QS. At Taubah (Pengampunan) – surah 9 ayat 26 [QS. 9:26]

ثُمَّ اَنۡزَلَ اللّٰہُ سَکِیۡنَتَہٗ عَلٰی رَسُوۡلِہٖ وَ عَلَی الۡمُؤۡمِنِیۡنَ وَ اَنۡزَلَ جُنُوۡدًا لَّمۡ تَرَوۡہَا وَ عَذَّبَ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا ؕ وَ ذٰلِکَ جَزَآءُ الۡکٰفِرِیۡنَ
Tsumma anzalallahu sakiinatahu ‘ala rasuulihi wa’alal mu’miniina wa-anzala junuudan lam tarauhaa wa’adz-dzabal-ladziina kafaruu wadzalika jazaa-ul kaafiriin(a);

Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya, dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir, dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir.
―QS. 9:26
Topik ▪ Malaikat ▪ Keikutsertaan malaikat dalam peperangan ▪ Siksa orang munafik
9:26, 9 26, 9-26, At Taubah 26, AtTaubah 26, At-Taubah 26

Tafsir surah At Taubah (9) ayat 26

Tafsir Kementrian Agama RI

Tafsir QS. At Taubah (9) : 26. Oleh Kementrian Agama RI

Ayat ini menerangkan bahwa sesudah kaum Muslimin sedih dan duka cita akibat kekalahan dalam peperangan Hunain, maka Allah menurunkan pertolongan kepada mereka yang merupakan ketetapan hati dan mendatangkan bala tentara yang tak dapat mereka lihat.
Bala tentara itu terdiri dari malaikat-malaikat yang gagah perkasa.
Perasaan sedih dan berduka cita bagi kaum Muslimin berubah menjadi tenang, berani dan maju ke depan.
Akhirnya orang-orang kafir menderita kekalahan, dibunuh, ditawan dan hartanya menjadi rampasan.
Kekalahan itu adalah merupakan azab bagi mereka itulah balasan atas kekafiran mereka dan balasan atas permusuhan mereka terhadap kaum Muslimin.

Firman Allah subhanahu wa ta’ala:

Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan (perantaraan) tangan-tanganmu dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka.
(Q.S. At-Taubah [9]: 14)

Tafsir al-Misbah
Oleh Muhammad Quraish Shihab:

Kemudian kalian mendapatkan pertolongan Allah, Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan mengisi hati orang Mukmin dengan ketenangan itu, memberikan bantuan dengan bala tentara-Nya berupa malaikat yang menguatkan kalian, sedangkan kalian tidak melihatnya.
Kalian pun akhirnya menang.
Dan Allah pun menimpakan kepada musuh-musuh kalian pahitnya kekalahan.
Itulah balasan di dunia bagi orang-orang kafir.

Tafsir al-Jalalain
Oleh Jalaluddin al-Mahalli & Jalaluddin as-Suyuthi:

(Kemudian Allah menurunkan ketenangan) rasa aman (kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang Mukmin) sehingga mereka kembali lagi bergabung dengan Nabi ﷺ sewaktu Abbas memanggil/menyeru mereka atas instruksi dari Nabi, lalu mereka meneruskan peperangan itu (dan Allah menurunkan bala tentara yang kalian tiada melihatnya) yakni para malaikat (dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang kafir) sehingga banyak di antara mereka yang terbunuh dan tertawan (dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang kafir).

Tafsir al-Muyassar
Oleh tim Mujamma’ Raja Fahd arahan Syaikh al-Allamah Dr. Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh:

Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin sehingga tegar hati mereka.
Dan Allah menurunkan bala bantuan tentara malaikat yang tidak terlihat oleh mereka.
Allah menolong mereka atas musuh-musuh mereka dan menimpakan bencana kepada orang-orang kafir.
Itulah siksaan dari Allah bagi kaum yang menentang agama-Nya dan mendustakan Rasul-Nya.

Tafsir Ibnu Katsir
Oleh Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi:

Artinya, ketenangan dan keteguhan hati kepada Rasul-Nya.

…dan kepada orang-orang yang beriman.

Yakni orang-orang mukmin yang bersamanya.

…dan Allah menurunkan bala bantuan tentara yang kalian tiada melihatnya.

mereka adalah para malaikat.

Imam Abu Ja’far ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Al-Hasan ibnu Arafah, telah menceritakan kepadaku Al-Mu’tamir ibnu Sulaiman, dari Auf (yaitu Ibnu Abu Jamilah Al-A’rabi) bahwa ia pernah mendengar Abdur Rahman maula Ibnu Bursun mengatakan, “Telah menceritakan kepadaku seorang lelaki yang bersama kaum musyrik dalam Perang Hunain.
Ia mengatakan bahwa ketika kami berhadapan dengan sahabat-sahabat Rasulullah dalam Perang Hunain, para sahabat itu berperang dengan kami dalam waktu yang singkat.
Setelah kami berhasil memukul mundur para sahabat, maka kami mengejar para sahabat itu dari belakang, hingga sampailah kami kepada seseorang yang mengendarai begal putihnya.
Ternyata dia adalah Rasulullah ﷺ sendiri.
Ketika kami sampai di dekatnya, tiba-tiba kami dihadang oleh banyak kaum lelaki yang semuanya berpakaian putih dengan wajah yang tampan-tampan, lalu kaum lelaki itu berkata kepada kami, ‘Semoga wajah-wajah itu terkena pasir, kembalilah kalian!’ Maka pada akhirnya kami terpukul mundur, dan orang-orang itu menaiki pundak-pundak kami.
Ternyata orang-orang tersebut adalah para malaikat.”

Al-Hafiz Abu Bakar Al-Baihaqi mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Abdullah Al-Hafiz, telah menceritakan kepadaku Muhammad ibnu Ahmad ibnu Balawaih, telah menceritakan kepada kami Ishaq ibnul Hasan Al-Jurmi, telah menceritakan kepada kami Affan ibnu Muslim, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid ibnu Ziyad, telah menceritakan kepada kami Al-Haris ibnu Hadirah, telah mencerita­kan kepada kami Al-Qasim ibnu Abdur Rahman, dari ayahnya yang mengatakan bahwa Ibnu Mas’ud r.a.
pernah menceritakan, “Aku bersama Rasulullah ﷺ dalam Perang Hunain, saat pasukan kaum muslim lari meninggalkan beliau.
Ketika itu aku dan beliau ditemani oleh delapan puluh orang dari kalangan kaum Muhajirin dan kaum Ansar.
Kami maju menerjang musuh dan tidak membelakangi mereka.
Orang-orang yang bersama Rasulullah ﷺ saat itu adalah orang-orang yang diturunkan ketenangan oleh Allah kepada mereka.” Ibnu Mas’ud.r.a.
melanjutkan kisahnya, “Saat itu Rasulullah ﷺ dengan mengendarai bagal pun ia menerjang musuh.
Bagalnnya miring sehingga Nabi ﷺbergeser dari pelananya, maka aku katakan, ‘Tegaklah kamu, semoga Allah menegakkanmu.’ Nabi ﷺ bersabda, ‘Ambilkanlah segenggam pasir untukku!’ Maka aku mengambilnya, dan pasir itu beliau ﷺ gunakan untuk memukul wajah mereka, sehingga mata mereka dipenuhi pasir.
Lalu Nabi ﷺ bersabda, ‘Di manakah kaum Muhajirin dan kaum Ansar?’ Aku menjawab, ‘Di sana.’ Nabi ﷺ bersabda, ‘Serulah mereka!’ Maka aku menyeru mereka, dan mereka segera datang dengan pedang-pedang yang ada di tangan kanan masing-masing, pedang mereka berkilauan bagaikan bintang-bintang meteor.
Maka pasukan kaum musyrik lari membelakangi pasukan kaum muslim.”

Al-Walid ibnu Muslim mengatakan, telah menceritakan kepadaku Abdullah ibnul Mubarak, dari Abu Bakar Al-Huzali, dari Ikrimah maula ibnu Abbas, dari Syaibah ibnu Usman yang menceritakan bahwa ketika ia melihat Rasulullah ﷺ di medan Perang Hunain dalam keadaan tidak bersenjata, maka ia teringat ayah dan pamannya yang telah dibunuh oleh Ali dan Hamzah.
Maka ia berkata (kepada dirinya sendiri), “Sekarang aku menemui kesempatan untuk melampiaskan dendamku kepadanya.” Lalu ia pergi mendatangi Nabi ﷺ dari sebelah kanannya.
Tiba-tiba ia bersua dengan Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib yang sedang berdiri melindunginya dengan memegang tameng perisai putih: kilauan cahayanya seperti perak, menembus debu yang beterbangan.
Maka ia berkata (kepada dirinya sendiri), “Al-Abbas adalah paman Nabi ﷺ, pasti beliau membelanya sampai mati.” Lalu ia mendatangi Nabi ﷺ dari sebelah kirinya, tiba-tiba ia bersua dengan Abu Sufyan ibnul Haris ibnu Abdul Muttalib.
Maka ia berkata, “Abu Sufyan adalah anak pamannya, pasti ia mempertahankannya sampai tetes darah penghabisan ” Kemudian ia mendatangi Nabi ﷺ dari arah belakangnya, sehingga jarak antara Nabi ﷺdan dia cukup untuk memukulkan pedang kepadanya.
Tetapi tiba-tiba muncullah kilatan api yang menghalang-halangi antara ia dan Nabi ﷺ.
seakan-akan seperti kilat yang menyambar sehingga ia mundur karena takut api itu mengenainya.
Kemudian ia meletakkan tangannya di matanya karena silau, lalu mundur.
Saat itu Rasulullah ﷺ menoleh ke arahnya, lalu bersabda: Hai Syaibah, hai Syaibah, mendekatlah kepadaku.
Ya Allah, lenyapkanlah setan dari dirinya.
Syaibah ibnu Usman melanjutkan kisahnya, lalu ia mengangkat pandangannya ke arah Nabi ﷺ, dan pada saat itu juga ia merasakan bahwa Nabi ﷺ lebih ia cintai daripada pendengaran dan penglihatannya.
Dan Nabi ﷺ bersabda memerintahkan kepadanya, “Hai Syaibah, perangilah orang-orang kafir itu.’

Imam Baihaqi meriwayatkan hadis ini melalui Al-Walid, lalu ia mengetengahkan hal yang semisal.
Kemudian Imam Baihaqi meriwayat­kan melalui hadis Ayyub ibnu Jabir, dari Sadaqah ibnu Sa’id ibnu Syaibah, dari ayahnya yang menceritakan bahwa ia berangkat bersama Nabi ﷺ dalam Perang Hunain.
Syaibah mengatakan, “Demi Allah, saya mau keluar bukanlah karena Islam, bukan pula karena mengetahui tentang Islam, tetapi saya sedang menunggu-nunggu kesempatan dengan harapan semoga orang-orang Hawazin menang atas kaum Quraisy.” Aku (Syaibah) yang sedang dalam keadaan berdiri bersama Rasulullah ﷺ berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku melihat kuda yang berwarna hitam keputih-putihan (abu-abu),” yakni pasukan berkuda yang semua warnanya abu-abu (pasukan malaikat).
Maka Nabi ﷺ bersabda: Hai Syaibah, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dapat melihatnya kecuali orang kafir.
Maka Nabi ﷺ mengusapkan tangannya ke dadaku seraya berdoa, “Ya Allah, berilah hidayah kepada Syaibah.” Nabi ﷺ mengusap dadaku kedua kalinya seraya berdoa, “Ya Allah, berilah Syaibah petunjuk.” lalu mengusap dadaku lagi ketiga kalinya seraya berdoa, “Ya Allah, berilah Syaibah petunjuk”.
Syaibah melanjutkan kisahnya, “Demi Allah, sebelum tangan beliau terangkat dari dadaku dalam usapannya yang ketiga, terasa dalam diriku bahwa tiada seorang pun dari makhluk Allah yang lebih aku cintai daripada Nabi ﷺ”

Kemudian Imam Baihaqi melanjutkan hadisnya yang menceritakan perihal bertemunya dua pasukan, terpukul mundur­nya pasukan kaum muslim, lalu seruan Al-Abbas, dan doa Rasulullah ﷺ guna memohon pertolongan Allah hingga Allah subhanahu wa ta’ala.
mengalahkan pasukan kaum musyrik.

Muhammad ibnu Ishaq mengatakan, telah menceritakan kepadaku Abu Ishaq ibnu Yasar, dari orang yang menceritakan hadis ini kepadanya, dari Jubair ibnu Mut’im r.a.
yang menceritakan, “Ketika kami bersama Rasulullah ﷺ dalam Perang Hunain, saat orang-orang bertempur dengan sengitnya, tiba-tiba aku melihat sesuatu seperti gumpalan hitam yang jatuh dari langit, lalu terjatuh di antara kami dan musuh.
Tiba-tiba gumpalan itu menebarkan semut yang memenuhi lembah, maka tidak lama kemudian pasukan musuh pun terpukul mundur.
Kami tidak meragukan lagi bahwa hal itu adalah para malaikat.”

Sa’id ibnus Saib ibnu Yasar telah meriwayatkan dari ayahnya, bahwa ayahnya pernah mendengar Yazid ibnu Amir As-Sawa-i, seseorang yang ikut dalam Perang Hunain bersama kaum musyrik, lalu masuk Islam sesudahnya, “Kami menanyakan kepadanya tentang rasa takut dan gentar yang ditimpakan oleh Allah subhanahu wa ta’ala.
ke dalam hati orang-orang musyrik pada Perang Hunain.
Maka ia mengambil sebuah batu kerikil, lalu melemparkannya ke dalam sebuah piala, dan terdengarlah suara lentingan.
Lalu ia berkata, ‘Kami dahulu mendengar suara seperti ini terngiang-ngiang di telinga kami (saat Perang Hunain)’.”

Dalam hadis terdahulu telah disebutkan syahid yang menguatkannya yang diriwayatkan melalui Al-Fihri Yazid ibnu Usaid.

Di dalam kitab Sahih Muslim disebutkan dari Muhammad ibnu Rafi’, dari Abdur Razzaq, bahwa telah menceritakan kepada kami Ma’mar, dari Hammam yang mengatakan bahwa berikut ini adalah hadis yang pernah diceritakan oleh Abu Hurairah kepada kami.
Rasulullah ﷺ telah bersabda:

Aku diberi pertolongan melalui rasa gentar (yang mencekam hati musuh) dan aku dianugerahi jawami’ul kalim.


Informasi Surah At Taubah (التوبة‎‎)
Surat At Taubah terdiri atas 129 ayat tennasuk golongan surat-surat Madaniyyah.
Surat ini dinamakan At Taubah yang berarti Pengampunan berhubung kata At Taubah berulang kali disebut dalam surat ini.

Dinamakan juga dengan “Baraah” yang berarti berlepas diri yang di sini maksudnya peryataan pemutusan perhubungan, disebabkan kebanyakan pokok pembicaraannya tentang pernyataan pemutusan perjanjian damai dengan kaum musyrikin.
Di samping kedua nama yang masyhur itu ada lagi beberapa nama yang lain yang merupakan sifat surat ini.

Berlainan dengan surat-surat yang lain, maka pada permulaan surat ini tidak terdapat basmalah, karena surat ini adalah pernyataan perang total dengan arti bahwa segenap kaum muslimin dikerahkan untuk memerangi seluruh kaum musyrikin, sedangkan basmalah bernafaskan perdamaian dan cinta kasih Allah.

Surat ini diturunkan sesudah Nabi Muhammad ﷺ kembali dari peperangan Tabuk yang terjadi pada tahun 9 H.
Pengumuman ini disampaikan oleh ‘Ali r.a.
pada musim haji tahun itu juga.
Selain daripada pernyataan pembatalan perjanjian damai dengan kaum musyrikin itu, maka surat ini mengandung pula pokok-pokok isi sebagai berikut:

Keimanan:

Allah selalu menyertai hamba-hamba-Nya yang beriman
pembalasan atas amal­ amalan manusia hanya dari Allah
segala sesuatu menurut sunnatullah
perlin­dungan Allah bagi orang-orang yang beriman
kedudukan Nabi Muhammad ﷺ di sisi Allah.

Hukum:

Kewajiban menafkahkan harta
macam-macam harta dalam agama serta peng­gunaannya
jizyah
perjanjian dan perdamaian
kewajiban umat Islam terhadap Nabinya
sebab-sebab orang Islam melakukan perang total
beberapa dasar politik kenegaraan dan peperangan dalam Islam.

Kisah:

Nabi Muhammad s.aw. dengan Abu Bakar r.a. di suatu gua di bukit Tsur ketika hijrah
perang Hunain (perang Authas atau perang Hawazin)
perang Tabuk.

Lain-lain:

Sifat-sifat orang yang beriman dan tingkatan-tingkatan mereka.

Audio

Qari Internasional

Q.S. At-Taubah (9) ayat 26 - Oleh Syekh Mishari Alafasy
Q.S. At-Taubah (9) ayat 26 - Oleh Syekh Sa'ad Al-Ghamidi
Q.S. At-Taubah (9) ayat 26 - Oleh Syekh Muhammad Ayyub

Murottal al-Qur'an & Terjemahan Indonesia
Q.S. At-Taubah - Oleh Syekh Misyari Rasyid Alafasy
Full ayat 1 sampai 129 & Terjemahan


GambarStatistik Q.S. 9:26
  • Rating RisalahMuslim

Ayat ini terdapat dalam surah At Taubah.

Surah At-Taubah (Arab: التوبة , at-Tawbah, "Pengampunan"‎) adalah surah ke-9 dalam al-Qur'an.
Surah ini tergolong surah Madaniyah yang terdiri atas 129 ayat.
Dinamakan At-Taubah yang berarti "Pengampunan" karena kata At-Taubah berulang kali disebut dalam surah ini.
Dinamakan juga dengan Bara'ah yang berarti berlepas diri.Berlepas diri disini maksudnya adalah pernyataan pemutusan perhubungan, disebabkan sebagian besar pokok pembicaraannya tentang pernyataan pemutusan perjanjian damai dengan kaum musyrikin.

Berbeda dengan surah-surah yang lain maka pada permulaan surat ini tidak terdapat ucapan basmalah, karena surah ini adalah pernyataan perang dengan arti bahwa segenap kaum muslimin dikerahkan untuk memerangi seluruh kaum musyrikin, sedangkan basmalah bernapaskan perdamaian dan cinta kasih Allah.

Surah ini diturunkan sesudah Nabi Muhammad S.A.W kembali dari peperangan Tabuk yang terjadi pada tahun 9 H.
Pengumuman ini disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib pada musim haji tahun itu juga.

Nomor Surah 9
Nama Surah At Taubah
Arab التوبة‎‎
Arti Pengampunan
Nama lain Al-Bara'ah (Berlepas Diri),
Al-Mukshziyah (Melepaskan),
Al-Fadikhah (Menyingkap),
Al-Muqasyqisyah (Melepaskan)
Tempat Turun Madinah
Urutan Wahyu 113
Juz Juz 10 (ayat 1-93), juz 11 (ayat 94-129)
Jumlah ruku' 0
Jumlah ayat 129
Jumlah kata 2506
Jumlah huruf 11116
Surah sebelumnya Surah Al-Anfal
Surah selanjutnya Surah Yunus
4.4
Ratingmu: 0 (0 orang)
Sending

URL singkat: risalahmuslim.id/9-26

Iklan

Video

Panggil Video Lainnya


Ikuti RisalahMuslim
               

Copied!

Masukan & saran kirim ke email:
[email protected]

Made with in Yogyakarta