Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Abu Daud

Kategori: Perawi Hadis

Imam Abu Dawud (817 / 202 H – meninggal di Basrah, 888 / 16 Syawal 275 H, umur 70–71 tahun).
Adalah salah seorang perawi hadis, yang mengumpulkan sekitar 50.000 hadis lalu memilih dan menuliskan 4.800 di antaranya dalam kitab Sunan Abu Dawud.
Nama lengkapnya adalah Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy’ats As-Sijistani.

Untuk mengumpulkan hadis, dia bepergian ke Arab Saudi, Irak, Khurasan, Mesir, Suriah, Nishapur, Marv, dan tempat-tempat lain, menjadikannya salah seorang ulama yang paling luas perjalanannya.
Bapak dia yaitu Al Asy’ats bin Ishaq adalah seorang perawi hadis yang meriwayatkan hadis dari Hamad bin Zaid, dan demikian juga saudaranya Muhammad bin Al Asy`ats termasuk seorang yang menekuni dan menuntut hadis dan ilmu-ilmunya juga merupakan teman perjalanan dia dalam menuntut hadis dari para ulama ahli hadis.


Abu Dawud sudah berkecimpung dalam bidang hadis sejak berusia belasan tahun.
Hal ini diketahui mengingat pada tahun 261 H, dia sudah berada di Baghdad, dan di sana dia menemui kematian Imam Muslim, sebagaimana yang dia katakan:

“Aku menyaksikan jenazahnya dan mensholatkannya”.

Walaupun sebelumnya dia telah pergi ke negeri-negeri tetangga Sijistan, seperti khurasan, Baghlan, Harron, Roi dan Naisabur.
Setelah dia masuk kota Baghdad, dia diminta oleh Amir Abu Ahmad Al Muwaffaq untuk tinggal dan menetap di Bashroh,dan dia menerimanya,akan tetapi hal itu tidak membuat dia berhenti dalam mencari hadis.

Guru

Kemudian mengunjungi berbagai negeri untuk memetik langsung ilmu dari sumbernya.
Dia langsung berguru selama bertahun-tahun.
Di antara guru-gurunya adalah Imam Ahmad, Al-Qanabiy, Sulaiman bin Harb, Abu Amr adh-Dhariri, Abu Walid ath-Thayalisi, Abu Zakariya Yahya bin Ma’in, Abu Khaitsamah, Zuhair bin Harb, ad-Darimi, Abu Ustman Sa’id bin Manshur, Ibnu Abi Syaibah dan ulama lainnya.
Murid

Demikian pula murid-murid dia cukup banyak antara lain, yaitu:

• Imam Turmudzi
• Imam Nasa’i
• Abu Ubaid Al Ajury
• Abu Thoyib Ahmad bin Ibrohim Al Baghdady (Perawi sunan Abi Daud dari dia).
• Abu ‘Amr Ahmad bin Ali Al Bashry (perawi kitab sunan dari dia).
• Abu Bakr Ahmad bin Muhammad Al Khollal Al Faqih.
• Isma’il bin Muhammad Ash Shofar.
• Abu Bakr bin Abi Daud (anak dia).
• Zakariya bin Yahya As Saajy.
• Abu Bakr Ibnu Abid Dunya.
Ahmad bin Sulaiman An Najjar (perawi kitab Nasikh wal Mansukh dari dia).
• Ali bin Hasan bin Al ‘Abd Al Anshory (perawi sunan dari dia).
• Muhammad bin Bakr bin Daasah At Tammaar (perawi sunan dari dia).
• Abu ‘Ali Muhammad bin Ahmad Al Lu’lu’y (perawi sunan dari dia).
• Muhammad bin Ahmad bin Ya’qub Al Matutsy Al Bashry (perawi kitab Al Qadar dari dia).
Penyusunan Sunan Abu Dawud

Imam Abu Daud menyusun kitabnya di Baghdad.
Minat utamanya adalah syariat, jadi kumpulan hadis-nya berfokus murni pada hadis tentang syariat.
Setiap hadis dalam kumpulannya diperiksa kesesuaiannya dengan Al-Qur’an, begitu pula sanadnya.
Dia pernah memperlihatkan kitab tersebut kepada Imam Ahmad untuk meminta saran perbaikan.

Kitab Sunan Abu Dawud diakui oleh mayoritas dunia Muslim sebagai salah satu kitab hadis yang paling autentik.
Namun, diketahui bahwa kitab ini mengandung beberapa hadis lemah (yang sebagian ditandai dia, sebagian tidak).

Banyak ulama yang meriwayatkan hadis dari dia, di antaranya Imam Turmudzi dan Imam Nasa’i.
Al Khatoby mengomentari bahwa kitab tersebut adalah sebaik-baik tulisan dan isinya lebih banyak memuat fiqh daripada kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim.

Ibnul A’raby berkata,
barangsiapa yang sudah menguasai Al-Qur’an dan kitabSunan Abu Dawud”, maka dia tidak membutuhkan kitab-kitab lain lagi.

Imam Al-Ghazali juga mengatakan bahwa kitabSunan Abu Dawud” sudah cukup bagi seorang mujtahid untuk menjadi landasan hukum.

Ia adalah imam dari imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah yang hidup di Bashroh kota berkembangnya kelompok Qadariyah, demikian juga berkembang disana pemikiran Khowarij, Mu’tazilah, Murji’ah dan Syi’ah Rafidhoh serta Jahmiyah dan lain-lainnya, tetapi walaupun demikian dia tetap dalam keistiqomahan di atas Sunnah dan diapun membantah Qadariyah dengan kitabnya Al Qadar, demikian pula bantahan dia atas Khowarij dalam kitabnya Akhbar Al Khawarij, dan juga membantah terhadap pemahaman yang menyimpang dari kemurnian ajaran Islam yang telah disampaikan olah Rasulullah.

Maka tentang hal itu bisa dilihat pada kitabnya As Sunan yang terdapat padanya bantahan-bantahan dia terhadap Jahmiyah, Murji’ah dan Mu’tazilah.

Dia lahir sebagai seorang ahli urusan hadis, juga dalam masalah fiqh dan ushul serta masyhur akan kewara’annya dan kezuhudannya.
Kefaqihan dia terlihat ketika mengkritik sejumlah hadis yang bertalian dengan hukum, selain itu terlihat dalam penjelasan bab-bab fiqih atas sejumlah karyanya, seperti Sunan Abu Dawud.

Al-Imam al-Muhaddist Abu Dawud lahir pada tahun 202 H dan wafat pada tahun 275 H di Bashrah.

Sepanjang sejarah telah muncul para pakar hadis yang berusaha menggali makna hadis dalam berbagai sudut pandang dengan metode pendekatan dan sistem yang berbeda, sehingga dengan upaya yang sangat berharga itu mereka telah membuka jalan bagi generasi selanjutnya guna memahami as-Sunnah dengan baik dan benar.

Di samping itu, mereka pun telah bersusah payah menghimpun hadis-hadis yang dipersilisihkan dan menyelaraskan di antara hadis yang tampak saling menyelisihi.
Hal tersebut dilakukan untuk menjaga kewibawaan dari hadis dan sunnah secara umum.

Abu Muhammad bin Qutaibah (wafat 267 H) dengan kitab dia Ta’wil Mukhtalaf al-Hadis telah membatah habis pandangan kaum Mu’tazilah yang mempertentangkan beberapa hadis dengan al-Quran maupun dengan rasio mereka.

Selanjutnya upaya untuk memilahkan hadis dari khabar-khabar lainnya yang merupakan hadis palsu maupun yang lemah terus dilanjutkan sampai dengan kurun al-Imam Bukhari dan beberapa penyusun sunan dan lainnya.
Salah satu kitab yang terkenal adalah yang disusun oleh Imam Abu Dawud yaitu sunan Abu Dawud.
Kitab ini memuat 4800 hadis terseleksi dari 50.000 hadis.

Dia sudah berkecimpung dalam bidang hadis sejak berusia belasan tahun.
Hal ini diketahui mengingat pada tahun 221 H, dia sudah berada di baghdad.
Kemudian mengunjungi berbagai negeri untuk memetik langsung ilmu dari sumbernya.

Dia langsung berguru selama bertahun-tahun.
Di antaraguru-gurunya adalah Imam Ahmad bin Hambal, al-Qa’nabi, Abu Amr adh-Dhariri, Abu Walid ath-Thayalisi, Sulaiman bin Harb, Abu Zakariya Yahya bin Ma’in, Abu Khaitsamah, Zuhair bin Harb, ad-Darimi, Abu Ustman Sa’id bin Manshur, Ibnu Abi Syaibah dan lain-lain.

Sebagai ahli hukum, Abu Dawud pernah berkata: Cukuplah manusia dengan empat hadis, yaitu:

Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung niatnya;
termasuk kebagusan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat;
tidaklah keadaan seorang mukmin itu menjadi mukmin, hingga ia ridho terhadap saudaranya apa yang ia ridho terhadap dirinya sendiri;
yang halal sudah jelas dan yang harampun sudah jelas pula, sedangkan di antara keduanya adalah syubhat.

Dia menciptakan karya-karya yang bermutu, baik dalam bidang fiqh, ushul,tauhid dan terutama hadis.
Kitab sunan dialah yang paling banyak menarik perhatian, dan merupakan salah satu di antara kompilasi hadis hukum yang paling menonjol saat ini.

Tentang kualitasnya ini Ibnul Qoyyim al-Jauziyyah berkata:

Kitab sunannya Abu Dawud Sulaiman bin Asy’ats as-sijistani rahimahullah adalah kitab Islam yang topiknya tersebut Allah telah mengkhususkan dia dengan sunannya, di dalam banyak pembahasan yang bisa menjadi hukum di antara ahli Islam, maka kepadanya hendaklah para mushannif mengambil hukum, kepadanya hendaklah para muhaqqiq merasa ridho, karena sesungguhnya ia telah mengumpulkan sejumlah hadis ahkam, dan menyusunnya dengan sebagus-bagus susunan, serta mengaturnya dengan sebaik-baik aturan bersama dengan kerapnya kehati-hatian sikapnya dengan membuang sejumlah hadis dari para perawi majruhin dan dhu’afa.

Semoga Allah melimpahkan rahmat atas mereka dan mem- berikannya pula atas para pelanjutnya.

Referensi: Wikipedia
۞ Variasi nama:
Imam Abu Dawud, Abu Dawud, Riwayat Abu Dawud, HR. Abu Dawud, Shahih Sunan Abi Dawud, Shahih Sunan Abi Dawud, Sunan Abi Dawud, Abi Dawud, Sunan Abu Dawud
Biodata Abu Da'ud أبو داود السجستاني الأزدي
Nama Abu Da'ud أبو داود السجستاني الأزدي
Level 3rd Century AH [Generasi ke-11] [Hanafi]
Tempat / Thn Lahir (Sajistan, Afghanistan). Tahun 202 AH / 817 Masehi
Tempat Menetap Iraq, Mesir, Syria, Hijaz, Marv
Tempat / Thn Wafat (Basra, Iraq), Tahun 275 Hijriyah / 889 Masehi
Penyebab kematian Natural
Kegemaran Hadith, Narrator[Grade:No Doubt] [ ت س - ثقة حافظ ], Fiqh, Aqeedah
Guru Ahmad bin Hanbal,
al-Bukhari,
Musa bin Isma'il al-Munqari al-Tabudhaki,
Hisham bin 'Abdul Malik al-Tayalasi,
Muhammad bin Kathir al-'Abdi,
Muslim bin Ibrahim al-Azdy,
Hafs bin 'Umar Abu,
al-Rabi' bin Nafi' Abu Tawba al-Halbi,
Sulaiman bin 'Abdur Rahman,
Sa'id bin Sulaiman al-Dabi,
Safwan bin Salah bin Safwan,
Abu Ja'far al-Nafaili,
Ahmad bin Hanbal,
'Ali bin al-Madini,
Yahya bin Ma'in,
Ishaq bin Rahwaya,
Qtn bin Nsyr,
People of Iraq,
People of Khurasan,
People of Sham,
People of Mesir,
People of Jazira
Murid Imam Tirmidhi,
Imam Nasa'i
Orang tua Al-Ash'a bin Ishaq
Bagi ke FB
Bagi ke TW
Bagi ke WA

Video


Load More

Munafiq

Apa itu Munafiq? Munāfiq atau Munafik adalah terminologi dalam Islam untuk merujuk pada mereka yang berpura-pura mengikuti ajaran agama Islam, tetapi sebenarnya hati mereka memungkirinya. Terminologi dalam Al Qur’an Dalam Al Qur’an terminologi ini merujuk pada mereka yang tidak beriman namun berpura-pura beri … • munafik

Al-Ma’un

Apa itu Al-Ma’un? Surah Al-Ma’un adalah surah ke-107 dalam Alquran. Surah ini tergolong surah Makkiyah dan terdiri atas 7 ayat. Kata Al Maa’uun sendiri berarti bantuan penting atau hal-hal berguna, diambil dari ayat terakhir dari surah ini. Pokok isi surah menjelaskan ancaman terhadap mereka yang tergolong menodai agama yakni mereka … • Al-Ma’un, Al Ma’un, Al-Maun, Al Maun

Khalid bin Walid

Siapa itu Khalid bin Walid? Abū Sulaymān Khālid ibn al-Walīd ibn al-Mughīrah al-Makhzūmī , atau juga dikenal dengan Sayf Allāh al-Maslūl , beliau adalah Sahabat Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Selain dikenal sebagai Sahabat Nabi, beliau juga dikenal karena tak … • Khalid bin al-Walid

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Kategori: Perawi Hadis

Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku.
Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu,
Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku.
QS. Al-Haqqah [69]: 26-28

۞ Variasi nama:
Imam Abu Dawud, Abu Dawud, Riwayat Abu Dawud, HR. Abu Dawud, Shahih Sunan Abi Dawud, Shahih Sunan Abi Dawud, Sunan Abi Dawud, Abi Dawud, Sunan Abu Dawud
Kategori: Perawi Hadis

Laki-laki yang mencuri & perempuan yang mencuri,
potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan & sebagai siksaan dari Allah.
Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
QS. Al-Ma’idah [5]: 38

۞ Variasi nama:
Imam Abu Dawud, Abu Dawud, Riwayat Abu Dawud, HR. Abu Dawud, Shahih Sunan Abi Dawud, Shahih Sunan Abi Dawud, Sunan Abi Dawud, Abi Dawud, Sunan Abu Dawud
Kategori: Perawi Hadis


tetapi (aku menyembah) Tuhan Yang menjadikanku,
karena sesungguhnya Dia akan memberi hidayah kepadaku.
QS. Az-Zukhruf [43]: 27

۞ Variasi nama:
Imam Abu Dawud, Abu Dawud, Riwayat Abu Dawud, HR. Abu Dawud, Shahih Sunan Abi Dawud, Shahih Sunan Abi Dawud, Sunan Abi Dawud, Abi Dawud, Sunan Abu Dawud
Kategori: Perawi Hadis


mintalah perlindungan kepada Allah.
Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
QS. Al-Mu’min [40]: 56

۞ Variasi nama:
Imam Abu Dawud, Abu Dawud, Riwayat Abu Dawud, HR. Abu Dawud, Shahih Sunan Abi Dawud, Shahih Sunan Abi Dawud, Sunan Abi Dawud, Abi Dawud, Sunan Abu Dawud

Podcast

Doa

Soal & Pertanyaan

Pendidikan Agama Islam #5

Berikut ini, yang tidak mengandung moral terpuji, adalah … Orang yang jujur akan senantiasa mengatakan … Lawan kata dari jujur ??adalah … Orang yang suka berbohong adalah orang … Bekerja tepat waktu adalah salah satu ciri orang yang …

Pendidikan Agama Islam #29

Sebagai perumpamaan orang yang mengajak berbuat baik, tetapi dirinya sendiri tidak melakukan adalah … Berikut kedudukan orang yang menuntut ilmu, kecuali … potongan ayat di atas terdapat pada Alquran surah … Ilmuan muslim yang dalam bidang kedokteran yang berasal dari Persia yaitu … Siapakah nabi yang lebih memilih ilmu daripada harta?

Pendidikan Agama Islam #15

Mujahadah berasal dari bahasa Arab, yang berasal dari kata jahada, yang berarti …َبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِۦ لِيَكُونَ لِلْعَٰلَمِينَ نَذِيرًا Dalil di atas adalah nama-nama lain dari Alquran, yaitu إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ Dalil di atas adalah nama-nama lain dari Alquran, yaituSalah satu tokoh dalam kisah umat masa lalu yang dapat dipetik pelajaran sebagai teladan yang baik … Tujuan utama diturunkannya Alquran kepada umat manusia adalah …

Kamus

Roh Kudus

Apa itu Roh Kudus? Roh Kudus adalah pribadi Tuhan dalam konsep Tritunggal. Roh Kudus hanya dipercayai oleh umat Kristiani. … •

istikamah

Apa itu istikamah? is.ti.ka.mah sikap teguh pendirian dan selalu konsekuen; Alquran mengajarkan kita agar mempunyai sikap istikamah … • Istiqamah, Istiqomah

Musa `alaihis salam

Siapa itu Musa `alaihis salam? Musa adalah seorang pemimpin dan nabi orang Israel yang menyampaikan Hukum Taurat dan menuliskannya dalam Pentateveh/Pentate … • Musa

mauizah

Apa itu mauizah? mau.i.zah nasihat atau pelajaran; mauizah khazanah atau pelajaran yang baik … •

jamak

Apa itu jamak? ja.mak lazim; tidak aneh; lumrah; wajar; sudah jamak bahwa setiap perjuangan meminta pengorbanan bentuk kata yang menyatakan lebih dari satu atau banyak; “siswa-siswa” atau...

menghukumkan

Apa itu menghukumkan? meng.hu.kum.kan menghukum; menjatuhkan hukuman kpd; menjadikan hukum; memasukkan dalam hukum; menentukan menurut hukum Islam; Sos memerintah … •