QS. An Nuur (Cahaya) – surah 24 ayat 24 [QS. 24:24]

یَّوۡمَ تَشۡہَدُ عَلَیۡہِمۡ اَلۡسِنَتُہُمۡ وَ اَیۡدِیۡہِمۡ وَ اَرۡجُلُہُمۡ بِمَا کَانُوۡا یَعۡمَلُوۡنَ
Yauma tasyhadu ‘alaihim alsinatuhum wa-aidiihim wa-arjuluhum bimaa kaanuu ya’maluun(a);

pada hari (ketika), lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.
―QS. 24:24
Topik ▪ Hisab ▪ Manusia bersaksi atas dirinya ▪ Keingkaran dan kedurhakaan orang kafir
24:24, 24 24, 24-24, An Nuur 24, AnNuur 24, An Nur 24, An-Nur 24

Tafsir surah An Nuur (24) ayat 24

Tafsir Kementrian Agama RI

Tafsir QS. An Nuur (24) : 24. Oleh Kementrian Agama RI

Pada ayat ini, Allah subhanahu wa ta’ala menerangkan bahwa ketika orang-orang jahat yang bergelimang dosa di dunia akan ditindak di akhirat nanti, mereka membantah dan mengingkari perbuatan jahat mereka, maka datanglah anggota tubuhnya menjadi saksi.
Datanglah lidah, tangan dan kaki mereka, menceritakan apa-apa yang telah dikerjakannya dahulu di dunia.
Dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta’ala anggota-anggoa tubuh itu bisa berbicara dan bercerita, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta’ala:

Dan mereka berkata kepada kulit mereka, “Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami?”
Kulit mereka menjawab, “Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata telah menjadikan kami pandai (pula) berkata.”

(Q.S. Fushshilat [41]: 21)

Dan sabda Rasulullah ﷺ:

Pada Hari Kiamat nanti, diperkenalkanlah orang kafir dengan perbuatannya Ia menyangkal dan membantah (tidak mengakui perbuatannya itu).
Dikatakan kepadanya, “Mereka tetanggamu menjadi saksi atas perbuatanmu itu”.
Jawabnya “Mereka itu dusta”.
Dikatakan lagi, “Keluargamu dan karib keluargamu menjadi saksi”.
Jawabnya: “Mereka juga itu bohong”.
Saksi-saksi itu disuruh bersumpah.
Mereka bersumpah (memperkuat kesaksian mereka) kemudian Allah menutup persoalan orang-orang kafir itu dan bersaksilah lidah, tangan dan kaki mereka, lalu mereka dimasukkan ke dalam neraka.”

(H.R. Abu Said Al Khudri)

Sebagian ahli tafsir memberi penjelasan bahwa kesaksian yang dimaksud di sini bukan berupa ucapan, tetapi kesaksian berupa gerakan.
Kalau mengenai ucapan, lidahnya yang bergerak.
Kalau mengenai perbuatan tangan atau kaki, bergeraklah tangan dan kaki sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya di dunia.
Kalau di dalam pengusutan suatu perkara pidana, samalah dengan istilah yang dinamakan rekonstruksi.

Tafsir al-Misbah
Oleh Muhammad Quraish Shihab:

Azab itu terjadi pada hari kiamat dan tidak dapat dipungkiri.
Bahkan dosa-dosa yang mereka lakukan itu melekat pada diri mereka.
Sebab lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas dosa-dosa itu.
Yaitu dengan tampaknya bekas-bekas perbuatan mereka pada anggota-anggota tubuh tadi, atau Allah, Zat yang menjadikan segala sesuatu dapat berbicara, menjadikan bagian anggota tubuh itu dapat berbicara.

Tafsir al-Jalalain
Oleh Jalaluddin al-Mahalli & Jalaluddin as-Suyuthi:

(Pada hari) yauma dinashabkan oleh lafal Istaqarra yang berta’alluq kepadanya, maksudnya pada hari yang telah ditetapkan bagi mereka (memberi kesaksian) dapat dibaca Tasyhadu dan Yasyhadu (lidah, tangan dan kaki mereka atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan) berupa perbuatan dan perkataan yang telah mereka kerjakan, yaitu pada hari kiamat.

Tafsir al-Muyassar
Oleh tim Mujamma’ Raja Fahd arahan Syaikh al-Allamah Dr. Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh:

Di antara bentuk adzab adalah nanti pada Hari Kiamat, yakni pada hari di mana lidah mereka menjadi saksi atas ucapan-ucapannya, tangan dan kaki mereka berbicara tentang perbuatan yang dahulu mereka kerjakan.

Tafsir Ibnu Katsir
Oleh Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi:

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Sa’id Al-Asyaj, telah menceritakan kepada kami Abu Yahya Ar-Razi, dari Amr ibnu Abu Qais, dari Mutarrif, dari Al-Minhal, dari Sa’id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa sesungguhnya mereka adalah orang-orang musyrik.
Manakala mereka merasakan bahwa tiada yang dapat masuk surga kecuali ahli salat, mereka berkata, “Marilah kita mengingkari perbuatan-perbuatan kita dahulu (semasa di dunia).” Maka ketika mereka hendak mengingkari perbuatannya, dikuncilah mulut mereka, dan bersaksilah kedua tangan dan kedua kaki mereka (menyatakan perbuatan mereka yang sesungguhnya) sehingga mereka tidak dapat menyembunyikan kepada Allah suatu amal perbuatan pun.

Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Jarir mengatakan:

telah menceritakan kepada kami Yunus ibnu Abdul A’la, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb, telah menceritakan kepadaku Amr ibnul Haris, dari Darij dari Abu Haisam, dari Abu Sa’id, dari Nabi ﷺ yang telah bersabda: Apabila hari kiamat telah terjadi, maka diperkenalkanlah kepada orang kafir amal perbuatannya, lalu ia mengingkarinya dan berkilah.
Maka dikatakan kepadanya, “Itulah mereka para tetanggamu yang mempersaksikan kamu.” Dia berkata, “Mereka dusta.” Kemudian dikatakan pula, “Itulah mereka keluarga dan kaum kerabatmu.” Ia menjawab, “Mereka dusta.” Lalu dikatakan, “Bersumpahlah kamu!” Maka mereka berani bersumpah, setelah itu Allah membuat mereka bisu (tidak dapat bicara), maka bersaksilah terhadap mereka kedua tangan dan lisan mereka, lalu Allah memasukkan mereka ke dalam neraka.

Ibnu Abu Hatim mengatakan pula, telah menceritakan kepada kami Abu Syaibah Ibrahim ibnu Abdullah ibnu Abu Syaibah Al-Kufi, telah menceritakan kepada kami Minjab ibnul Haris At-Tamimi, telah menceritakan kepada kami Abu Amir Al-Asadi, telah menceritakan kepada kami Sufyan ibnu Ubaidul Maktab, dari Fudail ibnu Amr Al-Faqimi, dari Asy-Sya’bi dari Anas ibnu Malik yang mengatakan bahwa ketika kami berada di rumah Nabi Saw, tiba-tiba beliau tertawa sehingga gigi serinya kelihatan, kemudian beliau bersabda: “Tahukah kalian mengapa aku tertawa?” Kami menjawab, “Allah da Rasul-Nya lebih mengetahui.” Beliau ﷺ bersabda, “Karena perdebatan seorang hamba kepada Tuhannya, ia berkata, ‘Wahai Tuhanku, bukankah Engkau melindungi diriku dari kezaliman?’ Allah berfirman, ‘Aku tidak memperkenankan seorang saksi pun kecuali dari pihak-Ku.
‘Allah berfirman, “Cukuplah hari ini engkau sebagai saksi terhadap dirimu dan juga para malaikat yang mulia-mulia.” Maka dikuncilah mulutnya, lalu dikatakan kepada seluruh anggota tubuh si hamba itu, ‘Berbicaralah kamu.
‘ Maka seluruh anggota tubuh si hamba itu membicarakan tentang amal perbuatan­nya.
Kemudian Allah membiarkannya berbicara kembali, maka si hamba itu berkata (kepada seluruh anggota tubuhnya), ‘Celakalah kalian dan binasalah kalian, padahal aku berjuang untuk kalian’.”

Imam Muslim dan Imam Nasai telah meriwayatkannya pula melalui Abu Bakar ibnu AbuNadr, dari ayahnya, dari Abdullah Al-Asyja’i, dari Sufyan As-Sauri dengan sanad yang sama.
Kemudian Imam Nasai berkata, bahwa ia tidak mengetahui seseorang meriwayatkan hadis ini dari Sufyan selain Al-Asyja’i.
Dengan demikian, hadis ini berpredikat garib.
Hanya Allah Yang Maha Mengetahui.

Demikianlah menurut komentar Imam Nasai.

Qatadah mengatakan, “Hai anak Adam, demi Allah, sesungguhnya pada dirimu terdapat saksi-saksi yang tidak diragukan lagi dari badanmu sendiri.
Maka waspadalah terhadap kesaksian mereka dan bertakwalah kepada Allah dalam rahasia dan terang-terangan kamu, karena sesungguhnya bagi Allah tiada sesuatu pun yang tersembunyi.
Kegelapan bagi Allah adalah sinar, dan rahasia bagi Allah adalah hal yang terang.
Maka barang siapa yang mampu mati dalam keadaan berbaik prasangka kepada Allah, lakukanlah, dan tidak ada kekuatan (untuk mengerjakan amal ketaatan) kecuali dengan pertolongan Allah.”


Kata Pilihan Dalam Surah An Nuur (24) Ayat 24

ARJUL
أَرْجُل

Lafaz ini berbentuk jamak, mufradnya adalah ar rijl, artinya al qadam (telapak kaki), dan makna asalnya ialah mulai dari paha hingga telapak kaki. Ia juga bermakna zaman, seluar, dan sebagainya. Rijl al-bahr artinya teluk, rijl al-sahm maknanya kedua­dua uujung panah.

Lafaz ini disebut sebanyak 13 kali di dalam Al Qur’an yaitu dalam surah:
-Al Maa’idah (5), ayat 6, 33, 66;
-Al An’aam (6), ayat 65;
-Al A’raaf (7), ayat 195, 124;
-Tha Ha (20), ayat 71;
-An Nuur (24), ayat 24, 31;
-Asy Syu’araa (26), ayat 49;
-Al Ankaabut (29), ayat 55;
-Yaa Siin (36), ayat 65;
-Al Mumtahanah (60), ayat 12.

Lafaz arjul dalam surah Al Maa’idah, ayat 66 dikaitkan dengan tahta.

Ibn Qutaibah berkata,
“Ia bermakna tumbuh­tumbuhan di bumi karena ia berada di bawah kaki mereka”

Dalam surah Al A’raaf, ayat 124, Ibn Katsir menafsirkannya dengan memotong tangan kanan seorang lelaki dan kaki kirinya atau sebaliknya.

Begitu juga dalam ayat 159 beliau berkata,
”Allah mengkhabarkan pengingkarannya pada sembahan orang musyrik dari berhala, patung dan tuhan-tuhan lain, karena mereka adalah makhluk bagi Allah yang dibuat, tidak memiliki kemudaratan atau manfaat, tidak melihat dan tidak dapat menolong penyembahnya, malah tidak bergerak (karena tidak mempunyai kaki), tidak mendengar dan tidak pula melihat, sedangkan penyembahnya lebih sempurna darinya dari aspek melihat, mendengar dan berbuat.”

Dalam surah Al Mumtahanah, ayat 12, lafaz arjul dikaitkan dengan bain dan mempunyai hubungan dengan buhtan, makna baina arjulihinn ialah faraj-faraj mereka. Ada yang berpendapat ia bermakna jimak. Ayat ini adalah kinayah bagi anak karena perut yang mengandungkan di dalamnya anak berada di antara kedua-dua tangannya dan farajnya yang melahirkan anak adalah di antara kedua-dua kakinya. Jumhur ulama mengatakan makna lafaz buhtan ialah anak dan makna bagi ayat adalah apa yang dilahirkannya dari perbuatan zina.

Lafaz-lafaz arjul juga dikaitkan dengan al mash (membasuh atau mencuci), tahta (dibawah), al qath’ (memotong), asy syahaadah (sebagai saksi), ad darb (menghentakkan). Semua ini mengisyaratkan lafaz arjul bermakna kaki yang bermula dari paha hingga ke telapak kaki.

Sumber : Kamus Al Qur’an, PTS Islamika SDN. BHD.Hal:66-67

Informasi Surah An Nuur (النور)
Surat An Nuur terdiri atas 64 ayat, dan termasuk golongan surat-surat Madaniyyah.

Dinamai “An Nuur” yang berarti “Cahaya”,
diambil dari kata An Nuur yang terdapat pada ayat 35.
Dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta’ala menjelaskan tentang Nuur Ilahi, ya’ni Al Qur’an yang mengandung petunjuk-petunjuk.
Petunjuk-petunjuk Allah itu, merupakan cahaya yang terang benderang menerangi alam se­mesta.

Surat ini sebagian besar isinya memuat petunjuk-petunjuk Allah yang berhubungan de­ngan soal kemasyarakatan dan rumah tangga.

Keimanan:

Kesaksian lidah dan anggota-anggota tubuh atas segala perbuatan manusia pada hari kiamat
hanya Allah yang menguasai langit dan bumi
kewajiban rasul hanya­lah menyampaikan agama Allah
iman rnerupakan dasar daripada diterimanya amal ibadah.

Hukum:

Hukum-hukum sekitar masalah zina, li’an dan adab-adab pergaulan diluar dan di dalam rumah tangga.

Kisah:

Cerita tentang berita bohong terhadap Ummul Mu’minin ‘Aisyah r.a. (Qishshatul lfki).

Lain-lain:

Semua jenis hewan diciptakan Allah dari air
janji Allah kepada kaum muslimin yang beramal saleh.

Ayat-ayat dalam Surah An Nuur (64 ayat)

Audio

Qari Internasional

Q.S. An-Nuur (24) ayat 24 - Oleh Syekh Mishari Alafasy
Q.S. An-Nuur (24) ayat 24 - Oleh Syekh Sa'ad Al-Ghamidi
Q.S. An-Nuur (24) ayat 24 - Oleh Syekh Muhammad Ayyub

Murottal al-Qur'an & Terjemahan Indonesia
Q.S. An-Nuur - Oleh Syekh Misyari Rasyid Alafasy
Full ayat 1 sampai 64 & Terjemahan


GambarStatistik Q.S. 24:24
  • Rating RisalahMuslim

Ayat ini terdapat dalam surah An Nuur.

Surah An-Nur (Arab: النّور‎) adalah surah ke-24 dari al-Qur'an.
Surah ini terdiri atas 64 ayat, dan termasuk golongan surah Madaniyah.
Dinamai An-Nur yang berarti Cahaya yang diambil dari kata An-Nur yang terdapat pada ayat ke 35.
Dalam ayat ini, Allah s.w.t.
menjelaskan tentang Nur Ilahi, yakni Al-Quran yang mengandung petunjuk-petunjuk.
Petunjuk-petunjuk Allah itu, merupakan cahaya yang terang benderang menerangi alam semesta.
Surat ini sebagian besar isinya memuat petunjuk- petunjuk Allah yang berhubungan dengan soal kemasyarakatan dan rumah tangga.

Nomor Surah 24
Nama Surah An Nuur
Arab النور
Arti Cahaya
Nama lain -
Tempat Turun Madinah
Urutan Wahyu 102
Juz Juz 18
Jumlah ruku' 9 ruku'
Jumlah ayat 64
Jumlah kata 1381
Jumlah huruf 5755
Surah sebelumnya Surah Al-Mu’minun
Surah selanjutnya Surah Al-Furqan
4.4
Ratingmu: 4.8 (8 orang)
Sending

Iklan

Video

Panggil Video Lainnya


Ikuti RisalahMuslim
               

Copied!

Masukan & saran kirim ke email:
[email protected]

Made with in Yogyakarta