Keluarga Anda ada yang belum mahir membaca Alquran? Ingin segera bisa? Klik di sini sekarang!

QS. At Taubah (Pengampunan) – surah 9 ayat 35 [QS. 9:35]

یَّوۡمَ یُحۡمٰی عَلَیۡہَا فِیۡ نَارِ جَہَنَّمَ فَتُکۡوٰی بِہَا جِبَاہُہُمۡ وَ جُنُوۡبُہُمۡ وَ ظُہُوۡرُہُمۡ ؕ ہٰذَا مَا کَنَزۡتُمۡ لِاَنۡفُسِکُمۡ فَذُوۡقُوۡا مَا کُنۡتُمۡ تَکۡنِزُوۡنَ
Yauma yuhma ‘alaihaa fii naari jahannama fatukwa bihaa jibaahuhum wajunuubuhum wazhuhuuruhum hadzaa maa kanaztum anfusikum fadzuuquu maa kuntum taknizuun(a);
(Ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka,
“Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.”
―QS. At Taubah [9]: 35

The Day when it will be heated in the fire of Hell and seared therewith will be their foreheads, their flanks, and their backs, (it will be said),
"This is what you hoarded for yourselves, so taste what you used to hoard."
― Chapter 9. Surah At Taubah [verse 35]

يَوْمَ pada hari

(The) Day
يُحْمَىٰ dipanaskan

it will be heated
عَلَيْهَا atasnya

[on it]
فِى didalam

in
نَارِ neraka

the Fire
جَهَنَّمَ jahanam

(of) Hell,
فَتُكْوَىٰ maka/lalu dibakarlah

and will be branded
بِهَا dengannya

with it
جِبَاهُهُمْ dahi mereka

their foreheads
وَجُنُوبُهُمْ dan lambung mereka

and their flanks
وَظُهُورُهُمْ dan punggung mereka

and their backs,
هَٰذَا inilah

"This
مَا apa

(is) what
كَنَزْتُمْ kamu simpan

you hoarded
لِأَنفُسِكُمْ untuk dirimu

for yourselves,
فَذُوقُوا۟ maka rasakanlah

so taste
مَا apa

what
كُنتُمْ kalian adalah

you used to
تَكْنِزُونَ kamu simpan

hoard."

Tafsir

Alquran

Surah At Taubah
9:35

Tafsir QS. At Taubah (9) : 35. Oleh Kementrian Agama RI


Ayat ini menerangkan bahwa orang-orang yang mengumpulkan harta dan menyimpannya tanpa sebagian diinfakkan di jalan Allah (dibayarkan zakat), mereka akan dimasukkan ke dalam neraka.
Semua harta itu akan dipanaskan dengan api lalu disetrikakan pada dahi pemiliknya begitu pula lambung dan punggungnya, lalu diucapkan kepadanya,
"Inilah harta bendamu yang kamu simpan dahulu.
"
Sehubungan dengan ini ada hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah:


Tidak ada seseorang yang tidak menunaikan zakat hartanya melainkan hartanya itu pada hari Kiamat akan dijadikan kepingan-kepingan api lalu disetrikakan pada lambung, dahi, dan punggungnya.
(Riwayat Muslim dari Abu Hurairah)


Demikianlah nasib orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mengumpulkan harta dan menumpuknya serta mempergunakan sebagian harta itu untuk menghalangi dari jalan Allah.

Demikian pula nasib seorang muslim yang tidak menunaikan zakat hartanya.
Harta itu sendirilah yang akan dijadikan alat penyiksanya.

Bagaimana caranya apakah harta yang mereka peroleh di dunia itu dijadikan kepingan-kepingan api atau sebagai gambaran saja.
Allah Yang Maha Mengetahui, karena hal itu termasuk urusan gaib yang tidak diketahui kecuali oleh Allah saja.

Tafsir QS. At Taubah (9) : 35. Oleh Muhammad Quraish Shihab:


Pada hari kiamat, semua harta benda itu akan dijadikan bahan bakar di neraka jahanam yang menghanguskan hati, lambung dan punggung pemiliknya.
Lalu dikatakan kepada mereka, sebagai suatu penghinaan,
"Inilah apa yang kalian simpan untuk diri kalian, sementara kalian tidak memenuhi hak Allah.


Rasakanlah sekarang siksa yang amat pedih."

Oleh tim Mujamma’ Raja Fahd arahan Syaikh al-Allamah Dr. Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh:


Pada hari Kiamat itu, potongan-potongan emas dan perak diletakkan di dalam neraka, dan ketika sudah sangat panas maka dibakar dengannya dahi, lambung dan punggung pemiliknya.
Lalu dikatakan kepada mereka (sebagai celaan),
"Ini adalah harta yang kalian simpan untuk diri sendiri, dan kalian tidak mau mengeluarkan hak-haknya (yang Allah tetapkan didalamnya).


Maka rasakanlah siksa yang sangat pedih, atas perbuatan kalian sendiri menyimpan dan menimbun harta."

Oleh Jalaluddin al-Mahalli & Jalaluddin as-Suyuthi:(Pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka Jahanam lalu disetrika) dibakar


(dengannya dahi, lambung dan punggung mereka) bakaran emas-perak itu merata mengenai seluruh kulit tubuh mereka lalu dikatakan kepada mereka


("Inilah harta benda kalian yang kalian simpan untuk diri kalian sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kalian simpan itu") sebagai pembalasannya.

Oleh Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi:


Firman Allah subhanahu wa ta’ala :

…pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka Jahanam lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung, dan punggung mereka, (lalu dikatakan) kepada mereka,
"Inilah harta benda kalian yang kalian simpan untuk diri kalian sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kalian simpan itu."


Ucapan ini dikatakan sebagai kecaman, penghinaan, dan ejekan buat mereka, sama halnya dengan apa yang disebutkan oleh firman-Nya dalam ayat berikut:

Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya siksaan (dari) air yang panas.
Rasakanlah, sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia.
(QS. Ad-Dukhaan [44]: 48-49)

Yakni pembalasan ini karena sikapmu yang dahulu, dan inilah hasil dari apa yang dahulu kalian simpan buat diri kalian.
Karena itulah dikatakan,
"Barang siapa yang mencintai sesuatu hingga ia memprio­ritaskannya lebih dahulu atas taat kepada Allah, maka ia akan diazab dengannya."

Mengingat mereka telah menghimpun harta benda itu dan lebih mementingkannya daripada keridaan Allah, maka mereka disiksa dengan harta benda itu.
Seperti apa yang dialami oleh Abu Lahab laknatullah, dia berusaha dengan sekuat tenaga memusuhi Rasulullah ﷺ Istrinya pun membantunya untuk melampiaskan permusuhannya itu.
Maka kelak di hari kiamat si istri akan membantu mengazabnya, yaitu di lehernya ada tali dari sabut untuk mengumpulkan kayu di neraka, lalu kayu itu dilemparkan kepada Abu Lahab, agar menambah pedih siksaan yang sedang dialaminya.
Sebagaimana harta benda tersebut sangat disayangi oleh pemiliknya, maka kelak di hari akhirat harta benda itu berubah ujud menjadi sesuatu yang paling membahayakan pemiliknya.
Harta benda itu dipanaskan di dalam neraka Jahanam yang panasnya tak terperikan, lalu disetrikakan ke wajah, lambung, dan punggung mereka.

Sufyan telah meriwayatkan dari Al-A’masy, dari Abdullah ibnu Umar ibnu Murrah, dari Masruq, dari Abdullah Ibnu Mas’ud yang mengatakan,
"Demi Tuhan yang tidak ada Tuhan selain Dia, tidaklah seseorang hamba disetrika dengan harta simpanannya, sehingga dinar bersentuhan dengan dinar lainnya, tidak pula dirham bersentuhan dengan dirham lainnya, tetapi kulit hamba yang bersangkutan dilebarkan, lalu setiap dinar dan dirham (yang telah dipanggang itu) diletakkan padanya, masing-masing mempunyai tempatnya sendiri."

Asar ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Murdawaih melalui Abu Hurairah secara marfu‘, tetapi predikat marfu -nya tidak sahih.

Abdur Razzaq mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ma’mar, dari Ibnu Tawus, dari ayahnya yang mengatakan,
"Telah sampai kepadaku suatu riwayat yang mengatakan bahwa harta simpanan itu kelak di hari kiamat akan berubah menjadi ular yang botak, mengejar pemiliknya yang lari darinya seraya berkata."
Akulah harta simpananmu ‘ Tiada sesuatu pun dari anggota tubuh si pemiliknya yang dijangkaunya melainkan ia langsung mencabiknya.

Imam Abu Ja’far ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Bisyr, telah menceritakan kepada kami Yazid, telah menceritakan kepada kami Sa’id, dari Qatadah, dari Salim ibnu Abul Ja’d, dari Ma’dan ibnu Abu Talhah, dari Sauban, bahwa Rasulullah ﷺ telah bersabda:
Barang siapa yang meninggalkan kanzu (harta simpanan) sesudah ia mati, maka harta simpanan itu akan berubah ujud baginya kelak di hari kiamat berupa ular yang botak dengan dua taring.
Ular botak itu mengejarnya, lalu ia bertanya,
"Celakalah kamu, siapakah kamu ini?"
Ular botak itu menjawab,
"Aku adalah harta simpananmu yang kamu tinggalkan sesudah (mati)mu."
Ular botak itu terus mengejarnya hingga berhasil memakan tangannya, lalu dikunyahnya, kemudian ular botak itu memakan seluruh anggota tubuhnya.

Hadis ini adalah riwayat Ibnu Hibban yang disebutkan di dalam kitab Sahih-nya melalui riwayat Yazid dari Sa’id dengan sanad yang sama.
Pada mulanya hadis ini berada di dalam kitab Sahihain melalui riwayat Abuz Zanad, dari Al-A’raj dari Abu Hurairah r.a.
Di dalam kitab Sahih Muslim disebutkan melalui hadis Suhail ibnu.
Abu Saleh, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ telah bersabda:

Tidak sekali-kali seseorang tidak menunaikan zakat harta bendanya melainkan akan dijadikan baginya kelak di hari kiamat lempengan-lempengan dari api, lalu disetrikakan ke lambung, dahi, dan punggungnya dalam suatu hari yang lamanya sama dengan lima puluh ribu tahun, hingga perkara hisab di antara sesama hamba diselesaikan.
Kemudian diperlihatkan jalan yang akan ditempuhnya, adakalanya ke surga, dan adakalanya ke neraka.

Sehubungan dengan tafsir ayat ini Imam Bukhari mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Qutaibah ibnu Sa’id, telah menceritakan kepada kami Jarir, dari Husain, dari Zaid ibnu Wahb yang mengatakan bahwa ia bersua dengan Abu Zar di Rabzah, lalu ia bertanya,
"Apakah yang mendorongmu sampai datang di daerah ini?"
Abu Zar menjawab bahwa pada asal mulanya ia tinggal di firman-Nya:
Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka gembirakanlah mereka dengan siksaan yang pedih.
(QS. At-Taubah [9]: 34)
Maka Mu’awiyah berkata,
"Ayat ini bukanlah ditujukan kepada kami, tiada lain apa yang dimaksud oleh ayat ini terjadi di kalangan kaum Ahli Kitab."
Abu Zar menjawab,
"Sesungguhnya hal itu terjadi di kalangan kita dan kalangan mereka (Ahli Kitab)."

Ibnu Jarir meriwayatkannya melalui hadis Ubaid ibnul Qasim, dari Husain, dari Zaid ibnu Wahb, dari Abu Zar r.a. Hanya dalam riwayat ini ditambahkan ‘maka ketegangan pun terjadi antara Abu Zar dan Mu’awiyah mengenai masalah ini’.
Lalu Muawiyah berkirim surat kepada Khalifah Usman, mengadukan perihalku.
Lalu Khalifah Usman berkirim surat kepadaku, isinya memerintahkan kepadaku untuk meng­hadap kepadanya.
Abu Zar melanjutkan kisahnya,
"Ketika aku tiba di Madinah, maka orang-orang selalu mengerumuniku seakan-akan mereka belum pernah melihatku sebelum hari itu.
Lalu aku mengadu kepada Khalifah Usman tentang hal tersebut, maka Khalifah Usman berkata, ‘Menjauhlah kamu dari Madinah, tetapi jangan terlalu jauh."
Aku (Abu Zar) berkata, ‘Demi Allah, aku tidak akan beranjak dari pendapatku’."

Mazhab Abu Zar r.a. mengatakan bahwa haram menyimpan harta lebih dari apa yang diperlukan untuk nafkah orang-orang yang berada di dalam tanggungannya.
Dan ia selalu memberi fatwa dengan pendapat ini dan menganjurkan serta memerintahkan orang-orang untuk meng­amalkannya, bahkan dia bersikap keras terhadap orang yang melanggar nya.
Maka sikapnya itu dicegah oleh Mu’awiyah, tetapi Abu Zar tidak menurut dan terus melanjutkan fatwanya itu.

Mu’awiyah merasa khawatir bila orang-orang tertimpa mudarat dalam masalah itu.
Maka ia menulis surat kepada Amirul Mu’minin Usman ibnu Affan, mengadukan perkara Abu Zar dan meminta agar Abu Zar ditarik ke Madinah.
Maka Usman ibnu Affan memanggilnya ke Madinah dan menempatkannya di Rabzah seorang diri.
Di Rabzah itu pula Abu Zar r.a. meninggal dunia dalam masa pemerintahan Khalifah Usman.

Mu’awiyah pernah mengujinya—apakah ucapannya itu sesuai dengan sikapnya— di saat Abu Zar masih berada di dekatnya.
Maka Mu’awiyah mengirimkan uang sebanyak seribu dinar kepada Abu Zar, dan ternyata pada hari itu juga Abu Zar membagi-bagikannya kepada orang-orang sampai habis.
Kemudian Mu’awiyah mengirimkan orang yang disuruhnya tadi untuk mengatakan,
"Sesungguhnya Mu’awiyah mengutusku hanya kepada orang lain, bukan kamu, tetapi saya keliru.
Karena itu, berikanlah uang emas tadi."
Abu Zar menjawab,
"Celakalah kamu, sesungguhnya uang itu telah saya nafkahkan semuanya.
Tetapi jika hartaku datang, maka aku akan mengembalikannya kepadamu."

Hal yang sama telah diriwayatkan dari Ali ibnu Abu Talhah, dari Ibnu Abbas, bahwa ayat ini mengandung makna yang umum.
Tetapi As-Saddi mengatakan bahwa ayat ini ditujukan kepada ahli kiblat (kaum muslim).

Al-Ahnaf ibnu Qais mengatakan bahwa ketika ia tiba di Madinah dan berada di sebuah halqah yang di dalamnya terdapat para pembesar dari kalangan orang-orang Quraisy, tiba-tiba datanglah seorang lelaki berpakaian kasar, tubuhnya tampak berdebu, dan wajahnya kasar.
Lalu lelaki itu berdiri di kalangan mereka dan berkata,
"Gembirakanlah orang-orang yang menyimpan harta kanz (simpanan)nya dengan besi tusukan yang dipanaskan di dalam neraka Jahanam.
Lalu ditusukkan pada puting susu seseorang dari mereka hingga tembus ke tulang belikatnya.
lalu ditusukkan pada tulang belikatnya hingga tembus ke puting susu­nyaa dalam keadaan ambrol."
Perawi melanjutkan kisahnya,
"Semua kaum yang ada hanya menundukkan kepalanya, ia tidak melihat seseorang di antara mereka yang menjawab perkataannya.
Ketika lelaki itu pergi, aku membuntutinya hingga ia duduk di salah satu tiang masjid.
Maka aku berkata, ‘Menurutku, mereka tidak menyukai apa yang kamu katakan kepada mereka itu.’ Lelaki itu berkata, ‘Sesungguhnya mereka tidak mengetahui sesuatu pun’."

Di dalam sebuah hadis sahih disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ telah bersabda kepada Abu Zar:

Tidaklah menggembirakanku bila aku memiliki emas sebanyak Bukit Uhud, lalu lewat masa tiga hari, sedangkan padaku masih tersisa sesuatu darinya, kecuali satu dinar yang aku simpan untuk membayar utang.

Hal ini —hanya Allah yang lebih mengetahui— merupakan dalil yang mendorong Abu Zar berpegangan dengan pendapatnya itu.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Affan, telah menceritakan kepada kami Hammam, telah menceritakan kepada kami Qatadah, dari Sa’id ibnu Abul Hasan.
dari Abdullah ibnus Samit r.a. yang menceritakan bahwa ia pernah bersama Abu Zar.
Ia mendapat kiriman ‘ata-nya, dan saat itu ia bersama seorang pelayan perempuannya.
Lalu pelayan perempuannya itu melayani semua keperluan Abu Zar dan menyisakan tujuh keping dari ‘ata itu.
Tetapi Abu Zar memerintahkan kepada pelayan perempuannya itu agar tujuh keping uang emas itu ditukar dengan uang kecil (untuk disedekahkan).
Perawi melanjutkan kisahnya,
"Lalu aku mengatakan kepada Abu Zar, ‘Sebaiknya engkau simpan saja untuk keperluan rumahmu dan keperluan tamu yang singgah di rumahmu.’ Abu Zar menjawab, ‘Sesungguhnya kekasihku (yakni Nabi ﷺ) telah memerintahkan kepadaku bahwa emas atau perak yang aku simpan, maka hal itu merupakan bara api bagi pemiliknya, hingga ia membelanjakannya di jalan Allah subhanahu wa ta’ala.’."

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Affan, telah menceritakan kepada kami Ja’far ibnu Sulaiman, telah mencerita­kan kepada kami Uyaynah.
dari Yazid ibnus Sarm yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Ali r.a. berkata,
"Ada seorang lelaki dari kalangan ahli suffah( orang-orang miskin yang tinggal di pinggir masjid), sedangkan dia meninggalkan uang sebanyak dua dinar atau dua dirham.
Maka Rasulullah ﷺ bersabda:
‘Dua setrikaan, maka mohonlah ampunan bagi teman kalian ini
"

Qatadah telah meriwayatkan dari Syahr ibnu Hausyab, dari Abu Umamah (yaitu Sada ibnu Ajlan) yang menceritakan bahwa pernah ada seorang lelaki dari kalangan ahli suffah meninggal dunia, lalu pada kain sarungnya ditemukan uang sebanyak satu dinar.
Maka Rasulullah ﷺ bersabda,
"Satu setrikaan,"
Kemudian ada lagi lelaki lain yang juga dari kalangan ahli suffah meninggal dunia, dan di dalam kain sarungnya ditemukan uang sebanyak dua dinar.
Maka Rasulullah ﷺ bersabda,
"Dua setrikaan."

Ibnu Abu Hatim mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Abun Nadr Ishaq ibnu Ibrahim Al-Faradisi, telah menceritakan kepada kami Mu’awiyah ibnu Yahya Al-Atrablusi, telah menceritakan kepadaku Artah, telah menceritakan kepadaku Abu Amir Al-Hauzani, bahwa ia pernah mendengar Sauban maula Rasulullah ﷺ mengatakan:
Tidak sekali-kali seorang lelaki meninggal dunia, sedangkan dia memiliki merah (emas) dan putih (perak), melainkan Allah menjadikan tiap karatnya sebuah lempengan api yang akan disetrikakan kepadanya mulai dari lelapak kaki hingga janggutnya.

Al-Hafiz Abu Ya’la mengatakan, telah menceritakan kepada kami Mahmud ibnu Khaddasy, telah menceritakan kepada kami Saif ibnu Muhammad As-Sauri, telah menceritakan kepada kami Al-A’masy, dari Abu Saleh, dan Abu Hurairah r.a. yang mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda:
Dinar tidak diletakkan di atas dinar lain, dan dirham tidak pernah diletakkan di atas dirham lainnya.
Tetapi kulit orang yang bersangkutan diperlebar.
lalu disetrika dengan mata uang tersebut wajah, lambung, dan punggung mereka, (lalu dikatakan kepada mereka),
"Inilah balasan dari apa yang kalian simpan untuk diri kalian, maka rasakanlah akibat dari apa yang kalian simpan ini."

Tetapi Saif yang disebutkan di atas dikenal sebagai pendusta, dan hadisnya tidak terpakai.

Unsur Pokok Surah At Taubah (التوبة‎‎)

Surat At Taubah terdiri atas 129 ayat termasuk golongan surat-surat Madaniyyah.
Surat ini dinamakan At Taubah yang berarti Pengampunan.

Dinamakan juga dengan "Baraah" yang berarti berlepas diri, yang di sini maksudnya peryataan pemutusan perhubungan, disebabkan kebanyakan pokok pembicaraannya tentang pernyataan pemutusan perjanjian damai dengan kaum musyrikin.
Di samping kedua nama yang masyhur itu ada lagi beberapa nama yang lain yang merupakan sifat surat ini.

Berlainan dengan surat-surat yang lain, maka pada permulaan surat ini tidak terdapat basmalah, karena surat ini adalah pernyataan perang total dengan arti bahwa segenap kaum muslimin dikerahkan untuk memerangi seluruh kaum musyrikin, sedangkan basmalah bernafaskan perdamaian dan cinta kasih Allah.

Surat ini diturunkan sesudah Nabi Muhammad ﷺ kembali dari peperangan Tabuk yang terjadi pada tahun 9 H.
Pengumuman ini disampaikan oleh ‘Ali radhiyallahu ‘anhu pada musim musyrikin itu, maka surat ini mengandung pula pokok-pokok isi sebagai berikut:

Keimanan:

▪ Allah selalu menyertai hamba-hamba-Nya yang beriman.
▪ Pembalasan atas amal amalan manusia hanya dari Allah.
▪ Segala sesuatu menurut sunnatullah.
▪ Perlindungan Allah bagi orang-orang yang beriman.
▪ Kedudukan Nabi Muhammad ﷺ di sisi Allah.

Hukum:

▪ Kewajiban menafkahkan harta.
▪ Macam-macam harta dalam agama serta penggunaannya.
Jizyah.
▪ Perjanjian dan perdamaian.
▪ Kewajiban umat Islam terhadap Nabinya.
▪ Sebab-sebab orang Islam melakukan perang total.
▪ Beberapa dasar politik kenegaraan dan peperangan dalam Islam.

Kisah:

Nabi Muhammad ﷺ dengan Abu Bakar radhiyallahu ‘anhu di suatu gua di bukit Tsur ketika hijrah
Perang Hunain (perang Authas atau perang Hawazin)
Perang Tabuk.

Lain-lain:

▪ Sifat-sifat orang yang beriman dan tingkatan-tingkatan mereka.

Audio

QS. At-Taubah (9) : 1-129 ⊸ Misyari Rasyid Alafasy
Ayat 1 sampai 129 + Terjemahan Indonesia

QS. At-Taubah (9) : 1-129 ⊸ Nabil ar-Rifa’i
Ayat 1 sampai 129

Gambar Kutipan Ayat

Surah At Taubah ayat 35 - Gambar 1 Surah At Taubah ayat 35 - Gambar 2
Statistik QS. 9:35
  • Rating RisalahMuslim
4.7

Ayat ini terdapat dalam surah At Taubah.

Surah At-Taubah (Arab: التوبة , at-Tawbah, “Pengampunan”‎) adalah surah ke-9 dalam Alquran.
Surah ini tergolong surah Madaniyah yang terdiri atas 129 ayat.
Dinamakan At-Taubah yang berarti “Pengampunan” karena kata At-Taubah berulang kali disebut dalam surah ini.
Dinamakan juga dengan Bara’ah yang berarti berlepas diri.Berlepas diri disini maksudnya adalah pernyataan pemutusan perhubungan, disebabkan sebagian besar pokok pembicaraannya tentang pernyataan pemutusan perjanjian damai dengan kaum musyrikin.

Berbeda dengan surah-surah yang lain maka pada permulaan surat ini tidak terdapat ucapan basmalah, karena surah ini adalah pernyataan perang dengan arti bahwa segenap kaum muslimin dikerahkan untuk memerangi seluruh kaum musyrikin, sedangkan basmalah bernapaskan perdamaian dan cinta kasih Allah.

Surah ini diturunkan sesudah Nabi Muhammad ﷺ kembali dari peperangan Tabuk yang terjadi pada tahun 9 H.
Pengumuman ini disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib pada musim haji tahun itu juga.

Nomor Surah9
Nama SurahAt Taubah
Arabالتوبة‎‎
ArtiPengampunan
Nama lainAl-Bara’ah (Berlepas Diri),
Al-Mukshziyah (Melepaskan),
Al-Fadikhah (Menyingkap),
Al-Muqasyqisyah (Melepaskan)
Tempat TurunMadinah
Urutan Wahyu113
JuzJuz 10 (ayat 1-93), juz 11 (ayat 94-129)
Jumlah ruku’0
Jumlah ayat129
Jumlah kata2506
Jumlah huruf11116
Surah sebelumnyaSurah Al-Anfal
Surah selanjutnyaSurah Yunus
Sending
User Review
4 (1 vote)
Tags:

9:35, 9 35, 9-35, Surah At Taubah 35, Tafsir surat AtTaubah 35, Quran At-Taubah 35, Surah At Taubah ayat 35

▪ arti qs attaubah 9/35 ▪ QS 9 : 35
Keluarga Anda ada yang belum mahir membaca Alquran? Ingin segera bisa?
Klik di sini sekarang!

Video


Panggil Video Lainnya

Ayat Lainnya

QS. Al Fatihah (Pembukaan) – surah 1 ayat 1 [QS. 1:1]

Aku memulai bacaan Al-Qur’an dengan menyebut nama Allah, nama teragung bagi satu-satunya Tuhan yang patut disembah, yang memiliki seluruh sifat kesempurnaan dan tersucikan dari segala bentuk kekuranga … 1:1, 1 1, 1-1, Surah Al Fatihah 1, Tafsir surat AlFatihah 1, Quran Al-Fatihah 1, Surah Al Fatihah ayat 1

QS. Al Israa (Perjalanan Malam) – surah 17 ayat 8 [QS. 17:8]

Allah Yang Maha Pengasih tidak menutup rahmat-Nya kepada siapa yang mau bertobat dari kejahatan dan kembali kepada jalan yang benar. Allah menyatakan, “Mudah-mudahan Tuhanmu akan melimpahkan rahmat ke … 17:8, 17 8, 17-8, Surah Al Israa 8, Tafsir surat AlIsraa 8, Quran Al Isra 8, Al-Isra’ 8, Surah Al Isra ayat 8

Hadits Shahih

Podcast

Hadits & Doa

Soal & Pertanyaan Agama

Berdasarkan bahasa, ijma artinya adalah ...

Benar! Kurang tepat!

Era ketidaktahuan juga disebut zaman ...

Benar! Kurang tepat!

Pengertian ijtihad menurut istilah adalah ...

Benar! Kurang tepat!

+

Array

Arti hadits maudhu' adalah ...

Benar! Kurang tepat!

Orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan infefensi hukum-hukum syariat dari sumber-sumber yang terpercaya disebut dengan ...

Benar! Kurang tepat!

Penjelasan:
Mujtahid (bahasa Arab: المجتهد) atau fakih (الفقيه) adalah seseorang yang dalam ilmu fikih sudah mencapai derajat ijtihad dan memiliki kemampuan istinbath (inferensi) hukum-hukum syariat dari sumber-sumber muktabar dan diandalkan.

Pendidikan Agama Islam #9
Ingatan kamu cukup bagus untuk menjawab soal-soal ujian sekolah ini.

Pendidikan Agama Islam #9 1

Mantab!! Pertahankan yaa..
Jawaban kamu masih ada yang salah tuh.

Pendidikan Agama Islam #9 2

Belajar lagi yaa...

Bagikan Prestasimu:

Soal Lainnya

Pendidikan Agama Islam #30

Yang diajarkan oleh Rasulullah adalah jika kita melihat kemungkaran untuk mencegahnya pertama kali dengan … Ilmu Pengetahuan Kekerasan Doa Tangan

Pendidikan Agama Islam #7

Hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan secara lahiriah, manusia dengan sesama manusia dan orang-orang dengan lingkungannya disebut hukum …

Pendidikan Agama Islam #10

Khotbah Nabi Muhammad saat masih di Mekah, difokuskan langsung pada esensi-esensi utama, yaitu … berperang melawan hawa nafsu tauhid jihad

Instagram