QS. Al Hijr (Gunung Al Hijr) – surah 15 ayat 87 [QS. 15:87]

وَ لَقَدۡ اٰتَیۡنٰکَ سَبۡعًا مِّنَ الۡمَثَانِیۡ وَ الۡقُرۡاٰنَ الۡعَظِیۡمَ
Walaqad aatainaaka sab’an minal matsaanii wal quraanal ‘azhiim(a);

Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al Quran yang agung.
―QS. 15:87
Topik ▪ Keutamaan Al Qur’an ▪ Keutamaan kalam Allah ▪ Sifat neraka
15:87, 15 87, 15-87, Al Hijr 87, AlHijr 87, Al-Hijr 87

Tafsir surah Al Hijr (15) ayat 87

Tafsir Kementrian Agama RI

Tafsir QS. Al Hijr (15) : 87. Oleh Kementrian Agama RI

Ayat ini menerangkan bahwa Dia telah menurunkan kepada Nabi Muhammad “as sab’ul masani” (tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang dan Alquran yang agung” tidak diterangkan dalam ayat ini yang dimaksud dengan “as sab’ul masani” dan “Alquran yang Agung itu”.

Hadis menerangkan bahwa yang dimaksud dengan “as sab’ul masani” dan Alquran yang agung itu ialah surah Al Fatihah.
Hadis itu ialah:

Dari Abi Said Al Mu’alla ia berkata: “Telah lewat di hadapanku Nabi ﷺ sedang saya dalam salat, maka dia memanggilku dan aku tidak mendatanginya hingga aku selesai salat.
Kemudian aku datang kepadanya, kemudian Nabi berkata: “Kenapa engkau tidak datang kepadaku”.
Aku menjawab: “Aku sedang salat”.
Beliau berkata: “Bukanlah Allah telah berfirman: “Hai orang-orang yang beriman perkenankanlah seruan Allah dan Rasul”,
kemudian beliau berkata: Ketahuilah aku akan mengajarkan kepadamu surah yang paling agung di dalam Alquran, sebelum aku keluar dari mesjid ini.
Maka Nabi ﷺ pergi untuk keluar lalu beliau kuingatkan, maka katanya: `Alhamdulillahi rabil ‘alamin, adalah “as sab’ul masani” dan “Alquran yang agung” yang telah aku berikan”.
(H.R. Bukhari).

Pada hadis yang Rasulullah ﷺ bersabda:

“Ummul Quran itu ialah “as sab’ul masani” dan Alquran yang Agung”.
Banyak Hadis sahih yang lain menerangkan bahwa “as sab’ul masani” dan Alquran yang Agung adalah nama-nama yang lain dari surah Al Fatihah.

Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “as sab’ul masani” dalam ayat di atas ialah “as sab’ut tiwal” (tujuh surah Alquran yang terpanjang ayat-ayatnya), yaitu surah-surah Al Baqarah, Al Imran, Al Maidah.
An Nisa’, Al A’raf, Al An’am, At Taubah atau Al Anfal.
Surah-surah yang tujuh itu disebut “as sab’ul masani”,
karena dalam surah yang tujuh diulang-ulang menyebut kisah-kisah, hukum-hukum, ketauhidan, dan lain-lain.
Tetapi pendapat ini bertentangan dengan hadis-hadis sahih di atas.
Dalam pada itu sebagian dari surah “as sab’ut tiwal” diturunkan di Madinah, sedang ayat yang menerangkan tentang “as sab’ul masani” ini adalah Makiyah.

Disebut “as sab’ul masani” (tujuh berulang-ulang) karena surah Al Fatihah itu terdiri atas tujuh ayat yang diulang-ulang membacanya pada tiap-tiap rakaat dalam salat.
Seorang muslim sekurang-kurangnya salat tujuh belas rakaat dalam sehari semalam.
Karena itu mereka sekurang-kurangnya membaca Al Fatihah tujuh belas kali dalam sehari semalam.
Disebut Alquran yang Agung karena isi surah Al Fatihah itu merupakan pokok-pokok isi dari seluruh Alquran.
dan sesuai pula dengan maksud hadis di atas.

Tafsir al-Misbah
Oleh Muhammad Quraish Shihab:

Sungguh Kami telah memberimu, wahai Nabi yang jujur, tujuh ayat dari Al Quran, surat al-Fatihah, yang selalu kamu baca dalam setiap salat.
Di dalamnya terdapat permohonan kepada Kami dan permintaan petunjuk yang sempurna.
Juga telah Kami berikan kepadamu seluruh Al Quran yang mengandung mukjizat dan bukti kebenarannya sendiri.
Dengan keadaan seperti ini, kamu adalah pihak yang kuat yang pantas untuk memberi maaf.

Tafsir al-Jalalain
Oleh Jalaluddin al-Mahalli & Jalaluddin as-Suyuthi:

(Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang) Nabi ﷺ telah bersabda bahwa yang dimaksud adalah surah Al-Fatihah.

Demikianlah menurut riwayat yang dikemukakan oleh Bukhari dan Muslim, surah Al-Fatihah dinamakan demikian karena selalu dibaca berulang-ulang dalam setiap salat (dan Alquran yang agung).

Tafsir al-Muyassar
Oleh tim Mujamma’ Raja Fahd arahan Syaikh al-Allamah Dr. Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh:

Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu, wahai nabi, pembukaan al-Qur’an (Fatihah al-Qur’an), yaitu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang dalam setiap shalat, dan Kami memberikan kepadamu al-Qur’an yang agung.

Tafsir Ibnu Katsir
Oleh Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi:

Artinya, bersikap rendah dirilah kamu kepada mereka, sama halnya dengan apa yang disebutkan dalam firman-Nya:

Sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri, berat terasa olehnya penderitaan kalian, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagi kalian, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin.
(Q.S. At-Taubah [9]: 128)

Sehubungan dengan makna as-sab’ul masani, para ulama berbeda pendapat mengenainya.

Ibnu Mas’ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Mujahid, Sa’id ibnu Jubair, Ad-Dahhak, dan lain-lainnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sab’ul masani ialah tujuh surat Al-Qur’an yang panjang-panjang, yaitu surat Al-Baqarah, Ali Imran, An Nisa, Al-Maidah, Al-An’am, Al-A’raf, dan surat Yunus.

Ibnu Abbas dan Sa’id ibnu Jubair me-nas-kan hal ini.

Sa’id mengatakan bahwa di dalam surat-surat tersebut dijelaskan hal-hal yang fardu, hukum-hukum had, hukum-hukum qisas, dan hukum-hukum lainnya.
Ibnu Abbas mengatakan, di dalamnya dijelaskan misal-misal, berita-berita, dan pelajaran-pelajaran.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Abu Umar yang mengatakan bahwa Sufyan pernah mengatakan, “Al-masani ialah surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An’am, Al-A’raf, Al-Anf’al, dan surat Al-Bara-ah (Q.S. At-Taubah [9]) adalah satu surat.”

Ibnu Abbas mengatakan bahwa tiada seorang pun yang dianugerahi surat-surat tersebut selain Nabi ﷺ, dan Musa hanya diberi dua surat darinya.
Demikianlah menurut riwayat Hasyim, dari Al-Hajjaj, dari Al-Walid ibnul Aizar, dari Sa’id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas.

Al-A’masy telah meriwayatkan dari Muslim Al-Batin, dari Sa’id Ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Nabi ﷺ dianugerahi tujuh surat yang panjang-panjang, sedangkan Musa dianugerahi enam buah.
Setelah Musa melemparkan luh-luh-nya, kedua surat hilang, dan yang tertinggal hanyalah empat surat.

Mujahid mengatakan bahwa sab’ul masani ialah tujuh surat yang panjang-panjang, dikatakan pula Al-Qur’an yang agung.

Khasif telah meriwayatkan dari Ziyad ibnu Abu Maryam sehubungan dengan makna firman-Nya, “Sab’ul Masani” ini.
Allah subhanahu wa ta’ala.
berfirman, “Aku berikan kepadamu (Muhammad) tujuh bagian, yaitu perintah, larangan, berita gembira, peringatan, perumpamaan-perumpamaan, dan bilangan nikmat-nikmat, serta Aku beritakan kepadamu berita Al-Qur’an.” Demikianlah menurut riwayat Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim.

Pendapat yang kedua mengatakan bahwa yang dimaksud dengan as-sab’ul masani ialah surat Al-Fatihah.
Surat Al-Fatihah terdiri atas tujuh ayat.

Pendapat ini diriwayatkan dari Ali, Umar, Ibnu Mas’ud, dan Ibnu Abbas.
Ibnu Abbas mengatakan bahwa basmalah termasuk salah satu ayat dari surat Al-Fatihah, Allah telah mengkhususkan ini bagi kalian.
Pendapat inilah yang dikatakan oleh Ibrahim An-Nakha’i, Abdullah ibnu Ubaid, Ibnu Umair, Ibnu Abu Mulaikah, Syahr ibnu Hausyab, Al-Hasan Al-Basri, dan Mujahid.

Qatadah mengatakan, telah diceritakan kepada kami bahwa yang dimaksud dengan sab’ul masani ialah fatihatul kitab, dan bahwa surat Al-Fatihah ini dibaca berulang-ulang pada setiap rakaat salat fardu maupun salat sunat.
Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Jarir, dan ia memilih pendapat ini dengan berdasarkan hadis-hadis yang menerangkan tentang hal ini.
Hadis-hadis tersebut telah kami terangkan di dalam keutamaan-keutamaan surat Al-Fatihah pada permulaan kitab tafsir ini.
Sehubungan dengan masalah ini Imam Bukhari telah mengetengahkan dua buah hadis.

Pada hadis pertama Imam Bukhari mengatakan:

telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Basysyar, telah menceritakan kepada kami Gundar, telah menceritakan kepada kami Syu’bah, dari Habib ibnu Abdur Rahman, dari Hafs ibnu Asim, dari Abu Sa’id ibnul Ma’la yang menceritakan, “Nabi ﷺ melewatiku saat aku sedang salat, lalu Nabi ﷺ memanggilku, tetapi aku tidak mendatanginya hingga aku menyelesaikan salatku.
Setelah aku selesaikan salatku, maka aku menghadap kepada Nabi ﷺ Lalu Nabi ﷺ bertanya, ‘Apakah yang menghalang-halangimu sehingga tidak datang kepadaku (saat kupanggil)?’ Aku menjawab, ‘Aku sedang mengerjakan salat.’ Maka Nabi ﷺ bersabda, ‘Bukankah Allah subhanahu wa ta’ala.
telah berfirman: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kalian.
(Q.S. Al-Anfal [8]: 24).’ Nabi ﷺ bersabda, ‘Maukah aku ajarkan kamu tentang surat yang paling besar di dalam Al-Qur’an sebelum aku keluar dari masjid ini?’ Ketika Nabi ﷺ hendak keluar dari masjid, maka aku mengingatkannya (akan janjinya itu), lalu beliau bersabda: ‘Al Hamdu Lillahi Rabbil ‘Alamin (surat Al-Fatihah) adalah tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang, dan Al-Qur’anul ‘Azim yang diberikan kepadaku’.”

Hadis kedua: Imam Bukhari mengatakan:

telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Zi-b, telah menceritakan kepada kami Al-Maqbari, dari Abu Hurairah r.a.
yang mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda: Ummul Qur’an ialah tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Qur’anul ‘Azim.

Inilah bunyi nas yang menyatakan bahwa surat Al-Fatihah-adalah sab’ul masani (tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang) dan Al-Qur’anul ‘Azim (yakni di dalamnya terkandung semua isi Al-Qur’an secara garis besarnya).
Akan tetapi, tidaklah bertentangan jika surat lainnya—yaitu tujuh surat yang panjang-panjang— dinamakan pula dengan sebutan ini, mengingat di dalam surat-surat tersebut terkandung pula sifat-sifatnya.
Sebagaimana tidak bertentangan pula bila Al-Qur’an seluruhnya disebut dengan sebutan ini, seperti yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta’ala.
dalam firman-Nya:

Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik (yaitu) Al-Qur’an yang serupa (mutu ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang.
(Q.S. Az-Zumar [39]: 23)

Fatihah dipandang dari satu segi disebut masani (yang dibaca berulang-ulang), dan dari segi lain serupa (mutu ayat-ayatnya), surat Al-Fatihah ini dinamakan pula dengan sebutan ‘ Al-Qur’an’.
Perihalnya sama dengan Nabi ﷺ ketika ditanya tentang masjid yang dibangun di atas landasan takwa, maka beliau ﷺ mengisyaratkan kepada masjidnya (di Madinah), sedangkan ayat itu diturunkan berkenaan dengan Masjid Quba.
Tidak ada pertentangan dalam hal ini, karena sesungguhnya menyebutkan sesuatu bukan berarti menafikan sebutan yang lainnya bilamana keduanya mempunyai sifat dan latar belakang yang sama.


Informasi Surah Al Hijr (الحجر)
Surat ini terdiri atas 99 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyyah, karena diturunkan di Mekah sebelum Hijrah.
Al Hijr adalah nama sebuah daerah pegunungan yang didiami zaman dahulu oleh kaum Tsamud terletak di pinggir jalan antara Madinah dan Syam (Syiria).

Nama surat ini diambil dari nama daerah pegunungan itu, berhubung nasib penduduknya yaitu kaum Tsamud diceritakan pada ayat 80 sampai dengan 84, mereka telah dimusnahkan Allah subhanahu wa ta’ala, karena mendustakan Nabi Shaleh ‘alaihis salam dan berpaling dari ayat-ayat Allah.

Dalam surat ini terdapat juga kisah-kisah kaum yang lain yang telah dibinasakan oleh Allah seperti kaum Luth ‘alaihis salam dan kaum Syu ‘aib ‘alaihis salam Dari kesemua kisah-kisah itu dapat diambil pelajaran bahwa orang-orang yang menentang ajaran rasul-rasul akan mengalami kehancuran.

Keimanan:

Kepastian nasib suatu bangsa hanya di tangan Allah
Allah menjamin kemurnian Al Qur’an sepanjang masa
syaitan tidak dapat menaiki alam malakut, karena ada yang menjaganya
alam malakut (langit) senantiasa dijaga dari syaitan
kadar rezki yang diberikan kepada manusia sesuai dengan hikmah kebijaksanaan Allah
Allah memelihara hambaNya yang telah mendapat taufiq dari godaan syaitan
Allah disamping bersifat Maha Pengampun dan Maha Penyayang juga mengazab orang-orang yang ingkar
manusia dihimpun pada hari kiamat.

Hukum:

Larangan melakukan homosexual
kewajiban melakukan ibadah selama hidup
larangan menginginkan harta orang kafir
perintah kepada Nabi Muhammad ﷺ agar melakukan da’wah agama secara terang-terangan
larangan berputus asa terhadap rahmat Allah.

Kisah:

Nabi Ibrahim a.s. dengan kaumnya
Nabi Luth a.s, dengan kaumnya
kaum Syu’aib dan kaum Shaleh a.s. (Tsamud).

Lain-lain:

Kejadian-kejadian dalam alam ini menunjukkan kebesaran Allah
kejadian alam dan isinya mengandung hikmah
angin mengawinkan tepung sari bunga-bungaan
asal kejadian Adam a.s.

Ayat-ayat dalam Surah Al Hijr (99 ayat)

Audio

Qari Internasional

Q.S. Al-Hijr (15) ayat 87 - Oleh Syekh Mishari Alafasy
Q.S. Al-Hijr (15) ayat 87 - Oleh Syekh Sa'ad Al-Ghamidi
Q.S. Al-Hijr (15) ayat 87 - Oleh Syekh Muhammad Ayyub

Murottal al-Qur'an & Terjemahan Indonesia
Q.S. Al-Hijr - Oleh Syekh Misyari Rasyid Alafasy
Full ayat 1 sampai 99 & Terjemahan


GambarStatistik Q.S. 15:87
  • Rating RisalahMuslim

Ayat ini terdapat dalam surah Al Hijr.

Surah Al-Hijr (bahasa Arab:الحجر, al-Hijr, "Al-Hijr") adalah surah ke-15 dalam al-Qur'an.
Surah ini terdiri atas 99 ayat dan termasuk golongan surah-surah Makkiyah.
Al-Hijr adalah nama sebuah daerah pegunungan yang didiami oleh kaum Tsamud pada zaman dahulu yang terletak di pinggir jalan antara Madinah dan Syam (Syria).
Nama surah ini diambil dari nama daerah pegunungan itu yang berkaitan dengan nasib penduduknya yaitu kaum Tsamud pada ayat 80 sampai dengan 84, mereka telah dimusnahkan Allah, karena mendustakan Nabi Shaleh dan berpaling dari ayat-ayat Allah.
Dalam surah ini terdapat juga kisah-kisah kaum yang lain yang telah dibinasakan oleh Allah seperti kaum Luth dan kaum Syu'aib .
Surah ini juga mengandung pesan bahwa orang-orang yang menentang ajaran rasul-rasul akan mengalami kehancuran.

Nomor Surah 15
Nama Surah Al Hijr
Arab الحجر
Arti Gunung Al Hijr
Nama lain -
Tempat Turun Mekkah
Urutan Wahyu 54
Juz Juz 13 (ayat 1) sampai juz 14 (2-99)
Jumlah ruku' 0
Jumlah ayat 99
Jumlah kata 658
Jumlah huruf 2881
Surah sebelumnya Surah Ibrahim
Surah selanjutnya Surah An-Nahl
4.8
Ratingmu: 4.2 (20 orang)
Sending

Iklan

Video

Panggil Video Lainnya


Ikuti RisalahMuslim
               

Copied!

Masukan & saran kirim ke email:
[email protected]

Made with in Yogyakarta