Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Category: Waqaf

HR. An-Nasa’i: 3552 – Waqaf masjid

… telah menceritakan kepadaku Zaid bin Abi Unais dari Abu Ishaq dari Abu ‘Abdurrahman As Salami ia berkata “Tatkala Utsman dikepung di rumahnya orang-orang berkumpul di sekitar rumahnya” Ia berkata “Kemudian menampakkan kemuliannya kepada mereka…dan ia menyebutkan hadits tersebut” • HR An-Nasa’i 3552, Hadits Nasai 3552, Shahih An-Nasai 3552, Hadits An-Nasa’i No. 3552

HR. An-Nasa’i: 3551 – Waqaf masjid

… ngga Rasulullah menjejaknya kakinya seraya “Diamlah hai bukit! Sesungguhnya di atasmu terdapat seorang nabi shiddiq dan dua orang syahid” Mereka berkata “Ya Allah benar” Utsman lalu berkata “Allahu akbar! Mereka telah bersaksi demi Tuhan Ka’bah bahwa aku adalah orang yang syahid” • HR An-Nasa’i 3551, Hadits Nasai 3551, Shahih An-Nasai 3551, Hadits An-Nasa’i No. 3551

HR. An-Nasa’i: 3550 – Waqaf masjid

… Barang siapa mempersiapkan mereka maka Allah akan mengampuninya” -Yaitu pasukan Al ‘Usrah- Maka aku mempersiapkan mereka hingga mereka tidak kehilangan satu tali unta dan satu tali kendalipun Maka mereka berkata “Ya” Utsman lalu berkata “Ya Allah saksikanlah Ya Allah saksikanlah” • HR An-Nasa’i 3550, Hadits Nasai 3550, Shahih An-Nasai 3550, Hadits An-Nasa’i No. 3550

HR. An-Nasa’i: 3549 – Waqaf masjid

… apa mempersiapkan pasukan Al ‘Usrah maka Allah akan mengampuninya” Maka aku mempersiapkan mereka hingga mereka tidak kehilangan satu tali unta dan satu tali kendali pun” Maka mereka menjawab “Ya” Utsman lalu berkata “Ya Allah saksikanlah Ya Allah saksikanlah Ya Allah saksikanlah” • HR An-Nasa’i 3549, Hadits Nasai 3549, Shahih An-Nasai 3549, Hadits An-Nasa’i No. 3549

HR. An-Nasa’i: 3548 – Waqaf barang atau lahan yang belum ditentukan nama pemilknya

… uhammad bin Mushaffa bin Bahlul berkata telah menceritakan kepada kami dari Sa’id bin Salim Al Makki dari ‘Ubaidullah bin Umar dari dari Ibnu Umar dari berkata “Aku bertanya kepada Rasulullah mengenai lahanku di Tsamgh beliau “Tahanlah pokoknya dan jadikan buahnya di jalan Allah” • HR An-Nasa’i 3548, Hadits Nasai 3548, Shahih An-Nasai 3548, Hadits An-Nasa’i No. 3548

HR. An-Nasa’i: 3547 – Waqaf barang atau lahan yang belum ditentukan nama pemilknya

… mendapatkan harta yang belum pernah aku dapatkan yang semisalnya Aku memiliki seratus budak kemudian aku membeli dengannya seratus saham Khaibar dari pemiliknya dan aku ingin mendekatkan diri dengannya kepada Allah ” Maka beliau “Tahan pokoknya dan jadikan buahnya di jalan Allah” • HR An-Nasa’i 3547, Hadits Nasai 3547, Shahih An-Nasai 3547, Hadits An-Nasa’i No. 3547

HR. An-Nasa’i: 3546 – Waqaf barang atau lahan yang belum ditentukan nama pemilknya

… r dari dari Ibnu Umar berkata “Umar berkata kepada Nabi ‘Sungguh aku belum pernah mendapatkan harta yang lebih aku cintai dari seratus saham yang aku dapat di Khaibar Dan aku berkeinginan untuk bersedekah dengannya” Maka Nabi “Tahanlah pokoknya dan jadikan buahnya di jalan Allah” • HR An-Nasa’i 3546, Hadits Nasai 3546, Shahih An-Nasai 3546, Hadits An-Nasa’i No. 3546

HR. An-Nasa’i: 3545 – Waqaf, bagaimana waqf ditulis, dan perbedaan pada Ibn Aun

… berkata “Sungguh tuhan kita akan bertanya kepada kita mengenai harta-harta kita Maka aku meminta persaksianmu wahai Rasulullah bahwa aku telah menjadikan lahanku untuk Allah” Maka Rasulullah “Jadikanlah lahan tersebut untuk para kerabatmu yaitu Hasan bin Tsabit dan Ubay bin Ka’b” • HR An-Nasa’i 3545, Hadits Nasai 3545, Shahih An-Nasai 3545, Hadits An-Nasa’i No. 3545

HR. An-Nasa’i: 3544 – Waqaf, bagaimana waqf ditulis, dan perbedaan pada Ibn Aun

… wariskan Dan ia bersedekah dengannya kepada orang-orang fakir kerabat Nabi para hamba sahaya orang-orang miskin ibnu sabil dan tamu Dan tidak mengapa bagi orang yang mengurusnya untuk makan sebagian darinya dengan cara yang baik atau memberi makan temannya tanpa mengembangkannya” • HR An-Nasa’i 3544, Hadits Nasai 3544, Shahih An-Nasai 3544, Hadits An-Nasa’i No. 3544

HR. An-Nasa’i: 3543 – Waqaf, bagaimana waqf ditulis, dan perbedaan pada Ibn Aun

… idak dihibahkan” Kemudian ia mensedekahkanya untuk orang-orang fakir kerabat Nabi hamba sahaya di jalan Allah ibnu Sabil serta tamu Dan tidak mengapa bagi orang yang mengurusnya untuk makan atau memberi makan teman tanpa mengembangkan” Lafazh hadits tersebut adalah lafazh Isma’il • HR An-Nasa’i 3543, Hadits Nasai 3543, Shahih An-Nasai 3543, Hadits An-Nasa’i No. 3543

HR. An-Nasa’i: 3542 – Waqaf, bagaimana waqf ditulis, dan perbedaan pada Ibn Aun

… dekah dengan syarat tidak dijual tidak dihibahkan tidak diwariskan untuk orang-orang fakir kerabat rasul hamba sahaya di jalan Allah tamu dan ibnu sabil Tidak mengapa bagi orang yang mengurusnya untuk makan darinya dengan cara yang baik memberi makan teman tanpa mengembangkannya” • HR An-Nasa’i 3542, Hadits Nasai 3542, Shahih An-Nasai 3542, Hadits An-Nasa’i No. 3542

HR. An-Nasa’i: 3541 – Waqaf, bagaimana waqf ditulis, dan perbedaan pada Ibn Aun

… tuk memakan dengan cara yang baik tanpa mengembangkan harta dan memberikan makan orang lain” Telah mengabarkan kepadaku Harun bin Abdullah berkata telah menceritakan kepada kami Mu’awiyah bin ‘Amru dari Abu Ishaq Al Fazari dari Ibnu ‘Aun dari dari Ibnu Umar dari Nabi seperti itu” • HR An-Nasa’i 3541, Hadits Nasai 3541, Shahih An-Nasai 3541, Hadits An-Nasa’i No. 3541

HR. An-Nasa’i: 3540 – BAB

… Bakr Al Hanafi berkata telah menceritakan kepada kami Yunus bin Abu Ishaq dari ia berkata aku mendengar ‘Amru bin Al Harits berkata “Aku melihat Rasulullah tidak meninggalkan sesuatu kecuali bighalnya yang berwarna abu-abu pedang dan tanah yang beliau tinggalkan sebagai sedekah” • HR An-Nasa’i 3540, Hadits Nasai 3540, Shahih An-Nasai 3540, Hadits An-Nasa’i No. 3540

HR. An-Nasa’i: 3539 – BAB

… ritakan kepada kami Yahya bin Sa’id berkata telah menceritakan kepada kami telah menceritakan kepadaku Abu Ishaq berkata aku mendengar ‘Amru bin Al Harits berkata “Rasulullah tidak meninggalkan kecuali bighalnya yang putih senjata dan tanah yang beliau tinggalkan sebagai sedekah” • HR An-Nasa’i 3539, Hadits Nasai 3539, Shahih An-Nasai 3539, Hadits An-Nasa’i No. 3539

HR. An-Nasa’i: 3538 – BAB

… bin Al Harits ia berkata “Rasulullah tidak meninggalkan dinar dan dirham sahaya laki-laki dan perempuan kecuali bighalnya yang berwarna abu-abu biasa beliau kendarai senjata dan tanah yang beliau berikan di jalan Allah” Dalam kesempatan lain Qutaibah menyebutkan “Sebagai sedekah” • HR An-Nasa’i 3538, Hadits Nasai 3538, Shahih An-Nasai 3538, Hadits An-Nasa’i No. 3538

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Orang yang kembali (mengambil riba),
maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka,
mereka kekal di dalamnya.
QS. Al-Baqarah [2]: 275

Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuanpun tentang itu.
Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran.
QS. An-Najm [53]: 28

Dan Kami jadikan bumi memancarkan mata air-mata air,
maka bertemulah air-air itu untuk suatu urusan yang sungguh telah ditetapkan.
QS. Al-Qamar [54]: 12

bulan Ramadhan,
bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Alquran sebagai petunjuk bagi manusia & penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu & pembeda (antara yang hak & yang bathil).
QS. Al-Baqarah [2]: 185

Podcast

Doa

Instagram