Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Category: Talak

HR. Ibnu Majah: 2077 – Apakah seorang wanita boleh meninggalkan berhias untuk selain suaminya

… ari Yahya bin Sa’id dari dari Shafiah binti Abu Ubaid dari -isteri Nabi – ia berkata “Rasulullah “Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan ihdad (tidak berhias dan memakai wewangian) atas mayat lebih dari tiga hari kecuali untuk suaminya” • HR Ibnu Majah 2077, Hadits Ibnu Majah 2077, Shahih Ibnu Majah 2077, Hadits Ibnu Majah No. 2077

HR. Ibnu Majah: 2076 – Apakah seorang wanita boleh meninggalkan berhias untuk selain suaminya

… n kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Az Zuhri dari dari dari Nabi beliau “Tidak halal bagi seorang wanita melakukan ihdad (tidak berhias dan memakai wewangian) atas mayat lebih dari tiga hari kecuali untuk suaminya” • HR Ibnu Majah 2076, Hadits Ibnu Majah 2076, Shahih Ibnu Majah 2076, Hadits Ibnu Majah No. 2076

HR. Ibnu Majah: 2075 – Makhruhnya berhias bagi wanita yang ditinggal mati suaminya

… anaknya merasakan sakit pada matanya hingga ia (ibu) ingin memberikan celak Maka Rasulullah pun “Sungguh tradisi kalian dahulu menyudahi masa iddahnya dengan cara melempar kotoran unta (setelah masa iddah genap satu tahun) padahal masa iddahnya hanyalah empat bulan sepuluh hari” • HR Ibnu Majah 2075, Hadits Ibnu Majah 2075, Shahih Ibnu Majah 2075, Hadits Ibnu Majah No. 2075

HR. Ibnu Majah: 2074 – Iddah ummul Walad

… uhammad berkata telah menceritakan kepada kami dari Sa’id bin Abu ‘Arubah dari Mathar Al Warraq dari Raja bin Haiwah dari Qabishah bin Dzu`aib dari Amru bin ‘Ash ia berkata “Janganlah kalian merusak sunnah Nabi kami Muhammad Masa Iddah ummul walad adalah empat bulan sepuluh hari” • HR Ibnu Majah 2074, Hadits Ibnu Majah 2074, Shahih Ibnu Majah 2074, Hadits Ibnu Majah No. 2074

HR. Ibnu Majah: 2073 – Barang siapa menjatuhkan talak kepada budak dengan dua kali talak, kemudian membelinya

… inya lagi?” Ibnu Abbas menjawab “Ya boleh” Ibnu Abbas ditanya lagi “Sumbernya dari siapa?” ia menjawab “Demikianlah Rasulullah memutuskan perkara seperti in” ‘Abdurrazaq berkata Abdullah bin Mubarak berkata “Sungguh Abul Hasan telah mampu memikul batu besar ini di atas pundaknya” • HR Ibnu Majah 2073, Hadits Ibnu Majah 2073, Shahih Ibnu Majah 2073, Hadits Ibnu Majah No. 2073

HR. Ibnu Majah: 2072 – Talaknya seorang budak

… ngin memisahkan aku dari dia” Ibnu Abbas berkata “Rasulullah kemudian naik ke mimbar dan “Wahai manusia kenapa salah seorang dari kalian menikahkan budaknya dengan budak perempuannya kemudian dia ingin memisahkan keduanya?! Hanyasanya talak itu hak bagi orang yang memegang betis” • HR Ibnu Majah 2072, Hadits Ibnu Majah 2072, Shahih Ibnu Majah 2072, Hadits Ibnu Majah No. 2072

HR. Ibnu Majah: 2071 – Talaknya budak wanita dan masa iddahnya

… ata “Lalu aku sebutkan hal itu kepada -aku berkata “Ceritakanlah kepadaku sebagaimana engkau ceritakan kepada Ibnu Juraij- lalu ia pun mengabarkan kepadaku dari Al Qasim dari dari Nabi beliau “Talaknya seorang budak perempuan itu dua kali dan masa tungguhnya adalah dua kali haid” • HR Ibnu Majah 2071, Hadits Ibnu Majah 2071, Shahih Ibnu Majah 2071, Hadits Ibnu Majah No. 2071

HR. Ibnu Majah: 2070 – Talaknya budak wanita dan masa iddahnya

… pada kami Muhammad bin Basysyar berkata telah menceritakan kepada kami Abu ‘Ashim berkata telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij dari Mudzahir bin Aslam dari Al Qasim dari dari Nabi beliau “Talaknya seorang budak perempuan itu dua kali dan masa tunggunya adalah dua kali haid” • HR Ibnu Majah 2070, Hadits Ibnu Majah 2070, Shahih Ibnu Majah 2070, Hadits Ibnu Majah No. 2070

HR. Ibnu Majah: 2069 – Talaknya budak wanita dan masa iddahnya

… ad bin Thuraif dan Ibrahim bin Sa’id Al Jauhari keduanya berkata telah menceritakan kepada kami Umar bin Syabib Al Musli dari Abdullah bin Isa dari dari Ibnu Umar ia berkata “Rasulullah “Talak bagi seorang budak wanita itu sebanyak dua kali dan masa iddahnya adalah dua kali haid” • HR Ibnu Majah 2069, Hadits Ibnu Majah 2069, Shahih Ibnu Majah 2069, Hadits Ibnu Majah No. 2069

HR. Ibnu Majah: 2068 – Memberi pilihan kepada budak wanita (jika dibebaskan)

… Telah menceritakan kepada kami Isma’il bin Taubah berkata telah menceritakan kepada kami ‘Abbad bin Al ‘Awwam dari Yahya bin Ishaq dari ‘Abdurrahman bin Udzainah dari Abu Hurairah berkata “Rasulullah memberi pilihan kepada Barirah” • HR Ibnu Majah 2068, Hadits Ibnu Majah 2068, Shahih Ibnu Majah 2068, Hadits Ibnu Majah No. 2068

HR. Ibnu Majah: 2066 – Memberi pilihan kepada budak wanita (jika dibebaskan)

… aat dimerdekakan ia diberi pilihan Suaminya adalah seorang budak orang-orang banyak memberi sedekah kepadanya lalu ia hadiahkan sedekah tersebut kepada Nabi Beliau kemudian “Baginya adalah sedekah dan bagi kita adalah hadiah” Beliau lagi “Loyalitas itu untuk yang memerdekakannya” • HR Ibnu Majah 2066, Hadits Ibnu Majah 2066, Shahih Ibnu Majah 2066, Hadits Ibnu Majah No. 2066

HR. Ibnu Majah: 2065 – Memberi pilihan kepada budak wanita (jika dibebaskan)

… ncinya Barirah kepada Mughits?” Nabi lalu kepada Barirah “Jika engkau mau kembali kepadanya sungguh ia adalah bapak dari anakmu ” Barirah menjawab “Wahai Rasulullah apakah engkau memerintahkan kepadaku?” beliau “Aku hanya menganjurkan” Barirah lalu berkata “Aku tidak butuh (dia)” • HR Ibnu Majah 2065, Hadits Ibnu Majah 2065, Shahih Ibnu Majah 2065, Hadits Ibnu Majah No. 2065

HR. Ibnu Majah: 2064 – Memberi pilihan kepada budak wanita (jika dibebaskan)

… nceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Ghiyats dari Al A’masy dari dari Al Aswad bin Yazid dari Bahwasanya ia telah memerdekakan Barirah lalu Rasulullah memberi pilihan kepadanya dan ia memiliki seorang suami yang merdeka” • HR Ibnu Majah 2064, Hadits Ibnu Majah 2064, Shahih Ibnu Majah 2064, Hadits Ibnu Majah No. 2064

HR. Ibnu Majah: 2063 – Haram

… kepada kami Hisyam Ad Dastuwani dari Yahya bin Abu Katsir dari Ya’la bin Hakim dari Sa’id bin Jubair ia berkata Ibnu Abbas berkata “Di dalam perkara yang dilarang itu ada sumpah” Dan Ibnu Abbas berkata “Sungguh telah ada bagi kalian dalam diri Rasulullah suri tauladan yang baik” • HR Ibnu Majah 2063, Hadits Ibnu Majah 2063, Shahih Ibnu Majah 2063, Hadits Ibnu Majah No. 2063

HR. Ibnu Majah: 2062 – Haram

… ritakan kepada kami Maslamah bin Alqamah berkata telah menceritakan kepada kami Dawud bin Abu Hind dari dari dari ia berkata “Rasulullah melakukan ilaa’ terhada isteri-isterinya dan mengharamkan mereka Beliau mengharamkan yang halal dan menjadikan kafarah di dalam yamin (sumpah)” • HR Ibnu Majah 2062, Hadits Ibnu Majah 2062, Shahih Ibnu Majah 2062, Hadits Ibnu Majah No. 2062

HR. Ibnu Majah: 2061 – Li’an

… bahwa Nabi “Ada empat orang dari kaum wanita yang li’an tidak berlaku bagi mereka wanita Nasrani yang ada di bawah lelaki muslim wanita Yahudi yang ada di bawah lelaki muslim wanita merdeka yang ada di bawah seorang budak dan budak wanita yang ada di bawah seorang lelaki merdeka” • HR Ibnu Majah 2061, Hadits Ibnu Majah 2061, Shahih Ibnu Majah 2061, Hadits Ibnu Majah No. 2061

HR. Ibnu Majah: 2060 – Li’an

… sannya! ” hingga akhirnya persoalan tersebut disampaikan kepada Nabi Beliau memanggil wanita tersebut dan menanyainya wanita itu menjawab “Benar aku masih dalam keadaan gadis” Maka beliau pun memerintahkan keduanya untuk saling bersumpah dan beliau memberikan hak mahar kepadanya” • HR Ibnu Majah 2060, Hadits Ibnu Majah 2060, Shahih Ibnu Majah 2060, Hadits Ibnu Majah No. 2060

HR. Ibnu Majah: 2059 – Li’an

… nan berkata telah menceritakan kepada kami ‘Abdurrahman bin Mahdi dari Malik bin Anas dari dari Ibnu Umar berkata “Seorang laki-laki menyumpahi isterinya dan tidak mengakui anak yang dilahirkannya Rasulullah kemudian memisahkan keduanya dan menasabkan anak tersebut kepada ibunya” • HR Ibnu Majah 2059, Hadits Ibnu Majah 2059, Shahih Ibnu Majah 2059, Hadits Ibnu Majah No. 2059

HR. Ibnu Majah: 2058 – Li’an

… i’an Setelah kejadian itu laki-laki tersebut kemudian menuduh isterinya maka Nabi memerintahkan agar keduanya saling bersumpah beliau “Semoga dia melahirkan anak yang berkulit hitam” Dan benar saja wanita tersebut melahirkan seorang anak yang berkulit hitam dan berambut keriting” • HR Ibnu Majah 2058, Hadits Ibnu Majah 2058, Shahih Ibnu Majah 2058, Hadits Ibnu Majah No. 2058

HR. Ibnu Majah: 2057 – Li’an

… r dan kedua betisnya juga besar maka itu adalah anak Syarik bin Sahma” Dan wanita itu benar-benar melahirkan anak sebagaimana yang beliau sebutkan maka Nabi pun “Kalau bukan karena ketetapan yang telah tertera dalam Kitabullah sungguh antara aku dengan dia pasti akan ada masalah” • HR Ibnu Majah 2057, Hadits Ibnu Majah 2057, Shahih Ibnu Majah 2057, Hadits Ibnu Majah No. 2057

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan


tetapi (aku menyembah) Tuhan Yang menjadikanku,
karena sesungguhnya Dia akan memberi hidayah kepadaku.
QS. Az-Zukhruf [43]: 27

Pada hari dinampakkan segala rahasia,
maka sekali-kali tidak ada bagi manusia itu suatu kekuatanpun & tidak (pula) seorang penolong.

QS. At-Tariq [86]: 9-10

Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya,
hanyalah ulama (orang yang mengetahui kebesaran & kekuasaan Allah).
Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.
QS. Fatir [35]: 28

Podcast

Doa

Instagram