Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Category: Ilmu

HR. Abu Daud: 3183 – Penjelasan tentang kisah

… Kemudian aku membacakan Al Qur’an kepadanya hingga sampai pada firman-Nya ‘(Maka bagaimanakah (halnya orang kafir nanti) apabila Kami mendatangkan seseorang saksi (rasul) …) ‘ (Qs An Nisa ) Kemudian aku angkat kepalaku dan ternyata kedua mata beliau telah berurai dengan air mata” • HR Abu Daud 3183, Hadits Abu Daud 3183, Shahih Abu Daud 3183, Hadits Abu Daud No. 3183

HR. Abu Daud: 3182 – Penjelasan tentang kisah

… ari shalat Subuh hingga terbit matahari lebih aku sukai daripada aku membebaskan empat anak Isma’il Dan sungguh aku duduk bersama suatu kaum yang berdzikir kepada Allah dari Shalat ‘Ashar hingga matahari tenggelam adalah lebih aku sukai daripada aku membebaskan empat orang budak” • HR Abu Daud 3182, Hadits Abu Daud 3182, Shahih Abu Daud 3182, Hadits Abu Daud No. 3182

HR. Abu Daud: 3181 – Penjelasan tentang kisah

… seorangpun di antara mereka selain diriku Kemudian beliau “Bergembiralah kalian wahai orang-orang fakir muhajirin dengan mendapatkan cahaya sempurna pada Hari Kiamat kalian akan masuk Surga setengah hari sebelum orang-orang kaya dan setengah hari itu adalah lima ratus ribu tahun” • HR Abu Daud 3181, Hadits Abu Daud 3181, Shahih Abu Daud 3181, Hadits Abu Daud No. 3181

HR. Abu Daud: 3180 – Penjelasan tentang kisah

… bad Al Khawwash dari Yahya bin Abu ‘Amru As Saibani dari ‘Amru bin Abdullah As Saibani dari ‘Auf bin Malik Al Asyja’i ia berkata “Aku mendengar Rasulullah “Tidak ada yang memberi nasihat kecuali seorang pemimpin atau orang yang diperintah (oleh Amir) atau orang yang ingin dipuji” • HR Abu Daud 3180, Hadits Abu Daud 3180, Shahih Abu Daud 3180, Hadits Abu Daud No. 3180

HR. Abu Daud: 3179 – Menuntut ilmu bukan karena Allah

… i dari Sa’id bin Yasar dari Abu Hurairah ia berkata “Rasulullah “Barangsiapa mempelajari suatu ilmu yang seharusnya karena Allah Azza Wa Jalla namun ia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan sebagian dari dunia maka ia tidak akan mendapatkan baunya Surga pada Hari Kiamat” • HR Abu Daud 3179, Hadits Abu Daud 3179, Shahih Abu Daud 3179, Hadits Abu Daud No. 3179

HR. Abu Daud: 3178 – Hadits dari bani Israil

… kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami telah menceritakan kepadaku dari dari Abu Hassan dari Abdullah bin ‘Amru ia berkata “Nabi pernah menceritakan kepada kami dari Bani Israil hingga pagi hari dan beliau tidak berdiri kecuali untuk melakukan shalat fardlu” • HR Abu Daud 3178, Hadits Abu Daud 3178, Shahih Abu Daud 3178, Hadits Abu Daud No. 3178

HR. Abu Daud: 3177 – Hadits dari bani Israil

… Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Ali bin Mushir dari Muhammad bin ‘Amru dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ia berkata “Rasulullah “Ceritakanlah riwayat dari Bani Israil Israil dan itu tidak mengapa” • HR Abu Daud 3177, Hadits Abu Daud 3177, Shahih Abu Daud 3177, Hadits Abu Daud No. 3177

HR. Abu Daud: 3176 – Keutamaan menyebarkan ilmu

… elah menceritakan kepada kami Sa’id bin Manshur telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abu Hazim dari dari Sahl bin Sa’dan dari Nabi beliau “Demi Allah sekiranya Allah memberi petunjuk kepada seorang laki-laki melalui perantaramu maka itu lebih baik bagimu dari unta merah” • HR Abu Daud 3176, Hadits Abu Daud 3176, Shahih Abu Daud 3176, Hadits Abu Daud No. 3176

HR. Abu Daud: 3175 – Keutamaan menyebarkan ilmu

… n Tsabit ia berkata “Saya mendengar Rasulullah “Semoga Allah memperindah orang yang mendengar hadis dariku lalu menghafal dan menyampaikannya kepada orang lain berapa banyak orang menyampaikan ilmu kepada orang yang lebih berilmu dan berapa banyak pembawa ilmu yang tidak berilmu” • HR Abu Daud 3175, Hadits Abu Daud 3175, Shahih Abu Daud 3175, Hadits Abu Daud No. 3175

HR. Abu Daud: 3174 – Keutamaan menyebarkan ilmu

… Utsman bin Abu Syaibah mereka berkata telah menceritakan kepada kami dari Al A’masy dari Abdullah bin Abdullah dari Sa’id bin Jubair dari Ibnu Abbas ia berkata “Rasulullah “Kalian mendengarkan dan akan didengar dari kalian dan akan didengar dari orang yang mendengar dari kalian” • HR Abu Daud 3174, Hadits Abu Daud 3174, Shahih Abu Daud 3174, Hadits Abu Daud No. 3174

HR. Abu Daud: 3173 – Larangan untuk menyembunyikan ilmu

… ami Musa bin Isma’il telah menceritakan kepada kami telah mengabarkan kepada kami Ali bin Al Hakam dari dari Abu Hurairah ia berkata “Rasulullah “Barangsiapa ditanya mengenai suatu ilmu dan ia menyembunyikannya maka ia akan dicambuk dengan cambuk dari api neraka pada hari kiamat” • HR Abu Daud 3173, Hadits Abu Daud 3173, Shahih Abu Daud 3173, Hadits Abu Daud No. 3173

HR. Abu Daud: 3172 – Hati-hati dalam memberi fatwa

… anya ditanggung orang yang memberi fatwa” Sulaiman Al Mahri menambahkan dalam hadis “Barangsiapa memberi isyarat kepada saudaranya dalam suatu perkara dan ia mengetahui bahwa yang benar ada pada orang lain maka sungguh ia telah berkhianat kepadanya” Dan Ini adalah lafazh Sulaiman • HR Abu Daud 3172, Hadits Abu Daud 3172, Shahih Abu Daud 3172, Hadits Abu Daud No. 3172

HR. Abu Daud: 3171 – Hati-hati dalam memberi fatwa

… Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa Ar Razi telah menceritakan kepada kami dari Al Auza’i dari Abdullah bin Sa’dan dari Ash Shunabihi dari bahwa Nabi telah melarang dari permasalahan-permasalahan yang sulit” • HR Abu Daud 3171, Hadits Abu Daud 3171, Shahih Abu Daud 3171, Hadits Abu Daud No. 3171

HR. Abu Daud: 3170 – Terburu-buru dalam berkata

… nceritakan dari Rasulullah ia memperdengarkannya kepadaku saat aku sedang melakukan shalat lalu ia berdiri sebelum aku menyelesaikan shalatku dan seandainya aku dapat mendapatinya niscaya aku akan menjawabnya sesungguhnya Rasulullah tidak tergesa-gesa seperti kalian tergesa-gesa” • HR Abu Daud 3170, Hadits Abu Daud 3170, Shahih Abu Daud 3170, Hadits Abu Daud No. 3170

HR. Abu Daud: 3169 – Terburu-buru dalam berkata

… rah mengucapkannya dua kali Ketika selesai shalat ia pun berkata “Tidakkah engkau (Urwah) kagum terhadap orang ini (Abu Hurairah) dan pembicaraannya? Seandainya Rasulullah menceritakan sebuah hadis jika ada orang yang menghitung ingin menghitung maka ia mampu untuk menghitungnya” • HR Abu Daud 3169, Hadits Abu Daud 3169, Shahih Abu Daud 3169, Hadits Abu Daud No. 3169

HR. Abu Daud: 3168 – Mengulang-ulang perkataan

… Telah menceritakan kepada kami ‘Amru bin Marzuq telah mengabarkan kepada kami dari Abu ‘Aqil Hasyim bin Bilal dari Sabiq bin Najiyah dari Abu Sallam dari Seorang laki-laki yang melayani Nabi bahwa Nabi apabila menceritakan suatu hadis maka beliau mengulanginya sebanyak tiga kali” • HR Abu Daud 3168, Hadits Abu Daud 3168, Shahih Abu Daud 3168, Hadits Abu Daud No. 3168

HR. Abu Daud: 3167 – Berbicara tentang Kitabullah tanpa dengan ilmu

… qub bin Ishaq Al Muqri` Al Hadlrami telah menceritakan kepada kami Suhail bin Mihran saudara Hazm Al Qutha’I telah menceritakan kepada kami Abu ‘Imran dari ia berkata “Rasulullah “Barangsiapa berbicara tentang Kitabullah menggunakan pendapatnya meskipun benar maka ia telah salah” • HR Abu Daud 3167, Hadits Abu Daud 3167, Shahih Abu Daud 3167, Hadits Abu Daud No. 3167

HR. Abu Daud: 3166 – Teguran keras dari berdusta atas nama Rasulullah ﷺ

… ulullah sebagaimana yang diceritakan para sahabatnya?” kemudian ia menjawab “Sungguh aku memiliki posisi dan kedudukan di sisi Rasulullah akan tetapi aku mendengar beliau mengatakan “Barangsiapa berdusta kepadaku dengan sengaja maka hendaknya ia mempersiapkan tempatnya di Neraka” • HR Abu Daud 3166, Hadits Abu Daud 3166, Shahih Abu Daud 3166, Hadits Abu Daud No. 3166

HR. Abu Daud: 3165 – Mencatat ilmu

… Telah menceritakan kepada kami Ali bin Sahl Ar Ramli ia berkata telah menceritakan kepada kami Al Walid ia berkata “Aku tanyakan kepada Abu ‘Amru “Apa yang mereka tulis?” Ia menjawab “Khutbah yang ia dengar dari Rasulullah pada hari itu” • HR Abu Daud 3165, Hadits Abu Daud 3165, Shahih Abu Daud 3165, Hadits Abu Daud No. 3165

HR. Abu Daud: 3164 – Mencatat ilmu

… airah ia berkata “Ketika Makkah ditaklukkan Nabi berdiri… kemudian Abu Hurairah menyebutkan khutbah Nabi ia berkata “Kemudian seorang laki-laki dari penduduk Yaman yang bernama Abu Syah berdiri dab berkata “Wahai Rasulullah tuliskan untukku! Lalu beliau “Tuliskan untuk Abu Syah!” • HR Abu Daud 3164, Hadits Abu Daud 3164, Shahih Abu Daud 3164, Hadits Abu Daud No. 3164

HR. Abu Daud: 3163 – Mencatat ilmu

… Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami Abu Syihab dari Al Hadzdza dari Abu Al Mutawakkil An Naji dari Abu Sa’id Al Khudri ia berkata “Kami tidak pernah menulis selain tasyahud dan Al Qur’an” • HR Abu Daud 3163, Hadits Abu Daud 3163, Shahih Abu Daud 3163, Hadits Abu Daud No. 3163

HR. Abu Daud: 3162 – Mencatat ilmu

… Tsabit datang menemui Mu’awiyah dan bertanya kepadanya tentang suatu hadis dan ia memerintahkan seseorang agar menulisnya Zaid lalu berkata kepadanya “Sesungguhnya Rasulullah memerintahkan kami agar tidak menulis apapun dari hadis beliau” Maka Mu’awiyah pun menghapusnya kembali” • HR Abu Daud 3162, Hadits Abu Daud 3162, Shahih Abu Daud 3162, Hadits Abu Daud No. 3162

HR. Abu Daud: 3161 – Mencatat ilmu

… berbicara dalam keadaan marah dan senang? ‘ Aku pun tidak menulis lagi kemudian hal itu aku ceritakan kepada Rasulullah Beliau lalu berisyarat dengan meletakkan jarinya pada mulut lalu “Tulislah demi jiwaku yang ada di tangan-Nya tidaklah keluar darinya (mulut) kecuali kebenaran” • HR Abu Daud 3161, Hadits Abu Daud 3161, Shahih Abu Daud 3161, Hadits Abu Daud No. 3161

HR. Abu Daud: 3160 – Riwayat ahli kitab

… emi Allah sungguh aku tidak merasa aman kepada orang-orang Yahudi terhadap tulisanku Lalu aku mempelajarinya dan hanya berlalu setengah bulan aku telah menguasainya Lalu aku menuliskan untuknya apabila Beliau (ingin) menulis dan aku membacakan untuknya jika beliau mendapat surat” • HR Abu Daud 3160, Hadits Abu Daud 3160, Shahih Abu Daud 3160, Hadits Abu Daud No. 3160

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari & bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya),
dan telah menundukkan bagimu malam & siang.
QS. Ibrahim [14]: 33

Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami & menyombongkan diri terhadapnya,
sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit & tidak (pula) mereka masuk surga,
sampai unta masuk ke lubang jarum.
QS. Al-A’raf [7]: 40

Isa putra Maryam berdoa:
Ya Tuhan turunkan pada kami hidangan langit yang menjadi hari raya bagi orang yang bersama kami & yang datang sesudah kami, & menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau, berilah rezeki, & Kaulah pemberi rezeki Yang Utama
QS. Al-Ma’idah [5]: 114

Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan.

Dan bumi Allah itu adalah luas.

Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah Yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas.
QS. Az-Zumar [39]: 10

Podcast

Doa

Instagram