QS. Al Baqarah (Sapi Betina) – surah 2 ayat 236 [QS. 2:236]

لَا جُنَاحَ عَلَیۡکُمۡ اِنۡ طَلَّقۡتُمُ النِّسَآءَ مَا لَمۡ تَمَسُّوۡہُنَّ اَوۡ تَفۡرِضُوۡا لَہُنَّ فَرِیۡضَۃً ۚۖ وَّ مَتِّعُوۡہُنَّ ۚ عَلَی الۡمُوۡسِعِ قَدَرُہٗ وَ عَلَی الۡمُقۡتِرِ قَدَرُہٗ ۚ مَتَاعًۢا بِالۡمَعۡرُوۡفِ ۚ حَقًّا عَلَی الۡمُحۡسِنِیۡنَ
Laa junaaha ‘alaikum in thallaqtumunnisaa-a maa lam tamassuuhunna au tafridhuu lahunna fariidhatan wamatti’uuhunna ‘alal muusi’i qadaruhu wa’alal muqtiri qadaruhu mataa’an bil ma’ruufi haqqan ‘alal muhsiniin(a);

Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya.
Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka.
Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut.
Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.
―QS. 2:236
Topik ▪ Diwajibkannya berjihad
2:236, 2 236, 2-236, Al Baqarah 236, AlBaqarah 236, Al-Baqarah 236

Tafsir surah Al Baqarah (2) ayat 236

Tafsir Kementrian Agama RI

Tafsir QS. Al Baqarah (2) : 236. Oleh Kementrian Agama RI

Turunnya ayat ini menurut riwayat didahului oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi pada seorang sahabat dari kaum Ansar yang menikahi seorang perempuan.
Dalam akad nikahnya tidak ditentukan jumlah mahar.
Dan sebelum ia bercampur, istrinya tersebut telah ditalaknya.
Setelah turun ayat ini maka Nabi memerintahkan kepadanya untuk memberikan mutah (hadiah) kepada bekas istrinya itu meskipun hanya berupa pakaian tutup kepala.

Seorang suami yang menjatuhkan talak pada istrinya sebelum bercampur dan sebelum menentukan jumlah maharnya ia tidak dibebani membayar mahar tetapi ia diwajibkan memberi mutah, yaitu pemberian untuk menimbang-rasa bekas istrinya.
Besar kecilnya jumlah pemberian tersebut tergantung pada suami, yang kaya sesuai dengan kekayaannya dan yang tidak mampu sesuai pula dengan kadar yang disanggupinya.
Pemberian mutah tersebut merupakan suatu kewajiban atas laki-laki yang mau berbuat baik.

Tafsir al-Misbah
Oleh Muhammad Quraish Shihab:

Kalian, para suami, tidak berdosa dan tidak berkewajiban membayar maskawin apabila kalian mencerai istri sebelum menggaulinya dan sebelum kalian tetapkan maskawinnya.
Tetapi berilah mereka sesuatu yang dapat menyenangkan dirinya dan meringankan derita jiwanya.
Itu semua hendaknya dilakukan secara sukarela dan lapang dada.
Orang yang kaya hendaknya memberikannya sesuai dengan kekayaannya dan yang miskin sesuai dengan keadaannya.
Pemberian itu termasuk kebajikan yang selalu dilakukan oleh orang-orang yang berakhlak baik.

Tafsir al-Jalalain
Oleh Jalaluddin al-Mahalli & Jalaluddin as-Suyuthi:

(Tidak ada dosa bagi kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu menyentuh mereka) menurut satu qiraat, ‘tumaassuuhunna’ artinya mencampuri mereka (atau) sebelum (kamu menentukan maharnya), maksudnya maskawinnya.

‘Ma’ mashdariyah zharfiyah, maksudnya tak ada risiko atau tanggung jawabmu dalam perceraian sebelum campur dan sebelum ditentukannya berapa mahar, maka ceraikanlah mereka itu.

(Dan hendaklah kamu beri mereka itu ‘mutah’) atau pemberian yang akan menyenangkan hati mereka, (bagi yang mampu) maksudnya yang kaya di antaramu (sesuai dengan kemampuannya, sedangkan bagi yang melarat) atau miskin (sesuai dengan kemampuannya pula).

Ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan tentang derajat atau kedudukan istri (yaitu pemberian) atau hiburan (menurut yang patut) menurut syariat dan menjadi sifat bagi mata`an.

Demikian itu (merupakan kewajiban) ‘haqqan’ menjadi sifat yang kedua atau mashdar yang memperkuat (bagi orang-orang yang berbuat kebaikan) atau orang-orang yang taat.

Tafsir al-Muyassar
Oleh tim Mujamma’ Raja Fahd arahan Syaikh al-Allamah Dr. Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh:

Tiada dosa atas kalian wahai para suami bila kalian mentalak istri-istri kalian setelah akad dan sebelum terjadi hubungan suami istri, atau sebelum kalian menetapkan maskawin untuk mereka.
Dalam kondisi ini berilah mereka hadiah yang bermanfaat untuk menghibur kesedihan mereka dan meringankan beban berat talak serta membuang permusuhan.
Hadiah ini wajib menurut kemampuan suami yang mentalak, bagi yang kaya memberikan kadar yang sesuai dengan kekayaannya dan bagi yang miskin memberi sesuai dengan apa yang dimilikinya, sebagai hadiah sesuai dengan cara yang ma ruf lagi syar i.
Hadiah ini merupakan hak yang pasti atas orang-orang yang berkenan untuk berbuat baik kepada wanita-wanita yang ditalak dan kepada diri mereka sendiri karena dengan itu mereka telah menaati Allah.

Tafsir Ibnu Katsir
Oleh Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi:

Allah subhanahu wa ta’ala memperbolehkan menalak istri sesudah melakukan akad nikah dengannya dan sebelum menggaulinya.

Ibnu Abbas, Tawus, Ibrahim, dan Al-Hasan Al-Basri mengatakan, yang dimaksud dengan istilah al-massu ialah nikah.
Bahkan boleh menceraikannya sebelum menggaulinya, dan sebelum menetapkan besarnya maskawin jika dia menyerahkan hal tersebut, sekalipun dalam perceraian itu menyakitkan hatinya.
Karena itulah Allah subhanahu wa ta’ala memerintahkan kepada pihak suami agar memberinya mut’ah, yaitu pemberian untuk menghibur hatinya.
Pemberian mut’ah tersebut disesuaikan dengan keadaan kemampuan ekonomi pihak suami, bagi yang kaya disesuaikan dengan kekayaannya, dan bagi yang tidak mampu disesuaikan dengan kemampuannya.

Sufyan As-Sauri meriwayatkan dari Ismail ibnu Umayyah, dari Ikrimah.
dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa mut’ah talak yang jumlahnya paling besar ialah berupa seorang pelayan (budak), sedangkan yang lebih rendah dari itu berupa uang perak, dan yang lebih rendah lagi dari semuanya adalah berupa pakaian.

Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, yaitu apabila si lelaki yang bersangkutan dari kalangan orang yang mampu, hendaklah ia memberinya mut’ah berupa seorang pelayan atau yang seimbang dengannya.
Jika dia orang yang tidak mampu, hendaklah dia memberi mut’ah dengan tiga setel pakaian.

Asy-Sya’bi mengatakan bahwa mut’ah yang pertengahan ialah berupa baju kurung, kerudung, milhafah, dan jilbab.
Ia mengatakan bahwa dahulu Syuraih memberikan mut’ah-nya sejumlah lima ratus (dirham).

Abdur Razzaq mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ma’mar, dari Ayyub ibnu Sirin yang mengatakan bahwa ia pernah memberi mut’ah berupa seorang pelayan, atau nafkah atau pakaian.
Ia mengatakan, Al-Hasan ibnu Ali pernah memberi mut’ah-nya sejumlah sepuluh ribu (dirham).
Menurut suatu riwayat, wanita yang diceraikannya mengatakan, “Harta yang sedikit dari kekasih yang menceraikannya.”

Imam Abu Hanifah berpendapat, apabila suami istri bersengketa mengenai jumlah mut’ah, maka hal yang diwajibkan atas pihak suami bagi pihak istri adalah separo mahar misil-nya.

Imam Syafii di dalam qaul jadid-nya mengatakan bahwa pihak suami tidak boleh dipaksa membayar jumlah tertentu dari mut’ah, kecuali bila mut’ah yang dibayarnya itu jauh di bawah standar yang dinamakan mut’ah.
Imam Syafii mengatakan, hal yang paling ia sukai dalam jumlah minimal mut’ah ialah pakaian yang cukup untuk dikenakan si wanita dalam salatnya.

Di dalam qaul qadim-nya Imam Syafii mengatakan bahwa ia tidak mengetahui kadar tertentu dalam masalah mut’ah kecuali ia menganggap baik berupa uang yang jumlahnya tiga puluh dirham, seperti apa yang telah diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a.

Para ulama berselisih pendapat pula mengenai mut’ah ini, apakah mut’ah diwajibkan bagi setiap wanita yang ditalak, atau mut’ah itu hanya wajib diberikan kepada istri yang diceraikan sebelum digauli lagi belum ditentukan jumlah maskawinnya?
Di kalangan ulama banyak pendapat yang menanggapinya.

Pendapat pertama mengatakan bahwa mut’ah wajib diberikan kepada setiap wanita yang diceraikan, mengingat keumuman makna firman-Nya:

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa.
(Q.S. Al-Baqarah [2]: 241)

Juga karena firman-Nya:

Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, “Jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepada kalian mut’ah dan aku ceraikan kalian dengan cara yang baik.” (Q.S. Al-Ahzab [33]: 28)

Sedangkan mereka telah menerima maskawinnya yang telah disebutkan, dan mereka pun telah digauli.
Hal ini merupakan pendapat Sa’id ibnu Jubair, Abul Aliyah, Al-Hasan Al-Basri, dan pendapat ini merupakan salah satu dari pendapat Imam Syafii.
Akan tetapi, dari kalangan mereka ada yang memilih pendapat dalam qaul jadid merupakan pendapat yang benar.

Pendapat kedua mengatakan bahwa mut’ah wajib diberikan kepada seorang wanita apabila diceraikan sebelum digauli, sekalipun maskawinnya telah ditentukan, karena firman-Nya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kalian ceraikan mereka sebelum kalian mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka idah bagi kalian yang kalian minta menyempurnakannya.
Maka berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.
(Q.S. Al-Ahzab [33]: 49)

Syu’bah dan lain-lainnya telah meriwayatkan dari Qatadah, dari Sa’id ibnul Musayyab yang mengatakan bahwa ayat ini telah dimansukh oleh ayat yang ada di dalam surat Al-Baqarah (ayat 236).

Imam Bukhari meriwayatkan di dalam kitab Sahih-nya dari Sahl ibnu Sa’d dan Abu Usaid, bahwa keduanya pernah menceritakan hadis berikut:

Rasulullah ﷺ pernah mengawini Umaimah binti Syurahbil, ketika Umaimah dimasukkan ke dalam rumah Nabi ﷺ dan Nabi ﷺ mengulurkan tangannya kepada Umaimah, maka seakan-akan Umaimah tidak suka dengan perkawinan ini.
Lalu Nabi ﷺ memerintahkan kepada Abu Usaid agar memberinya perlengkapan dan pakaian, yaitu berupa dua setel pakaian berwarna biru (sebagai mut’ah-nya).

Pendapat ketiga mengatakan bahwa mut’ah hanya diberikan kepada wanita yang diceraikan dalam keadaan belum digauli dan belum ditentukan maharnya.
Untuk itu apabila si suami pernah menggaulinya, maka suami diwajibkan membayar mahar misil-nya, bilamana si istri menyerahkan masalah tersebut.
Jika pihak suami telah menentukan jumlah maskawinnya, lalu ia menceraikannya sebelum menggaulinya, maka wajib diberikan kepadanya separo dari maskawin yang telah ditentukan itu.
Apabila si suami telah menggaulinya (serta telah menentukan mahamya), maka seluruh mahar harus diberikan kepada si istri sebagai ganti dari mut’ah.

Sesungguhnya wanita yang berhak menerima mut’ah hanyalah wanita yang belum ditentukan maskawinnya, juga belum digauli oleh suaminya.
Pengertian inilah yang ditunjukkan oleh ayat di atas, yaitu yang mewajibkan pemberian mut’ah kepadanya atas tanggungan pihak suami yang menceraikannya.
Demikianlah menurut pendapat Ibnu Umar dan Mujahid.

Tetapi di kalangan ulama ada yang menyunatkan pemberian mut’ah kepada setiap wanita yang diceraikan selain wanita mufawwidah (yang memasrahkan jumlah maskawinnya), lalu ia diceraikan sebelum digauli.
Hal ini jelas tidak diingkari, dan berdasarkan pengertian ini pula ditakwilkan ayat takhyir yang ada di dalam surat Al-Ahzab.
Karena itulah Allah subhanahu wa ta’ala berfirman:

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa.
(Q.S. Al-Baqarah [2]: 241)

Tetapi di antara ulama ada yang mengatakan bahwa pemberian mut’ah disunatkan secara mutlak.
Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Kasir ibnu Syihab Al-Qazwaini, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Sa’id ibnu Sabiq, telah menceritakan kepada kami Amr (yakni Ibnu Abu Qais), dari Abu Ishaq, dari Asy-Sya’bi yang mengatakan bahwa mereka menanyakan kepadanya tentang mut’ah, apakah ada batasannya?
Maka ia membacakan firman-Nya:

Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula).

Asy-Sya’bi mengatakan bahwa ia belum pernah melihat seseorang yang melakukan batasan dalam mut’ah.
Demi Allah, seandainya mut’ah adalah hal yang wajib, niscaya para kadi menetapkan batasan untuknya.


Kata Pilihan Dalam Surah Al Baqarah (2) Ayat 236

FARIIDHAH
فَرِيضَة

Arti kata fardh adalah memotong sesuatu yang keras dan membuat kesan padanya. la juga mempunyai arti menerangkan, menetapkan ukuran dan mempastikan.

Sedangkan kata fariidhah dan mafruudh adalah nama bagi bahagian yang telah ditetapkan ukurannya, dan secara khusus ia kadang digunakan untuk menyebut harta yang wajib dikeluarkan zakatnya atau aturan-aturan yang telah diterangkan, ditetapkan dan diwajibkan oleh Allah (s.w.t.). Kata fariidhah diulang enam kali dalam Al Qur’an, yaitu’ dalam surah:
-Al Baqarah (2), ayat 236, 237;
-An Nisaa (4), ayat 11, 24 (dua kali);
-At Taubah (9), ayat 60.

Sedangkan kata mafruudhah diulang dua kali saja, yaitu dalam surah An Nisaa (4), ayat 7 dan 118.

Pada surah An Nisaa’ (4), ayat 118 kata mafruudhah berada dalam rangkaian kalimat sumpah yang diucapkan oleh setan di hadapan Allah (s.w.t.). Setan bersumpah akan menggoda dan mealingkankan sekelompok tertentu (mafruudhah) dari hamba-hamba Allah. Dengan demikian setan tidak akan mampu menggoda semua hamba-hamba Allah. Dia hanya mampu menggoda hamba-hamba yang lupa kepada Allah saja, dan dia tidak akan mampu menggoda hamba-hamba Allah yang ikhlas.

Sedangkan kata fariidhah dan mafruudhh pada selain ayat diatas menunjukkan kepada arti kewajiban yang telah ditetapkan Allah.

Perkara-perkara yang diwajibkan Allah dengan menggunakan kedua kata tersebut adalah:

– Pembayaran mahar oleh pihak lelaki kepada pihak isteri sebagai syarat sah akad nikah, yaitu yang terdapat dalam surah Al Baqarah (2), ayat 236, 237 dan An Nisaa’ (4), ayat 24 (dua kali).

– Bagian waris kepada ahli waris, yaitu yang terdapat dalam surah An Nisaa’ (4), ayat 7 dan 11.

– Pembayaran zakat, yaitu yang terdapat dalam surah At Taubah (9), ayat 60.

Sumber : Kamus Al Qur’an, PTS Islamika SDN. BHD.Hal:417-418

Informasi Surah Al Baqarah (البقرة)
Surat “Al Baqarah” yang terdiri dari 286 ayat ini turun di Madinah yang sebahagian besar diturun­kan pada permulaan tahun Hijrah, kecuali ayat 281 diturunkan di Mina pada Hajji wadaa’ (hajji Nabi Muhammad ﷺ yang terakhir).
Seluruh ayat dari surat Al Baqarah termasuk golong­an Madaniyyah, merupakan surat yang terpanjang di antara surat-surat Al Qur’an yang di dalamnya terdapat pula ayat yang terpanjang (ayat 282).

Surat ini dinamai “Al Baqarah” karena di dalamnya disebutkan kisah penyembelihan sapi betina yang diperintahkan Allah kepada Bani lsrail (ayat 67 sarnpai dengan 74), dimana dije­laskan watak orang Yahudi pada umumnya, Dinamai “Fusthaathul-Qur’an” (puncak Al Qur­ aan) karena memuat beberapa hukum yang tidak disebutkan dalam surat yang lain.
Dinamai juga surat “alif-laam-miim” karena surat ini dimulai dengan Alif-laam-miim.

Keimanan:

Da’wah lslamiyah yang dihadapkan kepada umat Islam, ahli kitab dan para musyrikin.

Hukum:

Perintah mengerjakan shalat
menunaikan zakat
hukum puasa
hukum haji dan umrah
hukum qishash
hal-hal yang halal dan yang haram
bernafkah di jalan Allah
hukum arak dan judi
cara menyantuni anak yatim, larangan riba
hu­tang piutang
nafkah dan yang berhak menerimanya
wasiyat kepada dua orang ibu­ bapak dan kaum kerabat
hukum sumpah
kewajiban menyampaikan amanat
sihir
hukum merusak mesjid
hukum merubah kitab-kitab Allah
hukum haidh, ‘iddah, thalak, khulu’, ilaa’
hukum susuan
hukum melamar
mahar larangan mengawini wanita musyrik dan sebaliknya
hukum perang.

Kisah:

Kisah penciptaan Nabi Adam a.s.
kisah Nabi Ibrahim a.s.
kisah Nabi Musa a.s, dengan Bani lsrail.

Lain-lain:

Sifat-sifat orang yang bertakwa
sifat-sifat orang munafik
sifat-sifat Allah
per­umpamaan-perumpamaan
kiblat, kebangkitan sesudah mati.

Audio

Qari Internasional

Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 236 - Oleh Syekh Mishari Alafasy
Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 236 - Oleh Syekh Sa'ad Al-Ghamidi
Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 236 - Oleh Syekh Muhammad Ayyub

Murottal al-Qur'an & Terjemahan Indonesia
Q.S. Al-Baqarah - Oleh Syekh Misyari Rasyid Alafasy
Full ayat 1 sampai 286 & Terjemahan


GambarStatistik Q.S. 2:236
  • Rating RisalahMuslim

Ayat ini terdapat dalam surah Al Baqarah.

Surah Al-Baqarah (Arab: سورة البقرة‎, bahasa Indonesia: "Sapi Betina") adalah surah ke-2 dalam Al-Qur'an.
Surah ini terdiri dari 286 ayat, 6.221 kata, dan 25.500 huruf dan tergolong surah Madaniyah.
Surah ini merupakan surah dengan jumlah ayat terbanyak dalam Al-Qur'an.
Surah ini dinamai al-Baqarah yang artinya Sapi Betina sebab di dalam surah ini terdapat kisah penyembelihan sapi betina yang diperintahkan Allah kepada Bani Israil (ayat 67-74).
Surah ini juga dinamai Fustatul Qur'an (Puncak Al-Qur'an) karena memuat beberapa hukum yang tidak disebutkan dalam surah yang lain.
Dinamai juga surah Alif Lam Mim karena ayat pertama di surah berisi tiga huruf arab yakni Alif, Lam, dan Mim.

Nomor Surah 2
Nama Surah Al Baqarah
Arab البقرة
Arti Sapi Betina
Nama lain Fasthath al-Qur’an, Sanam al-Qur’an (Puncak Al-Quran), Al-Zahrawan (Dua yang Cemerlang), Alif Lam Mim
Tempat Turun Madinah
Urutan Wahyu 87
Juz Juz 1 (ayat 1-141), 2 (ayat 142-252) dan 3 (ayat 253-286)
Jumlah ruku' 40 ruku'
Jumlah ayat 286
Jumlah kata 6156
Jumlah huruf 26256
Surah sebelumnya Surah Al-Fatihah
Surah selanjutnya Surah Ali 'Imran
4.6
Ratingmu: 4.4 (12 orang)
Sending

Iklan

Video

Panggil Video Lainnya


Ikuti RisalahMuslim
               

Copied!

Masukan & saran kirim ke email:
[email protected]

Made with in Yogyakarta