Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Category: Takdir

HR. Muslim: 4816 – Perintah untuk kuat dan tidak lemah

… nya tadi saya berbuat begini dan begitu niscaya tidak akan menjadi begini dan begitu’ Tetapi katakanlah ‘lni sudah takdir Allah dan apa yang dikehendaki-Nya pasti akan dilaksanakan-Nya Karena sesungguhnya ungkapan kata ‘law’ (seandainya) akan membukakan jalan bagi godaan syetan'” • HR Muslim 4816, Hadits Shahih Muslim 4816, Hadits Muslim No. 4816

HR. Muslim: 4813 – Makna “Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah….”

… menceritakan kepada kami Al Husain bin Hafsh Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya dan telah menceritakan kepadaku Ishaq bin Manshur telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Yusuf keduanya dari Sufyan Ats Tsauri dari Thalhah bin Yahya dengan sanad Waki’ seperti hadisnya • HR Muslim 4813, Hadits Shahih Muslim 4813, Hadits Muslim No. 4813

HR. Muslim: 4812 – Makna “Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah….”

… atu ketika seorang bayi meninggal maka aku katakan beruntunglah dia apakah dia akan menjadi burung dari burung-burung surga? Maka Rasulullah “Tidak tahukan kamu bahwa Allah telah menciptakan syurga serta menciptakan penghuninya dan menciptakan neraka serta menciptakan penghuninya • HR Muslim 4812, Hadits Shahih Muslim 4812, Hadits Muslim No. 4812

HR. Muslim: 4811 – Makna “Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah….”

… y bin Ka’b dia berkata “Rasulullah telah ‘Sesungguhnya anak laki-laki yang dibunuh oleh Nabi Khidhir alaihi salam itu telah ditakdirkan menjadi orang kafir Seandainya anak laki-laki tersebut terus hidup maka ia akan menyesatkan kedua orang tuanya untuk menjadi durhaka dan kafir'” • HR Muslim 4811, Hadits Shahih Muslim 4811, Hadits Muslim No. 4811

HR. Muslim: 4810 – Makna “Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah….”

… isyr dari Sa’id bin Jubair dari Ibnu ‘Abbas dia berkata “Rasulullah pernah ditanya tentang nasib anak-anak kaum musyrik yang meninggal dunia sebelum usia baligh Kemudian Rasulullah menjawab ‘Allah lah Yang Maha tahu tentang apa yang mereka kerjakan semenjak Allah menciptakannya'” • HR Muslim 4810, Hadits Shahih Muslim 4810, Hadits Muslim No. 4810

HR. Muslim: 4809 – Makna “Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah….”

… a kami dari Abu Az Zinad dari Al A’raj dari Abu Hurairah dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam pernah ditanya mengenai anak-anak orang-orang musyrik yang meninggal ketika mereka masih kecil lalu beliau menjawab “Allah lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan” • HR Muslim 4809, Hadits Shahih Muslim 4809, Hadits Muslim No. 4809

HR. Muslim: 4808 – Makna “Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah….”

… a kami Al Hasan bin A’yan telah menceritakan kepada kami Ma’qil bin ‘Ubaidullah semuanya dari Az Zuhri dengan sanad dan Ibnu Abu Dzi’b seperti hadis keduanya Hanya saja pada hadis Syu’aib dan Ma’qil dengan menggunakan lafazh ‘Beliau ditanya mengenai keturunan orang-orang Musyrik’ • HR Muslim 4808, Hadits Shahih Muslim 4808, Hadits Muslim No. 4808

HR. Muslim: 4807 – Makna “Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah….”

… h lalu kedua orang tuanyalah yang menjadikannya sebagai seorang yahudi nasrani dan majusi (penyembah api) Apabila kedua orang tuanya muslim maka anaknya pun akan menjadi muslim Setiap bayi yang dilahirkan dipukul oleh syetan pada kedua pinggangnya kecuali Maryam dan anaknya (Isa) • HR Muslim 4807, Hadits Shahih Muslim 4807, Hadits Muslim No. 4807

HR. Muslim: 4806 – Makna “Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah….”

… mana mereka mendapatkan unta yang lahir akankah mereka mendapatkan padanya cacat sehingga kalianlah yang membuatnya cacat?” para sahabat bertanya “Bagaimana pendapat anda dengan seorang anak kecil yang meninggal?” Beliau menjawab “Allah lebih tahu dengan apa yang mereka kerjakan” • HR Muslim 4806, Hadits Shahih Muslim 4806, Hadits Muslim No. 4806

HR. Muslim: 4805 – Makna “Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah….”

… i atas millah (Islam) ” Dan dalam riwayat Abu Bakr dari Abu Mu’awiyah ‘Kecuali di atas millah (agama Islam) ini’ Sedangkan dalam riwayat Abu Kuraib dari Abu Mu’awiyah Tidaklah seorang anak yang dilahirkan kecuali berada di atas fitrah ini hingga dia mengucapkannya dengan lisannya • HR Muslim 4805, Hadits Shahih Muslim 4805, Hadits Muslim No. 4805

HR. Muslim: 4804 – Makna “Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah….”

… dunia ini) melainkan ia berada dalam kesucian (fitrah) Lalu dia berkata Bacalah oleh kalian firman Allah yang berbunyi ‘…tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya itu Tidak ada perubahan atas fitrah Allah itulah agama yang lurus’ (QS Ar Ruum () ) • HR Muslim 4804, Hadits Shahih Muslim 4804, Hadits Muslim No. 4804

HR. Muslim: 4803 – Makna “Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah….”

… ada kami ‘Abdul ‘Alaa Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya dan telah menceritakan kepada kami ‘Abd bin Humaid telah mengabarkan kepada kami keduanya dari dari Az Zuhri dengan sanad ini dan dia berkata ‘Sebagaimana hewan ternak melahirkan anaknya -tanpa menyebutkan cacat- • HR Muslim 4803, Hadits Shahih Muslim 4803, Hadits Muslim No. 4803

HR. Muslim: 4802 – Anak Adam telah ditetapkan bagiannya dari zina

… kedua mata adalah melihat zina kedua telinga adalah mendengar zina lidah adalah berbicara zina kedua tangan adalah menyentuh zina kedua kaki adalah melangkah dan zina hati adalah berkeinginan dan berangan-angan sedangkan semua itu akan ditindak lanjuti atau ditolak oleh kemaluan” • HR Muslim 4802, Hadits Shahih Muslim 4802, Hadits Muslim No. 4802

HR. Muslim: 4801 – Anak Adam telah ditetapkan bagiannya dari zina

… ungkin dihindari Maka zinanya mata adalah melihat zinanya lisan adalah ucapan sedangkan nafsu berkeinginan dan berangan-angan dan kemaluanlah sebagai pembenar atau tidaknya” ‘Abad berkata dalam riwayatkannya dari Ibnu Thawus dari Bapaknya dengan lafazh ‘Aku mendengar Ibnu ‘Abbas’ • HR Muslim 4801, Hadits Shahih Muslim 4801, Hadits Muslim No. 4801

HR. Muslim: 4800 – Segala sesuatu berdasarkan takdir

… lah qadar (takdir) Tak lama kemudian turunlah ayat Al Qur’an yang berbunyi ‘Ingatlah pada hari di mana mereka diseret ke neraka pada muka mereka Dikatakan kepada mereka ‘Rasakanlah sentuhan api neraka Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut qadarnya'” (Al Qamar () -) • HR Muslim 4800, Hadits Shahih Muslim 4800, Hadits Muslim No. 4800

HR. Muslim: 4799 – Segala sesuatu berdasarkan takdir

… pati beberapa orang sahabat Rasulullah mengatakan ‘Segala sesuatu itu sesuai takdirnya’ Ibnu Thawus berkata ‘Saya pernah mendengar Abdullah bin Umar mengatakan ‘Rasulullah telah ‘Segala sesuatu itu sesuai takdirnya hingga kelemahan dan kecerdasan (atau kecerdasan dan kelemahan)'” • HR Muslim 4799, Hadits Shahih Muslim 4799, Hadits Muslim No. 4799

HR. Muslim: 4798 – Allah membolak-balikkan hati sekehendak-Nya

… a itu berada di antara dua jari dari sekian jari Allah Yang Maha Pemurah Allah Subhanahhu wa Ta’ala akan memalingkan hati manusia menurut kehendak-Nya” Setelah itu Rasulullah berdoa ‘Ya Allah Dzat yang memalingkan hati palingkanlah hati kami kepada ketaatan beribadah kepada-Mu! ‘ • HR Muslim 4798, Hadits Shahih Muslim 4798, Hadits Muslim No. 4798

HR. Muslim: 4797 – Perdebatan antara Adam dengan Musa

… an kepadaku Muhammad bin Sahl At Tamimi Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Maryam Telah mengabarkan kepada kami yaitu Ibnu Yazid keduanya dari Abu Hani melalui jalur ini dengan Hadis yang serupa Namun keduanya tidak menyebutkan lafazh “Dan ‘arsy Allah itu berada di atas air” • HR Muslim 4797, Hadits Shahih Muslim 4797, Hadits Muslim No. 4797

HR. Muslim: 4796 – Perdebatan antara Adam dengan Musa

… ari Nabi dengan Hadis yang semakna Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Minhal Adh Dharir Telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai’ Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Hassan dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah dari Rasulullah dengan Hadis yang serupa • HR Muslim 4796, Hadits Shahih Muslim 4796, Hadits Muslim No. 4796

HR. Muslim: 4795 – Perdebatan antara Adam dengan Musa

… m kepada Tuhannya serta sesatlah ia’ (Qs Thaahaa () )” Musa menjawab ‘Ya’ Adam bertanya lagi ‘Mengapa kamu mencelaku karena suatu perbuatan yang telah ditetapkan Allah empat puluh tahun sebelum Allah menciptakanku? ‘ Rasulullah ‘Akhirnya Adam dapat memberikan jawaban kepada Musa’ • HR Muslim 4795, Hadits Shahih Muslim 4795, Hadits Muslim No. 4795

HR. Muslim: 4794 – Perdebatan antara Adam dengan Musa

… wab ‘Bukankah kamu yang telah diberikan oleh Allah ilmu tentang segala sesuatu dan dipilihnya dari yang lain dengan risalah-Nya? Musa menjawab ‘Ya’ Adam berkata ‘kalau begitu kenapa kamu mencelaku karena suatu perkara yang telah ditetapkan Allah kepadaku sebelum aku diciptakan? ‘ • HR Muslim 4794, Hadits Shahih Muslim 4794, Hadits Muslim No. 4794

HR. Muslim: 4793 – Perdebatan antara Adam dengan Musa

… argumentasi Adam mengalahkan Musa maka argumentasi Adam mengalahkan Musa’ Dan di dalam Hadis Ibnu Abu Umar dan Abdah salah seorang dari mereka berkata dengan lafazh ‘Khattha’ (mencatat) Sedangkan yang lainnya mengatakan ‘Dia telah menuliskan untukmu kitab Taurat dengan tangan-Nya • HR Muslim 4793, Hadits Shahih Muslim 4793, Hadits Muslim No. 4793

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Kiamat itu hari yang dijanjikan kepada mereka, lebih dahsyat & pahit. Sungguh orang berdosa berada dalam kesesatan (dunia) & dalam neraka, pada hari diseret ke neraka atas muka mereka.
(Dikatakan pada mereka): “Rasakanlah sentuhan api neraka!”
QS. Al-Qamar [54]: 46-48

Sesungguhnya Allah adalah pelindung orang yang beriman,
karena sesungguhnya orang kafir itu tiada mempunyai pelindung.
QS. Muhammad [47]: 11

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun.
Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.
QS. Al-Qasas [28]: 50

Mahasuci Allah & Mahabanyak karunia-Nya.
Dia menciptakan planet-planet di langit & menciptakan garis orbit tempatnya beredar.
Di antara planet-planet itu,
Dia menjadikan matahari & bulan yang bercahaya.
QS. Al-Furqan [25]: 61

Podcast

Doa

Instagram