Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

QS. Ar Ra’d (Guruh (petir)) – surah 13 ayat 29 [QS. 13:29]

اَلَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ طُوۡبٰی لَہُمۡ وَ حُسۡنُ مَاٰبٍ
Al-ladziina aamanuu wa’amiluush-shaalihaati thuuba lahum wahusnu maaabin;
Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
―QS. Ar Ra’d [13]: 29

Daftar isi

Those who have believed and done righteous deeds – a good state is theirs and a good return.
― Chapter 13. Surah Ar Ra’d [verse 29]

ٱلَّذِينَ orang-orang yang

Those who
ءَامَنُوا۟ beriman

believed
وَعَمِلُوا۟ dan mereka beramal

and did
ٱلصَّٰلِحَٰتِ kebajikan/saleh

righteous deeds,
طُوبَىٰ kebahagiaan

blessedness
لَهُمْ bagi mereka

(is) for them
وَحُسْنُ dan baik

and a beautiful
مَـَٔابٍ tempat kembali

place of return.

Tafsir Quran

Surah Ar Ra’d
13:29

Tafsir QS. Ar-Ra’d (13) : 29. Oleh Kementrian Agama RI

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa orang yang beriman dan melakukan amal saleh, niscaya akan memperoleh kebahagiaan dan tempat kembali yang baik di sisi Allah pada hari kemudian.

Tafsir QS. Ar Ra’d (13) : 29. Oleh Muhammad Quraish Shihab:


Orang-orang yang tunduk kepada kebenaran dan melakukan amal saleh, akan memperoleh akibat dan tempat kembali yang baik.

Oleh tim Mujamma’ Raja Fahd arahan Syaikh al-Allamah Dr. Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh:


Orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, serta melakukan amal-amal shalih, mereka mendapatkan kegembiraan, kebahagiaan, keadaan yang baik, dan tempat kembali yang baik ke surga Allah dan keridhaan-Nya.

Oleh Jalaluddin al-Mahalli & Jalaluddin as-Suyuthi:(Orang-orang yang beriman dan beramal saleh) kalimat ini menjadi mubtada sedangkan khabarnya ialah


(alangkah bahagianya) lafal thuubaa mashdar daripada lafal ath-thiib, adalah nama sebuah pohon di surga, seseorang yang berkendaraan tidak akan dapat menempuh naungannya sekali pun berjalan seratus tahun


(bagi mereka dan tempat kembali yang baik) tempat kembali di akhirat.

Oleh Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi:

Firman Allah subhanahu wa ta’ala :

…tempat kembali yang baik.

Yakni tempat kembali.
Semua pendapat yang telah disebutkan di atas pada prinsipnya sama, tiada pertentangan di antaranya.

Sa’id ibnu Jubair telah mengatakan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna tuba lahum, bahwa tuba adalah nama sebuah taman yang ada di negeri Habsyah.
Sa’id ibnu Masju’ mengatakan bahwa tuba adalah nama sebuah taman yang terletak di India.
Hal yang sama telah diriwayatkan oleh As-Saddi, dari Ikrimah, bahwa tuba lahum artinya surga (taman).
Hal yang sama dikatakan oleh Mujahid.

Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa setelah Allah menciptakan surga dan telah merampungkannya, berfirmanlah Dia:

Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik
Demikian itu sebagai ungkapan rasa takjub akan keindahannya.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Humaid, telah menceritakan kepada kami Ya’qub ibnu Ja’far, dari Syahr ibnu Hausyab yang mengatakan bahwa tuba adalah nama sebuah pohon di dalam surga, semua pepohonan surga berasal darinya, ranting-rantingnya berasal dari balik tembok surga.

Hal yang sama telah diriwayatkan dari Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Mugis ibnu Summi, Abi Ishaq As-Subai’i, dan lain-lainnya dari kalangan ulama Salaf yang bukan hanya seorang.
Mereka mengatakan bahwa tuba adalah sebuah pohon di dalam surga, pada tiap-tiap rumah (gedung) surga terdapat ranting yang berasal darinya.

Sebagian ulama mengatakan bahwa Tuhan Yang Maha Pemurah, Mahasuci lagi Mahatinggi telah menanamnya sendiri dengan tangan kekuasaan-Nya dari butir mutiara, lalu Allah memerintahkan kepadanya untuk menjalar, maka pohon itu menjalar menurut yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta’ala, Dari bawah akarnya memancar sumber air sungai-sungai surga yang berasa madu, khamr, dan air susu.

Abdullah ibnu Wahb telah mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Amr ibnul Haris, bahwa Diraj (yakni Abus Samah) pernah menceritakan kalimat berikut kepadanya, dari Abul Haisam, dari Abu Sa’id Al-Khudri secara marfu’:

Tuba adalah sebuah pohon di dalam surga, besarnya santa dengan jarak perjalanan seratus tahun, pakaian-pakaian ahli surga keluar dari kuntum-kuntumnya.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Hasan ibnu Musa, bahwa ia pernah mendengar Abdullah ibnu Lahi’ah mengatakan:
Telah menceritakan kepada kami Diraj (yakni Abus Samah), bahwa Abul Haisam pernah menceritakan kepadanya, dari Abu Sa’id Al-Khudri, dari Rasulullah ﷺ, bahwa ada seorang lelaki bertanya,
"Wahai Rasulullah, tuba (berbahagialah) bagi orang yang melihatmu dan beriman kepadamu."

Rasulullah ﷺ bersabda:
Berbahagialah bagi orang yang melihatku dan beriman kepadaku.
Berbahagialah, berbahagialah, dan berbahagialah bagi orang yang beriman kepadaku dan tidak melihatku.
Lelaki lainnya bertanya kepada Rasulullah ﷺ,
"Apakah yang dimaksud dengan tuba (berbahagialah) itu?"
Rasulullah ﷺ menjawab:
Sebuah pohon di dalam surga yang besarnya adalah perjalanan seratus tahun, pakaian ahli surga keluar dari kuntum (bunga)nya.

Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan:

dari Ishaq Ibnu Rahawaih, dari Mugirah Al-Makhzumi, dari Wuhaib, dari Abu Hazim, dari Sahl ibnu Sa’d r.a., bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda:
Sesungguhnya di dalam surga itu terdapat sebuah pohon, seorang pengendara berjalan di bawah naungannya selama seratus tahun masih belum melampauinya.

Abu Hazim mengatakan bahwa lalu ia mengetengahkan hadis ini kepada An-Nu’man ibnu Ayyasy Az-Zurqi.
Maka ia berkata bahwa telah menceritakan kepadanya Abu Sa’id Al-Khudri, dari Nabi ﷺ yang telah bersabda:

Sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah pohon, seorang pengendara kuda pacuan yang kencang larinya memacu kudanya selama seratus tahun, ia masih belum dapat melampauinya.

Di dalam kitab Sahih Bukhari:

melalui hadis Yazid ibnu Zurai’, dari Sa’id, dari Qatadah, dari Anas r.a. yang mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda sehubungan dengan makna firman-Nya:
dan naungan yang terbentang luas.
(QS. Al-Waqi’ah [56]: 30)
yaitu:
Di dalam surga terdapat sebuah pohon, seorang pengendara berjalan di bawah naungannya selama seratus tahun tanpa bisa melampauinya.

Imam Ahmad mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Syuraih, telah menceritakan kepada kami Falih, dari Hilal ibnu Ali, dari Abdur Rahman ibnu Abu Amrah, dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda:
Di dalam surga terdapat sebuah pohon, seorang pengendara berjalan di bawah naungannya selama seratus tahun masih belum melampauinya.
Bacalah oleh kalian bila kalian suka akan firman-Nya,
"Dan naungan yang terbentang luas."
(QS. Al-Waqi’ah [56]: 30)

Imam Bukhari dan Imam Muslim mengetengahkannya di dalam kitab Shahihain.

Menurut lafaz lain —bagi Imam Ahmad— disebutkan pula bahwa:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ja’far dan Hajjaj, keduanya mengatakan, telah menceritakan kepada kami Syu’bah, bahwa ia pernah mendengar Abu Dalihak menceritakan hadis berikut dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ yang telah bersabda:
Sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah pohon, seorang pengendara berjalan di bawah naungannya selama tujuh puluh — atau seratus tahun—.
ia adalah pohon Khuldi.

Muhammad ibnu Ishaq meriwayatkan dari Yahya ibnu Abbad ibnu Abdullah ibnuz Zubair, dari ayahnya, dari Asma binti Abu Bakar r.a. yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah ﷺ menceritakan tentang Sidratul Muntaha, lalu Rasulullah ﷺ bersabda:
Seorang pengendara berjalan di bawah naungan salah satu tangkainya selama seratus tahun —atau bernaung di bawah sebuah rantingnya seratus orang pengendara—, padanya terdapat kupu-kupu emas, buahnya seakan-akan sebesar gentong.

Hadis diriwayatkan oleh Imam Turmuzi.

Ismail ibnu Ayyasy meriwayatkan dari Sa’id ibnu Yusuf, dari Yahya ibnu Abu Kasir, dari Abu Salam Al-Aswad yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Abu Umamah Al-Bahili mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda:
tiada seorang pun di antara kalian masuk surga melainkan pergi ke pohon Tuba.
Maka dibukakan baginya kuntum-kuntumnya, dan ia mengambil darinya pakaian yang disukainya.
Jika ia suka warna putih, mengambil warna putih, jika ia suka warna merah, mengambil warna merah, jika ia suka warna kuning, mengambil warna kuning, dan jika suka warna hitam, mengambil warna hitam, warna-warninya seperti bunga syaqaiqun nu’man dan lebih lembut lagi lebih indah.

Imam Abu Ja’far ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Abdul A’la, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnuSaur, dari Ma’mar, dari Asy’as ibnu Abdullah, dari Syahr ibnu Hausyab, dari Abu Hurairah r.a. yang mengatakan bahwa tuba adalah sebuah pohon di dalam surga.
Allah berfirman kepadanya,
"Mekarkanlah kuntum-kuntummu buat hamba-Ku untuk memenuhi apa yang dikehendakinya!"
Maka (bunga) pohon itu mekar untuk hamba yang dimaksud dengan mengeluarkan kuda lengkap dengan pelana dan kendalinya, unta berikut semua perlengkapannya, dan segala rupa pakaian yang disukainya.

Ibnu Jarir telah meriwayatkan dari Wahb ibnu Munabbih dalam bab ini sebuah asar yang garib lagi aneh.
Wahb rahimahullah mengatakan bahwa sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah pohon yang disebut tuba, seorang pengendara berjalan di bawah naungannya selama seratus tahun tanpa bisa melewatinya.
Bunga-bunganya adalah pakaian, dedaunannya adalah selimut, ranting-rantingnya adalah ‘anbar, lembah tempatnya adalah yaqut, tanahnya adalah kafur, dan lumpurnya adalah misik (minyak kesturi).
Dari akarnya keluar sungai khamr, sungai susu, dan sungai madu.
Pohon ini merupakan majelis ahli surga.

Ketika mereka sedang berada di majelisnya, tiba-tiba malaikat suruhan Tuhan mereka datang kepada mereka seraya menuntun unta-unta yang diberi kendali rantai emas.
Keindahan kepala unta-unta itu bagaikan pelita, bulunya sangat lembut seperti sutera Mar’uzi.
Di atas punggung unta-unta itu terdapat haudaj yang papannya terbuat dari batu yaqut, sandarannya terbuat dari emas, sedangkan kain penutupnya terbuat dari kain sutera tebal dan tipis.

Lalu para malaikat itu membuka haudaj (tandu) yang ada di atas punggung unta-unta itu, lalu berkata,
"Sesungguhnya Tuhan kalian telah mengutus kami kepada kalian untuk membawa kalian mengunjungi-Nya dan mengucapkan salam penghormatan kepada-Nya."
Maka semua ahli surga menaikinya, jalannya lebih cepat daripada burung terbang dan lebih pelan daripada kupu-kupu, unta itu tidak sulit dikendarai.
Seseorang berjalan berdampingan dengan saudaranya seraya berbincang-bincang dengannya, sedangkan pinggir haudaj masing-masing tidak mengenai yang lainnya, dan tiada suatu unta pun yang duduk berlutut di tempat unta lainnya, sehingga pepohonan menjauh dari jalan yang dilalui oleh mereka agar tidak memisahkan antara seseorang dengan saudaranya.

Lalu mereka datang menghadap Tuhan Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, dan Allah membukakan hijab diri-Nya kepada mereka sehingga mereka dapat melihat Zat Allah Yang Mahamulia.
Apabila mereka telah melihat-Nya, maka berkatalah mereka,
"Ya Allah, Engkau Mahasejahtera, dari Engkaulah bersumbernya kesejahteraan, dan sifat keagungan dan kemuliaan hanyalah layak bagi-Mu."
Maka pada saat itu juga Allah berfirman,
"Akulah Yang Mahasejahtera, dari Aku-lah kesejahteraan, dan kalian berhak mendapat rahmat dan kasih-Ku.
Selamat datang kepada hamba-hamba-Ku yang takut kepada-Ku tanpa melihat-Ku dan taat kepada perintah-Ku."
Mereka berkata,
"Wahai Tuhan kami, kami masih belum menyembah Engkau dengan penyembahan yang sebenarnya, dan kami masih belum menghargai Engkau dengan penghargaan yang sebenarnya.
Maka izinkanlah kami untuk bersujud di bawah telapak kaki kekuasaan-Mu."
Allah berfirman,
"Sesungguhnya sekarang ini bukanlah tempat kelelahan, bukan pula tempat untuk ibadah, tetapi sekarang adalah tempat kesenangan dan kenikmatan.
Sesungguhnya Aku telah melenyapkan dari kalian kepayahan beribadah, maka mintalah kepada-Ku semua yang kalian kehendaki, karena sesungguhnya masing-masing orang dari kalian mempunyai keinginannya sendiri."

Lalu mereka meminta kepada Allah subhanahu wa ta’ala, sehingga orang yang paling pendek keinginannya mengatakan,
"Wahai Tuhanku, ahli dunia telah bersaing dalam dunia mereka sehingga mereka saling berebutan untuk mendapatkannya.
Wahai Tuhanku, maka berikanlah kepadaku semisal segala sesuatu yang mereka miliki sejak Engkau menciptakan dunia hingga dunia berakhir."
Allah subhanahu wa ta’ala, berfirman,
"Sesungguhnya keinginanmu amatlah pendek, dan sesungguhnya engkau telah meminta sesuatu yang berada di bawah kedudukanmu.
Sekarang inilah dari-Ku untukmu, karena sesungguhnya tiada kepayahan dalam pemberian-Ku, tiada pula yang terlarang."
Kemudian Allah subhanahu wa ta’ala, berfirman,
"Tawarkanlah kepada hamba-hamba-Ku segala sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh angan-angan mereka dan tidak pula terdetik dalam kalbu mereka."

Maka ditampakkanlah hal itu kepada mereka sehingga angan-angan mereka tidak dapat menjangkaunya.
Di antara yang ditawarkan kepada mereka ialah kuda-kuda yang bertanduk, di atas empat ekor darinya terdapat dipan dari yaqut, dan pada tiap dipan terdapat kubah emas yang terbuka.
Pada tiap-tiap kubah terdapat kupu-kupu emas yang beterbangan.
Di dalam tiap kubah itu juga terdapat dua pelayan bidadari yang bermata jelita.
Masing-masing bidadari memakai pakaian dua lapis, yaitu pakaian surga, tiada suatu warna pun yang ada di dalam surga melainkan ada pada warna pakaian itu, dan tiada suatu wewangian pun melainkan tercium dari kedua pakaian itu.
Cahaya wajah kedua bidadari itu dapat menembus ketebalan kubah sehingga orang yang melihatnya menduga bahwa keduanya berada di bagian luar kubah.
Tulang sumsumnya dapat terlihat dari bagian luar betisnya, seperti kabel putih yang ada di dalam batu yaqut merah.
Kedua bidadari memandang keutamaan yang dimiliki oleh majikannya sama dengan keutamaan matahari atas batu, atau bahkan lebih utama lagi.
Majikan pun memandang hal yang sama kepada keutamaan yang dimiliki oleh kedua bidadari tersebut.

Kemudian ia masuk menemui keduanya.
Maka keduanya memberikan penghormatan kepadanya, lalu merangkulnya serta menempel kepadanya seraya berkata,
"Demi Allah, kami tidak menduga bahwa Allah menciptakan makhluk seperti engkau."
Kemudian Allah memerintahkan para malaikat untuk membawa mereka.
Maka para malaikat berjalan bersama mereka membentuk saf ke dalam surga, sehingga masing-masing orang dari ahli surga sampai ke tempat tinggal yang telah disediakan untuknya.

Asar ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim berikut sanadnya, dari Wahb ibnu Munabbih.

Di dalam riwayatnya ditambahkan,
"Lihatlah karunia Tuhan kalian yang diberikan kepada kalian!"
Tiba-tiba terlihatlah kubah-kubah di Rafiqul A’la dan gedung-gedung yang dibangun dari permata dan marjan, pintu-pintunya dari emas, dipan-dipannya dari yaqut, hamparan-hamparannya dari kain sutera tebal dan tipis, mimbar-mimbarnya dari nur yang cahayanya memancar dari pintu-pintunya, dan halamannya dari nur seperti cahaya matahari, sedangkan mimbar yang ada padanya seperti bintang gemerlapan yang ada di siang hari.

Tiba-tiba tampaklah gedung yang tinggi-tinggi berada di surga yang tertinggi terbuat dari yaqut yang cahayanya sangat cemerlang.
Seandainya tidak ditundukkan (untuk dapat dilihat), niscaya pandangan mata tidak akan dapat melihatnya (karena silaunya).
Bagian gedung-gedung itu yang terbuat dari yaqut putih dihampari dengan sutera putih, bagian yang terbuat dari yaqut merah dihampari dengan kain sutera merah, bagian yang terbuat dari yaqut hijau dihampari dengan kain sutera hijau, dan bagian yang terbuat dari yaqut kuning dihampari dengan kain sutera kuning.
Gedung-gedung itu semua pintunya terbuat dari zamrud hijau, emas merah, dan perak putih.
Tiang-tiang dan sudut-sudutnya dari permata, jendela-jendelanya berbentuk kubah yang terbuat dari mutiara, dan menara-menaranya bertingkat-tingkat terbuat dari marjan.
Setelah mereka berangkat menuju tempat yang diberikan oleh Tuhan mereka, maka disodorkan kepada mereka kuda-kuda yang tubuhnya dari yaqut putih —tetapi ditiupkan roh ke dalam tubuhnya (sehingga hidup)— didampingi oleh pelayan yang terdiri atas anak-anak muda yang tetap muda.

Tangan masing-masing anak memegang pemacu kuda-kuda itu, tali kendali serta cocok hidungnya terbuat dari perak putih yang dihiasi dengan mutiara dan yaqut, sedangkan pelananya bagaikan dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata serta dilapisi dengan kain sutera yang tebal dan yang tipis.
Kemudian kuda-kuda itu berangkat membawa mereka berpesiar di tengah-tengah taman surga.
Setelah mereka sampai di tempatnya masing-masing, mereka menjumpai para malaikat sedang duduk di atas mimbar-mimbar nur menunggu mereka dengan maksud mengunjungi mereka, menyalami mereka, dan mengucapkan selamat kepada mereka sebagai penghormatan buat mereka dari Tuhan mereka.
Setelah mereka memasuki gedung-gedung mereka, di dalamnya mereka menjumpai semua yang mereka inginkan, semua yang mereka minta, dan semua yang mereka angan-angankan.
Tiba-tiba pada pintu tiap gedung tersebut terdapat empat taman, dua di antaranya mempunyai pohon-pohon dan buah-buahan, sedangkan dua lainnya kelihatan berwarna hijau tua, di dalam kedua taman itu terdapat dua buah mata air yang mengalir, segala macam buah-buahan yang berpasangan, serta bidadari-bidadari yang dipingit di dalam kemahnya masing-masing.

Setelah mereka menempati tempatnya masing-masing, maka Allah subhanahu wa ta’ala, berfirman kepada mereka,
"Apakah kalian telah menjumpai apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kalian dengan sebenarnya?"
Mereka menjawab,
"Ya, wahai Tuhan kami."
Allah berfirman,
"Apakah kalian puas dengan pahala Tuhan kalian?"
Mereka menjawab,
"Wahai Tuhan kami, kami telah puas, maka ridailah kami."
Allah subhanahu wa ta’ala, berfirman,
"Berkat rida-Ku kepada kalian, Aku tempatkan kalian di rumah-Ku dan kalian dapat melihat Zat-Ku, serta para malaikat-Ku menyalami kalian.
Maka selamat, selamatlah bagi kalian."
sebagai karunia yang tiada putus-putusnya.
(QS. Hud [11]: 108)

Yakni tiada terhenti dan tiada yang terlarang.
Maka pada saat itu juga mereka mengatakan,
"Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami dan memasukkan kami ke tempat tinggal yang kekal berkat karunia-Nya.
Di dalamnya kami tidak lagi mengalami kepayahan, tidak pula mengalami lesu.
Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri."

Konteks asar ini garib lagi ajaib, tetapi sebagian darinya mempunyai syahid (bukti) yang menguatkannya.

Di dalam kitab Sahihain disebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta’ala, berfirman kepada lelaki yang paling akhir masuk surga,
"Mintailah!"
Lalu lelaki itu meminta, dan setelah permintaannya habis, Allah subhanahu wa ta’ala, berfirman,
"Mintalah anu dan mintalah anu,"
sambil mengingatkannya.
Kemudian Allah berfirman,
"Hal seperti itu dan sepuluh kali lipatnya adalah untukmu."

Di dalam kitab Sahih Muslim disebutkan sebuah hadis melalui Abu Zar, dari Rasulullah ﷺ, dari Allah subhanahu wa ta’ala :

Hai hamba-hamba-Ku, seandainya orang yang pertama dari kalian dan orang yang terakhir dari kalian —dari kalangan manusia dan jin— berdiri di suatu tanah lapang, lalu mereka meminta kepadaKu dan Aku berikan kepada setiap orang apa yang dimintanya, hal tersebut tiada mengurangi milik-Ku barang sedikit pun, melainkan sebagaimana berkurangnya lautan apabila dimasukkan sebuah jarum ke dalamnya.
hingga akhir hadis.

Khalid ibnu Ma’dan mengatakan,
"Sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah pohon yang dikenal dengan nama Tuba.
Pohon itu mempunyai susu, semua anak-anak ahli surga menyusu darinya.
Dan sesungguhnya kandungan yang gugur dari seorang wanita kelak berada di salah satu dari sungai surga, ia hidup di dalamnya hingga hari kiamat nanti, maka ia dibangkitkan dalam rupa seorang anak yang berumur empat puluh tahun."
Demikianlah menurut riwayat Ibnu Abu Hatim.

Kata Pilihan Dalam Surah Ar Ra’d (13) Ayat 29

THUUBA
طُوبَ

Lafaz ini adalah mashdar seperti busyra dan ruj’aa, wazannya ialah fu’laa, ia berasal dari kata kerja thaba

Ibnu Faris berkata,
”Asal makna lafaz ini ialah lawan kepada khabiits (najis atau kotor)"

Ath thib juga mengandung makna sesuatu yang mengharumkan, seperti minyak wangi dan lainnya, perhiasan, yang baik dari segala sesuatu.

Lafaz thuuba disebut sekali saja di dalam Al Qur’an yaitu dalam surah Ar Ra’d (13), ayat 29.

Lafaz thuuba lahum bermakna setiap tempat yang baik dan menyenangkan di dalam syurga, berkekalan tanpa fana, kemuliaan yang tidak hilang serta kekayaan tanpa kefakiran.

As Sijistani berkata,
thuuba menurut pandangan para ahli nahu adalah fu’la dari ath thib, dan makna thuuba lahum yaitu kebaikan kehidupan bagi mereka, dikatakan ia adalah kebaikan dan harapan yang kemuncak atau tinggi, ada yang berpendapat ia adalah nama syurga dalam bahasa Hindi, dan ada pula yang mengatakan ia adalah nama pohon di dalam syurga."

Diriwayatkan dari Ibnu Jarir dan lainnya, dari Ibnu Abbas maknanya ialah kesenangan, atau kegembiraan dan bidadari bagi mereka.

Menurut Ad Dahhak ia berarti ghibtah (suka ria dan kegembiraan bagi mereka).
Dan menurut Qatadah ia berarti kebaikan bagi mereka, dalam riwayat yang lain pula darinya juga berarti mereka mendapat kebaikan.

Begitu juga riwayat dari An Nakh’i, maknanya kebaikan yang banyak dan karamah bagi mereka.

Menurut Sumait bin ‘Ajalan, thuuba lahum bermakna kebaikan yang berterusan bagi mereka dan ia kembali kepada makna kehidupan yang baik bagi mereka.

Al Qurtubi menjelaskan makna sebenar thuuba ialah merupakan nama atau tanda untuk pohon di dalam syurga seperti yang diriwayatkan dari Ahmad, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Hibban, At Tabrani, Al Baihaqi dalam ”al bats wan nusyur" dan dibenarkan oleh As Suhaili dan lainnya dari ‘Utbah bin ‘Abd beliau berkata,
"Seorang Arab datang kepada Rasulullah dan berkata,
"Wahai Rasulullah! Adakah di dalam syurga ada buah-buahani"

Beliau menjawab, "Ya, di dalamnya ada pohon yang dipanggil dengan Thuba, yaitu di tengah syurga Firdaus," Dia bertanya lagi, "Pohon apakah yang menyerupainya di bumi kita?"

Beliau menjawab, "Tidak ada yang menyerupainya dari pohon yang ada di bumi engkau tetapi adakah engkau pernah datang ke Syam?" Dia menjawab, "Tidak"

Beliau berkata: "Sesungguhnya ia menyerupai pohon yang ada di Syam yang dipanggil dengan al Jauzah, tumbuh di atas batang kemudian bercabang di atasnya," Lelaki itu bertanya lagi, "Berapa besar akarnya?" Beliau berkata,
" Sekiranya engkau bertolak dengan seekor unta keluargamu pasti engkau tidak dapat mengelilingi akarnya sehingga tulang selangkanya retak karena tua" Dia bertanya lagi, ”Adakah di dalamnya terdapat buah anggur?"

Beliau menjawab.: "Ya’: Dia bertanya lagi, "Berapa besar tandannya?" Beliau berkata,
"Sama seperti sebulan perjalanan bagi burung kecuali burung gagak yang berwarna hitam berbelang putih."

Kesimpulannya, makna umum bagi lafaz thuuba ialah kebahagiaan, kehidupan yang senang, kegembiraan di dalam syurga, ganjaran bagi yang beramal shaleh dan makna khususnya ialah pohon di dalam syurga.

Sumber : Kamus Al Qur’an, PTS Islamika SDN BHD, Hal:354-355

Unsur Pokok Surah Ar Ra’d (الرعد)

Surat Ar-Ra’d ini terdiri atas 43 ayat termasuk golongan surat-surat Madaniyyah.

Surat ini dinamakan "Ar-Ra’d" yang berarti "guruh" karena dalam ayat 13 Allah berfirman yang artinya, "Dan guruh itu bertasbih sambil memuji-Nya",
menunjukkan sifat kesucian dan kesempumaan Allah subhanahu wa ta’ala.
Dan lagi sesuai dengan sifat Alquran yang mengandung ancaman dan harapan, maka demikian pulalah halnya bunyi guruh itu menimbulkan kecemasan dan harapan kepada manusia.

Isi yang terpenting dari surat ini ialah bahwa bimbingan Allah kepada makhluk-Nya bertalian erat dengan hukum sebab dan akibat.
Bagi Allah subhanahu wa ta’ala tidak ada pilih kasih dalam menetapkan hukuman.
Balasan atau hukuman adalah akibat dari ketaatan atau keingkaran terhadap hukum Allah.

Keimanan:

▪ Allah-lah yang menciptakan alam semesta serta mengaturnya.
▪ Ilmu Allah meliputi segala sesuatu.
▪ Adanya malaikat yang selalu memelihara manusia yang datang silih berganti, yaitu malaikat Hafazhah.
▪ Hanya Allah yang menerima do’a dari hamba Nya.
▪ Memberi taufiq hanya hak Allah, sedang tugas para rasul menyampaikan agama Allah.

Hukum:

▪ Manusia dilarang mendoakan yang jelek-jelek untuk dirinya.
▪ Kewajiban mencegah perbuatan-perbuatan yang mungkar.

Kisah:

▪ Kisah pengalaman nabi-nabi zaman dahulu.

Lain-lain:

▪ Beberapa sifat yang terpuji.
▪ Perumpamaan bagi orang-orang yang menyembah berhala dan orang-orang yang menyembah Allah.
▪ Allah tidak mengubah nasib suatu bangsa sehingga mereka mengubah keadaan mereka sendiri.

Ayat-ayat dalam Surah Ar Ra’d (43 ayat)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Lihat surah lainnya

Audio Murottal

QS. Ar-Ra'd (13) : 1-43 ⊸ Misyari Rasyid Alafasy
Ayat 1 sampai 43 + Terjemahan IndonesiaQS. Ar-Ra'd (13) : 1-43 ⊸ Nabil ar-Rifa’i
Ayat 1 sampai 43

Gambar Kutipan Ayat

Surah Ar Ra'd ayat 29 - Gambar 1 Surah Ar Ra'd ayat 29 - Gambar 2
Statistik QS. 13:29
  • Rating RisalahMuslim
4.5

Ayat ini terdapat dalam surah Ar Ra’d.

Surah Ar-Ra’d (bahasa Arab:الرّعد, ar-Ra’d, “Guruh”) adalah surah ke-13 dalam Alquran.
Surah ini terdiri atas 43 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah.
Surah ini dinamakan Ar-Ra’d yang berarti Guruh (Petir) karena dalam ayat 13 Allah berfirman yang artinya …dan guruh itu bertasbih sambil memuji-Nya, menunjukkan sifat kesucian dan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta’ala, dan lagi sesuai dengan sifat Alquran yang mengandung ancaman dan harapan, maka demikian pulalah halnya bunyi guruh itu menimbulkan kecemasan dan harapan kepada manusia.
Isi yang terpenting dari surah ini ialah bahwa bimbingan Allah kepada makhluk-Nya bertalian erat dengan hukum sebab dan akibat.
Bagi Allah subhanahu wa ta’ala tidak ada pilih kasih dalam menetapkan hukuman.
Balasan atau hukuman adalah akibat dan ketaatan atau keingkaran terhadap hukum Allah.

Nomor Surah 13
Nama Surah Ar Ra’d
Arab الرعد
Arti Guruh (petir)
Nama lain
Tempat Turun Mekkah
Urutan Wahyu 96
Juz Juz 13 (ayat 1-43)
Jumlah ruku’ 3 ruku’
Jumlah ayat 43
Jumlah kata 854
Jumlah huruf 3541
Surah sebelumnya Surah Yusuf
Surah selanjutnya Surah Ibrahim
Sending
User Review
4.9 (21 suara)
Bagi ke FB
Bagi ke TW
Bagi ke WA
Tags:

13:29, 13 29, 13-29, Surah Ar Ra'd 29, Tafsir surat ArRad 29, Quran Ar Rad 29, Ar-Ra’d 29, Surah Ar Rad ayat 29

Video Surah

13:29


Load More

Kandungan Surah Ar Ra’d

۞ QS. 13:1 • Ar Rabb (Tuhan) • Sikap manusia terhadap kitab samawi • Keingkaran dan kedurhakaan orang kafir

۞ QS. 13:2 • Dalil-dalil adanya Allah Ta’ala • Kekuasaan Allah • Ar Rabb (Tuhan) • Kewajiban beriman pada hari akhir • Segala sesuatu ada takdirnya

۞ QS. 13:3 • Dalil-dalil adanya Allah Ta’ala • Kekuasaan Allah

۞ QS. 13:4 • Dalil-dalil adanya Allah Ta’ala

۞ QS. 13:5 • Kesabaran Allah terhadap kejahatan hamba • Kekuasaan Allah • Ar Rabb (Tuhan) • Kewajiban beriman pada hari akhir • Mengingkari hari kebangkitan

۞ QS. 13:6 • Siksaan Allah sangat pedih • Ar Rabb (Tuhan) • Penangguhan (siksa) orang kafir di dunia • Ancaman bagi orang kafir dan pelaku maksiat • Ampunan Allah dan rahmatNya

۞ QS. 13:7 • Ar Rabb (Tuhan)

۞ QS. 13:8 • Allah memiliki kunci alam ghaib • Keluasan ilmu Allah • Segala sesuatu ada takdirnya

۞ QS. 13:9 • Allah memiliki kunci alam ghaib • Keluasan ilmu Allah • Al Kabir (Maha Besar) • Al Muta’ali (Maha Luhur) •

۞ QS. 13:10 • Keluasan ilmu Allah

۞ QS. 13:11 • Hukum alam • Tugas-tugas malaikat • Kebenaran dan hakikat takdir • Ketentuan Allah tak dapat dihindari • Azab orang kafir

۞ QS. 13:12 • Dalil-dalil adanya Allah Ta’ala • Kekuasaan Allah

۞ QS. 13:13 • Dalil-dalil adanya Allah Ta’ala • Kekuasaan Allah • Sifat Masyi’ah (berkehendak) • Sifat-sifat malaikat • Tugas-tugas malaikat

۞ QS. 13:14 • Tauhid Uluhiyyah • Azab orang kafir • Perbuatan orang kafir sia-sia • Kelemahan tuhan selain Allah • Siksa orang kafir

۞ QS. 13:15 • Tauhid Uluhiyyah • Kewajiban hamba pada Allah

۞ QS. 13:16 • Tauhid Rububiyyah • Tauhid Uluhiyyah • Hanya Allah yang mendatangkan manfaat dan marabahaya • Keputusan di tangan Allah • Keputusan di tangan Allah

۞ QS. 13:17 • Dalil-dalil adanya Allah Ta’ala

۞ QS. 13:18 • Pahala iman • Ar Rabb (Tuhan) • Orang kafir menebus dirinya pada hari kiamat • Sifat hari penghitungan • Nama-nama surga

۞ QS. 13:19 • Ar Rabb (Tuhan) • Sikap manusia terhadap kitab samawi

۞ QS. 13:20 • Sifat-sifat orang mukmin

۞ QS. 13:21 • Ar Rabb (Tuhan) • Mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat • Sifat-sifat orang mukmin

۞ QS. 13:22 • Ar Rabb (Tuhan) • Perbuatan baik adalah penyebab masuk surga • Sifat-sifat orang mukmin

۞ QS. 13:23 • Tugas-tugas malaikat • Nama-nama surga • Sifat surga dan kenikmatannya • Sifat ahli surga •

۞ QS. 13:24 • Tugas-tugas malaikat • Sifat ahli surga

۞ QS. 13:25 • Sifat ahli neraka dan kejahatan mereka • Ancaman bagi orang kafir dan pelaku maksiat

۞ QS. 13:26 • Usia dan rezeki sesuai dengan takdir • Segala sesuatu ada takdirnya

۞ QS. 13:27 • Sifat Masyi’ah (berkehendak) • Ar Rabb (Tuhan) • Allah menggerakkan hati manusia • Hidayah (petunjuk) dari Allah •

۞ QS. 13:28 • Sifat-sifat orang mukmin

۞ QS. 13:29 • Pahala iman • Nama-nama surga • Sifat surga dan kenikmatannya • Iman adalah ucapan dan perbuatan •

۞ QS. 13:30 • Tauhid Rububiyyah • Tauhid Uluhiyyah • Kesucian Allah dari sekutu dan anak • Ar Rabb (Tuhan) • Al Rahman (Maha Pengasih)

۞ QS. 13:31 • Allah menepati janji • Sifat Masyi’ah (berkehendak) • Malikul Mulk (Maha Pemilik kerajaan) • Kebenaran hari penghimpunan • Allah menggerakkan hati manusia

۞ QS. 13:32 • Azab orang kafir • Penangguhan (siksa) orang kafir di dunia

۞ QS. 13:33 • Tauhid Uluhiyyah • Keluasan ilmu Allah • Ketentuan Allah tak dapat dihindari • Keingkaran dan kedurhakaan orang kafir • Kelemahan tuhan selain Allah

۞ QS. 13:34 • Azab orang kafir • Kelemahan tuhan selain Allah

۞ QS. 13:35 • Keabadian surga • Sifat surga dan kenikmatannya • Makanan dan minuman ahli surga • Azab orang kafir •

۞ QS. 13:36 • Tauhid Uluhiyyah • Sikap manusia terhadap kitab samawi

۞ QS. 13:37 • Al Wali (Maha Pelindung) • Perintah tidak mengikuti orang musyrik

۞ QS. 13:38 • Segala sesuatu ada takdirnya

۞ QS. 13:39 • Sifat Masyi’ah (berkehendak) • Kebenaran dan hakikat takdir

۞ QS. 13:40 • Ancaman bagi orang kafir dan pelaku maksiat

۞ QS. 13:41 • Sifat hari penghitungan • Ancaman bagi orang kafir dan pelaku maksiat

۞ QS. 13:42 • Keluasan ilmu Allah • Kekuatan umat Islam di dunia • Menghitung amal kebaikan • Ancaman bagi orang kafir dan pelaku maksiat •

۞ QS. 13:43 • Al Syahid (Maha Menyaksikan)

Ayat Pilihan

Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.
Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan),
tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).
dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.
QS. Al-Insyirah [94]: 6-8

Apa kamu menduga akan dapat masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang yang berjihad diantara kamu orang-orang yang sabar.
QS. Ali ‘Imran [3]: 142

(Ingatlah) ketika kamu menerima (berita bohong) itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu soal besar.
QS. An-Nur [24]: 15

Hadits Shahih

Podcast

Doa Sehari-hari

Soal & Pertanyaan Agama

Yang termasuk mustahiq (orang berhak menerima zakat) berikut yaitu ...

Correct! Wrong!

Zakat menurut bahasa زكة , yang bermakna ...

Correct! Wrong!

Jasa khalifah Umar bin Khatab yang sampai saat ini masih dipergunakan, yaitu ...

Correct! Wrong!

+

Array

Setelah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam wafat maka diganti oleh sahabat sebagai pemimpin ummat disebut ...

Correct! Wrong!

Penjelasan:
Kekhalifahan Rasyidin adalah kekhalifahan yang berdiri setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 M, atau tahun 11 H. Kekhalifahan ini terdiri atas empat khalifah pertama dalam sejarah Islam, yang disebut sebagai Khulafaur Rasyidin.

Berikut adalah contoh bahwa Allah Subhanahu Wa Ta`ala Maha Mendahulukan.

Correct! Wrong!

Pendidikan Agama Islam #20
Ingatan kamu cukup bagus untuk menjawab soal-soal ujian sekolah ini.

Pendidikan Agama Islam #20 1

Mantab!! Pertahankan yaa..
Jawaban kamu masih ada yang salah tuh.

Pendidikan Agama Islam #20 2

Belajar lagi yaa...

Share your Results:

Soal Agama Islam

Pendidikan Agama Islam #28

Siapa nama ayah Nabi muhammad shallallahu alaihi wasallam? … Siapa nama Nabi setelah Nabi Isa ‘Alaihissalam? … Setiap umat Islam wajib menuntut ilmu. Bagaimana hukum mempelajari Ilmu Agama? … Kewajiban menuntut ilmu terdapat pada Alquran surah … Ada berapa syarat dalam menuntut ilmu? …

Pendidikan Agama Islam #5

Berikut ini, yang tidak mengandung moral terpuji, adalah … Orang yang jujur akan senantiasa mengatakan … Lawan kata dari jujur ??adalah … Orang yang suka berbohong adalah orang … Bekerja tepat waktu adalah salah satu ciri orang yang …

Pendidikan Agama Islam #21

Pembukuan Alquran dilakukan pada masa khalifah … Setiap bencana dan musibah yang menimpa manusia di bumi sudah tertulis dalam kitab … Bu Nindi mempersiapkan pakaian bayi, karena bu Nindi tidak lama lagi akan melahirkan bayinya, perilaku bu Nindi termasuk meyakini … Allah Subhanahu Wa Ta`ala.Allah Subhanahu Wa Ta`ala tidak akan merubah nasib suatu kaum , sebelum kaum itu sendiri yang merubahnya, arti ayat tersebut terdapat dalam Alquran surah ar-Rad ayat … Salah satu contoh hikmah beriman kepada qada bagi siswa adalah …

Kamus Istilah Islam

Syam

Di mana itu Syam? Syām atau Negeri Syam adalah sebuah daerah yang terletak di timur Laut Mediterania, barat Sungai Efrat, utara Gurun Arab dan sebelah selatan Pegunungan Taurus. Negeri Syam merupakan tempat dari agama-agama yaitu Yudaisme, Nasrani, dan Islam. Menurut umat muslim, Negeri Syam dianggap sebagai “Negeri Kebaikan”. Pada saat … • Negeri Syam

penghulu

Apa itu penghulu? peng.hu.lu kepala; ketua; penghulu kampung; penghulu negeri; penghulu kawal; kepala adat; kepala urusan agama Islam di kabupaten atau kota madya; penasihat urusan agama Islam di pengadilan negeri; kadi … •

Bulan Jumadil Awal

Apa itu Bulan Jumadil Awal? Jumadil Awal ini disebut juga Jumadil Ula. Bulan ini terdiri dari 30 hari. Arti dari bulan ini sendiri adalah mulainya kekeringan. Nama ini berasal dari kejadian sulit bertanam dan beternak pada awal penggunaan sistem kalender Hijriah. Nama – Nama Bulan Islam Selain penghitungan yang berbeda, nama – nama bulan di kalender Hijriah juga ber … • Jumadil Awal