Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Category: Diyat

HR. Abu Daud: 3979 – Qishash pada gigi

… has!” Kemudian mereka pun rela dengan mengambil diyatnya Dengan ta’ajub Nabi “Sungguh di antara hamba Allah ada seseorang yang jika ia bersumpah pasti akan dikabulkan” ...

HR. Abu Daud: 3978 – Api yang berkobar

… telah menceritakan kepada kami Zaid Ibnul Mubarak berkata telah menceritakan kepada kami Abdul Malik Ash Shan’ani keduanya dari dari Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah ia berkata ...

HR. Abu Daud: 3969 – Diyah Dimmi

… epada kami Isa bin Yunus dari Muhammad bin Ishaq dari Amru bin Syu’aib dari dari dari Nabi beliau “Diyat budak itu setengah dari diyat orang yang mereka” Abu Dawud berkata &#...

HR. Abu Daud: 3968 – Diyah al Mukatab

… rta warisan maka ia menerima warisannya sesuai dengan harga kebebasan dirinya dari perbudakan” Abu Dawud berkata ” meriwayatkannya dari dari dari dari Nabi Hammad bin Zaid dan memu...

HR. Abu Daud: 3967 – Diyah al Mukatab

… dari Ibnu Abbas ia berkata “Rasulullah memberi keputusan bahwa diyat Mukatib (budak yang ingin menebus dirinya supaya merdeka) yang terbunuh adalah dibayar sesuai dengan uang yang telah...

HR. Abu Daud: 3966 – Diyat untuk janin

… l ‘Awaqi berkata telah menceritakan kepada kami dari dari dan dari Asy Sya’bi berkata “ghurrah (terbusan memerdekakan budak) sama nilainya dengan lima ratus dirham” Abu...

HR. Abu Daud: 3965 – Diyat untuk janin

… Rasulullah memberi putusan bahwa diyat bagi janin adalah senilai budak laki-laki atau perempuan atau kuda atau bighal” Abu Dawud berkata ” Hammad bin Salamah dan Khalid bin Abdulla...

HR. Abu Daud: 3964 – Diyat untuk janin

… melempar” Abu Dawud berkata “Demikianlah hadis tersebut menyebutkan lima ratus ekor kambing padahal yang benar adalah seratus kambing” Abu Dawud melanjutkan “Demikianl...

HR. Abu Daud: 3963 – Diyat untuk janin

… t ia berkata “Kemudian wanita yang diberi putusan untuk membayar dengan seorang budak meninggal maka Rasulullah memberi putusan bahwa harta warisannya diberikan kepada anak-anaknya sedan...

HR. Abu Daud: 3962 – Diyat untuk janin

… anya harus dibayar oleh wali dari wanita yang membunuhnya Dan membebaskan suami serta anaknya” Jabir bin Abdullah berkata “Wali wanita yang terbunuh itu berkata “Harta warisa...

HR. Abu Daud: 3961 – Diyat untuk janin

… is belum minum dan belum makan Maka (membayar dendanya) adalah kesia-siaan” Nabi lantas “Apakah ini sajak jahilliyah dan perdukunannya Bayarlah denda janin itu dengan memberikan se...

HR. Abu Daud: 3960 – Diyat untuk janin

… um waktu kelahirannya” Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma’il berkata telah menceritakan kepada kami dari dari dari Al Mughirah dari Umar secara makna Abu Dawud berkata &#...

HR. Abu Daud: 3959 – Diyat untuk janin

… n maknanya ia menambahkan “Nabi lalu menetapkan bahwa tebusan bagi wanita yang dibunuh itu ditanggung oleh keluarga wanita (yang membunuh) dan membebaskan budak sebagai diyat dari janin ...

HR. Abu Daud: 3958 – Diat anggota badan

… ami Al Haitsam bin Humaid berkata telah menceritakan kepadaku Al ‘Ala Ibnul Harits berkata telah menceritakan kepadaku Amru bin Syu’aib dari dari ia berkata “Rasulullah menet...

HR. Abu Daud: 3957 – Diat anggota badan

… halid Ibnul Harits menceritakan kepada mereka ia berkata telah mengabarkan kepada kami -maksudnya Husain Al Mu’allim- dari Amru bin Syu’aib bahwa mengabarkan kepadanya dari Abdulla...

HR. Abu Daud: 3956 – Diat anggota badan

… erkata Kahlil menambahkan dari Ibnu Rasyid- “Sebab hal itu akan membantu setan dalam menguasai manusia hingga hukum darahnya itu adalah seperti pembunuhan yang dilakukan dalam kegelapan ...

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan.
Sesungguhnya Tuhanmu,
Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.
QS. Al-An’am [6]: 119

Hai manusia,
apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah.
Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu & menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang,
QS. Al-Infitar [82]: 6-7

Dan cukuplah Allah menjadi Pelindung (bagimu).
Dan cukuplah Allah menjadi Penolong (bagimu).
QS. An-Nisa’ [4]: 45

Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik,
walaupun dia menarik hatimu.
QS. Al-Baqarah [2]: 221

Podcast

Doa

Instagram