Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Tag: Had untuk pencuri

HR. Muslim: 3195 – Had untuk pencuri

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Kuraib keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Mu’awiyah dari Al A’masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dia ...

HR. Muslim: 3194 – Had untuk pencuri

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata: aku bacakan di hadapan Malik: dari Nafi’ dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah ﷺ pernah memotong tangan seseorang yang mencuri tameng sen...

HR. Muslim: 3193 – Had untuk pencuri

Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair telah menceritakan kepada kami Humaid bin Abdurrahman Ar Ru`asi dari Hisyam bin ‘Urwah dari Ayahnya dari ‘Aisyah dia ber...

HR. Muslim: 3192 – Had untuk pencuri

Telah menceritakan kepadaku Bisyr bin Al Hakam Al ‘Abdi telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Yazid bin Abdullah bin Al Hadi dari Abu Bakar bin Muhammad dari ‘Amrah d...

HR. Muslim: 3191 – Had untuk pencuri

Dan telah menceritakan kepadaku Abu At Thahir dan Harun bin Sa’id Al Aili serta Ahamad bin Isa dan ini adalah lafadz Harun dan Ahmad, Abu At Thahir berkata: telah mengabarkan kepada kami, sedang...

HR. Muslim: 3190 – Had untuk pencuri

Dan telah menceritakan kepadaku Abu At Thahir dan Harmalah bin Yahya, dan telah menceritakan kepada kami Al Walid bin Syuja’ dan ini adalah lafadz Al Walid, dan Harmalah mereka berkata: telah me...

HR. Muslim: 3189 – Had untuk pencuri

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Ishaq bin Ibrahim dan Ibnu Abu Umar dan ini adalah lafadz Yahya. Ibnu Abu Umar berkata: telah menceritakan kepada kami, sedangkan yang dua mengatakan...

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Taatilah Allah & Rasul,
dan ulil amri di antaramu.
Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu,
maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) & Rasul (sunnahnya),
jika kamu benar-benar beriman kepada Allah & hari kemudian
QS. An-Nisa’ [4]: 59

Yang demikian itu adalah dari karunia Allah kepada kami & kepada manusia (seluruhnya),
tetapi kebanyakan manusia tidak mensyukuri (Nya).
QS. Yusuf [12]: 38

Katakanlah:
“Berjalanlah di muka bumi,
kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu”.
QS. Al-An’am [6]: 11

Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah & tidak (pula) mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat.
Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah.
QS. Al-Ahzab [33]: 53

Podcast

Doa

Instagram