Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Category: Wasiat

HR. Ibnu Majah: 2709 – Firman Allah “Barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut”

… i apa-apa aku tidak memiliki harta tetapi aku memiliki seorang anak yatim dan ia memiliki harta’ Rasulullah ‘Makanlah dari sebagian harta anak yatimmu tanpa berlebihan dan tidak menguasainya” Perawi berkata ‘Aku mengira beliau ‘Dan janganlah engkau campur hartamu dengan hartanya’ • HR Ibnu Majah 2709, Hadits Ibnu Majah 2709, Shahih Ibnu Majah 2709, Hadits Ibnu Majah No. 2709

HR. Ibnu Majah: 2706 – Pelunasan hutang sebelum berwasiat

… rta warisan Kalian dapat membaca ayat Al Qur’an yang berbunyi sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya’ (An Nisaa ) Dan sesungguhnya saudara kandung (dari satu bapak dan satu ibu) yang mendapatkan warisan dan bukan saudara sebapak dari banyak ibu” • HR Ibnu Majah 2706, Hadits Ibnu Majah 2706, Shahih Ibnu Majah 2706, Hadits Ibnu Majah No. 2706

HR. Ibnu Majah: 2705 – Tidak ada wasiat bagi penerima harta waris

… as bin Malik ia berkata “Sesungguhnya aku sedang berada di bawah unta Rasulullah dimana air liurnya mengalir mengenaiku Aku mendengar Rasulullah ‘Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah memberi masing-masing orang akan haknya ingatlah tidak ada harta wasiat bagi ahli waris'” • HR Ibnu Majah 2705, Hadits Ibnu Majah 2705, Shahih Ibnu Majah 2705, Hadits Ibnu Majah No. 2705

HR. Ibnu Majah: 2704 – Tidak ada wasiat bagi penerima harta waris

… ritakan kepada kami Syurahbil bin Muslim Al Khaulani aku mendengar Abu Umamah Al Bahili ia berkata “Aku mendengar Rasulullah pada saat khutbah haji wada’ ‘Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah memberi masing-masing orang haknya maka tidak ada harta wasiat bagi ahli waris'” • HR Ibnu Majah 2704, Hadits Ibnu Majah 2704, Shahih Ibnu Majah 2704, Hadits Ibnu Majah No. 2704

HR. Ibnu Majah: 2703 – Tidak ada wasiat bagi penerima harta waris

… man rajam) barangsiapa menisbatkan keturunannya kepada orang lain atau budak kepada selain majikannya maka atasnya laknat Allah Subhanahu Wa Ta’ala para malaikat dan seluruh manusia Allah Subhanahu Wa Ta’ala tidak menerima taubat dan tebusan” Atau Rasulullah ‘Tebusan atau taubat’ • HR Ibnu Majah 2703, Hadits Ibnu Majah 2703, Shahih Ibnu Majah 2703, Hadits Ibnu Majah No. 2703

HR. Ibnu Majah: 2702 – Berwasiat dengan sepertiga

… Telah menceritakan kepada kami ‘Ali bin Muhamad telah menceritakan kepada kami dari Hisyam bin ‘Urwah dari dari Ibnu Abbas ia berkata “Aku menginginkan manusia agar mereka mengurangi dari sepertiga menjadi seperempat karena Rasulullah ‘Sepertiga itu besar -atau banyak-‘ • HR Ibnu Majah 2702, Hadits Ibnu Majah 2702, Shahih Ibnu Majah 2702, Hadits Ibnu Majah No. 2702

HR. Ibnu Majah: 2701 – Berwasiat dengan sepertiga

… sulullah “Wahai anak Adam dua perkara yang salah satunya tidak akan menjadi milikmu aku telah menjadikan bagian dari hartamu untukmu tatkala aku mengambil dengan kemarahanmu supaya aku mensucikanmu dan membersihkanmu dan shalatnya hamba-hamba-Ku kepadamu setelah datangnya ajalmu” • HR Ibnu Majah 2701, Hadits Ibnu Majah 2701, Shahih Ibnu Majah 2701, Hadits Ibnu Majah No. 2701

HR. Ibnu Majah: 2700 – Berwasiat dengan sepertiga

… takan kepada kami Ali bin Muhammad telah menceritakan kepada kami dari Thalhah bin Amru dari dari Abu Hurairah ia berkata Rasulullah “Sesungguhnya Allah telah bersedekah pada kalian ketika kalian wafat dengan sepertiga harta kalian sebagai tambahan terhadap amal perbuatan kalian” • HR Ibnu Majah 2700, Hadits Ibnu Majah 2700, Shahih Ibnu Majah 2700, Hadits Ibnu Majah No. 2700

HR. Ibnu Majah: 2699 – Berwasiat dengan sepertiga

… Aku bertanya “Setengah?” Rasulullah “Tidak ” Aku tanya lagi “Sepertiga?” Rasulullah menjawab “(Boleh) sepertiga sepertiga itu banyak Engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta kepada manusia” • HR Ibnu Majah 2699, Hadits Ibnu Majah 2699, Shahih Ibnu Majah 2699, Hadits Ibnu Majah No. 2699

HR. Ibnu Majah: 2698 – Larangan untuk berlaku pelit saat hidup dan boros saat datang kematian

… n ‘Bagaimana kau dapat memperdayaku wahai anak Adam! Padahal Aku telah menciptakanmu dari sesuatu seperti ini Apabila nyawamu telah sampai disini -beliau memberi isyarat pada tenggorokkannya- engkau mengatakan ‘Aku akan bersedekah! ” Lalu apakah masih ada waktu untuk bersedekah?” • HR Ibnu Majah 2698, Hadits Ibnu Majah 2698, Shahih Ibnu Majah 2698, Hadits Ibnu Majah No. 2698

HR. Ibnu Majah: 2697 – Larangan untuk berlaku pelit saat hidup dan boros saat datang kematian

… n kikir mengharapkan kebaikan kehidupan dunia dan takut akan kemiskinan dan janganlah kau menundanya hingga nafasmu sampai di sini dan kau akan mengatakan “Sungguh hartaku untuk si fulan hartaku untuk si fulan padahal ia pasti menjadi milik mereka sekalipun kau tidak menyukainya” • HR Ibnu Majah 2697, Hadits Ibnu Majah 2697, Shahih Ibnu Majah 2697, Hadits Ibnu Majah No. 2697

HR. Ibnu Majah: 2696 – Zhalim dalam berwasiat

… lbas dari Khulaid bin Abu Khulaid dari Mu’awiyah bin Qurrah dari ia berkata Rasulullah “Barang siapa ketika diambang kematian berwasiat dengan wasiat yang dibenarkan oleh kitabullah maka wasiatnya akan menjadi pelebur bagi apa yang dia tinggalkan dari zakatnya pada masa hidupnya” • HR Ibnu Majah 2696, Hadits Ibnu Majah 2696, Shahih Ibnu Majah 2696, Hadits Ibnu Majah No. 2696

HR. Ibnu Majah: 2695 – Zhalim dalam berwasiat

… an selama tujuh puluh tahun kemudian dia bersikap adil di dalam wasiatnya maka dia diakhiri dengan perbuatan yang baik sehingga dia masuk syurga” Abu Hurairah Berkata Bacalah jika kalian kehendaki ” Itulah ketentuan-ketentuan dari Allah sampai firmanNya adzab yang hina” An Nisa – • HR Ibnu Majah 2695, Hadits Ibnu Majah 2695, Shahih Ibnu Majah 2695, Hadits Ibnu Majah No. 2695

HR. Ibnu Majah: 2694 – Zhalim dalam berwasiat

… Telah menceritakan kepada kami Suwaid bin Sa’id telah menceritakan kepada kami Abdurrahim bin Zaid Al ‘Ammi dari dari Anas bin Malik dia berkata Rasulullah “Barang siapa yang lari dengan membawa warisan ahli warisnya Allah akan memutus warisannya dari surga pada hari kiamat” • HR Ibnu Majah 2694, Hadits Ibnu Majah 2694, Shahih Ibnu Majah 2694, Hadits Ibnu Majah No. 2694

HR. Ibnu Majah: 2693 – Anjuran untuk berwasiat

… Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ma’mar telah menceritakan kepada kami Rauh bin ‘Auf dari dari Ibnu Umar dari Nabi beliau “Tidak ada hak seorang muslim yang bermalam selama dua malam dan ia memiliki sesuatu yang diwasiatkan kecuali wasiatnya ditulis di sisinya” • HR Ibnu Majah 2693, Hadits Ibnu Majah 2693, Shahih Ibnu Majah 2693, Hadits Ibnu Majah No. 2693

HR. Ibnu Majah: 2692 – Anjuran untuk berwasiat

… Walid dari Yazid bin ‘Auf dari Abu Zubair dari Jabir bin Abdullah ia berkata Rasulullah “Barang siapa yang meninggal dalam keadaan berwasiat maka dia meninggal diatas jalan yang benar dan sunnah dia meninggal diatas ketaqwaan dan syahadah dan dia meninggal dalam keadaan diampuni” • HR Ibnu Majah 2692, Hadits Ibnu Majah 2692, Shahih Ibnu Majah 2692, Hadits Ibnu Majah No. 2692

HR. Ibnu Majah: 2691 – Anjuran untuk berwasiat

… Telah menceritakan kepada kami Nashr bin Ali Al Jahdhami telah menceritakan kepada kami Durustu bin Ziyad telah menceritakan kepada kami Yazid Ar Raqasyi dari Anas Bin Malik ia berkata Rasulullah “Orang yang bernasib buruk adalah orang yang terhalangi untuk membuat wasiat” • HR Ibnu Majah 2691, Hadits Ibnu Majah 2691, Shahih Ibnu Majah 2691, Hadits Ibnu Majah No. 2691

HR. Ibnu Majah: 2690 – Anjuran untuk berwasiat

… Ali bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair dari Ubaidullah bin Umar dari dari Ibnu Umar ia berkata Rasulullah “Tidak ada hak dari seorang muslim yang bermalam selama dua malam dan ia memiliki sesuatu yang diwasiatkan kecuali wasiatnya ditulis di sisinya” • HR Ibnu Majah 2690, Hadits Ibnu Majah 2690, Shahih Ibnu Majah 2690, Hadits Ibnu Majah No. 2690

HR. Ibnu Majah: 2689 – Apakah Rasulullah berwasiat

… Telah menceritakan kepada kami Sahal bin Abu Sahal telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fudhail dari dari Ummu Musa dari Ali bin Abu Thalib berkata “Akhir ucapan Nabi adalah “Jagalah shalat dan zakat serta perhatikanlah hamba sahaya kalian” • HR Ibnu Majah 2689, Hadits Ibnu Majah 2689, Shahih Ibnu Majah 2689, Hadits Ibnu Majah No. 2689

HR. Ibnu Majah: 2688 – Apakah Rasulullah berwasiat

… pada kami Ahmad bin Miqdam telah menceritakan kepada kami Al Mu’tamir bin Sulaiman aku mendengar menceritakan dari dari Anas bin Malik ia berkata “Wasiat umum Rasulullah menjelang wafat ketika sakaratul maut yaitu “Jagalah shalat dan zakat serta perhatikanlah hamba sahaya kalian” • HR Ibnu Majah 2688, Hadits Ibnu Majah 2688, Shahih Ibnu Majah 2688, Hadits Ibnu Majah No. 2688

HR. Ibnu Majah: 2687 – Apakah Rasulullah berwasiat

… berkata Thalhah bin Musharrif berkata Al Huzail bin Syurhabil berkata “Apakah Abu Bakar pernah berkonspirasi mengenai wasiat Rasulullah?” Abu Bakar menginginkan bahwa dirinya menemukan dari Rasulullah sebuah janji lalu ia mengikat hidungnya dengan seutas tali • HR Ibnu Majah 2687, Hadits Ibnu Majah 2687, Shahih Ibnu Majah 2687, Hadits Ibnu Majah No. 2687

HR. Ibnu Majah: 2686 – Apakah Rasulullah berwasiat

… Thalhah bin Musharrif berkata “Aku katakan kepada Abdullah bin Abu Aufa ia berkata ‘Apakah Rasulullah mewasiatkan sesuatu? ‘ la menjawab “Tidak” Aku katakan “Lalu bagaimana beliau memerintahkan umat Islam untuk berwasiat?” Thalhah berkata “Beliau telah berwasiat dengan Al Qur’an” • HR Ibnu Majah 2686, Hadits Ibnu Majah 2686, Shahih Ibnu Majah 2686, Hadits Ibnu Majah No. 2686

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Allah memperingatkan kamu terhadap siksa-Nya.
Dan Allah sangat Penyayang kepada hamba-hamba-Nya.
QS. Ali ‘Imran [3]: 30

Itulah petunjuk Allah,
yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya.
Seandainya mereka mempersekutukan Allah,
niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan.
QS. Al-An’am [6]: 88

maka berkatalah orang-orang yang zalim:

“Ya Tuhan kami,
beri tangguhlah kami (kembalikanlah kami ke dunia) walaupun dalam waktu yang sedikit,
niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau & akan mengikuti rasul-rasul”
QS. Ibrahim [14]: 44

Dan barang siapa berpaling dari peringatan-Ku,
maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit,
dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta.

QS. Ta Ha [20]: 124

Podcast

Doa

Instagram