Keluarga Anda ada yang belum mahir membaca Alquran? Ingin segera bisa? Klik di sini sekarang!

QS. Al Baqarah (Sapi Betina) – surah 2 ayat 272 [QS. 2:272]

لَیۡسَ عَلَیۡکَ ہُدٰىہُمۡ وَ لٰکِنَّ اللّٰہَ یَہۡدِیۡ مَنۡ یَّشَآءُ ؕ وَ مَا تُنۡفِقُوۡا مِنۡ خَیۡرٍ فَلِاَنۡفُسِکُمۡ ؕ وَ مَا تُنۡفِقُوۡنَ اِلَّا ابۡتِغَآءَ وَجۡہِ اللّٰہِ ؕ وَ مَا تُنۡفِقُوۡا مِنۡ خَیۡرٍ یُّوَفَّ اِلَیۡکُمۡ وَ اَنۡتُمۡ لَا تُظۡلَمُوۡنَ
Laisa ‘alaika hudaahum walakinnallaha yahdii man yasyaa-u wamaa tunfiquu min khairin fal-anfusikum wamaa tunfiquuna ilaaabtighaa-a wajhillahi wamaa tunfiquu min khairin yuwaffa ilaikum wa-antum laa tuzhlamuun(a);
Bukanlah kewajibanmu (Muhammad) menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki.
Apa pun harta yang kamu infakkan, maka (kebaikannya) untuk dirimu sendiri.
Dan janganlah kamu berinfak melainkan karena mencari rida Allah.
Dan apa pun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi (pahala) secara penuh dan kamu tidak akan dizalimi (dirugikan).
―QS. Al Baqarah [2]: 272

Not upon you, (O Muhammad), is (responsibility for) their guidance, but Allah guides whom He wills.
And whatever good you (believers) spend is for yourselves, and you do not spend except seeking the countenance of Allah.
And whatever you spend of good – it will be fully repaid to you, and you will not be wronged.
― Chapter 2. Surah Al Baqarah [verse 272]

لَّيْسَ bukanlah

Not
عَلَيْكَ atasmu

on you
هُدَىٰهُمْ menjadikan mereka mendapat petunjuk

(is) their guidance
وَلَٰكِنَّ akan tetapi

[and] but
ٱللَّهَ Allah

Allah
يَهْدِى Dia memberi petunjuk

guides
مَن orang/siapa

whom
يَشَآءُ Dia kehendaki

He wills.
وَمَا dan apa

And whatever
تُنفِقُوا۟ kamu nafkahkan

you spend
مِنْ dari

of
خَيْرٍ yang baik

good
فَلِأَنفُسِكُمْ maka untuk dirimu sendiri

then it is for yourself,
وَمَا dan tidak

and not
تُنفِقُونَ kamu menafkahkan

you spend
إِلَّا kecuali/melainkan

except
ٱبْتِغَآءَ karena mencari

seeking
وَجْهِ wajah/keridhaan

(the) face
ٱللَّهِ Allah

(of) Allah.
وَمَا dan apa

And whatever
تُنفِقُوا۟ kamu nafkahkan

you spend
مِنْ dari

of
خَيْرٍ yang baik

good,
يُوَفَّ akan dicukupi

will be repaid in full
إِلَيْكُمْ kepadamu

to you
وَأَنتُمْ dan kalian

and you
لَا tidak

(will) not
تُظْلَمُونَ kamu dianiaya

be wronged.

Tafsir

Alquran

Surah Al Baqarah
2:272

Tafsir QS. Al Baqarah (2) : 272. Oleh Kementrian Agama RI


Petunjuk (hidayah, taufik) adalah semata-mata urusan Allah, bukan urusan Rasul dan bukan pula urusan umatnya.
Kita tidak boleh menahan sedekah kepada orang yang bukan Islam hanya dengan alasan perbedaan agama semata.

Namun bersedekah kepada sesama Muslim tentu lebih utama, selagi di kalangan Muslim masih terdapat orang fakir miskin yang memerlukan pertolongan.


Sedekah mempunyai dan mengandung faedah timbal balik.

Orang yang menerima sedekah dapat tertolong dari kesukaran, sedang orang yang memberikannya mendapat pahala di sisi Allah, dan dihargai oleh orang-orang sekitarnya, asal ia memberikan sedekah itu dengan cara yang baik dan ikhlas karena Allah semata.


Selanjutnya disebutkan, bahwa apa saja harta benda yang baik yang dinafkahkan seseorang dengan ikhlas, niscaya Allah akan membalasnya dengan pahala yang cukup dan dia tidak akan dirugikan sedikit pun, karena orang-orang yang suka berinfak dengan ikhlas tentu disayangi dan dihormati oleh masyarakat, terutama oleh fakir miskin;
dan pahalanya tidak akan dikurangi di sisi Allah.

Tafsir QS. Al Baqarah (2) : 272. Oleh Muhammad Quraish Shihab:


Bukanlah kewajibanmu, Muhammad, untuk menjadikan orang-orang sesat itu mendapat petunjuk dan kebaikan.
Kewajibanmu hanyalah memberi penjelasan.


Dan Allah yang akan memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya.
Bantuan yang kalian berikan kepada orang lain, manfaatnya akan kembali kepada diri kalian sendiri.


Allah akan membalas itu semua.
Ini jika apa yang kalian nafkahkan itu hanya untuk mengharap perkenan Allah.


Kebaikan yang kalian lakukan dengan cara seperti ini, manfaatnya akan kalian rasakan sendiri.
Dan pahalanya akan kalian terima secara lengkap tanpa dikurangi.

Oleh tim Mujamma’ Raja Fahd arahan Syaikh al-Allamah Dr. Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh:


Kamu wahai Rasul bukan penanggung jawab dalam memberikan hidayah kepada orang-orang kafir, akan tetapi Allah-lah yang melapangkan dada siapa yang dikehendaki-Nya kepada agama-Nya dan membimbing mereka kepadanya.
Harta yang kalian berikan, manfaatnya kembali lagi kepada kalian dari Allah.


Orang-orang mukmin tidak berinfak kecuali demi mencari ridha Allah.
Harta apa pun yang kalian infakkan dengan ikhlas karena Allah, maka kalian akan mendapatkan pahalanya dengan sempurna, tidak dikurangi sedikitpun darinya.


Ayat ini menetapkan sifat wajah bagi Allah sesuai dengan keagungan-Nya.

Oleh Jalaluddin al-Mahalli & Jalaluddin as-Suyuthi:


Tatkala Nabi ﷺ melarang memberikan sedekah kepada orang-orang musyrik agar mereka masuk Islam, turunlah ayat,


(Bukan kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk), maksudnya menjadikan manusia masuk Islam, karena kewajibanmu hanyalah menyampaikan belaka,


(tetapi Allahlah yang menunjuki siapa yang dikehendaki-Nya) untuk memperoleh petunjuk agar masuk Islam.


(Dan apa saja yang baik yang kamu nafkahkan), maksudnya berupa harta


(maka buat dirimu sendiri) karena pahalanya untuk kamu


(Dan tidaklah kamu menafkahkan sesuatu melainkan karena mengharapkan keridaan Allah), maksudnya pahala-Nya dan bukan karena yang lain seperti harta benda dunia.
Kalimat ini kalimat berita, tetapi maksudnya adalah larangan, jadi berarti,
"Dan janganlah kamu nafkahkan sesuatu…"
dan seterusnya.


("Dan apa saja harta yang kamu nafkahkan, niscaya akan diberikan kepadamu dengan secukupnya), artinya pahalanya


(dan kamu tidaklah akan dirugikan"), artinya jumlahnya tidak akan dikurangi sedikit pun.
Kedua kalimat belakangan memperkuat yang pertama.

Oleh Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi:


Abu Abdur Rahman An-Nasai mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Abdus Salam ibnu Abdur Rahim, telah menceritakan kepada kami Al-Faryabi, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Al-A’masy, dari Ja’far ibnu Iyas, dari Sa’id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa mereka (kaum muslim pada permulaan Islam) tidak suka bila nasab mereka dikaitkan dengan orang-orang musyrik.
Lalu mereka meminta, dan diberikan keringanan kepada mereka dalam masalah ini.
Maka turunlah ayat ini, yaitu firman-Nya:

Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (taufik) siapa yang dikehendaki-Nya.
Dan apa saja harta yang baik yang kalian nafkahkan (di jalan Allah), maka pahalanya itu untuk kalian sendiri.
Dan janganlah kalian membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridaan Allah.
Dan apa saja harta yang baik yang kalian nafkahkan, niscaya kalian akan diberi pahalanya dengan cukup, sedangkan kalian sedikit pun tidak akan dianiaya.


Hal yang sama diriwayatkan oleh Abu Huzaifah, Ibnul Mubarak, Abu Ahmad Az-Zubairi, dan Abu Daud Al-Hadrami, dari Sufyan (yaitu As-Sauri).

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnul Qasim ibnu Atiyyah, telah menceritakan kepadaku Ahmad ibnu Abdurrahman (yakni Addusytuki) ayahku telah menceritakan kepadaku dari ayahnya, Asy’as ibnu Ishaq telah menceritakan kepada kami dari Ja’far ibnu Abdul Mugirah, dari Sa’id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas, dari Nabi ﷺ, bahwa Nabi ﷺ memerintahkan agar janganlah diberi sedekah kecuali orang-orang yang memeluk Islam, hingga turunlah ayat ini, yaitu firman-Nya:

Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, hingga akhir ayat.
Setelah ayat ini turun, maka Nabi ﷺ memerintahkan memberi sedekah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dari semua kalangan agama.


Dalam hadis Asma binti As-Siddiq akan dijelaskan masalah ini, yaitu dalam tafsir firman-Nya:

Allah tidak melarang kalian (untuk berbuat baik dan berlaku adil) terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian karena agama dan tidak (pula) mengusir kalian dari negeri kalian.
(QS. Al-Mumtahanah [60]: 8)

Firman Allah subhanahu wa ta’ala:

Dan apa saja harta yang baik yang kalian nafkahkan (di jalan Allah), maka pahalanya itu untuk kalian sendiri.

sama dengan firman-Nya:

Barang siapa yang mengerjakan amal yang saleh, maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri.
(QS. Fushshilat [41]: 46)

Dan di dalam Alquran masih banyak ayat yang semakna.

Firman Allah subhanahu wa ta’ala:

Dan janganlah kalian membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridaan Allah.

Menurut Al-Hasan Al-Basri ialah nafkah seorang mukinin buat dirinya sendiri.
Seorang mukmin tidak sekali-kali mengeluarkan nafkah melainkan karena mencari rida Allah.

Menurut Ata Al-Khurrasani, makna yang dimaksud ialah ‘apabila kamu mengeluarkan sedekah karena Allah, maka kamu tidak akan dibebani apa yang telah diamalkan olehmu itu’.
Makna ini cukup baik, yang artinya dengan kata lain ialah ‘apabila seseorang bersedekah karena mengharapkan rida Allah, maka sesungguhnya pahalanya telah ada di sisi Allah’.
Ia tidak dikenai beban karena memberikannya kepada orang yang takwa atau orang yang ahli maksiat, atau orang yang berhak atau orang yang tidak berhak.
Pada garis besarnya ia mendapat pahala sesuai dengan apa yang diniatkannya.
Sebagai dalil yang dijadikan dasar dari makna ini ialah firman selanjutnya, yaitu:
Dan apa saja harta yang baik yang kalian nafkahkan, niscaya kalian akan diberi pahalanya dengan cukup, sedangkan kalian sedikit pun tidak akan dianiaya.
(QS. Al-Baqarah [2]: 272)

Hadis sahih yang diketengahkan di dalam kitab sahihain melalui jalur Abuz Zanad, dari Al-A’raj, dari Abu Hurairah yang menceritakan bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

Seorang lelaki berkata,
"Aku benar-benar akan mengeluarkan sedekah malam ini."
Lalu ia keluar dengan membawa sedekahnya, kemudian ia memberikannya kepada wanita tuna susila.
Pada pagi harinya orang-orang ramai membicarakan bahwa dia telah memberikan sedekahnya pada wanita tuna susila.
Maka ia berkata,
"Ya Allah, segala puji bagi-Mu atas wanita pezina.
Aku benar-benar akan mengeluarkan sedekah lagi malam ini."
Maka ia memberikan sedekahnya itu kepada orang yang kaya.
Pada pagi harinya mereka ramai membicarakan bahwa dia tadi malam memberikan sedekahnya kepada orang kaya.
Ia berkata,
"Ya Allah, bagi-Mu segala puji atas orang yang kaya.
Aku benar-benar akan mengeluarkan sedekahku lagi malam ini."
Lalu ia keluar dan memberikan sedekahnya kepada pencuri, maka pada pagi harinya mereka ramai membicarakan bahwa dia telah memberikan sedekahnya tadi malam kepada pencuri.
Ia berkata,
"Ya Allah, bagi-Mu segala puji atas wanita tuna susila, orang kaya, dan pencuri."
Kemudian ia didatangi (seseorang) dan dikatakan kepadanya,
"Adapun mengenai sedekahmu, sesungguhnya telah diterima darimu.
Mengenai wanita tuna susila, barangkali ia memelihara kehormatannya dengan sedekahmu itu dan tidak berzina lagi.
Barangkali orang yang kaya itu sadar, lalu ia pun menginfakkan sebagian dari apa yang diberikan oleh Allah kepadanya.
Dan barangkali si pencuri memelihara kehormatannya dengan sedekahmu itu dan tidak mencuri lagi."

Sebab-Sebab Diturunkannya Surah Al Baqarah (2) Ayat 272

Diriwayatkan oleh an-Nasai, al-Hakim, al-Bazzar, ath-Thabarani, dan lain-lain yang bersumber dari Ibnu ‘Abbas.
Bahwa ada orang-orang yang tidak rela memberi sedikitpun dari hartanya kepada keluarga yang musyrik.
Ketika mereka bertanya kepada Rasulullah ﷺ, beliau membenarkannya.
Maka turunlah ayat ini (al-Baqarah: 272) yang membolehkan memberi sedekah kepada kaum musyrikin.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Ibnu ‘Abbas.
Bahwa Nabi ﷺ melarang umatnya bersedekah, kecuali bersedekah kepada kaum Muslimin.
Setelah turun ayat ini (al-Baqarah: 272), beliau memerintahkan memberi sedekah kepada orang yang beragama apapun, dan datang meminta kepadanya.

Sumber : Asbabun Nuzul – K.H.Q Shaleh – H.A.A Dahlan dkk.

Unsur Pokok Surah Al Baqarah (البقرة)

Surat "Al Baqarah" yang terdiri dari 286 ayat ini turun di Madinah yang sebagian besar diturun­kan pada permulaan tahun Hijrah, kecuali ayat 281 diturunkan di Mina pada Nabi Muhammad ﷺ yang terakhir).

Seluruh ayat dari surat Al Baqarah termasuk golongan Madaniyyah, merupakan surat yang terpanjang di antara surat-surat Alquran yang di dalamnya terdapat pula ayat yang terpanjang (ayat 282).

Surat ini dinamai "Al Baqarah" karena di dalamnya disebutkan kisah penyembelihan sapi betina yang diperintahkan Allah kepada Bani Israil (ayat 67 sarnpai dengan 74), dimana dijelaskan watak orang Yahudi pada umumnya.

Dinamai "Fusthaathul-Qur’an" (puncak Alquran) karena memuat beberapa hukum yang tidak disebutkan dalam surat yang lain.
Dinamai juga surat "alif-laam-miim" karena surat ini dimulai dengan Alif-laam-miim.

Keimanan:

Dakwah Islamiyah yang dihadapkan kepada umat Islam, ahli kitab dan para musyrikin.

Hukum:

▪ Perintah mengerjakan shalat.
Menunaikan zakat.
Hukum puasa.
Hukum umrah.
Hukum qishash.
▪ Hal-hal yang halal dan yang haram.
▪ Bernafkah di jalan Allah.
Hukum arak dan judi.
▪ Cara menyantuni anak yatim, larangan riba.
▪ Hutang piutang.
▪ Nafkah dan yang berhak menerimanya.
▪ Wasiyat kepada dua orang ibu bapak dan kaum kerabat.
Hukum sumpah.
▪ Kewajiban menyampaikan amanat.
▪ Sihir.
Hukum merusak masjid.
Hukum merubah kitabkitab Allah.
Hukum haidh, ‘iddah, thalak, khulu’, ilaa’.
Hukum susuan.
Hukum melamar.
Mahar larangan mengawini wanita musyrik dan sebaliknya.
Hukum perang.

Kisah:

▪ Kisah penciptaan Nabi Adam `alaihis salam.
▪ Kisah Nabi Ibrahim `alaihis salam.
▪ Kisah Nabi Musa `alaihis salam dengan Bani Israil.

Lain-lain:

▪ Sifat-sifat orang yang bertakwa.
▪ Sifat-sifat orang munafik.
▪ Sifat-sifat Allah.
▪ Perumpamaan-perumpamaan.
Kiblat.
▪ Kebangkitan sesudah mati.

Audio

QS. Al-Baqarah (2) : 1-286 ⊸ Misyari Rasyid Alafasy
Ayat 1 sampai 286 + Terjemahan Indonesia

QS. Al-Baqarah (2) : 1-286 ⊸ Nabil ar-Rifa’i
Ayat 1 sampai 286

Gambar Kutipan Ayat

Surah Al Baqarah ayat 272 - Gambar 1 Surah Al Baqarah ayat 272 - Gambar 2
Statistik QS. 2:272
  • Rating RisalahMuslim
4.6

Ayat ini terdapat dalam surah Al Baqarah.

Surah Al-Baqarah (Arab: سورة البقرة‎, bahasa Indonesia: “Sapi Betina”) adalah surah ke-2 dalam Alquran.
Surah ini terdiri dari 286 ayat, 6.221 kata, dan 25.500 huruf dan tergolong surah Madaniyah.
Surah ini merupakan surah dengan jumlah ayat terbanyak dalam Alquran.
Surah ini dinamai al-Baqarah yang artinya Sapi Betina sebab di dalam surah ini terdapat kisah penyembelihan sapi betina yang diperintahkan Allah kepada Bani Israil (ayat 67-74).
Surah ini juga dinamai Fustatul Qur’an (Puncak Alquran) karena memuat beberapa hukum yang tidak disebutkan dalam surah yang lain.
Dinamai juga surah Alif Lam Mim karena ayat pertama di surah berisi tiga huruf arab yakni Alif, Lam, dan Mim.

Nomor Surah2
Nama SurahAl Baqarah
Arabالبقرة
ArtiSapi Betina
Nama lainFasthath al-Qur’an, Sanam al-Qur’an (Puncak Al-Quran), Al-Zahrawan (Dua yang Cemerlang), Alif Lam Mim
Tempat TurunMadinah
Urutan Wahyu87
JuzJuz 1 (ayat 1-141), 2 (ayat 142-252) dan 3 (ayat 253-286)
Jumlah ruku’40 ruku’
Jumlah ayat286
Jumlah kata6156
Jumlah huruf26256
Surah sebelumnyaSurah Al-Fatihah
Surah selanjutnyaSurah Ali ‘Imran
Sending
User Review
4.8 (20 votes)
Tags:

2:272, 2 272, 2-272, Surah Al Baqarah 272, Tafsir surat AlBaqarah 272, Quran Al-Baqarah 272, Surah Al Baqarah ayat 272

Keluarga Anda ada yang belum mahir membaca Alquran? Ingin segera bisa?
Klik di sini sekarang!

Video


Panggil Video Lainnya

Ayat Lainnya

QS. Ar Ra’d (Guruh (petir)) – surah 13 ayat 8 [QS. 13:8]

Usai membeberkan bukti-bukti kemahakuasaan-Nya, pada ayat berikut Allah menjelaskan betapa luas ilmu yang dimiliki-Nya. Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan berupa janin, baik ter … 13:8, 13 8, 13-8, Surah Ar Ra’d 8, Tafsir surat ArRad 8, Quran Ar Rad 8, Ar-Ra’d 8, Surah Ar Rad ayat 8

Hadits Shahih

Podcast

Hadits & Doa

Soal & Pertanyaan Agama

Sesuatu yang dipercaya dan diyakini kebenaranya oleh hati nurani manusia dinamakan ...

Benar! Kurang tepat!

Berikut ulama yang berasal dari Indonesia adalah ...

Benar! Kurang tepat!

Umat Islam yang mengajarkan ilmunya dengan ikhlas akan memperoleh pahala amal jariyah. Amal jariyah artinya ...

Benar! Kurang tepat!

+

Ilmu yang bermanfaat adalah ...

Benar! Kurang tepat!

Menyampaikan ajaran Alquran dan sunnah Nabi Muhammad kepada orang lain yang belum mengetahui disebut dengan ...

Benar! Kurang tepat!

Kuis Agama Islam #31
Ingatan kamu cukup bagus untuk menjawab soal-soal ujian sekolah ini.

Kuis Agama Islam #31 1

Mantab!! Pertahankan yaa..
Jawaban kamu masih ada yang salah tuh.

Kuis Agama Islam #31 2

Belajar lagi yaa...

Bagikan Prestasimu:

Soal Lainnya

Pendidikan Agama Islam #2

Allah memiliki sifat Yang Maha Mengumpulkan, yang artinya … Al Azhar Al ‘Azim Al ‘Aziz Al Akhir Al Jamii’ Benar!

Pendidikan Agama Islam #30

Di bawah ini adalah cara untuk menjadikan semangat mengamalkan ilmu dalam kehidupan kecuali … Mencari teman yang tekun belajar Mengikuti

Pendidikan Agama Islam #10

Wahyu pertama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam terkandung dalam surah … QS. Al Muddasir : 1-5

Instagram