Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Category: Shalat

HR. Ibnu Majah: 697 – Larangan mengatakan “shalat al ‘atamah”

… l Musayyab dari Abu Hurairah bahwa Nabi “Jangan sekali-kali kalian terkalahkan oleh orang-orang arab badui atas nama shalat kalian” Ibnu Harmalah menambahkan “Maksudnya adalah Isya Hanyasanya mereka menyebutnya Al ‘Atamah karena mereka keluar dimalam hari untuk memerah susu unta” • HR Ibnu Majah 697, Hadits Ibnu Majah 697, Shahih Ibnu Majah 697, Hadits Ibnu Majah No. 697

HR. Ibnu Majah: 696 – Larangan mengatakan “shalat al ‘atamah”

… Abu Labid dari Abu Salamah dari Ibnu Umar ia berkata Aku mendengar Rasulullah “Jangan sekali-kali kalian terkalahkan oleh orang-orang arab badui atas nama shalat kalian sesungguhnya shalat itu adalah isya dan mereka (orang badui) keluar di malam yang gelap demi memerah susu unta” • HR Ibnu Majah 696, Hadits Ibnu Majah 696, Shahih Ibnu Majah 696, Hadits Ibnu Majah No. 696

HR. Ibnu Majah: 695 – Larangan tidur sebelum shalat isya dan berbincang setelahnya

… him bin Habib dan Ali Ibnul Mundzir mereka berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fudlail berkata telah menceritakan kepada kami ‘Atho` bin As Sa`ib dari dari Abdullah bin Mas’ud ia berkata “Rasulullah melarang kami berbincang-bincang setelah isya yakni mencela kami” • HR Ibnu Majah 695, Hadits Ibnu Majah 695, Shahih Ibnu Majah 695, Hadits Ibnu Majah No. 695

HR. Ibnu Majah: 694 – Larangan tidur sebelum shalat isya dan berbincang setelahnya

… Basysyar berkata telah menceritakan kepada kami Abu Amir keduanya berkata telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdurrahman bin Ya’la Ath Tha`ifi dari Abdurrahman bin Al Qasim dari dari ia berkata “Rasulullah tidak tidur sebelum Isya dan tidak berbincang-bincang setelahnya” • HR Ibnu Majah 694, Hadits Ibnu Majah 694, Shahih Ibnu Majah 694, Hadits Ibnu Majah No. 694

HR. Ibnu Majah: 693 – Larangan tidur sebelum shalat isya dan berbincang setelahnya

… Sa’id dan Muhammad bin Ja’far dan Abdul Wahhab mereka berkata telah menceritakan kepada kami dari Abu Al Minhal Sayyar bin Salamah dari Abu Barzah Al Aslami ia berkata “Rasulullah suka mengakhirkan shalat isya` membenci tidur sebelumnya dan membenci berbincang-bincang setelahnya” • HR Ibnu Majah 693, Hadits Ibnu Majah 693, Shahih Ibnu Majah 693, Hadits Ibnu Majah No. 693

HR. Ibnu Majah: 692 – Waktu shalat saat ada uzdur atau saat kondisi darurat

… m maka ia telah mendapatkannya” Telah menceritakan kepada kami Jamil Ibnul Hasan berkata telah menceritakan kepada kami Abdul A’la berkata telah menceritakan kepada kami dari Az Zuhri dari Abu Salamah dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah lalu ia menyebutkan sebagaimana hadis diatas • HR Ibnu Majah 692, Hadits Ibnu Majah 692, Shahih Ibnu Majah 692, Hadits Ibnu Majah No. 692

HR. Ibnu Majah: 691 – Waktu shalat saat ada uzdur atau saat kondisi darurat

… an dari Al A’raj mereka menceritakannya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah “Barangsiapa mendapatkan satu raka’at shalat asar sebelum matahari terbenam maka ia telah mendapatkannya Dan barangsiapa mendapatkan satu raka’at subuh sebelum matahari terbit maka ia telah mendapatkannya” • HR Ibnu Majah 691, Hadits Ibnu Majah 691, Shahih Ibnu Majah 691, Hadits Ibnu Majah No. 691

HR. Ibnu Majah: 690 – Barang siapa tertidur atau lupa dari melaksanakan shalat

… llah bin Rabah berkata Ketika aku menceritakan sebuah hadis Imran bin Hushain mendengarku lalu ia berkata “Hai anak muda perhatikan bagaimana kamu menceritakan hadis sungguh aku menyaksikan hadis Rasulullah itu” Dia berkata “Maka ia pun tidak mengingkari sesuatupun dari hadisnya” • HR Ibnu Majah 690, Hadits Ibnu Majah 690, Shahih Ibnu Majah 690, Hadits Ibnu Majah No. 690

HR. Ibnu Majah: 689 – Barang siapa tertidur atau lupa dari melaksanakan shalat

… l pun mengumandangkan iqamah Lalu beliau shalat subuh bersama dengan mereka Setelah Rasulullah selesai shalat beliau “Barangsiapa lupa melaksanakan shalat maka hendaklah ia melaksanakannya ketika mengingatnya sesungguhnya Allah berfirman (Dan dirikanlah shalat untuk mengingatKu)” • HR Ibnu Majah 689, Hadits Ibnu Majah 689, Shahih Ibnu Majah 689, Hadits Ibnu Majah No. 689

HR. Ibnu Majah: 688 – Barang siapa tertidur atau lupa dari melaksanakan shalat

… Telah menceritakan kepada kami Jubarah Ibnul Mughallis berkata telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari dari Anas bin Malik ia berkata Rasulullah “Barangsiapa lupa mengerjakan shalat maka hendaklah ia mengerjakannya ketika mengingatnya” • HR Ibnu Majah 688, Hadits Ibnu Majah 688, Shahih Ibnu Majah 688, Hadits Ibnu Majah No. 688

HR. Ibnu Majah: 687 – Barang siapa tertidur atau lupa dari melaksanakan shalat

… zid bin Zurai’ berkata telah menceritakan kepada kami berkata telah menceritakan kepada kami dari Anas bin Malik berkata Nabi ditanya tentang seorang laki-laki yang lalai atau ketiduran dari mengerjakan shalat maka beliau menjawab “Hendaknya ia kerjakan ketika telah mengingatnya” • HR Ibnu Majah 687, Hadits Ibnu Majah 687, Shahih Ibnu Majah 687, Hadits Ibnu Majah No. 687

HR. Ibnu Majah: 686 – Waktu shalat saat mendung

… padaku Yahya bin Abu Katsir dari Abu Qilabah dari Abu Al Muhajir dari Buraidah Al Aslami ia berkata Kami bersama Rasulullah dalam peperangan lalu beliau “Bersegeralah kalian kerjakan shalat di hari yang mendung sebab barangsiapa kehilangan shalat ashar maka amalannya akan musnah” • HR Ibnu Majah 686, Hadits Ibnu Majah 686, Shahih Ibnu Majah 686, Hadits Ibnu Majah No. 686

HR. Ibnu Majah: 685 – waktu shalat isya

… bersama mereka Setelah itu beliau “Sesungguhnya orang-orang telah shalat dan tidur dan kalian akan senantiasa berada dalam hitungan shalat selagi kalian menunggunya Sekiranya bukan karena orang lemah dan orang sakit aku menyukai untuk mengakhirkan shalat ini hingga tengah malam” • HR Ibnu Majah 685, Hadits Ibnu Majah 685, Shahih Ibnu Majah 685, Hadits Ibnu Majah No. 685

HR. Ibnu Majah: 684 – waktu shalat isya

… hirkan malam shalat isya hingga pertengahan malam maka ketika selesai shalat beliau menghadap ke arah kami seraya “Orang-orang sudah shalat dan tertidur dan kalian akan tetap dalam hitungan shalat selama kalian menunggunya” Anas berkata “Seakan-akan aku melihat kilatan cincinnya” • HR Ibnu Majah 684, Hadits Ibnu Majah 684, Shahih Ibnu Majah 684, Hadits Ibnu Majah No. 684

HR. Ibnu Majah: 683 – waktu shalat isya

… Bakr bin Abu Syaibah berkata telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dan Abdullah bin Numair dari dari Sa’id bin Abu Sa’id dari Abu Hurairah ia berkata Rasulullah “Sekiranya tidak memberatkan umatku sungguh akan aku akhirkan shalat isya hingga sepertiga atau pertengahan malam” • HR Ibnu Majah 683, Hadits Ibnu Majah 683, Shahih Ibnu Majah 683, Hadits Ibnu Majah No. 683

HR. Ibnu Majah: 682 – waktu shalat isya

… Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin ‘Ammar berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Abu Az Zinad dari Al A’raj dari Abu Hurairah berkata Rasulullah “Sekiranya tidak memberatkan umatku sungguh akan aku perintahkan mereka untuk mengakhirkan shalat isya” • HR Ibnu Majah 682, Hadits Ibnu Majah 682, Shahih Ibnu Majah 682, Hadits Ibnu Majah No. 682

HR. Ibnu Majah: 681 – Waktu shalat maghrib

… bnu Majah berkata Aku mendengar Muhammad bin Yahya berkata “Orang-orang di Baghdad menjadi bingung dengan hadis ini maka aku dan Abu Bakar Al A’yan pergi menemui Al ‘Awwam bin Abbad bin Al ‘Awwam Lalu dia mengeluarkan peninggalan bapaknya yang asli ternyata di sana terdapat hadis • HR Ibnu Majah 681, Hadits Ibnu Majah 681, Shahih Ibnu Majah 681, Hadits Ibnu Majah No. 681

HR. Ibnu Majah: 680 – Waktu shalat maghrib

… Telah menceritakan kepada kami Ya’qub bin Humaid bin Kasib berkata telah menceritakan kepada kami Al Mughirah bin Abdurrahman dari Yazid bin Abu Ubaid dari Salamah bin Al Akwa’ bahwasanya ia pernah shalat maghrib bersama Nabi ketika matahari telah terbenam” • HR Ibnu Majah 680, Hadits Ibnu Majah 680, Shahih Ibnu Majah 680, Hadits Ibnu Majah No. 680

HR. Ibnu Majah: 679 – Waktu shalat maghrib

… ata “Pada masa Rasulullah kami pernah shalat maghrib lalu salah seorang dari kami berlalu pergi dan ia masih dapat melihat sasaran anak panahnya” Telah menceritakan kepada kami Abu Yahya Az Za’farani berkata telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa sebagaimana hadis diatas • HR Ibnu Majah 679, Hadits Ibnu Majah 679, Shahih Ibnu Majah 679, Hadits Ibnu Majah No. 679

HR. Ibnu Majah: 678 – Menjaga waktu shalat asar

… mi Muhammad bin Thalhah dari dari dari ia berkata Orang-orang kafir Musyrik menghalangi Nabi dari melaksanakan shalat ashar hingga matahari hampir tenggelam Maka beliau pun “Mereka telah menghalangi kita dari shalat ashar semoga Allah memenuhi kuburan dan rumah mereka dengan api” • HR Ibnu Majah 678, Hadits Ibnu Majah 678, Shahih Ibnu Majah 678, Hadits Ibnu Majah No. 678

HR. Ibnu Majah: 677 – Menjaga waktu shalat asar

… Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin ‘Ammar berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Az Zuhri dari dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah “Seseorang yang kehilangan shalat ashar seperti orang yang kehilangan keluarga dan hartanya” • HR Ibnu Majah 677, Hadits Ibnu Majah 677, Shahih Ibnu Majah 677, Hadits Ibnu Majah No. 677

HR. Ibnu Majah: 676 – Menjaga waktu shalat asar

… takan kepada kami Hammad bin Zaid dari ‘Ashim bin Bahdalah dari Zirr bin Hubaisy dari Ali bin Abu Thalib bahwa Rasulullah pada waktu perang Khandaq “Semoga Allah memenuhi rumah dan kuburan mereka dengan api sebagaimana mereka telah menyibukkan kita dari melaksanakan shalat ashar” • HR Ibnu Majah 676, Hadits Ibnu Majah 676, Shahih Ibnu Majah 676, Hadits Ibnu Majah No. 676

HR. Ibnu Majah: 675 – Waktu shalat asar

… Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Az Zuhri dari dari ia berkata “Nabi menunaikan shalat ashar sementara matahari di kamarku tidak menampakkan bayang-bayang” • HR Ibnu Majah 675, Hadits Ibnu Majah 675, Shahih Ibnu Majah 675, Hadits Ibnu Majah No. 675

HR. Ibnu Majah: 674 – Waktu shalat asar

… umh berkata telah memberitakan kepada kami Al Laits bin Sa’d dari Ibnu Syihab dari Anas bin Malik bahwasanya ia telah mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah melakukan shalat ashar sementara matahari masih tinggi bersinar dan seseorang pergi ke ‘Awali sedang matahari masih tinggi” • HR Ibnu Majah 674, Hadits Ibnu Majah 674, Shahih Ibnu Majah 674, Hadits Ibnu Majah No. 674

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar kesanggupannya. Dan bila kamu berkata, hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah.
Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu
QS. Al-An’am [6]: 152

Hendaklah mereka menahan pandangan, dan kemaluannya,
jangan nampakkan perhiasannya,
kecuali yang (biasa) nampak dari padanya.
hendaklah menutupkan kain kudung kedadanya,
dan jangan nampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka
QS. An-Nur [24]: 31

Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka,
mereka berkata:
“Ya Tuhan kami,
janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang yang zalim itu”.
QS. Al-A’raf [7]: 47

Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu,
dan berserah dirilah kepada-Nya sebelum datang azab kepadamu kemudian kamu tidak dapat ditolong (lagi).
QS. Az-Zumar [39]: 54

Podcast

Doa

Instagram