Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Category: Jual-beli

HR. An-Nasa’i: 4626 – Syuf’ah dan hukumnya

… Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Abdul Aziz bin Abu Rizmah telah menceritakan kepada kami Al Fadhl bin Musa dari Husain yaitu Ibnu Waqid dari Abu Az Zubair dari dia berkata “Rasulullah telah memutuskan dengan hak membeli terlebih dahulu dan hak tetangga” • HR An-Nasa’i 4626, Hadits Nasai 4626, Shahih An-Nasai 4626, Hadits An-Nasa’i No. 4626

HR. An-Nasa’i: 4625 – Syuf’ah dan hukumnya

… yr telah menceritakan kepada kami Shafwan bin ‘Isa dari dari Az Zuhri dari Abu Salamah bahwa Rasulullah “Hak untuk membeli terlebih dahulu ada pada setiap harta yang belum dibagi apabila telah dibuat batasan dan telah diketahui jalannya maka tidak ada hak membeli terlebih dahulu” • HR An-Nasa’i 4625, Hadits Nasai 4625, Shahih An-Nasai 4625, Hadits An-Nasa’i No. 4625

HR. An-Nasa’i: 4624 – Syuf’ah dan hukumnya

… Syu’aib dari ‘Amru bin Asy Syarid dari bahwa seseorang berkata “Wahai Rasulullah tidak ada yang berserikat dalam kepemilikan tanahku dan tidak ada yang mendapatkan bagian kecuali hanya tetangga” Lalu Rasulullah “Seorang tetangga itu lebih berhak terhadap apa yang dekat dengannya” • HR An-Nasa’i 4624, Hadits Nasai 4624, Shahih An-Nasai 4624, Hadits An-Nasa’i No. 4624

HR. An-Nasa’i: 4623 – Syuf’ah dan hukumnya

… Telah mengabarkan kepada kami Ali bin Hujr telah menceritakan kepada kami dari Ibrahim bin Maisarah dari ‘Amru bin Asy Syarid dari Abu Rafi’ dia berkata “Rasulullah “Tetangga lebih berhak terhadap apa yang dekat dengan rumahnya” • HR An-Nasa’i 4623, Hadits Nasai 4623, Shahih An-Nasai 4623, Hadits An-Nasa’i No. 4623

HR. An-Nasa’i: 4622 – Berserikat dalam rumah atau pekarangan

… ikat yang belum dibagi rumah dan kebun Tidak halal baginya untuk menjualnya hingga dia memberitahukan kepada sekutunya jika mau maka dia mengambilnya dan jika mau maka dia meninggalkannya dan apabila dia menjual tanpa persetujuan sekutunya maka sekutunya lebih berhak terhadapnya” • HR An-Nasa’i 4622, Hadits Nasai 4622, Shahih An-Nasai 4622, Hadits An-Nasa’i No. 4622

HR. An-Nasa’i: 4621 – Berserikat dalam pohon kurma

… Telah mengabarkan kepada kami telah menceritakan kepada kami dari Abu Az Zubair dari bahwa Nabi ‘Siapapun di antara kalian yang memiliki tanah atau pohon kurma maka janganlah dia menjualnya hingga menawarkannya kepada sekutunya” • HR An-Nasa’i 4621, Hadits Nasai 4621, Shahih An-Nasai 4621, Hadits An-Nasa’i No. 4621

HR. An-Nasa’i: 4620 – Berserikat dalam budak

… n kepada kami Yazid yaitu Ibnu Zurai’ telah menceritakan kepada kami dari dari Ibnu Umar Rasulullah “Barang siapa yang memerdekakan bagiannya pada seorang budak padahal dia memiliki harta yang tidak mencapai seluruh harga budak tersebut maka dia dibebaskan dari hartanya tersebut” • HR An-Nasa’i 4620, Hadits Nasai 4620, Shahih An-Nasai 4620, Hadits An-Nasa’i No. 4620

HR. An-Nasa’i: 4619 – Berserikat bukan harta

… ritakan kepada kami Abdur Razzaq telah memberitakan kepada kami dari Az Zuhri dari dari bahwa Nabi “Barang siapa yang memerdekakan bagiannya pada seorang budak maka bagian yang tersisa dari hartanya akan disempurnakan apabila dia memiliki harta yang mencapai harga budak tersebut” • HR An-Nasa’i 4619, Hadits Nasai 4619, Shahih An-Nasai 4619, Hadits An-Nasa’i No. 4619

HR. An-Nasa’i: 4618 – Berserikat bukan harta

… epadaku ‘Amru bin Ali telah menceritakan kepada kami dari telah menceritakan kepadaku Abu Ishaq dari Abu ‘Ubaidah dari dia berkata “Saya ‘Ammar dan Sa’d berserikat pada saat perang Badr kemudian Sa’d datang membawa dua orang tawanan sedang saya dan ‘Ammar tidak membawa sesuatupun • HR An-Nasa’i 4618, Hadits Nasai 4618, Shahih An-Nasai 4618, Hadits An-Nasa’i No. 4618

HR. An-Nasa’i: 4617 – Interaksi hartawi dengan baik dan santun dalam tagih menagih

… Abdullah bin Muhammad bin Ishaq dari Isma’il bin ‘Ulayyah dari dari ‘Atho` bin Farrukh dari Utsman bin Affan dia berkata “Allah “Allah Azza wa jalla memasukkan kedalam surga seseorang yang memudahkan (dalam) menjual dan membeli memberikan hutang dan menagih pembayaran hutangnya” • HR An-Nasa’i 4617, Hadits Nasai 4617, Shahih An-Nasai 4617, Hadits An-Nasa’i No. 4617

HR. An-Nasa’i: 4616 – Interaksi hartawi dengan baik dan santun dalam tagih menagih

… rdapat seorang laki-laki yang biasa memberikan hutang kepada orang-orang dan apabila ia melihat orang yang dihutangi mengalami kesulitan maka dia berkata kepada pembantunya “Maafkan dia semoga Allah ta’ala memaafkan kita Kemudian dia bertemu dengan Allah dan Dia pun memaafkannya” • HR An-Nasa’i 4616, Hadits Nasai 4616, Shahih An-Nasai 4616, Hadits An-Nasa’i No. 4616

HR. An-Nasa’i: 4615 – Interaksi hartawi dengan baik dan santun dalam tagih menagih

… dan saya biasa memberikan hutang kepada orang-orang kemudian apabila saya mengutusnya untuk menagih hutang saya katakan kepadanya ‘Ambillah apa yang mudah dan tinggalkan apa yang sulit dan maafkan semoga Allah memaafkan kita” Allah ta’ala berfirman sungguh Aku telah memaafkanmu” • HR An-Nasa’i 4615, Hadits Nasai 4615, Shahih An-Nasai 4615, Hadits An-Nasa’i No. 4615

HR. An-Nasa’i: 4614 – Dorongan agar melunasi hutang dengan baik

… Telah mengabarkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dari telah menceritakan kepadaku Ali bin Shalih dari Salamah bin Kuhail dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dari Rasulullah beliau “Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam membayar (hutang)” • HR An-Nasa’i 4614, Hadits Nasai 4614, Shahih An-Nasai 4614, Hadits An-Nasa’i No. 4614

HR. An-Nasa’i: 4613 – Menanggung hutang

… h dari bahwa seseorang dari kalangan Anshar dihadapkan kepada Nabi agar beliau menshalatinya kemudian beliau “Sesungguhnya sahabat kalian ini memiliki hutang” Kemudian Abu Qatadah berkata “Saya yang akan menanggungnya” Beliau “Dengan membayarnya?” Dia berkata “Dengan membayarnya” • HR An-Nasa’i 4613, Hadits Nasai 4613, Shahih An-Nasai 4613, Hadits An-Nasa’i No. 4613

HR. An-Nasa’i: 4612 – Hiwalah (pengalihan hutang)

… sim telah menceritakan kepadaku dari Abu Az Zinad dari Al A’raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah “Penundaan pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang yang kaya adalah kezhaliman Apabila seseorang diantara kalian dipindahkan kepada orang yang kaya maka hendaknya dia mengikuti” • HR An-Nasa’i 4612, Hadits Nasai 4612, Shahih An-Nasai 4612, Hadits An-Nasa’i No. 4612

HR. An-Nasa’i: 4611 – Orang kaya menunda-nunda pembayaran

… Dulailah Ath Thaify dari Muhammad bin Maimun bin Musaikah dan dia memujinya dengan kebaikan dari ‘Amru bin Asy Syarid dari dari Rasulullah beliau “Penundaan pembayaran hutan yang dilakukan oleh orang yang mampu membayarnya menghalalkan kehormatan (untuk dighibah) dan hukumannya” • HR An-Nasa’i 4611, Hadits Nasai 4611, Shahih An-Nasai 4611, Hadits An-Nasa’i No. 4611

HR. An-Nasa’i: 4610 – Orang kaya menunda-nunda pembayaran

… enceritakan kepada kami Ibnu Al Mubarak dari Wabr bin Abu Dulailah dari Muhammad bin Maimun dari ‘Amru bin Asy Syarid dari dia berkata “Rasulullah “Penundaan pembayaran hutan yang dilakukan oleh orang yang mampu membayarnya menghalalkan kehormatan (untuk dighibah) dan hukumannya” • HR An-Nasa’i 4610, Hadits Nasai 4610, Shahih An-Nasai 4610, Hadits An-Nasa’i No. 4610

HR. An-Nasa’i: 4609 – Orang kaya menunda-nunda pembayaran

… h menceritakan kepada kami dari Abu Az Zinad dari Al A’raj dari Abu Hurairah dari Nabi beliau “Apabila seseorang diantara kalian dipindahkan kepada orang yang kaya maka hendaknya ia mengikuti kezhaliman adalah orang kaya yang menunda pembayaran hutang tanpa adanya udzur (syar’i)” • HR An-Nasa’i 4609, Hadits Nasai 4609, Shahih An-Nasai 4609, Hadits An-Nasa’i No. 4609

HR. An-Nasa’i: 4608 – Mudah membayar hutang

… a isteri Nabi berhutang kemudian dikatakan kepadanya “Wahai Ummul Mukminin engkau berhutang sedangkan engkau tidak mampu melunasi?” Dia berkata “Sesungguhnya saya telah mendengar Rasulullah “Barang siapa yang mengambil hutang dan dia ingin membayarnya maka Allah akan membantunya” • HR An-Nasa’i 4608, Hadits Nasai 4608, Shahih An-Nasai 4608, Hadits An-Nasa’i No. 4608

HR. An-Nasa’i: 4607 – Mudah membayar hutang

… an hal itu mencelanya dan marah kepadanya Dia lalu berkata “Aku tidak akan meninggalkan hutang sungguh aku telah mendengar kekasihku dan pilihanku “Tidaklah seseorang yang banyak berhutang dan Allah mengetahui bahwa ia ingin membayarnya kecuali Allah akan membayarkannya di dunia” • HR An-Nasa’i 4607, Hadits Nasai 4607, Shahih An-Nasai 4607, Hadits An-Nasa’i No. 4607

HR. An-Nasa’i: 4606 – Teguran keras masalah hutang

… yak tiga kali lalu berdirilah seseorang kemudian Nabi kepadanya “Apa yang menghalangimu untuk menjawabku pada kedua panggilan pertama aku tidak bermaksud kepadamu selain kebaikan sesungguhnya Fulan (yaitu seseorang diantara mereka) meninggal dalam keadaan tertahan oleh hutangnya” • HR An-Nasa’i 4606, Hadits Nasai 4606, Shahih An-Nasai 4606, Hadits An-Nasa’i No. 4606

HR. An-Nasa’i: 4605 – Teguran keras masalah hutang

… h diturunkan ini? Beliau “Demi Dzat yang jiwaku ada di tanganNya seandainya seseorang terbunuh di jalan Allah kemudian dihidupkan kemudian terbunuh kemudian dihidupkan kemudian terbunuh dan ia memiliki tanggungan hutang maka ia tidak akan masuk Surga hingga terbayarkan hutangnya” • HR An-Nasa’i 4605, Hadits Nasai 4605, Shahih An-Nasai 4605, Hadits An-Nasa’i No. 4605

HR. An-Nasa’i: 4604 – Mencari pinjaman

… abi’ah dari dari dia berkata “Nabi meminjam uang kepadaku sebanyak empat puluh ribu lalu ketika beliau memiliki harta beliau menyerahkannya kepadaku dan “Semoga Allah memberkahi keluarga dan hartamu sesungguhnya balasan bagi peminjaman itu adalah pujian dan pemenuhan (pelunasan)” • HR An-Nasa’i 4604, Hadits Nasai 4604, Shahih An-Nasai 4604, Hadits An-Nasa’i No. 4604

HR. An-Nasa’i: 4603 – Seseorang menjual dagangan lantas diklaim milik orang lain

… dari dari dari Al Hasan dari bahwa Rasulullah “Siapapun wanita yang dinikahkan oleh dua orang wali maka ia adalah milik orang yang lebih dahulu dari keduanya dan barang siapa yang menjual sesuatu kepada dua orang maka sesuatu tersebut milik orang yang lebih dahulu dari keduanya” • HR An-Nasa’i 4603, Hadits Nasai 4603, Shahih An-Nasai 4603, Hadits An-Nasa’i No. 4603

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Apa mereka persekutukan (Allah dengan) berhala yang tak dapat ciptakan sesuatu pun? Sedang berhala itu sendiri buatan orang. Berhala itu tak bisa beri pertolongan pada penyembahnya & pada dirinya sendiri pun tak dapat memberi pertolongan
QS. Al-A’raf [7]: 191-192

Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antaramu dengan orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka.
Dan Allah adalah Maha Kuasa.
Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
QS. Al-Mumtahanah [60]: 7

Kepunyaan Allah apa yang ada di langit & yang ada di bumi.
Dia memberi ampun kepada siapa yang Dia kehendaki,
Dia menyiksa siapa yang Dia kehendaki,
dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
QS. Ali ‘Imran [3]: 129

“Kepunyaan siapakah apa yang ada di langit & di bumi”.
Katakanlah:
“Kepunyaan Allah”.
Dia telah menetapkan atas Diri-Nya kasih sayang.
Dia sungguh akan menghimpunmu pada hari kiamat yang tak ada keraguan padanya.

QS. Al-An’am [6]: 12

Podcast

Doa

Instagram