Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Category: Zuhud

HR. Tirmidzi: 2338 – Lain-lain

… kan kepada kami Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf dari Sufyan Ats Tsauri dari Hisyam bin ‘Urwah dari dari dia menulis surat kepada Mu’awiyah kemu...

HR. Tirmidzi: 2337 – Lain-lain

… ketika menjelang shubuh Salman berkata kepadanya Sekarang bangunlah akhirnya keduanya bangun dan melaksanakan sholat Salman berkata Sesungguhnya dirimu mempunyai hak atasmu Rabbmu juga mempun...

HR. Tirmidzi: 2336 – Lain-lain

… allahu ‘alaihi wa Salam beliau “Setiap perkataan anak cucu Adam itu membahayakannya tidak berguna baginya kecuali amar ma’ruf nahi munkar atau berdzikir kepada Allah” A...

HR. Tirmidzi: 2335 – Lain-lain

… kepada kami Abu An Nadlar dari Ibrahim bin Abdullah bin Hatib dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam dengan hadis yang semakna Abu Isa berkata Had...

HR. Tirmidzi: 2334 – Menjaga lisan

… an Rabbku Allah kemudian beristiqamahlah” Aku bertanya Wahai Rasulullah apa yang paling anda takutkan padaku? Beliau memegang lidah beliau lalu menjawab “Ini” Berkata Abu Isa...

HR. Tirmidzi: 2333 – Menjaga lisan

… meriwayatkan dari Abu Hurairah namanya adalah Salman budak ‘Azzah Al Asyja’iyyah dia adalah orang Kufah sedangkan Abu Hazim yang telah meriwayatkan dari Sahl bin Sa’ad dia a...

HR. Tirmidzi: 2332 – Menjaga lisan

… njamin apa yang ada diantara dua jambangnya (lisan) dan apa yang diantara kedua kakinya (kemaluan) untukku aku menjamin surga baginya” Dalam hal ini ada hadis serupa dari Abu Hurairah da...

HR. Tirmidzi: 2331 – Menjaga lisan

… ia tidak memarfu’kannya Telah menceritakan kepada kami Shalih bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Abu Ash Shahba` dari Sa’id bin Jubair dari Abu Sa...

HR. Tirmidzi: 2330 – Menjaga lisan

… bin Zahr dari ‘Ali bin Yazid dari Al Qasim dari Abu Umamah dari ‘Uqbah bin ‘Amir berkata Aku bertanya Wahai Rasulullah bagaimana supaya selamat? beliau menjawab “Jagala...

HR. Tirmidzi: 2329 – Buta

… u bersumpah pasti akan Ku-turunkan fitnah kepada mereka sehingga membuat orang sabar kebingungan maka apakah mereka memperdayakan-Ku atau mereka menantang kepada-Ku?” Abu Isa berkata Had...

HR. Tirmidzi: 2328 – Buta

… eperti hati serigala Allah berfirman Apakah terhadap-Ku mereka berbuat tipu daya ataukah kepadaku mereka menantang maka dengan nama-Ku aku bersumpah akan Aku kirimkan sebuah fitnah di kalangan...

HR. Tirmidzi: 2327 – Buta

… baikannya) dan jika orang jahat dia menyesal kenapa tidak melepaskannya (kejahatannya)” Abu Isa berkata Hadis ini kami mengetahuinya hanya dari jalur sanad ini sedangkan Yahya bin ‘...

HR. Tirmidzi: 2326 – Buta

… mereka di dunia dipotong dengan gunting” Hadis ini gharib kami tidak mengetahuinya dengan sanad seperti ini kecuali dari jalur sanad ini sebagian rawi telah meriwayatkan hadis ini dari ...

HR. Tirmidzi: 2325 – Buta

… allahu ‘alaihi wa Salam ia berkata Allah berfirman “Barangsiapa yang Aku lenyapkan kedua matanya lantas ia bersabar dan mengharap pahala aku tidak merelakan pahala baginya selain s...

HR. Tirmidzi: 2324 – Buta

… wa salam ” Allah berfirman “Bila Aku ambil kedua biji mata hamba di dunia tidak ada balasan baginya disisi-Ku selain surga” Dalam hal ini ada hadis serupa dari Abu Hurairah ...

HR. Tirmidzi: 2323 – Sabar terhadap bencana

… Muhammad bin ‘Amru dari Abu Salamah dari Abu Hurairah berkata Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa salam “Ujian senantiasa menimpa orang mu`min pada diri anak dan hartanya hingg...

HR. Tirmidzi: 2322 – Sabar terhadap bencana

… Hadis ini hasan shahih Dalam hal ini ada hadis serupa dari Abu Hurairah dan saudari Hudzaifah bin Al Yaman nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam ditanya tentang siapa orang yang paling bera...

HR. Tirmidzi: 2321 – Sabar terhadap bencana

… menceritakan kepada kami Abu Dawud telah mengkhabarkan kepada kami dari Al A’masy berkata Aku mendengar Abu Wa`il berkata Berkata ‘ Belum pernah kulihat rasa sakit pada seseorang ...

HR. Tirmidzi: 2320 – Sabar terhadap bencana

… rnya balasan tergantung dari besarnya ujian dan apabila Allah cinta kepada suatu kaum Dia akan menguji mereka barangsiapa yang ridla maka baginya keridlaan Allah namun barangsiapa yang murka m...

HR. Tirmidzi: 2319 – Sabar terhadap bencana

… Sinan dari berkata Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam “Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hambaNya maka Allah menyegerakan hukumannya di dunia dan apabila Allah menghe...

HR. Tirmidzi: 2315 – Memberitahukan cinta

… ak mengetahuinya kecuali dari jalur sanad ini dan kami tidak mengetahui Yazid bin Nu’amah pernah mendengar dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam dan telah diriwayatkan dari Ibnu U...

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

dan kamu telah berada di tepi jurang Neraka,
lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya.
Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu,
agar kamu mendapat petunjuk.
QS. Ali ‘Imran [3]: 103

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran,
maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.
Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu,
lebih baik bagimu,
jika kamu mengetahui.
QS. Al-Baqarah [2]: 280

di hari (yang di waktu itu) ditiup sangkakala & Kami akan mengumpulkan pada hari itu orang-orang yang berdosa dengan muka yang biru muram.
QS. Ta Ha [20]: 102

Hai Nabi,
bertakwalah kepada Allah & janganlah kamu menuruti (keinginan) orang-orang kafir & orang-orang munafik.
Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana,
QS. Al-Ahzab [33]: 1

Podcast

Doa

Instagram