Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Category: Jihad

HR. An-Nasa’i: 3144 – Yang mengkhianati keluarja pejuang fi sabilillah

… pernah mendatangi mayit bersama Rasulullah kemudia para wanita menangis maka Jabr berkata apakah kalian menangis selama Rasulullah duduk? Beliau “Biarkan mereka menangis selama ia berada diantara mereka apabila ia telah meninggal maka jangan ada seorang wanita yang menangisinya” • HR An-Nasa’i 3144, Hadits Nasai 3144, Shahih An-Nasai 3144, Hadits An-Nasa’i No. 3144

HR. An-Nasa’i: 3143 – Yang mengkhianati keluarja pejuang fi sabilillah

… yang mati karena gila adalah syahid wanita yang meninggal karena melahirkan adalah syahid” Seorang laki-laki berkata apakah kalian menangis sedangkan Rasulullah sedang duduk? Beliau “Biarkan mereka apabila telah meninggal maka tidak boleh ada seorang wanitapun yang menangisinya” • HR An-Nasa’i 3143, Hadits Nasai 3143, Shahih An-Nasai 3143, Hadits An-Nasa’i No. 3143

HR. An-Nasa’i: 3142 – Yang mengkhianati keluarja pejuang fi sabilillah

… ceritakan kepada kami Yazid bin Harun ia berkata telah memberitakan kepada kami dari abu Ishaq dari Al Qasim bin Abdur Rahman dari dari dari rasulullah bahwa beliau memerintahkan untuk membunuh ular beliau “Barang siapa yang takut kepada pengaruhnya maka bukan dari golongan kami” • HR An-Nasa’i 3142, Hadits Nasai 3142, Shahih An-Nasai 3142, Hadits An-Nasa’i No. 3142

HR. An-Nasa’i: 3141 – Yang mengkhianati keluarja pejuang fi sabilillah

… Telah mengkhabarkan kepada kami ‘Amr bin Ali ia berkata telah menceritakan kepada kami Abdur Rahman ia berkata telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari dari ia berkata Rasulullah “Berjihadlah dengan tangan lidah dan harta kalian” • HR An-Nasa’i 3141, Hadits Nasai 3141, Shahih An-Nasai 3141, Hadits An-Nasa’i No. 3141

HR. An-Nasa’i: 3140 – Yang mengkhianati keluarja pejuang fi sabilillah

… i akan diangkat baginya pada Hari Kiamat kemudian dikatakan wahai Fulan inilah si Fulan Ambillah kebaikan-kebaikanmu semaumu” Kemudian Nabi menoleh kepada para sahabatnya kemudian “Bagaimana perkiraan kalian? Apakah kalian mengira ia akan membiarkan sedikit kebaikan-kebaikannya?” • HR An-Nasa’i 3140, Hadits Nasai 3140, Shahih An-Nasai 3140, Hadits An-Nasa’i No. 3140

HR. An-Nasa’i: 3139 – Yang mengkhianati keluarja pejuang fi sabilillah

… erti kehormatan ibu-ibu mereka Apabila ia menggantikannya untuk menjaga isterinya kemudian mengkhianatinya pada Hari Kiamat akan dikatakan kepadanya orang ini telah mengkhianatimu pada diri isterimu maka ambillah kebaikan-kebaikannya sekehendakmu Maka bagaimana perkiraan kalian?” • HR An-Nasa’i 3139, Hadits Nasai 3139, Shahih An-Nasai 3139, Hadits An-Nasa’i No. 3139

HR. An-Nasa’i: 3138 – Kehormati isteri mujahid

… perti kehormatan ibu-ibu kalian Tidaklah seseorang menggantikan dalam menjaga isteri seorang mujahid kemudian ia mengkhianatinya dalam diri isterinya kecuali pada Hari Kiamat ia akan diberdirikan kemudian ia akan mengambil amalannya sekehendaknya maka bagaimana perkiraan kalian?” • HR An-Nasa’i 3138, Hadits Nasai 3138, Shahih An-Nasai 3138, Hadits An-Nasa’i No. 3138

HR. An-Nasa’i: 3137 – Keutamaan sedekah fi sabilillah

… ada sekutu dan menghindari kerusakan maka tidur dan terjaganya adalah seluruhnya pahala Adapun orang yang berperang karena ingin dilihat dan didengar serta durhaka kepada pemimpin dan membuat kerusakan di bumi maka sesungguhnya ia tidak akan kembali dengan sesuatu yang mencukupi” • HR An-Nasa’i 3137, Hadits Nasai 3137, Shahih An-Nasai 3137, Hadits An-Nasa’i No. 3137

HR. An-Nasa’i: 3136 – Keutamaan sedekah fi sabilillah

… takan kepada kami dari ia berkata saya pernah mendengar Abu ‘Amr Asy Syaibani dari Abu Mas’ud bahwa seorang laki-laki bershadaqah dengan seekor unta yang distempel di jalan Allah kemudian Rasulullah “Sungguh ia akan datang pada Hari Kiamat membawa tujuh ratus unta yang distempel” • HR An-Nasa’i 3136, Hadits Nasai 3136, Shahih An-Nasai 3136, Hadits An-Nasa’i No. 3136

HR. An-Nasa’i: 3135 – Keutamaan derma fi sabilillah

… kami Ubaidullah Al Asyja’i dari Sufyan Ats Tsauri dari Rukain Al Fazari dari dari Yusair bin ‘Amilah dari Khuraim bin Fatik ia berkata Rasulullah Shollollohu’alaihi wa sallam “Barang siapa yang memberi nafkah dijalan Allah maka akan ditulis untuknya dengan tujuh ratus kali lipat” • HR An-Nasa’i 3135, Hadits Nasai 3135, Shahih An-Nasai 3135, Hadits An-Nasa’i No. 3135

HR. An-Nasa’i: 3134 – Keutamaan derma fi sabilillah

… dari setiap hartanya di jalan Allah kecuali seluruh penjaga Surga akan menyambutnya mereka menyerunya agar datang ke sisinya Saya berkata bagaimana hal tersebut terjadi? Abu Dzar berkata apabila unta maka dengan ia mengingakkan dua unta apabila sapi maka ia menginfakkan dua sapi • HR An-Nasa’i 3134, Hadits Nasai 3134, Shahih An-Nasai 3134, Hadits An-Nasa’i No. 3134

HR. An-Nasa’i: 3133 – Keutamaan derma fi sabilillah

… Barang siapa yang menginfakkan satu pasang di jalan Allah maka penjaga Surga menyerunya dari pintu-pintu Surga wahai Fulan kemarilah masuk” Kemudian Abu Bakr berkata wahai Rasulullah itu adalah orang yang tidak merugi Lalu Rasulullah “Sungguh saya berharap engkau diantara mereka” • HR An-Nasa’i 3133, Hadits Nasai 3133, Shahih An-Nasai 3133, Hadits An-Nasa’i No. 3133

HR. An-Nasa’i: 3132 – Keutamaan derma fi sabilillah

… ia akan diseru dari pintu Ar Rayyan” Kemudian Abu Bakr berkata wahai Nabi Allah tidak ada ruginya orang yang diseru dari seluruh pintu-pintu tersebut Apakah ada seseorang yang diseru dari seluruh pintu-pintu tersebut? Beliau menjawab “Ya dan saya berharap engkau diantara mereka” • HR An-Nasa’i 3132, Hadits Nasai 3132, Shahih An-Nasai 3132, Hadits An-Nasa’i No. 3132

HR. An-Nasa’i: 3131 – Keutamaan bagi yang membekali pejuang

… g mempersiapkan mereka maka Allah akan mengampuninya” Yaitu pasukan Al ‘Usrah maka saya mempersiapkan mereka hingga mereka tidak kehilangan satu tali unta dan satu tali kendalipun Maka mereka berkata ya Utsman berkata ya Allah saksikanlah ya Allah saksikanlah ya Allah saksikanlah • HR An-Nasa’i 3131, Hadits Nasai 3131, Shahih An-Nasai 3131, Hadits An-Nasa’i No. 3131

HR. An-Nasa’i: 3130 – Keutamaan bagi yang membekali pejuang

… mah bin Abdur Rahman dari Busr bin Sa’id dari Zaid bin Khalid Al Juhani ia berkata Rasulullah “Barang siapa yang mempersiapkan pejuang maka sungguh ia telah berperang dan barang siapa yang menyantuni seorang pejuang pada keluarganya dengan kebaikan maka sungguh ia telah berjuang” • HR An-Nasa’i 3130, Hadits Nasai 3130, Shahih An-Nasai 3130, Hadits An-Nasa’i No. 3130

HR. An-Nasa’i: 3129 – Keutamaan bagi yang membekali pejuang

… Al Harits dari Bukair bin Al Asyaj dari Busr bin Sa’id dari Zaid bin Khalid dari Rasulullah beliau “Barang siapa yang mempersiapkan pejuang di jalan Allah maka sungguh ia telah berperang dan barang siapa yang menyantuni keluarganya dengan kebaikan maka sungguh ia telah berperang” • HR An-Nasa’i 3129, Hadits Nasai 3129, Shahih An-Nasai 3129, Hadits An-Nasa’i No. 3129

HR. An-Nasa’i: 3128 – Meminta pertolongan dengan orang-orang tertindas

… kepadaku Zaid bin Arthah Al Fazari dari Jubair bin Nufair Al Hadhrami bahwa ia pernah mendengar Abu Ad Darda` berkata saya pernah mendengar Rasulullah “Carikan untukku orang yang lemah sesungguhnya kalian mendapatkan rizqi dan mendapat kemenangan karena orang-orang lemah kalian” • HR An-Nasa’i 3128, Hadits Nasai 3128, Shahih An-Nasai 3128, Hadits An-Nasa’i No. 3128

HR. An-Nasa’i: 3127 – Meminta pertolongan dengan orang-orang tertindas

… ari Thalhah bin Musharrif dari Mush’ab bin Sa’d dari bahwa ia menyangka bahwa ia memiliki keutamaan di atas orang selainnya dari kalangan para sahabat nabi Maka Nabi “Sesungguhnya Allah menolong umat ini dengan orang lemahnya dengan doa mereka shalat mereka dan keikhlasan mereka” • HR An-Nasa’i 3127, Hadits Nasai 3127, Shahih An-Nasai 3127, Hadits An-Nasa’i No. 3127

HR. An-Nasa’i: 3126 – Memerangi Turki dan Habasyah

… epada kami ia berkata telah menceritakan kepada kami dari dari dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah “Tidak akan bangkit Hari Kiamat hingga orang-orang muslim memerangi Turki orang-orang yang wajah mereka seperti tameng yang ditempa mereka memakai rambut dan berjalan di atas rambut” • HR An-Nasa’i 3126, Hadits Nasai 3126, Shahih An-Nasai 3126, Hadits An-Nasa’i No. 3126

HR. An-Nasa’i: 3125 – Memerangi Turki dan Habasyah

… iga kali lalu ditampakkan kepadaku kota-kota Habasyah dan desa-desa yang ada disekitarnya hingga aku melihatnya dengan kedua mataku ” lalu Rasulullah “Tinggalkanlah Habasyah selama mereka mengucapkan perpisahan kepada kalian dan tinggalkan Turki selama mereka meninggalkan kalian” • HR An-Nasa’i 3125, Hadits Nasai 3125, Shahih An-Nasai 3125, Hadits An-Nasa’i No. 3125

HR. An-Nasa’i: 3124 – Memerangi India

… Muhammad bin Al Walid dari Luqman bin ‘Amir dari Abdul A’la bin ‘Adi Al Bahrani dari sahaya Rasulullah ia berkata Rasulullah “Dua kelompok dari umatku yang Allah jaga dari Neraka yaitu kelompok yang memerangi India dan kelompok yang bersama dengan Isa bin Maryam ‘alaihimas salam” • HR An-Nasa’i 3124, Hadits Nasai 3124, Shahih An-Nasai 3124, Hadits An-Nasa’i No. 3124

HR. An-Nasa’i: 3123 – Memerangi India

… an kepada kami untuk memerangi India apabila peperang tersebut mendapati diriku maka akan saya infakkan jiwa dan hartaku padanya Sehingga apabila saya terbunuh maka saya adalah orang syahid yang paling utama dan apabila saya kembali maka saya adalah Abu Hurairah yang dimerdekakan • HR An-Nasa’i 3123, Hadits Nasai 3123, Shahih An-Nasai 3123, Hadits An-Nasa’i No. 3123

HR. An-Nasa’i: 3122 – Memerangi India

… a kami untuk memerangi India apabila peperang tersebut mendapati diriku maka akan saya infakkan jiwa dan hartaku padanya Sehingga apabila saya terbunuh maka saya termasuk orang-orang syahid yang paling utama dan apabila saya kembali maka saya adalah Abu Hurairah yang dimerdekakan • HR An-Nasa’i 3122, Hadits Nasai 3122, Shahih An-Nasai 3122, Hadits An-Nasa’i No. 3122

HR. An-Nasa’i: 3121 – Keutamaan jihad di lautan

… kanku bagian dari mereka Beliau “Engkau termasuk orang-orang yang pertama” Lalu Ummu Haran dinikahi ‘Ubadah bin Shamit kemudian mengarungi lautan dan Ummu haran mengarungi bersamanya Tatkala ia keluar ia diberi seekor Bighal lalu ia menaikinya kemudian terjatuh dan lehernya patah • HR An-Nasa’i 3121, Hadits Nasai 3121, Shahih An-Nasai 3121, Hadits An-Nasa’i No. 3121

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Bukankah Sang Pencipta Mahatahu segala ciptaan-Nya?
Dialah yang mengetahui hakikat & rincian segala sesuatu.
QS. Al-Mulk [67]: 14

Wahai orang-orang yang beriman,
untuk apa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan?
Allah sungguh sangat benci kalau kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan.
QS. As-Saff [61]: 2-3

Bila aku sakit,
Dialah yang menyembuhkan aku dengan mempermudah pengobatan sambil berserah diri kepada-Nya.
Dialah yang mewafatkan aku jika ajal telah tiba, kemudian hidupkan aku kembali untuk memperoleh perhitungan & balasan
QS. Asy-Syu’ara’ [26]: 80-81

Dia Pencipta langit & bumi.
Bagaimana Dia mempunyai anak padahal Dia tidak mempunyai isteri.
Dia menciptakan segala sesuatu,
dan Dia mengetahui segala sesuatu.
QS. Al-An’am [6]: 101

Podcast

Doa

Instagram