Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Tag: Umra

HR. Muslim: 3073 – Umra

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna dan Ibnu Basysyar keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja’far telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari Q...

HR. Muslim: 3072 – Umra

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Habib Al Haritsi telah menceritakan kepada kami Khalid -yaitu Ibnu Al Harits- telah menceritakan kepada kami Sa’id dari Qatadah dari ‘Atha dari Jab...

HR. Muslim: 3071 – Umra

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna dan Muhammad bin Basysyar keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja’far telah menceritakan kepada kami Syu’ba...

HR. Muslim: 3070 – Umra

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim dan ini adalah lafadz Abu Bakar, Ishaq berkata: telah mengabarkan kepada kami, sedangkan Abu Bakar berkata: telah menceri...

HR. Muslim: 3069 – Umra

dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Rafi’ dan Ishaq bin Manshur dan ini adalah lafadz Ibnu Rafi’, keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq telah mengabarkan kep...

HR. Muslim: 3068 – Umra

Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan ini adalah lafadznya, telah mengabarkan kepada kami Abu Khaitsamah dari Abu Az Zubair dari Jabir dia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda: ...

HR. Muslim: 3067 – Umra

Telah menceritakan kepada kami ‘Ubaidullah bin Umar Al Qawariri telah menceritakan kepada kami Khalid bin Al Harits telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Yahya bin Abu Katsir telah mencerit...

HR. Muslim: 3066 – Umra

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi’ telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Fudaik dari Ibnu Abu Dzi`b dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Jabir -yaitu Ibnu Abdu...

HR. Muslim: 3065 – Umra

telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dan Abd bin Humaid dan ini adalah lafadznya, keduanya berkata: telah mengabarkan kepada kami Abdurrazaq telah mengabarkan kepada kami Ma’mar dari...

HR. Muslim: 3064 – Umra

Telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Bisyr Al ‘Abdi telah mengabarkan kepada kami Abdurrazaq telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij telah mengabarkan kepadaku Ibnu Syihab mengenai R...

HR. Muslim: 3063 – Umra

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Muhammad bin Rumh keduanya berkata: telah mengabarkan kepada kami Laits. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah ...

HR. Muslim: 3062 – Umra

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata: saya membacakannya di hadapan Malik: dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah ﷺ pernah ...

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuanpun tentang itu.
Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran.
QS. An-Najm [53]: 28

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun.
Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.
QS. Al-Qasas [28]: 50

Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit & apa yang ada di bumi.
Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan,
niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu.
QS. Al-Baqarah [2]: 284

Podcast

Doa

Instagram