Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Category: Minuman

HR. Bukhari: 5205 – Minum dalam gelas

Telah menceritakan kepada kami ‘Amru bin Abbas telah menceritakan kepada kami Abdurrahman telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Salim Abu An Nadlr dari ‘Umair bekas budak Ummu Fadl, d...

HR. Bukhari: 5204 – Bejana perak

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma’il telah menceritakan kepada kami Abu ‘Awanah dari Al Asy’ats bin Sulaim dari Mu’awiyah bin Suwaid bin Muqarrin dari Al Barra` bin ...

HR. Bukhari: 5203 – Bejana perak

Telah menceritakan kepada kami Isma’il dia berkata: telah menceritakan kepadaku Malik bin Anas dari Nafi’ dari Zaid bin Abdullah bin Umar dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakr As Sidd...

HR. Bukhari: 5202 – Bejana perak

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mutsanna telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu ‘Adi dari Ibnu ‘Aun dari Mujahid dari Ibnu Abu Laila dia berkata: kami pernah bepergian bersama...

HR. Bukhari: 5201 – Minum dalam bejana emas

Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Umar telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari Al Hakam dari Ibnu Abu Laila dia berkata: Ketika Hudzaifah di Madayin (Mada`in), dia pernah meminta air ...

HR. Bukhari: 5195 – Memecah mulut bejana

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqattil telah mengabarkan kepada kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az Zuhri dia berkata: telah menceritakan kepadaku ‘Ubaidullah...

HR. Bukhari: 5194 – Memecah mulut bejana

Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dzi`b dari Az Zuhri dari ‘Ubaidullah bin Abdullah bin ‘Utbah dari Abu Sa’id Al Khudri radliallahu ‘a...

HR. Bukhari: 5193 – Menutup bejana

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma’il telah menceritakan kepada kami Hammam dari ‘Atha` dari Jabir bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: “Matikanlah lampu-lampu kalian apabila kal...

HR. Bukhari: 5192 – Menutup bejana

Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Manshur telah mengabarkan kepada kami Rauh bin ‘Ubadah telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij dia berkata: telah mengabarkan kepadaku ‘Atha̵...

HR. Bukhari: 5187 – Minum di atas kendaraan

Telah menceritakan kepada kami Malik bin Isma’il telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Salamah telah mengabarkan kepada kami Abu An Nadlr dari ‘Umair bekas budak Ibnu Abbas, dari U...

HR. Bukhari: 5186 – Minum sambil berdiri

Telah menceritakan kepada kami Abu Nu’aim telah menceritakan kepada kami Sufyan dari ‘Ashim Al Ahwal dari As Sya’bi dari Ibnu Abbas dia berkata: Nabi ﷺ pernah minum air dari zamzam...

HR. Bukhari: 5185 – Minum sambil berdiri

Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu’bah telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Maisarah saya mendengar An Nazzal bin Sabrah bercerita dari Ali radliall...

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Itulah sebaik-baik pembalasan bagi orang-orang yang beramal,
(yaitu mereka) yang bersabar & bertawakkal kepada Tuhannya.
QS. Al-‘Ankabut [29]: 58-59

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka.
Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar,
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.
QS. Ali ‘Imran [3]: 159

Pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu.
Kepada Allah sajalah kami bertawakkal.
Ya Tuhan kami,
berilah keputusan antara kami & kaum kami dengan hak (adil)
dan Engkaulah Pemberi keputusan yang sebaik-baiknya.
QS. Al-A’raf [7]: 89

Demi waktu Matahari sepenggalahan naik,
dan demi malam apabila telah sunyi,
Tuhanmu tiada meninggalkan kamu & tiada benci kepadamu,
Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang.
QS. Ad-Duha [93]: 1-4

Podcast

Doa

Instagram