QS. Hud (Nabi Hud) – surah 11 ayat 46 [QS. 11:46]

قَالَ یٰنُوۡحُ اِنَّہٗ لَیۡسَ مِنۡ اَہۡلِکَ ۚ اِنَّہٗ عَمَلٌ غَیۡرُ صَالِحٍ ٭۫ۖ فَلَا تَسۡـَٔلۡنِ مَا لَـیۡسَ لَکَ بِہٖ عِلۡمٌ ؕ اِنِّیۡۤ اَعِظُکَ اَنۡ تَکُوۡنَ مِنَ الۡجٰہِلِیۡنَ
Qaala yaa nuuhu innahu laisa min ahlika innahu ‘amalun ghairu shaalihin falaa tasalnii maa laisa laka bihi ‘ilmun innii a’izhuka an takuuna minal jaahiliin(a);

Allah berfirman:
“Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu (yang dijanjikan akan diselamatkan), sesungguhnya (perbuatan)nya perbuatan yang tidak baik.
Sebab itu janganlah kamu memohon kepada-Ku sesuatu yang kamu tidak mengetahui (hakekat)nya.
Sesungguhnya Aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan”.
―QS. 11:46
Topik ▪ Keluasan ilmu Allah
11:46, 11 46, 11-46, Hud 46, Hud 46, Hud 46

Tafsir surah Hud (11) ayat 46

Tafsir Kementrian Agama RI

Tafsir QS. Hud (11) : 46. Oleh Kementrian Agama RI

Pada ayat ini diterangkan, bahwa menolak permohonan Nuh ‘alaihis salam agar anaknya Kan’an bisa lepas dari azab topan itu, Allah menerangkan bahwa Kan’an yang enggan masuk bahtera itu bukanlah termasuk dalam lingkungan keluarganya yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta’ala akan diselamatkan dari topan, karena anak itu telah berbuat perbuatan yang tidak baik.
Dia tidak mau turut masuk ke dalam bahtera dan tidak mau menerima petunjuk yang benar, walaupun petunjuk itu datangnya dari ayahnya sendiri yang telah menjadi Rasul Allah, tetapi ia tetap keras kepala dan membangkang bersama dengan orang-orang kafir lainnya dan harus ditenggelamkan di waktu topan itu.
Allah tidak membeda-bedakan sesama manusia melainkan dengan takwanya tanpa memandang warna kulit, bangsa dan keturunan.

Allah melarang Nuh ‘alaihis salam memohon kepada-Nya tentang sesuatu yang belum diketahuinya dengan yakin bahwa permohonan itu sudah wajar dikemukakan atau tidak.
Selanjutnya Allah memperingatkan Nuh ‘alaihis salam supaya ia tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang jahil yang memohon sesuatu kepada-Nya menurut keinginan nafsunya atau untuk keuntungan keluarga dan kekasihnya tanpa mengetahui apa yang boleh dan patut diminta.

Ayat ini mengandung beberapa hukum dan petunjuk antara lain:

a. Tidak boleh memohon kepada Allah tentang sesuatu yang tidak wajar yang bertentangan dengan sunah Allah atau yang belum diketahui bahwa permohonan itu wajar atau tidak.

b. Setiap orang yang menentang kebenaran yang ditunjuki oleh Allah dan rasul-Nya akan mendapat balasan siksa.

Tafsir al-Misbah
Oleh Muhammad Quraish Shihab:

Allah subhanahu wa ta’ala berfirman, “Sesungguhnya putramu tidak termasuk keluargamu.
Sebab, dengan kekufuran dan keikutsertaannya bersama orang-orang kafir, hubungan perwalian antara kamu dan putramu menjadi terputus.
Dan sungguh putramu itu telah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik.
Maka jangan paksakan kehendakmu dan meminta sesuatu yang tidak kamu ketahui benar salahnya.
Janganlah pula menuruti rasa belas kasihmu.
Sesungguhnya Aku akan menunjukkan kebenaran agar kamu tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang bodoh, yang rasa belas kasihnya sering mengesampingkan kebenaran yang ada.”

Tafsir al-Jalalain
Oleh Jalaluddin al-Mahalli & Jalaluddin as-Suyuthi:

(Dan berfirmanlah) Allah subhanahu wa ta’ala (“Hai Nuh! Sesungguhnya dia bukan termasuk keluargamu) yang dijanjikan akan diselamatkan, atau dia bukan termasuk pemeluk agamamu (sesungguhnya) permintaanmu kepada-Ku yang memohon supaya dia diselamatkan (perbuatan yang tidak baik) karena sesungguhnya dia adalah orang kafir, dan tidak ada keselamatan bagi orang-orang kafir.

Menurut qiraat lain dibaca `amila sedangkan lafal ghairu dibaca ghaira dan dhamir kembali kepada anaknya Nabi Nuh, artinya sesungguhnya dia telah mengerjakan perbuatan yang tidak baik (sebab itu janganlah kamu memohon kepada-Ku) dapat dibaca tas-alanna dan tas-alan (sesuatu yang kamu tidak mengetahuinya) yaitu memohon supaya anakmu diselamatkan.

(Sesungguhnya Aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan”) yang menyebabkan kamu meminta kepada-Ku apa-apa yang kamu tidak ketahui hakikatnya.

Tafsir al-Muyassar
Oleh tim Mujamma’ Raja Fahd arahan Syaikh al-Allamah Dr. Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh:

Allah berfiman :
Hai Nuh, anakmu yang binasa itu bukanlah keluargamu yang telah Aku janjikan untuk diselamatkan, itu karena kekufurannya dan perbuatannya yang tidak baik.
Dan Aku melarangmu bertanya meminta sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikat sebenarnya.
Sesungguhnya Aku memperingatkanmu agar engkau tidak termasuk orang-orang yang bodoh dalam permintaanmu ekpada-Ku mengenai hal itu.

Tafsir Ibnu Katsir
Oleh Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi:

Firman Allah subhanahu wa ta’ala.:

Allah berfirman, “Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu.”

yang telah Aku janjikan keselamatan mereka, karena sesungguhnya Aku hanya menjanjikan kepadamu keselamatan orang-orang yang beriman saja dari kalangan keluargamu.
Karena itulah dalam ayat yang lain disebutkan oleh firman-Nya:

dan (juga) keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan (akan ditimpa azab) di antara mereka.
(Q.S. Hud [11]: 40 , (Q.S. Al-Mu’minun [23]: 27)

Putra Nabi Nuh itu termasuk di antara mereka yang telah ditakdirkan harus ditenggelamkan karena kekafirannya dan menentang perintah ayahnya sebagai Nabi Allah.
Banyak dari kalangan para imam yang me-nas-kan kekeliruan orang yang berpendapat bahwa anak yang ditenggelamkan tersebut bukanlah putranya, dalam tafsir ayat ini.
Dan ia mengatakan bahwa anak tersebut adalah anak zina.
Dan menurut pendapat yang lainnya lagi, anak yang ditenggelamkan tersebut adalah anak istri Nabi Nuh, yaitu anak tirinya.
Demikianlah menurut riwayat yang bersumberkan dari Mujahid, Al-Hasan, Ubaid ibnu Umair, Abu Ja’far Al-Baqir, dan Ibnu Juraij.
Sebagian dari mereka berdalilkan kepada firman Allah subhanahu wa ta’ala.
yang mengatakan:

…sesungguhnya (perbuatan)nya perbuatan yang tidak baik.

lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya.
(At Tahriim: 10)

Di antara orang yang mengatakan pendapat tersebut adalah Al-Hasan Al-Basri yang berdalilkan kepada kedua ayat di atas.
Sebagian dari mereka mengatakan anak istrinya, yakni anak tiri Nuh ‘alaihis salam Pendapat ini dapat diartikan sependapat dengan apa yang dimaksudkan oleh Al-Hasan, atau dia bermaksud bahwa anak tersebut dinisbatkan kepada Nuh ‘alaihis salam secara majaz, karena anak tersebut dipelihara di rumah Nuh ‘alaihis salam

Ibnu Abbas dan lain-lainnya yang bukan hanya seorang dari kalangan ulama Salaf mengatakan bahwa tidak ada seorang istri nabi yang berbuat zina.
Mengenai firman-Nya yang mengatakan:

…sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu.

yang telah Aku janjikan kepadamu keselamatan mereka.

Pendapat Ibnu Abbas dalam tafsir ayat ini adalah benar, dan tidak ada jalan untuk menghindar darinya.
Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta’ala.
sangat pencemburu dan tidak akan mungkin Dia biarkan ada seorang istri nabi yang berbuat zina.
Karena itulah Allah subhanahu wa ta’ala.
sangat murka terhadap orang-orang yang menuduh hal yang tidak senonoh terhadap Ummul Mu’minin Siti Aisyah putri Abu Bakar As-Siddiq, istri Nabi ﷺ Dan Dia mengingkari orang-orang mukmin yang mempergunjingkan hal ini serta menyiarkannya.
Untuk itulah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta’ala.
dalam firman-Nya:

Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kalian juga.
Janganlah kalian kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kalian, tetapi hal itu mengandung kebaikan bagi kalian.
Tiap-tiap seseorang dari mereka men­dapat balasan dari dosa yang dikerjakannya.
Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar.
(Q.S. An-Nuur [24]: 11)

sampai dengan firman-Nya:

(Ingatlah) di waktu kalian menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kalian katakan dengan mulut kalian apa yang tidak kalian ketahui sedikit juga, dan kalian menganggapnya suatu yang ringan saja.
Padahal dia pada sisi Allah adalah besar.
(Q.S. An-Nuur [24]: 15)

Abdur Razzaq mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ma’mar, dari Qatadah dan lain-lainnya, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa anak itu memang anaknya, hanya dia bertentangan dengan ayahnya dalam hal amal dan niat (akidah).

Dalam sebagian qiraatnya Ikrimah mengatakan bahwa sesungguhnya anak itu telah melakukan suatu perbuatan yang tidak baik, dan perbuatan khianat (seperti yang disebutkan di atas) bukanlah pada tempatnya.
Telah disebutkan pula di dalam hadis bahwa Rasulullah ﷺ membacanya dengan bacaan tersebut.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yazid ibnu Harun, telah menceritakan kepada kami Hammad ibnu Salamah, dari Sabit, dari Syahr ibnu Hausyab, dari Asma binti Yazid yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah ﷺ membacakan ayat ini dengan bacaan berikut: Sesungguhnya perbuatannya perbuatan yang tidak baik.
(Q.S. Hud [11]: 46) Ia pernah pula mendengar Nabi ﷺ membacakan firman-Nya: Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah.
Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya.
(Q.S. Az-Zumar [39]: 53) Yakni tanpa mempedulikannya.
Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
(Q.S. Az-Zumar [39]: 53)

Imam Ahmad mengatakan pula bahwa telah menceritakan kepada kami Waki’, telah menceritakan kepada kami Harun An-Nahwi, dari Sabit Al-Bannani, dari Syahr ibnu Hausyab, dari Ummu Salamah, bahwa Rasulullah ﷺ membacanya dengan bacaan berikut: Sesungguhnya perbuatannya perbuatan yang tidak baik.
(Q.S. Hud [11]: 46)

Imam Ahmad mengulangi pula riwayat ini dalam kitab Musnad-nya.
Ummu Salamah adalah Ummul Mu’minin, tetapi menurut makna lahiriahnya —hanya Allah yang lebih mengetahui— dia adalah Asma binti Yazid, karena Asma binti Yazid pun dijuluki dengan nama panggilan itu (yakni Ummu Salamah).

Abdur Razzaq mengatakan, telah menceritakan kepada kami As-Sauri, dari Ibnu Uyaynah, dari Musa ibnu Abu Aisyah, dari Sulaiman ibnu Qubbah yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Ibnu Abbas ketika berada di sisi Ka’bah ditanya mengenai firman Allah subhanahu wa ta’ala.: lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya.
(At Tahriim: 10) Maka Ibnu Abbas menjawab, “Ingatlah, sesungguhnya bukan karena zina, melainkan si istri tersebut menceritakan kepada orang-orang bahwa suaminya gila.” Dan hal ini tentu saja menunjukkan kepada pengertian perbuatan khianat.
Kemudian Ibnu Abbas membacakan firman-Nya: sesungguhnya perbuatannya perbuatan yang tidak baik.
(Q.S. Hud [11]: 46)

Ibnu Uyaynah mengatakan, telah menceritakan kepadaku Ammar Az-Zahabi, bahwa ia pernah bertanya kepada Sa’id ibnu Jubair mengenai hal tersebut.
Maka Sa’id ibnu Jubair menjawab bahwa dia memang anak Nabi Nuh, Allah tidak pernah berdusta.

Firman Allah subhanahu wa ta’ala.:

Dan Nuh berseru memanggil anaknya.

Sebagian ulama mengatakan bahwa tiada seorang istri nabi yang berbuat fasik.
Hal yang sama telah diriwayatkan dari Mujahid, Ikrimah, Ad-Dahhak, Maimun ibnu Mahran, dan Sabit ibnul Hajjaj.
Pendapat inilah yang dipilih oleh Abu Ja’far ibnu Jarir, dan pendapat inilah yang benar, tidak diragukan lagi.


Informasi Surah Hud (هود)
Surat Huud termasuk golongan surat-surat Makkiyyah, terdiri dari 123 ayat diturunkan sesudah surat Yunus.
Surat ini dinamai surat Hud karena ada hubungan dengan terdapatnya kisah Nabi Hud ‘alaihis salam dan kaumnya, dalam surat ini terdapat juga kisah-kisah Nabi yang lain, seperti kisah Nuh ‘alaihis salam, Shaleh ‘alaihis salam, Ibrahim ‘alaihis salam, Luth ‘alaihis salam, Syu’aib ‘alaihis salam.
dan Musa ‘alaihis salam

Keimanan:

adanya ‘Arsy Allah
kejadian alam dalam 6 pase
adanya golongan-golongan manusia di hari kiamat.

Hukum:

agama membolehkan menikmati yang baik-baik dan memakai perhiasan asal tidak berlebih-lebihan
tidak boleh berlaku sombong
tidak boleh mendo’a atau mengha­rapkan sesuatu yang tidak mungkin menurut sunnah Allah.

Kisah:

Kisah Nuh a.s. dan kaumnya
kisah Huud a.s. dan kaumnya
kisah Shaleh a.s. dan kaumnya
kisah Ibrahim a.s. dan kaumnya
kisah Syuaib a.s. dan kaumnya
kisah Luth a.s. dan kaumnya
kisah Musa a.s, dan kaumnya.

Lain-lain:

Pelajaran-pelajaran yang diambil dari kisah-kisah para nabi
air sumber segala ke­hidupan
sembahyang itu memperkuat iman
sunnah Allah yang berhubungan de­ngan kebinasaan suatu kaum.

Audio

Qari Internasional

Q.S. Hud (11) ayat 46 - Oleh Syekh Mishari Alafasy
Q.S. Hud (11) ayat 46 - Oleh Syekh Sa'ad Al-Ghamidi
Q.S. Hud (11) ayat 46 - Oleh Syekh Muhammad Ayyub

Murottal al-Qur'an & Terjemahan Indonesia
Q.S. Hud - Oleh Syekh Misyari Rasyid Alafasy
Full ayat 1 sampai 123 & Terjemahan


GambarStatistik Q.S. 11:46
  • Rating RisalahMuslim

Ayat ini terdapat dalam surah Hud.

Surah Hud (Arab: هود , Hūd, "Nabi Hud") adalah surah ke-11 dalam al-Qur'an dan termasuk golongan surah-surah Makkiyah.
Surah ini terdiri dari 123 ayat diturunkan sesudah surah Yunus.
Surah ini dinamai surah Hud karena ada hubungan dengan kisah Nabi Hud dan kaumnya dalam surah.
terdapat juga kisah-kisah Nabi yang lain, seperti kisah Nuh, Shaleh, Ibrahim, Luth, Syu'aib, dan Musa.

Nomor Surah 11
Nama Surah Hud
Arab هود
Arti Nabi Hud
Nama lain -
Tempat Turun Mekkah
Urutan Wahyu 52
Juz Juz 11 (ayat 1-5),

juz 12 (ayat 6-123)

Jumlah ruku' 0
Jumlah ayat 123
Jumlah kata 1948
Jumlah huruf 7820
Surah sebelumnya Surah Yunus
Surah selanjutnya Surah Yusuf
4.4
Ratingmu: 4.8 (14 orang)
Sending

Iklan

Video

Panggil Video Lainnya


Ikuti RisalahMuslim
               

Copied!

Masukan & saran kirim ke email:
[email protected]

Made with in Yogyakarta