Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Category: Tabuat

HR. Muslim: 4975 – Kesucian isteri Nabi ﷺ dari segala tuduhan

… kemudian Ali menarik tangannya dan ternyata dia adalah seorang laki-laki yang terputus kemaluannya Maka Ali pun tidak membunuhnya Lalu Ali datang kepada Rasulullah Seraya berkata Ya Rasulullah sesungguhnya dia adalah laki laki yang terputus kemaluannya (tidak mempunyai kemaluan) • HR Muslim 4975, Hadits Shahih Muslim 4975, Hadits Muslim No. 4975

HR. Muslim: 4974 – Hadits ifki

… lihat atau berita apa yang telah sampai kepadamu?” dia menjawab “Wahai Rasulullah! Saya selalu menjaga pendengaran dan penglihatanku dan saya tidak mengetahui kecuali kebaikan” Aisyah berkata “Padahal Zaenab adalah isteri beliau yang dikenal selalu membanggakan diri di hadapanku • HR Muslim 4974, Hadits Shahih Muslim 4974, Hadits Muslim No. 4974

HR. Muslim: 4973 – Hadits tentang taubatnya Ka’b bin Malik

… engar seseorang berteriak dengan lantangnya menembus cakrawala ‘Hai Ka’ab bin Malik bergembiralah! ‘ Maka saya pun tersungkur sujud dan mengetahui bahwasanya saya telah terbebas dari persoalan saya Ka’ab bin Malik berkata ‘Kemudian Rasulullah mengumumkan kepada kaum muslimin usai • HR Muslim 4973, Hadits Shahih Muslim 4973, Hadits Muslim No. 4973

HR. Muslim: 4972 – Diterimanya taubat orang yang membunuh banyak manusia

… ika di dunia dan pada hari ini Aku telah mengampunimu Lalu orang mukmin itu diberi catatan amal baiknya Sementara orang-orang kafir dan munafik akan di panggil dengan suara yang keras di hadapan semua makhluk ‘Mereka inilah orang-orang yang telah mendustakan Allah Azza Wa Jalla'” • HR Muslim 4972, Hadits Shahih Muslim 4972, Hadits Muslim No. 4972

HR. Muslim: 4971 – Diterimanya taubat orang yang membunuh banyak manusia

… Nya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani” (Itu menurut perkiraanku) Rauh berkata ‘aku tidak tahu dari siapa keraguan ini’ Abu Burdah berkata Maka hal ini aku ceritakan kepada Umar bin Abdul Aziz Lalu dia bertanya ‘Apakah Bapakmu menceritakan hal ini dari Nabi ? aku menjawab ‘Ya’ • HR Muslim 4971, Hadits Shahih Muslim 4971, Hadits Muslim No. 4971

HR. Muslim: 4970 – Diterimanya taubat orang yang membunuh banyak manusia

… gingkari perkataan Aun Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dan Muhammad bin Al Mutsanna semuanya dari ‘Abdush Shamad bin ‘Abdul Warits telah mengabarkan kepada kami telah menceritakan kepada kami dengan sanad ini seperti hadis ‘Affan dan telah berkata ‘Aun bin ‘Utbah • HR Muslim 4970, Hadits Shahih Muslim 4970, Hadits Muslim No. 4970

HR. Muslim: 4969 – Diterimanya taubat orang yang membunuh banyak manusia

… ri Abu Burdah dari Abu Musa dia berkata “Rasulullah telah ‘Pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa Ta’ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang muslim Kemudian Allah Subhanahu wa Ta’ala akan berkata ‘Inilah penebusmu dari siksa api neraka'” • HR Muslim 4969, Hadits Shahih Muslim 4969, Hadits Muslim No. 4969

HR. Muslim: 4968 – Diterimanya taubat orang yang membunuh banyak manusia

… asysyar telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu ‘Adi Telah menceritakan kepada kami dari dengan sanad ini seperti hadis Mu’adz bin Mu’adz di dalamnya ada tambahan ‘Maka Allah mewahyukan kepada desa ini untuk menjauh sedangkan ke desa yang satunya lagi diperintahkan agar mendekat’ • HR Muslim 4968, Hadits Shahih Muslim 4968, Hadits Muslim No. 4968

HR. Muslim: 4967 – Diterimanya taubat orang yang membunuh banyak manusia

… laki-laki tersebut meninggal dunia lebih dekat ke tempat tujuannya Dengan demikian orang tersebut berada dalam genggaman malaikat Rahmat’ Qatadah berkata ‘Al Hasan berkata ‘Seseorang telah berkata pada kami bahwasanya laki-laki itu meninggal dunia dalam kondisi jatuh terlungkup’ • HR Muslim 4967, Hadits Shahih Muslim 4967, Hadits Muslim No. 4967

HR. Muslim: 4966 – Firman Allah “Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk”

… ab ‘Benar ya Rasulullah’ Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya ‘Setelah itu bukankah kamu telah mengikuti shalat berjamaah bersama kami? ‘ Laki-laki itu menjawab ‘Benar ya Rasulullah’ Lalu Rasulullah ‘Sesungguhnya Allah telah mengampuni hukuman bagimu atau dia berkata dosamu'” • HR Muslim 4966, Hadits Shahih Muslim 4966, Hadits Muslim No. 4966

HR. Muslim: 4965 – Firman Allah “Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk”

… t bersama-sama dengan Rasulullah Setelah selesai shalat dia berkata lagi kepada beliau ‘Ya Rasulullah! Aku telah melanggar hukum atas diriku sesuai dengan Kitab Allah’ Nabi bertanya ‘Apakah engkau tadi shalat bersama-sama kami? ‘ jawabnya ‘Ya! ‘ Nabi ‘Allah telah mengampuni kamu’ • HR Muslim 4965, Hadits Shahih Muslim 4965, Hadits Muslim No. 4965

HR. Muslim: 4962 – Kecemburuan Allah

… hwasanya Rasulullah “Seorang mukmin itu pencemburu dan Allah itu lebih pencemburu lagi” Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja’far telah menceritakan kepada kami dia berkata aku mendengar Al ‘Ala dengan sanad ini • HR Muslim 4962, Hadits Shahih Muslim 4962, Hadits Muslim No. 4962

HR. Muslim: 4961 – Kecemburuan Allah

… Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu Bakr Al Muqaddami telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Al Mufadhdhal dari dari Yahya bin Abu Katsir dari Abu Salamah dari dari dari Nabi beliau “Tidak ada sesuatu yang lebih cemburu selain Allah Azza Wa Jalla” • HR Muslim 4961, Hadits Shahih Muslim 4961, Hadits Muslim No. 4961

HR. Muslim: 4960 – Kecemburuan Allah

… eritakan kepada kami Abu Dawud telah menceritakan kepada kami Aban bin Yazid dan Harb bin Syaddad dari Yahya bin Abu Katsir dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dari Nabi yang serupa dengan riwayat Hajjaj yaitu Hadis Abu Hurairah secara khusus dan dia tidak menyebutkan Hadis Asma`’ • HR Muslim 4960, Hadits Shahih Muslim 4960, Hadits Muslim No. 4960

HR. Muslim: 4959 – Kecemburuan Allah

… ta berkata dan telah menceritakan kepadaku Abu Salamah dari Abu Hurairah dia berkata “Rasulullah telah ‘Sesungguhnya Allah memiliki kecemburuan dan orang mukmin juga memiliki kecemburuan Kecemburuan Allah adalah apabila seorang mukmin mengerjakan apa yang di haramkan oleh Allah'” • HR Muslim 4959, Hadits Shahih Muslim 4959, Hadits Muslim No. 4959

HR. Muslim: 4958 – Kecemburuan Allah

… ena itu dia memuji diri-Nya sendiri Tidak ada seorang pun yang melebihi kecemburuan Allah Oleh karena itu dia mengharamkan keburukan Dan tidak ada seorang pun yang melebihi kesukaan Allah terhadap pembebasan dosa Oleh karena itu Dia menurunkan kitab suci dan mengutus para rasul'” • HR Muslim 4958, Hadits Shahih Muslim 4958, Hadits Muslim No. 4958

HR. Muslim: 4957 – Kecemburuan Allah

… rnya dari Abdullah? Dia menjawab Ya secara marfu’ dia berkata “Tidak ada yang lebih pencemburu dari Allah Karena itulah Dia mengharamkan segala yang keji baik yang nampak maupun yang tidak nampak Dan tidak ada yang lebih suka dipuji selain Allah karena itulah Dia memuji diri-Nya” • HR Muslim 4957, Hadits Shahih Muslim 4957, Hadits Muslim No. 4957

HR. Muslim: 4956 – Kecemburuan Allah

… ada kami ‘Abdullah bin Numair dan Abu Mu’awiyah dari Al A’masy dari dari dia berkata Rasulullah “Tidak ada yang lebih pencemburu dari Allah Karena itulah Dia mengharamkan segala yang keji baik yang nampak maupun yang tidak nampak Dan tidak ada yang lebih suka dipuji selain Allah” • HR Muslim 4956, Hadits Shahih Muslim 4956, Hadits Muslim No. 4956

HR. Muslim: 4955 – Kecemburuan Allah

… kan kepada kami dari Al A’masy dari Abu Wail dari dia berkata Rasulullah ‘Tidak ada yang lebih suka dipuji selain dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala Karena itu Dia memuji diri-Nya sendiri Dan tidak ada yang lebih pencemburu dari Allah Karena itulah Dia mengharamkan segala yang keji'” • HR Muslim 4955, Hadits Shahih Muslim 4955, Hadits Muslim No. 4955

HR. Muslim: 4952 – Luasnya rahmat Allah

… nyai investasi kebaikan) Dia berkata Qatadah menafsirkannya dengan ‘tidak mempunyai tabungan amal kebaikan di sisi Allah’ Adapun di Hadis Ibnu Syaiban menggunakan lafazh mab ta’ara (simpanan) Dan di Hadis Abu ‘Awanah dengan lafazh ‘mam ta’ara’ (Tidak mempunyai isvestasi kebaikan) • HR Muslim 4952, Hadits Shahih Muslim 4952, Hadits Muslim No. 4952

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat,
Kami sediakan bagi mereka azab yang pedih.
Dan manusia mendoa untuk kejahatan sebagaimana ia mendoa untuk kebaikan.
Dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa.
QS. Al-Isra’ [17]: 10-11

Hai manusia,
ingatlah akan nikmat Allah kepadamu.
Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepada kamu dari langit & bumi?
Tidak ada Tuhan selain Dia,
maka mengapakah kamu berpaling (dari ketauhidan)?
QS. Fatir [35]: 3

Jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu melahirkannya,
pasti Allah mengetahui.

Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit & apa-apa yang ada di bumi.
Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
QS. Ali ‘Imran [3]: 29

Podcast

Doa

Instagram