Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Category: Kedokteran

HR. Tirmidzi: 2015 – Berobat dengan abu

Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Manshur dia berkata: telah mengabarkan kepada kami ‘Abdurrahman bin Mahdi dari Sufyan Ats Tsauri dari Hisyam bin Hassan dari Al Hasan dia berkata, “...

HR. Tirmidzi: 2014 – Berobat dengan abu

Telah menceritakan kepada kami Hannad dan Mahmud bin Ghailan mereka berdua berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari ‘Abdurrahman bin Yazid bin Jabir dari Isma’il bin ‘...

HR. Tirmidzi: 2013 – Berobat dengan abu

Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Sa’id Al Asyaj: telah menceritakan kepada kami ‘Uqbah bin Khalid As Sakkauni dari Musa bin Muhammad bin Ibrahim At Taimi dari bapaknya da...

HR. Tirmidzi: 2012 – Berobat dengan abu

Telah menceritakan kepada kami ‘Ali bin Hujr dia berkata: telah mengabarkan kepada kami Al Walid bin Muhammad Al Muwaqqiri dari Az Zuhri dari Anas bin Malik dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:...

HR. Tirmidzi: 2011 – Berobat dengan abu

Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu ‘Umar: telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Hazim dia berkata: Sahl bin Sa’d pernah ditanya dan saya mendengarkannya, “Dengan apa lu...

HR. Tirmidzi: 2010 – Berobat dengan madu

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Sa’id Al Asyqar Ar Rabathi: telah menceritakan kepada kami Rauh bin ‘Ubadah: telah menceritakan kepada kami Marzuq Abu ‘Abdullah Asy Syami: t...

HR. Tirmidzi: 2009 – Berobat dengan madu

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna: telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja’far: telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari Yazid bin Khalid: dia berkata: aku ...

HR. Tirmidzi: 2008 – Berobat dengan madu

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar: telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja’far: telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari Qatadah dari Abul Mutawakkil dari Abu ...

HR. Tirmidzi: 2007 – Tumbuhan “Sena”

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar: telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bakr: telah menceritakan kepada kami ‘Abdul Hamid bin Ja’far: telah menceritakan kepadaku ...

HR. Tirmidzi: 2006 – Obat sakit pinggang

Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Musa Al Anshari: telah menceritakan kepada kami Ma’n: telah menceritakan kepada kami Malik dari Yazid bin Khushaifah dari ‘Amr bin ‘Abdullah ...

HR. Tirmidzi: 2005 – Obat sakit pinggang

Telah menceritakan kepada kami Raja’ bin Muhammad Al ‘Udzri Al Bashri: telah menceritakan kepada kami ‘Amr bin Muhammad bin Abu Razin: telah menceritakan kepada kami Syu’bah da...

HR. Tirmidzi: 2004 – Obat sakit pinggang

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar: telah menceritakan kepada kami Mu’adz bin Hisyam: telah menceritakan kepadaku bapakku dari Qatadah dari Abu ‘Abdullah dari Zaid bin Ar...

HR. Tirmidzi: 1997 – Bayaran dukun

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Ibnu Syihab dari Abu Bakr bin Abdurrahman dari Abu Mas’ud Al Anshari ia berkata: Rasulullah ﷺ untuk mengam...

HR. Tirmidzi: 1996 – Kam”ah dan kurma ajuwa

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar, telah menceritakan kepada kami Mu’adz Telah menceritakan kepada kami bapakku dari Qatadah ia berkata, Telah diceritakan kepadaku bahwasanya:...

HR. Tirmidzi: 1995 – Kam”ah dan kurma ajuwa

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar, telah menceritakan kepada kami Mu’adz Telah menceritakan kepada kami bapakku dari Qatadah ia berkata: Telah diceritakan kepadaku bahwasanya:...

HR. Tirmidzi: 1994 – Kam”ah dan kurma ajuwa

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar, telah menceritakan kepada kami Mu’adz bin Hisyam, telah menceritakan kepada kami bapakku dari Qatadah dari Syahr bin Hausyab dari Abu Hurair...

HR. Tirmidzi: 1993 – Kam”ah dan kurma ajuwa

Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, telah menceritakan kepada kami Umar bin Ubaid Ath Thanafisi dari Abdul Malik bin Umair dalam riwayat lain, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mut...

HR. Tirmidzi: 1992 – Kam”ah dan kurma ajuwa

Telah menceritakan kepada kami Abu Ubaidah bin Abu Safar Ahmad bin Abdullah Al Hamdani dan Mahmud bin Ghailan keduanya berkata, Telah menceritakan kepada kami Sa’id bin Amir dari Muhammad bin Ab...

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Sungguh pada kisah mereka terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal.
Alquran itu bukan cerita yang dibuat-buat, tapi membenarkan (kitab) sebelumnya & jelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk & rahmat bagi kaum yang beriman
QS. Yusuf [12]: 111

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan.
Dia telah ciptakan manusia dari segumpal darah.
Bacalah dan Tuhanmulah Yang Maha Mulia, Yang mengajar (manusia) dengan pena,
Dia mengajar kepada manusia apa yang tak diketahuinya
QS. Al-‘Alaq [96]: 1-5

Dan barang siapa berpaling dari peringatan-Ku,
maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit,
dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta.

QS. Ta Ha [20]: 124

Kami siksa dengan kesengsaraan & kemelaratan, supaya mereka memohon (kepada Allah) dengan tunduk merendahkan diri.
Maka mengapa mereka tak memohon dengan tunduk merendah ketika datang siksaan Kami pada mereka, bahkan hati mereka telah keras
QS. Al-An’am [6]: 42-43

Podcast

Doa

Instagram