha Mulia dari segala sesuatu. Tidak akan ada yang mampu untuk menandingi kemuliaan-Nya. Orang-orang yang memiliki setitik i...

wudu

Apa itu wudu? wu.du menyucikan diri dengan membasuh muka, tangan, kepala, dan kaki; hai Nak, wudu dulu sebelum salat … • wudhu

Al 'Aziiz

Apa itu Al ‘Aziiz? Allah itu Al-Aziz ◀ Allah itu Al-Aziz, yaitu Yang Maha Perkasa. Di alam semesta yang sangat luas ini, hanya Allah lah yang menguasainya. Sehingga tidak mungkin ada yang bis...

Tauhid Rububiyah

Apa itu Tauhid Rububiyah? Tauhid Rububiyah atau Rububiyah Allah adalah mengesakan Allah dalam tiga perkara yaitu penciptaan-Nya, kekuasaan-Nya, dan pengaturan-Nya. Makna Tauhid Rububiyah Allah Makna...

Genealogi

Apa itu Genealogi? Genealogi atau nasab adalah kajian tentang keluarga dan penelusuran jalur keturunan serta sejarahnya. Ahli genealogi menggunakan berita dari mulut ke mulut, catatan sejarah, anali...

dai

Apa itu dai? orang yang kerjanya berdakwah; pendakwah; melalui kegiatan dakwah, para dai menyebarluaskan ajaran agama … •