Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Imam Ath-Thahawi

Kategori: Ulama

Imam Ath-Thahawi (239-321 H) adalah Imam, pakar penghafal hadits dari Mazhab Hanafi.
Penulis kitab akidah “Al-Aqidah Ath-Thahawiyah” yang diakui dan digunakan seluruh mazhab Ahlus Sunnah.

Nama dan Nasabnya
Dia adalah Imam Abu Ja’far Ahmad bin Muhammad bin Salamah bin Abdil Malik al-Azdy al-Mishri ath-Thahawi Al-Hanafi.
Al-Azdy adalah qabilah terbesar Arab, Dia adalah Al-Qahthani dari sisi bapaknya dan Al-Adnani dari sisi ibunya karena ibunya seorang Muzainah, yakni saudara al-Imam Al-Muzanni sahabat Imam Syafi’i.
Dan Ath-Thahawi dinasabkan pada Thaha sebuah desa di Sha’id, Al-Mishr.

Biografi
Lahir Dan Zamannya

Imam Thahawi lahir tahun 239 H. Imam ath-Thahawi adalah sezaman dengan para imam ahli Huffazh para pengarang/penyusun enam buku induk hadits (Kutubus Sittah), dan bersama-sama dengan mereka dalam riwayat hadits.

Umur dia ketika imam Bukhari wafat adalah 17 tahun, ketika imam Muslim wafat ia berumur 22 tahun, ketika imam Abu Dawud wafat ia berumur 36 tahun, ketika imam Tirmidzi wafat berumur 40 tahun dan ketika Nasa’i wafat ia berumur 64 tahun, dan ketika imam Ibnu Majah wafat ia berumur 34 tahun.
Imam Ath-Thahawi wafat pada bulan Dzul-Qa’idah tahun 321 H, dalam usia delapan puluh tahun lebih.

Bapaknya, Muhammad bin Salaamah adalah seorang cendekiawan ilmu dan bashar dalam syi’ir dan periwayatannya.
Sedangkan ibunya termasuk dalam Ash-haab asy-Syafi’i yang aktif dalam majlisnya.
Kemudian pamannya adalah Imam Al-Muzanni, salah seorang yang paling faqih dari Ash-haab asy-Syafi’i yang banyak menyebarkan ilmunya.

Sebagian besar menduga bahwa dasar kecendekiawanannya adalah di rumah, yang kemudian lebih didukung dengan adanya halaqah ilmu yang didirikan di masjid Amr bin al-‘Ash.
Menghafal al-Qur’an dari Syeikhnya, Abu Zakaria Yahya bin Muhammad bin ‘Amrus, yang diberi predikat:
“Tidak ada yang keluar darinya kecuali telah hafal al-Qur’an.”

Kemudian bertafaquh (belajar mendalami agama) pada pamannya –al-Muzanni, dan sami’a (mendengar) darinya kitab Mukhtasharnya yang bersandar pada ilmu Syafi’i dan makna-makna perkataannya.
Dan dia adalah orang pertama yang belajar tentang itu.
Ia juga menukil dari pamannya itu hadits-hadits, dan mendengar darinya periwayatan-periwayatannya dari Syafi’i tahun 252 H.

Dia juga mengalami masa kebesaran pamannya, al-Muzanni.
Pernah bertamu dengan Yunas bin Abdul A’la (264 H), Bahra bin Nashrin (267 H), Isa bin Matsrud (261 H) dan lain-lainnya.
Semuanya adalah shahabat Ibn Uyainah dari kalangan ahlu Thabaqat.

Pindah mazhab dari Syafi’i ke Hanafi

Al-Imam ath-Thahawi belajar pada pamannya sendiri Al-Muzanni dan mendengar periwayatan pamannya dari Al-Imam Asy-Syafi’i.
Tatkala dia menginjak usia 20 tahun, dia meninggalkan madzhab Al-Imam Asy-Syafi’i, dan beralih ke Imam Abu Hanifah, disebabkan beberapa faktor:

Karena dia menyaksikan bahwa pamannya banyak menelaah kitab-kitab Abu Hanifah.
Tulisan-tulisan ilmiah yang ada, yang banyak disimak para tokoh madzhab Syafi’i dan madzhab Hanafi.

Tashnifat (karangan-karangan) yang banyak dikarang oleh kedua madzhab itu yang berisi perdebatan antara kedua madzhab itu dalam beberapa masalah.
Seperti karangan al-Muzanni dengan kitabnya al-Mukhtashar yang berisi bantahan-bantahan terhadap Abu Hanifah dalam beberapa masalah.
Banyaknya halaqah ilmu yang ada di masjid Amr bin al-‘Ash tetangganya mengkondisikan dia untuk memanfaatkannya dimana di sana banyak munaqasyah (diskusi) dan adu dalil dan hujjah dari para pesertanya.

Banyak syeikh yang mengambil pendapat dari madzhab Abu Hanifah, baik dari Mesir maupun Syam dalam rangka menunaikan tugasnya sebagai qadli, seperti al-Qadli Bakar bin Qutaibah dan Ibnu Abu Imran serta Abu Khazim.
Akan tetapi perlu diketahui bahwa perpindahan madzhabnya itu tidaklah bertujuan untuk mengasingkan diri dan mengingkari madzhab yang ia tinggalkan, karena hal ini banyak terjadi di kalangan ahli ilmu ketika itu yang berpindah dari satu madzhab ke madzhab lainnya tanpa meningkari madzhab sebelumnya.

Bahkan pengikut Syafi’i yang paling terkenal sebelumnya adalah seorang yang bermadzhab Maliki, dan di antara mereka ada yang menjadi syeikhnya (gurunya) ath-Thahawi.
Tidak ada tujuan untuk menyeru pada ‘ashabiyah (fanatisme) atau taklid, tetapi yang dicari adalah dalil, kemantapan, dan hujjah yang lebih mendekati kebenaran.

Di antara guru-gurunya selain pamannya adalah, Al-Muzanni, juga Al-Qadhi Abu Ja’far Ahmad bin Imran Al-Baghdadi, Al-Qadhi Abu Khazim Abdul Hamid bin Abdul ‘Aziz al-Baghdadi, Yunus bin Abdul ‘Ala Al-Mishri dan lain-lain.

Di antara murid-muridnya adalah: Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Manshur, Ahmad bin Al-Qasim bin Abdillah Al-Baghdadi yang dikenal dengan Ibnul Khasysyab Al-Hafizh, Abul Hasan Ali bin Ahmad Ath-Thahawi dan lain-lain.

Al-Imam Ath-Thahawi adalah orang berilmu yang memiliki keutamaan.
Dia menguasai sekaligus Ilmu Fikih dan Hadits, serta cabang-cabang keilmuan lainnya.
Baliau menjadi wakil dari Al-Qadhi Abu Abdillah Muhammad bin ‘Abdah, seorang qadhi di Mesir.

Ibnu Yunus memberi pernyataan tentang dia: Dia orang yang bagus hafalannya dan tepercaya, alim, jenius dan tak ada yang menggantikan dia.
Ibnul Jauzi dalam Al-Muntazham menyatakan: seorang penghafal yang tepercaya, bagus pemahamannya, alim dan jenius.
Ibnu Katsir juga menyatakan dalam Al-Bidayah wa Nihayah: Dia adalah seorang penghafal yang tepercaya sekaligus pakar penghafal hadits.

Kitab-Kitab Karyanya

Ath-Thahawi telah menyusun berbagai macam dan jenis kitab, baik dalam bidang aqidah, tafsir, hadits, fiqih, dan tarikh.
Sebagian ahli tarikh menyatakan lebih dari tiga puluh kitab.
Diantaranya sebagai berikut:

1. Syarh Ma’ani al-Atsar

2. Ikhtilaaf al-Fiqhiyah.

3. Mukhatashar ath-Thahawi.

4. Sunan asy-Syafi’i.

5. Al-Aqidah ath-Thahawiyah, kitabnya yang terbaik.

6. Naqdlu kitab al-Mudallisin li Faqih Baghdad al-Husain bin Ali bin Yazid al-Karabisi.

7. Taswiyatu baina Hadtsana wa Akhabarana.

8. Asy-Syurut ash-Shaqhir.

9. Asy-Syurut al-Ausath.

10. Asy-Syurut al-Kabir.

11. At-Tarikh al-Kabir

12. Ahkamul Qur’an.

13. Nawadirul Fiqhiyah.

14. An-Nawadir Wal Hikayaat.

15. Juz-un fi hukmi ardli Makkah.

16. Juz-un fi qismi al-fay`i wal Ghanaa-`im.

17. Ar-Raddu ‘ala Isa bin Abbaan fi KitaAbuhi alladzi sammaahu Khatha’u al-Kutub.

18. Al-Raddu ‘ala Abu Ubaid fiima Akhtha a fiihi fi KitaAbu an-Nasab.

19. Ikhtilaaf ar-Riwayaat ‘ala Madzhab al-Kuufiyiin.

20. Syarh al-Jami’ al-Kabir lil imam Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani.

21. Kitab al-Mahadlir wa as-Sijillaat.

22. Akhbar Abu Hanifah wa ash-haabuhu.

23. Kitab Aal-Washaya wal Faraidl.

24. Dan lain-lain.


Rujukan
^ Dikutip dari Tahdzib Syarh Ath-Thahawiyah, Penerbit Darus Shahabah Lith-Thiba’ah wan Nasyr, Bairut, Libanon
۞ Variasi nama:
Abu Ja’far at-Thahawi, Ath-Thahawi, Thahawi, Tahawi, Ath Thohawi, Thohawi
Bagi ke FB
Bagi ke TW
Bagi ke WA

Video


Load More

Al Haliim

Apa itu Al Haliim? Allah itu Al-Halim ◀ Allah itu Al-Halim, yang bermakna Sang Maha Penyantun. Allah adalah Maha Penyantun kepada semua makhluk-Nya. Termasuk kepada orang-orang yang tidak percaya kepada-Nya. Apabila manusia melakukan dosa dan kesalahan, Allah Ta’ala tidak langsung menghukumnya, tetapi Allah Ta’ala akan memberikan tenggang waktu , m … • Al-Haliim, Al-Halim, Al Halim

Asy-Syahrastani

Siapa itu Asy-Syahrastani? Abu al-Fath Abdul Karim bin Abi Bakr Ahmad asy-Syahrastani , atau lebih dikenal sebagai Asy-Syahrastani adalah seorang ulama dibidang ilmu kalam, tafsir dan sejarah. Nisbat asy-Syahrastani kembali kepada Syahrastan yang merupakan bagian dari Khurasan, yang saat ini masuk kedalam wilayah negara Iran. … • asy-Syahrastany

tafakur

Apa itu tafakur? Tafakur adalah kegiatan berfikir atau merenungkan segala penomena yang terjadi di alam semesta. Baik itu dari suatu kejadian ataupun dari suatu pengalaman inderawi. Dalam Qur’an surat Ali Imran ayat 190-191, Allah Subhanahu Wa Ta`ala memerintahkan manusia untuk bertafakur: “Sesungguhnnya semua manusia diperintahkan untuk bertafakur menerenungkan t … •

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Kategori: Ulama

Bila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari & diperolok-olokkan (oleh orang kafir), maka jangan kamu duduk beserta mereka sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain.
Karena (kalau kamu berbuat demikian), tentu kamu serupa dengan mereka
QS. An-Nisa’ [4]: 140

۞ Variasi nama:
Abu Ja’far at-Thahawi, Ath-Thahawi, Thahawi, Tahawi, Ath Thohawi, Thohawi
Kategori: Ulama

Dirikanlah sembahyang, tunaikan zakat & berikan pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling besar pahalanya.
QS. Al-Muzzammil [73]: 20

۞ Variasi nama:
Abu Ja’far at-Thahawi, Ath-Thahawi, Thahawi, Tahawi, Ath Thohawi, Thohawi
Kategori: Ulama

Dan apabila manusia dikumpulkan (pada hari kiamat) niscaya sembahan-sembahan itu menjadi musuh mereka & mengingkari pemujaan-pemujaan mereka.
QS. Al-Ahqaf [46]: 6

۞ Variasi nama:
Abu Ja’far at-Thahawi, Ath-Thahawi, Thahawi, Tahawi, Ath Thohawi, Thohawi
Kategori: Ulama

Sesungguhnya orang-orang yang beriman & beramal saleh,
bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal,
QS. Al-Kahf [18]: 107

۞ Variasi nama:
Abu Ja’far at-Thahawi, Ath-Thahawi, Thahawi, Tahawi, Ath Thohawi, Thohawi

Podcast

Doa

Soal & Pertanyaan

Pendidikan Agama Islam #2

Salah satu Asmaul Husna, Allah memiliki sifat Al ‘Adl, yang berarti bahwa Allah … Allah memiliki sifat Yang Maha Mengumpulkan, yang artinya … Sifat adil Allah berlaku untuk … Salah satu Asmaul Husna adalah Al Akhir, yang berarti … Keberadaan Asmaul Husna, dijelaskan dalam Alquran surah …

Pendidikan Agama Islam #9

Arti hadits maudhu’ adalah … Pengertian ijtihad menurut istilah adalah … Orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan infefensi hukum-hukum syariat dari sumber-sumber yang terpercaya disebut dengan … Berdasarkan bahasa, ijma artinya adalah … Era ketidaktahuan juga disebut zaman …

Pendidikan Agama Islam #17

Dalam Alquran, surah Ad-Dhuha turun setelah surah …Surah Ad-Dhuha termasuk kategori surah …اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰىۖ lafal tersebut adalah surah Ad-Dhuha ayat ke- …وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰىۙ Dalam surah Ad-Duha, terjemahan dari lafal di atas adalah …Kata berikut yang mempunyai arti orang yang meminta-minta adalah …

Kamus

mardud

Apa itu mardud? mar.dud ditolak karena diragukan kebenarannya ; ditolak karena kemusyrikan … •

An-Nisa’

Apa itu An-Nisa’? Surah An-Nisa’ terdiri atas 176 ayat dan tergolong surah Madaniyyah. Dinamakan An- Nisa karena dalam surah ini banyak dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan wanita serta merupakan surah yang paling membicarakan hal itu dibanding dengan surah-surah yang lain. Surah yang lain banyak juga yang membicarakan te … • An-Nisa’, an-Nisa’, An Nisa, Annissa, An Nisaa, An Nisaa’

kafarat

Apa itu kafarat? ka.fa.rat denda yang harus dibayar karena melanggar larangan Allah atau melanggar janji; persembahan kepada Allah sebagai tanda mohon pengampunan tidak percaya kepada Allah dan rasul-Nya; keparat; kafir … • kafaarat

Hafazhah

Siapa itu Hafazhah? Kata al-Hafazhah dalam Alquran Kehadiran malaikat hafazhah ini sebenarnya tidak terlepas dari firman Allah Subhanahu Wa Ta`ala sendiri yang menyatakan bahwa manusia akan mempertanggungjawabkan pendengaran, penglihatan, dan perasaan yang ada di hadapan Tuhan. Karena apa yang berada dalam diri manusia seluruhnya ini akan dipertanggungjawabkan, Allah … • al-Hafazhah, haafizhah

Al Matiin

Apa itu Al Matiin? Allah itu Al Matin ◀ Artinya ialah bahwa Allah itu Dzat Yang Maha Kuat/Maha Kokoh. Tidak ada satu pun di alam semesta ini yang mampu menandingi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta’ala. Al Matiin termasuk dalam 99 Asma’ul husna. … • Al-Matiin, Al-Matin

Pertempuran Hunain

Apa itu Pertempuran Hunain? Pertempuran Hunain adalah pertempuran antara Nabi Muhammad Salallahu ‘Alaihi Wasallam dan pengikutnya melawan kaum Badui dari suku Hawazin dan Tsaqif pada tahun 630 M atau 8 H, di sebuah pada salah satu jalan dari Mekkah ke Thaif. Pertempuran ini berakhir dengan kemenangan telak bagi kaum Muslimin, yang juga berhasil memperoleh rampasan perang yang … • perang Hunain