QS. An Nahl (Lebah) – surah 16 ayat 114 [QS. 16:114]

فَکُلُوۡا مِمَّا رَزَقَکُمُ اللّٰہُ حَلٰلًا طَیِّبًا ۪ وَّ اشۡکُرُوۡا نِعۡمَتَ اللّٰہِ اِنۡ کُنۡتُمۡ اِیَّاہُ تَعۡبُدُوۡنَ
Fakuluu mimmaa razaqakumullahu halaalan thai-yiban waasykuruu ni’matallahi in kuntum ii-yaahu ta’buduun(a);

Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.
―QS. 16:114
Topik ▪ Keingkaran dan kedurhakaan orang kafir
16:114, 16 114, 16-114, An Nahl 114, AnNahl 114, An-Nahl 114

Tafsir surah An Nahl (16) ayat 114

Tafsir Kementrian Agama RI

Tafsir QS. An Nahl (16) : 114. Oleh Kementrian Agama RI

Dalam ayat ini Allah menyuruh kaum Muslimin untuk memakan makanan yang halal lagi baik dari rezeki yang diberikan Allah subhanahu wa ta’ala kepada mereka, baik makanan itu dari binatang ataupun tanaman.
Makanan yang halal ialah makanan dan minuman yang dibenarkan oleh agama untuk memakannya atau meminumnya.
Makanan yang baik ialah makanan dan minuman yang dibenarkan untuk di makan atau di minum oleh ilmu kesehatan.
Makanan yang halal lagi baik inilah yang diperintahkan oleh Allah untuk memakan dan meminumnya.
Makanan yang dibenarkan oleh ilmu kesehatan sangat banyak, dan pada dasarnya dibolehkan memakan dan meminumnya.

Firman Allah subhanahu wa ta’ala:

Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu.
(Q.S. Al-Baqarah [2]: 172)

Firman Allah subhanahu wa ta’ala:

Mereka menanyakan kepadamu: “Apakah yang dihalalkan bagi mereka?”
Katakanlah: “Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu

(Q.S. Al-Ma’idah [5]: 4)

Makanan dan minuman yang baik-baik tidaklah diharamkan memakannya, kecuali bilamana Allah subhanahu wa ta’ala atau Rasul Nya mengharamkannya.

Firman Allah subhanahu wa ta’ala:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas

(Q.S. Al-Ma’idah [5]: 87)

Makanan yang tersebar di atas bumi ini dari jenis hewan dan tanaman merupakan nikmat Allah subhanahu wa ta’ala yang besar yang seharusnya disyukuri oleh manusia.
Mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta’ala ini ialah dengan jalan mengucapkan kata syukur dengan membaca “Alhamdulillah” sewaktu memanfaatkannya menurut petunjuk Allah dan Rasul Nya, seperti memakannya atau memperjual belikannya Nabi ﷺ bersabda:

Sesungguhnya Allah benar-benar senang terhadap hamba yang sehabis makan atau minum mengucapkan “Alhamdulillah.
(H.R. Bukhari)

Termasuk dalam arti bersyukur ialah memelihara serta memperkembangkan agar jangan sampai punah dari permukaan bumi dan untuk memenuhi kebutuhan gizi makanan umat manusia.
Dalam memelihara dan memperkembangkan hewan atau tanaman itu kaum Muslimin tunduk kepada hukum-hukum Allah yang berlaku umpamanya tentang ketentuan zakatnya dan fungsi sosialnya.

Ringkasan mensyukuri nikmat Allah atas makan itu berarti mengucapkan kalimat syukur ketika memanfaatkannya, memeliharanya dan memperkembangkannya berdasarkan petunjuk-petunjuk Allah, karena Dialah yang memberi anugerah dan kenikmatan itu.
Tiap orang mukmin hendaklah menaati ketentuan-ketentuan Allah subhanahu wa ta’ala jika benar-benar dia menyembah Allah.
Dia harus menaati perintah Nya dan dia menjauhi larangan Nya.

Tafsir al-Misbah
Oleh Muhammad Quraish Shihab:

Sementara orang-orang musyrik mengingkari nikmat-nikmat Allah dan mengganti nikmat itu menjadi keburukan, maka pilihlah bagi kalian, wahai orang-orang yang beriman, jalan untuk bersyukur.
Makanlah segala yang dikaruniakan Allah kepada kalian berupa rezeki yang halal dan baik.
Janganlah mengharamkan sesuatu yang halal untuk diri kalian.
Syukurilah nikmat-nikmat itu dengan cara menaati Allah saja, bukan yang lain, jika kalian benar-benar hanya menyembah Allah.

Tafsir al-Jalalain
Oleh Jalaluddin al-Mahalli & Jalaluddin as-Suyuthi:

(Maka makanlah) hai orang-orang yang beriman (yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepada kalian dan syukurilah nikmat Allah jika kalian hanya kepada-Nya saja menyembah).

Tafsir al-Muyassar
Oleh tim Mujamma’ Raja Fahd arahan Syaikh al-Allamah Dr. Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh:

Maka makanlah, wahai orang-orang Mukmin, dari rizki yang Allah berikan kepada kalian, dan Dia menjadikannya halal lagi baik bagi kalian.
Syukurilah nikmat Allah yang diberikan kepada kalian dengan mengakuinya dan membelanjakannya dalam ketaatan kepada Allah.
Jika kalian benar-benar mematuhi perintah Allah, mendengarkan lagi menaati-Nya, maka sembahlah Dia semata yang tiada sekutu bagi-Nya.

Tafsir Ibnu Katsir
Oleh Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi:

Allah subhanahu wa ta’ala.
memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman agar memakan rezeki-Nya yang halal lagi baik, dan bersyukur kepada-Nya atas karunia tersebut.
Karena sesungguhnya Allah-lah yang mengarunia­kan nikmat itu kepada mereka, Dialah yang berhak disembah semata, tiada sekutu bagi-Nya.


Kata Pilihan Dalam Surah An Nahl (16) Ayat 114

THAYYIB
طَيِّب

Lafaz ini adalah mashdar dari lafaz thayyaba yaitu menjadikan sesuatu baik dan suci.

Ath thayyib mengandung makna setiap sesuatu yang melezatkan indera atau diri, setiap sesuatu yang kosong dari yang menyakitkan dan kotor atau najis, orang yang lepas dari segala kehinaan dan bersifat dengan segala kemuliaan, ungkapan fulaan thayyibal qalb bermakna si fulan batin (hatinya) bersih, begitu juga dengan thayyibal izaar atau kain yang bersih. Ath thayyib minal bilaad artinya tanah yang baik.

Lafaz thayyib disebut 13 kali di dalam Al Qur’an yaitu dalam surah:
-Al Baqarah (2), ayat 168;
-Ali Imran (3), ayat 179;
-An Nisaa (4), ayat 2, 43;
-Al Maa’idah (5), ayat 6, 88, 100;
-Al A’raaf (7), ayat 58;
-Al Anfaal (8), ayat 37, 69;
-An Nahl (16), ayat 114;
-Al Hajj (22), ayat 24;
-Faathir (35), ayat 10.

Al Kafawi berkata,
Aththayyib mengandung tiga makna, yaitu:

-ath thaahir (suci atau bersih),
-al halal (halal),
-al mustalidz (yang melazatkan).

Oleh karena itu lafaz ini dapat digunakan pada perkara akhlak, percakapan dan manusia secara umumnya.

Di dalam Al Qur’an lafaz thayyib mengandung beberapa makna:

1. Halal
Ia dikaitkan dengan makanan. Makna ini terdapat dalam surah:
-Al Baqarah (2), ayat 168;
-Al Maa’idah (5), ayat 88;
-Al Anfaal (8), ayat 69;
-An Nahl (16), ayat 16;
-An Nisaa (4), ayat 2.

Muhammad Quraish Shihab menyatakan ahli-ahli tafsir ketika menjelaskan lafaz ini dalam konteks perintah makan menyatakan ia berarti makanan yang tidak kotor dari segi zatnya atau rusak (expiry), atau dicampuri benda najis.

Ada juga yang mengartikannya sebagai makanan yang mengundang selera bagi yang memakannya dan tidak membahayakan fisik dan akalnya, jadi lafaz thayyib dalam makanan adalah makanan yang sehat, profesional dan selamat.

Sehat berarti makanan yang memiliki zat yang cukup dan seimbang seperti madu (An Nahl (16), ayat 69); padi (As Sajadah (32), ayat 27); ikan (An Nahl (16), ayat 14 dan sebagainya.

Profesional berarti sesuai dengan keperluan pemakan, tidak lebih dan tidak kurang, dan arti selamat ialah dengan memperhatikan sisi takwa yang intinya adalah berusaha menghindari segala yang mengakibatkan siksa dan terganggunya rasa aman.

Dalam surah An Nisaa (4), ayat 2, Sa’id bin Jubair berkata,
“Janganlah kamu menggantikan harta manusia yang haram dengan harta kamu yang halal atau janganlah kamu menggantikan harta kamu yang halal dengan memakan harta mereka yang haram.”

2. Suci
Karena lafaz ini dikaitkan dengan perkataan sha’iidan yang berarti debu atau tanah. Makna ini terdapat dalam surah An Nisaa (4), ayat 43 dan Al Maa’idah (5), ayat 6.

Ibn Qutaibah berkata,
“Lafaz sha’iidan thayyiban bermakna debu yang bersih:’

Dalam Tafsir Al Jalalayn ia bermakna debu yang suci, maka pukullah dengannya dua kali.

3. Perkataan yang baik
Karena lafaz ini dikaitkan dengan al qaul dan al kalim. Makna untuk lafaz ini terdapat dalam surah Al Hajj (22), ayat 24 dan Faathir (35), ayat 10.

Asy Syaukani menukilkan laporan Ibn Mundzir dan Ibn Abi Hatim dari Isma’il bin Abi Khalid beliau berkata,
“Ia adalah Al Qur’an.”

Diriwayatkan Ibn Abi Hatim dari Ibn Zaid beliau berkata,
“La Ilaha lllallah, Wallaahu Akbar Walhamdulillaah bagi al kalim Ath thayyib, yaitu dalam surah Faathir (35), ayat 10

As Sabuni menafsirkan ia bermakna kalam yang baik dan perkataan yang bermanfaat karena di dalam syurga tidak ada perkataan yang sia-sia maupun dusta.

Dalam surah Faathir ia bermakna setiap perkataan yang baik berupa doa, zikir, membaca Al Qur’an, tasbih, tahmid dan sebagainya.

4. Bumi atau tanah yang baik
Ia dikaitkan dengan perkataan ‘al balad yaitu negeri, seperti yang terdapat dalam surah Al A’raaf (7), ayat 58.

Ibn Katsir berkata,
“Makna al baladuth thayyib ialah tanah yang baik dan subur yang mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya dengan cepat dan elok,” seperti firman Allah yang bermakna “Maka ia (Maryam) diterima oleh Tuhannya dengan didikan yang baik dan dibesarkannya dengan didikan yang baik” (Ali Imran, ayat 37).

Az Zamakhsyari berkata,
“Ia adalah negeri yang baik dengan tanah yang subur lagi mulia.”

Ali bin Abi Talhah meriwayatkan dari Ibn Abbas ayat ini merupakan permisalan bagi orang mukmin.

5. Misalan bagi orang Mukmin
Makna ini terdapat dalam surah Ali ‘Imran (3), ayat 179; Al Maa’idah (5), ayat 100; dan Al Anfaal (8), ayat 37.

Ibn ‘Abbas berkata: “Ia bermakna ahlash sha’adah (ahli kebahagiaan).

Al Qatadah berkata,
“Orang yang berjihad dan berhijrah.”

Muqatil berkata,
“Ia bermakna seorang mukmin.”

Abu Salih meriwayatkan dari Ibn Abbas ia bermakna amalan yang shaleh.

Ibn Zaid dan Al Zujjaj berkata,
“Ia adalah menafkahkan yang baik di jalan Alah.

Al Fakh Al Razi berkata,
Ath thayyib ada dua jenis: bersifat jasmani, dan ia telah maklum bagi setiap individu; adapun yang bersifat rohani adalah perkara yang paling baik ialah mengenal Allah dan taat kepada perintah Allah, karena rohani yang mengenal Allah dan berterusan berkhidmat kepada Allah akan bersinar dengan nur makrifat Ilahi yang selalu rindu mendekatkan diri di samping Tuhan pentadbir alam dan masuk ke dalam kumpulan para malaikat serta mendampingi nabi, para shiddiqiin, syuhada’ dan orang shaleh.

Sumber : Kamus Al Qur’an, PTS Islamika SDN. BHD.Hal:351-352

Informasi Surah An Nahl (النحل)
Surat ini terdiri atas 128 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyyah.
Surat ini dinamakan “An Nahl” yang berarti “lebah” karena di dalamnya terdapat firman Allah subhanahu wa ta’ala ayat 68 yang artinya:
“Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah”,
Lebah adalah makhluk Allah yang banyak memberi manfaat dan keni’matan kepada manu­sia.

Ada persamaan antara madu yang dihasilkan oleh lebah dengan Al Qur’anul Karim.

Madu berasal dari bermacam-macam sari bunga dan dia menjadi obat bagi bermacam-macam penya­kit manusia (lihat ayat 69).
Sedang Al Qur’an mengandung inti sari dari kitab-kitab yang telah diturunkan kepada Nabi-nabi zaman dahulu ditambah dengan ajaran-ajaran yang diperlukan oleh semua bangsa sepanjang masa untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.
(Lihat surat (10) Yunus ayat 57 dan surat (17) Al lsra’ ayat 82).

Surat ini dinamakan pula “An Ni’am” artinya ni’mat-ni’mat, karena di dalamnya Allah menyebutkan pelbagai macam ni’mat untuk hamba­ hamba-Nya.

Keimanan:

Kepastian adanya hari kiamat
keesaan Allah
kekuasaan-Nya dan kesempumaan ilmu-Nya serta dalil-dalilnya
pertanggungan jawab manusia kepada Allah terhadap segala apa yang telah dikerjakannya.

Hukum:

Beberapa hukum tentang makanan dan minuman yang diharamkan dan yang di­halalkan
kebolehan memakai perhiasan-perhiasan yang berasal dari dalam laut se­perti marjan dan mutiara
dibolehkan memakan makanan yang diharamkan dalam keadaan terpaksa
kulit dan bulu binatang dari hewan yang halal dimakan
kewajiban memenuhi perjanjian dan larangan mempermainkan sumpah
larangan membuat­ buat hukum yang tak ada dasarnya
perintah membaca isti’aadzah (a’Uudzubillahi minasyaithaanirrajiim = aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk)
larangan membalas siksa melebihi siksaan yang diterima.

Kisah:

Kisah Nabi Ibrahim a.s

Lain-lain:

Asal kejadian manusia
madu adalah untuk kesehatan manusia
nasib pemimpin­ pemimpin palsu di hari kiamat
pandangan orang Arab zaman Jahiliyah terhadap anak perempuan
ajaran moral di dalam Islam
pedoman da’wah dalam Islam.

Audio

Qari Internasional

Q.S. An-Nahl (16) ayat 114 - Oleh Syekh Mishari Alafasy
Q.S. An-Nahl (16) ayat 114 - Oleh Syekh Sa'ad Al-Ghamidi
Q.S. An-Nahl (16) ayat 114 - Oleh Syekh Muhammad Ayyub

Murottal al-Qur'an & Terjemahan Indonesia
Q.S. An-Nahl - Oleh Syekh Misyari Rasyid Alafasy
Full ayat 1 sampai 128 & Terjemahan


Gambar

no images were foundStatistik Q.S. 16:114
  • Rating RisalahMuslim

Ayat ini terdapat dalam surah An Nahl.

Surah An-Nahl (bahasa Arab:النّحل, an-Nahl, "Lebah") adalah surah ke-16 dalam al-Qur'an.
Surah ini terdiri atas 128 ayat dan termasuk golongan surah-surah Makkiyah.
Surah ini dinamakan An-Nahl yang berarti lebah karena di dalamnya, terdapat firman Allah subhanahu wa ta'ala ayat 68 yang artinya : "Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah".
Lebah adalah makhluk Allah yang banyak memberi manfaat dan kenikmatan kepada manusia.
Ada persamaan antara madu yang dihasilkan oleh lebah dengan Al Quranul Karim.
Madu berasal dari bermacam-macam sari bunga dan dia menjadi obat bagi bermacam-macam penyakit manusia (lihat ayat 69).
Sedang Al Quran mengandung inti sari dari kitab-kitab yang telah diturunkan kepada Nabi-nabi zaman dahulu ditambah dengan ajaran-ajaran yang diperlukan oleh semua bangsa sepanjang masa untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.
(Lihat surah (10) Yunus ayat 57 dan surah (17) Al Isra' ayat 82).
Surah ini dinamakan pula "An-Ni'am" artinya nikmat-nikmat, karena di dalamnya Allah menyebutkan berbagai macam nikmat untuk hamba-hamba-Nya.

Nomor Surah 16
Nama Surah An Nahl
Arab النحل
Arti Lebah
Nama lain Al-Ni’am, an-Ni'am (Nikmat-Nikmat)
Tempat Turun Mekkah
Urutan Wahyu 70
Juz Juz 14
Jumlah ruku' 0
Jumlah ayat 128
Jumlah kata 1851
Jumlah huruf 7838
Surah sebelumnya Surah Al-Hijr
Surah selanjutnya Surah Al-Isra'
4.8
Ratingmu: 4.8 (20 orang)
SendingPembahasan ▪ Gambar tulisan berikan hamba Rezeki Halal

Iklan

Video

Panggil Video Lainnya


Podcast

Ikuti RisalahMuslim
               

Copied!

Masukan & saran kirim ke email:
[email protected]

Made with in Yogyakarta