Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Kategori: Tafsir

HR. Muslim: 5361 – Turunnya pengharaman khamer

Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib telah mengkhabarkan kepada kami Ibnu Idris telah menceritakan kepada kami Abu Hayyan dari Asy Sya’bi dari Ibnu Umar berkata: Aku mendengar Umar bin Al K...

HR. Muslim: 5360 – Turunnya pengharaman khamer

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Ali bin Mushir dari Abu Hayyan dari Asy Sya’bi dari Ibnu Umar berkata: Umar berkhutbah di atas mimbar Rasul...

HR. Muslim: 5351 –

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Ghundar dari Syu’bah. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna dan Ibnu Basyar, teks milik I...

HR. Muslim: 5350 –

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, Ishaq bin Ibrahim dan Ahmad bin Abdah Adl Dlabyi, teks milik Ibnu Abi Syaibah, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami, sementara yang lain ...

HR. Muslim: 5349 –

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, Harun bin Abdullah dan Abdu bin Humaid, berkata Abdu: telah mengkhabarkan kepada kami, sedang yang lain berkata: Telah menceritakan kepada kam...

HR. Muslim: 5348 –

Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Hasyim dan Abdurrahman bin Bisyr Al Abdi keduanya berkata: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa’id Al Qaththan dari Ibnu Juraij telah menceritakan...

HR. Muslim: 5347 –

Telah menceritakan kepadaku Harun bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Abu An Nadhr Hasyim bin Al Qasim Al Laitsi telah menceritakan kepada kami Abu Mu’awiyah Syaiban dari Manshur bin Al ...

HR. Muslim: 5346 –

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna dan Muhammad bin Basyar keduanya berkata: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja’far telah menceritakan kepada kami Syu’bah ...

HR. Muslim: 5345 –

Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Mu’adz Al Ambari telah menceritakan kepada kami ayahku telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari Al Mughirah bin An Nu’man dari SaR...

HR. Muslim: 5344 –

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah mengkhabarkan kepada kami Abu Mu’wiyah dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya berkata: Telah berkata kepadaku Aisyah: Wahai keponakanku, mereka t...

HR. Muslim: 5343 –

Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib telah menceritakan kepada kami Abu Usamah telah menceritakan kepada kami Hisyam dari ayahnya dari Aisyah tentang firman Allah ‘azza wajalla: “Dan ...

HR. Muslim: 5342 –

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdah bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami Hisyam dari ayahnya dari Aisyah: “Dan jika seorang wanita...

HR. Muslim: 5341 –

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdah bin Sulaiman dari Hisyam dari ayahnya dari Aisyah tentang firman Allah ‘azza wajalla: “(yaitu) ...

HR. Muslim: 5340 –

Telah menceritakannya kepada kami Abu Kuraib telah menceritakan kepada kami Abu Usamah telah menceritakan kepada kami Hisyam dari ayahnya dari Aisyah tentang firmanNya: “Barangsiapa (di antara p...

HR. Muslim: 5339 –

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdah bin Sulaiman dari Hisyam dari ayahnya Aisyah tentang firmanNya: “Dan barangsiapa yang miskin, maka bo...

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya,
hanyalah ulama (orang yang mengetahui kebesaran & kekuasaan Allah).
Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.
QS. Fatir [35]: 28

Taatilah Allah & Rasul,
dan ulil amri di antaramu.
Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu,
maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) & Rasul (sunnahnya),
jika kamu benar-benar beriman kepada Allah & hari kemudian
QS. An-Nisa’ [4]: 59

dan terimalah taubat kami.
Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.
QS. Al-Baqarah [2]: 128

Podcast

Doa

Instagram