Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Category: Li’an

HR. Muslim: 2757 –

Dan telah menceritakan kepadaku Abu Thahir dan Harmalah bin Yahya sedangkan lafazhnya dari Harmalah, keduanya berkata: Telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibn...

HR. Muslim: 2756 –

Dan telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa’id dan Abu Bakar bin Abi Syaibah, Amru An Naqid serta Zuhair bin Harb sedangkan lafazhnya dari Qutaibah, mereka berkata: Telah menceritakan kep...

HR. Muslim: 2755 –

Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Umar Al Qawariri dan Abu Kamil Fudlail bin Husain Al Jahdari sedangkan lafazhnya dari Abu Kamil, keduanya berkata: Telah menceritakan kepada kami Abu R...

HR. Muslim: 2754 –

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Khalid bin Makhlad dari Sulaiman bin Bilal telah menceritakan kepadaku Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah dia...

HR. Muslim: 2753 –

Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Isa telah menceritakan kepada kami Malik dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwa Sa’ad bin Ubadah...

HR. Muslim: 2752 –

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa’id telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz yaitu Ad Darawardi dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwa Sa’ad bin ‘Ubadah Al A...

HR. Muslim: 2751 –

Telah menceritakan kepada kami Amru An Naqid dan Ibnu Abi Umar sedangkan lafazhnya dari Amru, keduanya berkata: Telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Abu Az Zinad dari Qasim bin Muham...

HR. Muslim: 2750 –

Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rumh bin Al Muhajir dan Isa bin Hammad keduanya dari negri Mesir, sedangkan lafazhnya dari Ibnu Rumh, keduanya berkata: Telah mengabarkan kepada kami Al...

HR. Muslim: 2749 –

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Abdul A’la telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Muhammad dia berkata: Saya bertanya kepada Anas bin M...

HR. Muslim: 2748 –

Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb dan Utsman bin Abi Syaibah serta Ishaq bin Ibrahim sedangkan lafazhnya dari Zuhair. Ishaq mengatakan: Telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua m...

HR. Muslim: 2747 –

Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami ay...

HR. Muslim: 2746 –

Telah menceritakan kepada kami Sa’id bin Manshur dan Qutaibah bin Sa’id keduanya berkata: Telah menceritakan kepada kami Malik. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada ...

HR. Muslim: 2745 –

Dan telah menceritakan kepada kami Abu Ghazzan Al Misma’i dan Muhammad bin Al Mutsanna serta Ibnu Basysyar sedangkan lafazhnya dari Al Misma’i dan Ibnu Al Mutsanna, mereka berkata: Telah m...

HR. Muslim: 2744 –

Dan telah menceritakan kepadaku Abu Rabi’ Az Zahrani telah menceritakan kepada kami Hammad dari Ayyub dari Sa’id bin Jubir dari Ibnu Umar dia berkata, Rasulullah ﷺ pernah memisahkan anta...

HR. Muslim: 2743 –

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Abu Bakar bin Abi Syaibah serta Zuhair bin Harb sedangkan lafazhnya dari Yahya, dia mengatakan: Telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua men...

HR. Muslim: 2742 –

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdulalh bin Numair telah menceritakan kepada kami ayahku, dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah sedang...

HR. Muslim: 2741 –

Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata: Saya membaca di hadapan Malik dari Ibnu Syihab bahwa Sahl bin Sa’d As Sa’idi telah mengabarkan kepadanya bahwa ‘Uwaimi...

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Wahai kaumku, tetaplah pada sikap ingkar & dusta kalian itu. Aku pun akan tetap laksanakan apa yang diperintah Tuhanku. Kalian kelak akan tahu siapa di antara kita yang akan mendapatkan azab yang sangat hina & abadi yang tak ada akhirnya
QS. Az-Zumar [39]: 39

Jangan kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, banyak mencela,
yang kesana ke mari menyebar luaskan fitnah, yang banyak menghalangi perbuatan baik,
yang melampaui batas lagi banyak dosa, yang kasar, yang terkenal kejahatannya.
QS. Al-Qalam [68]: 10-13

Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah,
dan Allah akan membalas tipuan mereka.
Dan apabila mereka berdiri untuk salat mereka berdiri dengan malas.
Mereka bermaksud riya (dengan salat) di hadapan manusia.
QS. An-Nisa’ [4]: 142

Podcast

Doa

Instagram