Category: Kedokteran

HR. Tirmidzi: 2015 – Berobat dengan abu

Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Manshur dia berkata: telah mengabarkan kepada kami ‘Abdurrahman bin Mahdi dari Sufyan Ats Tsauri dari Hisyam bin Hassan dari Al Hasan dia berkata, “...

HR. Tirmidzi: 2014 – Berobat dengan abu

Telah menceritakan kepada kami Hannad dan Mahmud bin Ghailan mereka berdua berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari ‘Abdurrahman bin Yazid bin Jabir dari Isma’il bin ‘...

HR. Tirmidzi: 2013 – Berobat dengan abu

Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Sa’id Al Asyaj: telah menceritakan kepada kami ‘Uqbah bin Khalid As Sakkauni dari Musa bin Muhammad bin Ibrahim At Taimi dari bapaknya da...

HR. Tirmidzi: 2012 – Berobat dengan abu

Telah menceritakan kepada kami ‘Ali bin Hujr dia berkata: telah mengabarkan kepada kami Al Walid bin Muhammad Al Muwaqqiri dari Az Zuhri dari Anas bin Malik dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:...

HR. Tirmidzi: 2011 – Berobat dengan abu

Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu ‘Umar: telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Hazim dia berkata: Sahl bin Sa’d pernah ditanya dan saya mendengarkannya, “Dengan apa lu...

HR. Tirmidzi: 2010 – Berobat dengan madu

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Sa’id Al Asyqar Ar Rabathi: telah menceritakan kepada kami Rauh bin ‘Ubadah: telah menceritakan kepada kami Marzuq Abu ‘Abdullah Asy Syami: t...

HR. Tirmidzi: 2009 – Berobat dengan madu

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna: telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja’far: telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari Yazid bin Khalid: dia berkata: aku ...

HR. Tirmidzi: 2008 – Berobat dengan madu

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar: telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja’far: telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari Qatadah dari Abul Mutawakkil dari Abu ...

HR. Tirmidzi: 2007 – Tumbuhan “Sena”

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar: telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bakr: telah menceritakan kepada kami ‘Abdul Hamid bin Ja’far: telah menceritakan kepadaku ...

HR. Tirmidzi: 2006 – Obat sakit pinggang

Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Musa Al Anshari: telah menceritakan kepada kami Ma’n: telah menceritakan kepada kami Malik dari Yazid bin Khushaifah dari ‘Amr bin ‘Abdullah ...

HR. Tirmidzi: 2005 – Obat sakit pinggang

Telah menceritakan kepada kami Raja’ bin Muhammad Al ‘Udzri Al Bashri: telah menceritakan kepada kami ‘Amr bin Muhammad bin Abu Razin: telah menceritakan kepada kami Syu’bah da...

HR. Tirmidzi: 2004 – Obat sakit pinggang

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar: telah menceritakan kepada kami Mu’adz bin Hisyam: telah menceritakan kepadaku bapakku dari Qatadah dari Abu ‘Abdullah dari Zaid bin Ar...

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Dan bertakwalah kepada Allah,
sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
QS. Al-Ma’idah [5]: 8

Kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki & seorang perempuan & jadikan kamu berbangsa & bersuku supaya kamu saling mengenal.
Sungguh orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah yang paling takwa diantara kamu
QS. Al-Hujurat [49]: 13

Demi pena & apa yang mereka tulis.
Berkat nikmat Tuhanmu kamu (Muhammad) sekali-kali bukan orang gila.
Dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar yang tak putus-putusnya.
Dan sungguh kamu benar-benar berbudi pekerti yang luhur
QS. Al-Qalam [68]: 1-4

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun.
Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

QS. Al-Qasas [28]: 50

Podcast

Hadits & Doa

Instagram