QS. Yusuf (Nabi Yusuf) – surah 12 ayat 106 [QS. 12:106]

وَ مَا یُؤۡمِنُ اَکۡثَرُہُمۡ بِاللّٰہِ اِلَّا وَ ہُمۡ مُّشۡرِکُوۡنَ
Wamaa yu’minu aktsaruhum billahi ilaa wahum musyrikuun(a);

Dan sebahagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah (dengan sembahan-sembahan lain).
―QS. 12:106
Topik ▪ Orang mukmin selalu dalam lindungan Allah Ta’ala
12:106, 12 106, 12-106, Yusuf 106, Yusuf 106, Yusuf 106

Tafsir surah Yusuf (12) ayat 106

Tafsir Kementrian Agama RI

Tafsir QS. Yusuf (12) : 106. Oleh Kementrian Agama RI

Pada ayat ini Allah subhanahu wa ta’ala menjelaskan keadaan orang-orang Quraisy Mekah.
Mereka di samping percaya kepada Allah bahwa Dialah yang menciptakannya dan segala sesuatunya, tetapi juga mereka menyekutukan-Nya.
Kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan semua yang ada baik di bumi maupun di langit, mereka akan menjawab dengan tegas bahwa yang menciptakan semuanya itu ialah Allah subhanahu wa ta’ala sebagai tercantum dalam Alquran.:

Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka: “Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?”
Tentu mereka akan menjawab: “Allah.”

(Q.S. Luqman [31]: 25)

Di samping pengakuannya itu, juga mereka mempersekutukan Allah.
Mereka menyembah berhala, menjadikan pendeta itu sebagai Tuhan bahkan ada di antara mereka yang mengatakan bahwa Allah itu mempunyai anak.
Maha Suci Allah dari apa yang disangkakan mereka itu.
Menyekutukan Allah itu adalah dosa yang paling besar.
Ibnu Mas’ud pernah bertanya kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad ﷺ.
tentang dosa yang paling besar.
Nabi menjawab:

Bahwa kamu jadikan sekutu bagi Allah subhanahu wa ta’ala padahal Dialah yang menciptakanmu.
(H.R. Bukhari dan Muslim)

Tafsir al-Misbah
Oleh Muhammad Quraish Shihab:

Di antara mereka ada yang mempercayai wujud Allah, mengakui-Nya sebagai Pemelihara dan sebagai Pencipta segala sesuatu.
Akan tetapi, keimanan sebagian besar mereka tidak berdasar pada landasan tauhid yang benar.
Mereka tidak mengakui kemahaesaan Allah dengan penuh tulus dan ikhlas.
Keimanan mereka telah tercampuri oleh noda yang menggiring mereka ke jalan orang-orang musyrik.

Tafsir al-Jalalain
Oleh Jalaluddin al-Mahalli & Jalaluddin as-Suyuthi:

(Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah) mereka tidak mau mengakui bahwa Allah adalah Yang Menciptakan dan Yang Memberi rezeki (melainkan dalam keadaan mempersekutukan) Allah melalui penyembahan mereka kepada berhala-berhala.

Oleh karenanya mereka mengatakan di dalam seruan-seruan mereka, “Kupenuhi seruan-Mu, tiada sekutu bagi-Mu kecuali sekutu yang bagi-Mu, Kamu memilikinya akan tetapi dia tidak memiliki.” Yang mereka maksud adalah berhala-berhala yang mereka sembah itu.

Tafsir al-Muyassar
Oleh tim Mujamma’ Raja Fahd arahan Syaikh al-Allamah Dr. Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh:

Orang-orang yang berpaling dari tanda-tanda kekuasaan Allah itu tidaklah mengakui bahwa Allah-lah Pencipta mereka, Pemberi rizki kepada mereka, Pencipta segala sesuatu dan Yang berhak untuk disembah satu-satunya, melainkan dalam keadaan musyrik dengan menyembah berhala-berhala dan patung.
Mahasuci Allah dari hal itu.

Tafsir Ibnu Katsir
Oleh Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi:

Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka.
Dan apabila mereka berdiri untuk bersalat, mereka berdiri dengan malas.
Mereka bermaksud riya (dengan salat) di hadapan manusia.
Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali.
(Q.S. An-Nisa’ [4]: 142)

Masih ada satu jenis syirik lagi, yaitu syirik khafi yang kebanyakan pelakunya tidak menyadarinya, seperti yang diriwayatkan oleh Hammad ibnu Salamah, dari Asim ibnu Abun Nujud, dari Urwah yang mengatakan bahwa Huzaifah menjenguk seorang yang sedang sakit.
Lalu Huzaifah melihat di lengan si sakit itu ada tambangnya, maka Huzaifah memutuskan —atau melepaskan— tali itu, kemudian Huzaifah membacakan firman-Nya: Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah (dengan sembahan-sembahan lain).
(Q.S. Yusuf [12]: 106)

Di dalam sebuah hadis disebutkan:

Barang siapa bersumpah dengan nama selain Allah, berarti dia telah musyrik.

Hadis ini merupakan riwayat Imam Turmuzi yang dinilainya hasan melalui Ibnu Umar.

Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, serta lain-lainnya disebutkan melalui Ibnu Mas’ud r.a.
yang mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

Sesungguhnya ruqyah (jampi), tamimah (kalung penangkal), dan tiwalah (jimat) adalah perbuatan syirik.

Menurut lafaz yang ada pada Imam Bukhari dan Imam Muslim disebutkan seperti berikut:

Tiyarah (ramalan kesialan) adalah perbuatan syirik yang tiada kaitannya dengan agama kita, tetapi Allah menghapuskannya dengan bertawakal kepada-Nya.

Imam Ahmad meriwayatkannya secara lebih rinci daripada ini.
Untuk itu ia mengatakan:

telah menceritakan kepada kami Abu Mu’awiyah, telah menceritakan kepada kami Al-A’masy, dari Amr ibnu Murrah, dari Yahya Al-Jazzar, dari anak lelaki saudara Zainab, dari Zainab istri Abdullah ibnu Mas’ud yang menceritakan, “Kebiasaan Abdullah apabila datang dari suatu keperluan, lalu sampai di depan pintu rumah pintu rumah, terlebih dahulu ia berdehem dan meludah, karena dia tidak suka bila melihat kami dalam keadaan yang tidak disukai olehnya.
Pada suatu hari ia datang dari suatu urusan, lalu ia berdehem, saat itu di dekatku ada seorang nenek-nenek yang mengobatiku dengan ruqyah (jampi) karena aku sedang sakit humrah (demam).
Maka aku memasukkan jimat yang diberikannya ke bawah ranjang.
Abdullah masuk ke dalam rumah, lalu duduk di sampingku, maka ia melihat benang di leherku, lalu ia bertanya, ‘Benang apakah ini?’ Aku menjawab, ‘Benang ruqyahku.’ Abdullah ibnu Mas’ud menarik benang itu dan memutuskannya, lalu berkata, ‘Sesungguhnya keluarga Abdullah benar-benar tidak membutuhkan perbuatan syirik.
Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: Sesungguhnya ruayah, tamimah, dan tiwalah adalah perbuatan syirik.
Aku bertanya, ‘Mengapa engkau berkata demikian, padahal dahulu mataku selalu belekan, dan aku bila mengalaminya selalu pergi ke Fulan orang Yahudi itu untuk me-ruqyah-nya.
Apabila telah di-ruqyah olehnya, maka mataku normal kembali.’ Ibnu Mas’ud menjawab, ‘Sesungguhnya hal itu dari setan, dialah yang meludahinya dengan tangannya.
Apabila setan telah me-ruqyah-nya, maka sembuhlah penyakit mata itu.
Padahal cukuplah bagimu mengucapkan doa seperti yang pernah diucapkan oleh Nabi ﷺ, yaitu: ‘Lenyapkanlah penyakit ini, wahai Tuhan manusia, sembuhkanlah (penyakitku).
Engkaulah Yang menyembuhkannya), tiada kesembuhan kecuali kesembuhan dari-Mu, yaitu kesembuhan yang tidak menyisakan suatu penyakit pun’.”

Di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dari Waki’, dari Ibnu Abu Laila, dari Isa ibnu Abdur Rahman disebutkan bahwa ia (Isa ibnu Abdur Rahman) masuk menjenguk Abdullah ibnu Ukaim yang sedang sakit.
Lalu ada yang berkata, “Sebaiknya engkau memakai kalung penangkal penyakit.” Abdullah ibnu Ukaim menjawab, “Apakah engkau biasa menggunakan tamimah, padahal Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

‘Barang siapa menggantungkan sesuatu (jimat), maka nasibnya diserahkan kepadanya’.”

Imam Nasai meriwayatkannya melalui Abu Hurairah.

Di dalam kitab Musnad Imam Ahmad disebutkan hadis Uqbah ibnu Amir yang mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

Barang siapa yang menggantungkan tamimah, sesungguhnya dia telah berbuat syirik.

Di dalam riwayat lain disebutkan seperti berikut:

Barang siapa yang memakai kalung tamimah, maka semoga Allah tidak menjadikannya sebagai penangkal sakitnya.
Dan barang siapa yang memakai kalung wada’ah, semoga Allah tidak menjadikannya sebagai penjagaan dari sakitnya.

Disebutkan dari Al-‘Ala, dari ayahnya, dari Abu Hurairah r.a.
yang mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

Allah berfirman, “Akulah yang memberikan kecukupan kepada or­ang-orang yang mempersekutukan-(Ku) dari perbuatan musyriknya.
Barang siapa yang mengerjakan suatu perbuatan yang di dalamnya ia mempersekutukan Aku dengan selain-Ku, niscaya Aku tinggalkan dia bersama perbuatan syiriknya.”

Hadis ini merupakan riwayat Imam Muslim.

Dari Abu Sa’id ibnu Abu Fudalah, disebutkan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

Apabila Allah telah menghimpunkan orang-orang yang terdahulu dan yang terkemudian untuk menghadiri suatu hari yang tiada keraguan padanya (hari kiamat), maka berserulah (malaikat) juru penyeru mengatakan, “Barang siapa berbuat syirik dalam suatu amal yang dikerjakannya bagi Allah, maka hendaklah ia meminta pahalanya dari selain Allah.
Karena sesungguhnya Allah-lah Yang memberikan kecukupan kepada orang-orang musyrik dari perbuatan syiriknya.”

Hadis riwayat Imam Ahmad.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yunus, telah menceritakan kepada kami Lais, dari Yazid (yakni Ibnul Had), dari Amr, dari Mahmud ibnu Labid, bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda: “Sesungguhnya hal yang sangat aku khawatirkan akan menimpa kalian ialah syirik kecil.” Mereka (para sahabat) bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah syirik kecil itu?” Rasulullah ﷺ menjawab, “Riya (pamer).
Allah subhanahu wa ta’ala.
berfirman di hari kiamat bila manusia diberi balasan amal perbuatannya, ‘Pergilah kalian kepada orang-orang yang dahulu kalian pamer kepada mereka ketika di dunia, lalu lihatlah, apakah kalian menjumpai balasan amal kalian di sisi mereka?’.”

Ismail ibnu Ja’far telah meriwayatkannya dari Amr ibnu Abu Amr maula Al-Muttalib, dari Asim ibnu Amr ibnu Qatadah, dari Mahmud ibnu Labid dengan sanad yang sama.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Hasan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Lahi’ah, telah menceritakan kepada kami Ibnu Hubairah, dari Abu Abdur Rahman Al-Habli, dari Abdullah ibnu Amr yang mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda: Barang siapa yang kembali karena tiyarah-nya (alamat kesialannya) dari keperluannya, maka sesungguhnya dia telah syirik.
Ketika mereka (para sahabat) bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah kifarat perbuatan tersebut?”
Rasulullah ﷺ bersabda: Hendaknya seseorang di antara kalian mengucapkan,.”Ya Allah, tiada kebaikan kecuali hanya kebaikan-Mu, dan tiada tiyarah kecuali hanya tiyarah-Mu, dan tiada Tuhan selain Engkau.”

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Namir, telah menceritakan kepada kami Abdul Malik ibnu Abu Sulaiman Al-Azrami, dari Abu Ali (seorang lelaki dari Bani Kahil) yang menceritakan bahwa Abu Musa Al-Asy’ari pernah berkhotbah kepada kami yang isinya antara lain mengatakan, “Hai manusia, peliharalah diri kalian dari perbuatan syirik ini, karena sesungguhnya perbuatan syirik itu lebih tersembunyi daripada langkah-langkah semut.” Maka berdirilah Abdullah ibnu Harb dan Qais ibnul Mudarib, lalu keduanya berkata, “Demi Allah, kamu harus mengeluarkan bukti apa yang kamu ucapkan atau kami benar-benar akan melaporkannya kepada Umar, baik kami diberi izin ataupun tidak.” Abu Musa Al-Asy’ari menjawab, “Aku akan mengeluarkan bukti dari apa yang aku ucapkan tadi, bahwa pada suatu hari Rasulullah ﷺ berkhotbah kepada kami, antara lain beliau bersabda: ‘Hai manusia, peliharalah diri kalian dari perbuatan syirik ini, karena sesungguhnya perbuatan syirik itu lebih tersembunyi daripada langkah-langkah semut.’ Lalu ada seseorang yang ditakdirkan oleh Allah bertanya, ‘Wahai Rasulullah, bagaimanakah kami menjaganya, padahal perbuatan itu lebih tersembunyi daripada langkah-langkah semut?’ Rasulullah ﷺ menjawab melalui sabdanya: Katakanlah oleh kalian, ‘Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu dari perbuatan mempersekutukan Engkau dengan sesuatu yang kami ketahui, dan memohon ampun kepada-Mu terhadap perbuatan syirik yang tidak kami ketahui’.”

Menurut riwayat dari jalur lain, orang yang bertanya itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, seperti yang telah diriwayatkan oleh Al-Hafiz Abu Ya’la Al-Mausuli:

melalui hadis Abdul Aziz ibnu Muslim, dari Lais ibnu Abu Salim, dari Abu Muhammad, dari Ma’qal ibnu Yasar yang mengatakan bahwa ia menyaksikan Nabi ﷺ, atau ia mengatakan bahwa telah menceritakan kepadaku Abu Bakar As-Siddiq, dari Rasulullah S^w.
yang bersabda: “Syirik lebih tersembunyi di antara kalian daripada langkah-langkah semut.” Maka Abu Bakar bertanya, “Bukankah syirik itu hanyalah perbuatan orang yang menyeru Allah bersama tuhan lain­Nya?” Rasulullah ﷺ bersabda, “Syirik lebih tersembunyi di antara kalian daripada langkah-langkah semut.” Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda, “Maukah aku tunjukkan kepadamu sesuatu yang dapat melenyapkan darimu hal yang paling kecil dan yang paling besar dari perbuatan syirik itu?
Yaitu ucapkanlah, ‘Ya Allah, saya berlindung kepada-Mu agar saya tidak mem­persekutukan Engkau (dengan sesuatu), sedangkan saya mengetahuinya), dan saya memohon ampun kepada Engkau dari perbuatan syirik yang tidak saya ketahui’.”

Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Turmuzi di dalam kitab sahih-nya, dan Imam Nasai telah meriwayatkan:

melalui hadis Ya’la ibnu Ata, ia pernah mendengar Amr ibnu Asim yang pernah mendengar dari Abu Hurairah bahwa Abu Bakar As-Siddiq pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ, “Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku sesuatu doa yang aku ucapkan di pagi hari, petang hari, dan bila aku akan pergi ke peraduanku.” Rasulullah ﷺ bersabda: Katakanlah, “Ya Allah, Pencipta langit dan bumi, Yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, Tuhan segala sesuatu dan Yang memilikinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, aku berlindung kepada Engkau dari kejahatan hawa nafsuku dan dari kejahatan setan serta kemusyrikannya.”

Imam Abu Daud dan Imam Nasai meriwayatkannya, dan dinilai sahih oleh Imam Nasai.

Menurut Imam Ahmad dalam salah satu riwayat yang bersumber darinya melalui hadis Lais ibnu Abu Salim, dari Mujahid, dari Abu Bakar As-Siddiq, “Abu Bakar r.a.
pernah mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ pernah menganjurkan kepadaku untuk mengucapkan doa berikut.” Kemudian disebutkan doa di atas, dan di akhirnya ditambahkan kalimat berikut:

Dan (aku berlindung kepada Engkau) agar aku tidak melakukan kejahatan atas diriku sendiri, atau aku menimpakannya kepada seorang muslim.


Informasi Surah Yusuf (يوسف)
Surat Yusuf ini terdiri atas 111 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyyah karena diturunkan di Mekah sebelum hijrah.

Surat ini dinamakan surat Yusuf adalah karena titik berat dari isinya mengenai riwayat Nabi Yusuf ‘alaihis salam Riwayat tersebut salah satu di antara cerita-cerita ghaib yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad ﷺ sebagai mu’jizat bagi beliau, sedang beliau sebelum diturunkan surat ini tidak mengetahuinya.
Menurut riwayat Al Baihaqi dalam kitab “Ad Dalail” bahwa segolongan orang Yahudi masuk agama lslam sesudah mereka mendengar cerita Yusuf ‘alaihis salam ini, karena sesuai dengan cerita-cerita yang mereka ketahui.

Dari cerita Yusuf ‘alaihis salam ini, Nabi Muhammad ﷺ mengambil pelajaran-pelajaran yang banyak dan merupakan penghibur terhadap beliau dalam menjalankan tugasnya.

Keimanan:

Kenabian Yusuf a.s. dan mu’jizat-mu’jizatnya
ketentuan yang berhubungan de­ngan keagamaan adalah hak Allah semata-mata
qadha Allah tak dapat dirobah
para rasul semuanya laki-laki.

Hukum:

Keharusan merahasiakan sesuatu untuk menghindari fitnah
barang dan anak te­muan wajib dipungut tidak boleh dibiarkan
boleh melakukah helah yang tidak merugikan orang lain untuk memperoleh sesuatu kemaslahatan.

Kisah:

Riwayat Nabi Yusuf a.s. bersaudara dengan orang tua mereka Ya’qub a.s.

Lain-lain:

Beberapa dari sifat dan tauladan yang mulia yang dapat diambil dari cerita Yusuf a.s
persamaan antara agama para nabi-nabi iala tauhid

Audio

Qari Internasional

Q.S. Yusuf (12) ayat 106 - Oleh Syekh Mishari Alafasy
Q.S. Yusuf (12) ayat 106 - Oleh Syekh Sa'ad Al-Ghamidi
Q.S. Yusuf (12) ayat 106 - Oleh Syekh Muhammad Ayyub

Murottal al-Qur'an & Terjemahan Indonesia
Q.S. Yusuf - Oleh Syekh Misyari Rasyid Alafasy
Full ayat 1 sampai 111 & Terjemahan


GambarStatistik Q.S. 12:106
  • Rating RisalahMuslim

Ayat ini terdapat dalam surah Yusuf.

Surah Yusuf (bahasa Arab:يسوف, Yūsuf, "Nabi Yusuf") adalah surah ke-12 dalam Al-Qur'an.
Surah ini terdiri atas 111 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah.
Surah ini dinamakan surah Yusuf adalah karena titik berat dari isinya mengenai riwayat Nabi Yusuf.
Riwayat tersebut salah satu di antara cerita-cerita gaib yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat bagi dia, sedang dia sebelum diturunkan surah ini tidak mengetahuinya.
Dari cerita Yusuf ini, Nabi Muhammad mengambil pelajaran-pelajaran yang banyak dan merupakan penghibur terhadap dia dalam menjalankan tugasnya.
Menurut riwayat Al Baihaqi dalam kitab Ad-Dalail bahwa segolongan orang Yahudi masuk agama Islam sesudah mereka mendengar cerita Yusuf ini, karena sesuai dengan cerita-cerita yang mereka ketahui.

Nomor Surah 12
Nama Surah Yusuf
Arab يوسف
Arti Nabi Yusuf
Nama lain Ahsan Al-Qashash (Sebaik-baik Kisah)
Tempat Turun Mekkah
Urutan Wahyu 53
Juz Juz 12 (ayat 1-52),
juz 13 (ayat 53-111)
Jumlah ruku' 0
Jumlah ayat 111
Jumlah kata 1795
Jumlah huruf 7305
Surah sebelumnya Surah Hud
Surah selanjutnya Surah Ar-Ra’d
4.7
Ratingmu: 4.7 (15 orang)
Sending

Iklan

Video

Panggil Video Lainnya


Ikuti RisalahMuslim
               

Copied!

Masukan & saran kirim ke email:
[email protected]

Made with in Yogyakarta