QS. Al Baqarah (Sapi Betina) – surah 2 ayat 227 [QS. 2:227]

وَ اِنۡ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰہَ سَمِیۡعٌ عَلِیۡمٌ
Wa-in ‘azamuuth-thalaaqa fa-innallaha samii’un ‘aliimun;

Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
―QS. 2:227
Topik ▪ Keluasan ilmu Allah
2:227, 2 227, 2-227, Al Baqarah 227, AlBaqarah 227, Al-Baqarah 227

Tafsir surah Al Baqarah (2) ayat 227

Tafsir Kementrian Agama RI

Tafsir QS. Al Baqarah (2) : 227. Oleh Kementrian Agama RI

Ayat ini berhubungan dengan seseorang yang bersumpah tidak akan mencampuri istrinya, seperti: “Demi Allah, aku tidak akan bersetubuh dengan engkau lagi,” sumpah seperti ini disebut ila’.
Dalam hal ini istri tentu akan tersiksa dan menderita, karena tidak digauli dan tidak pula dicerai (ditalak).
Hal seperti ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, sebab perbuatan semacam ini perbuatan zalim.

Bila sudah dekat empat bulan lamanya sesudah bersumpah itu, suami harus mengambil keputusan apakah ia akan kembali bergaul sebagai suami istri, atau bercerai.
Kalau suami mengambil keputusan kembali berbaik dengan istrinya, maka itulah yang lebih baik, tetapi dia harus membayar kafarat sumpah.
Dia harus mengatur rumah tangganya kembali, mendidik anaknya dan tidak boleh diulangi lagi sumpah yang seperti itu.
Tapi kalau dia bermaksud untuk menceraikan, maka ceraikanlah yang baik, jangan sampai istri itu teraniaya, sebab Allah Maha Mendengar Maha Mengetahui.

Tafsir al-Misbah
Oleh Muhammad Quraish Shihab:

Jika pada masa itu mereka tidak menggauli istri, maka itu berarti melukai wanita.
Tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai.
Allah Maha Mendengar semua sumpah mereka, Maha Mengetahui keadaan mereka dan akan memperhitungkan semua itu pada hari kiamat.

Tafsir al-Jalalain
Oleh Jalaluddin al-Mahalli & Jalaluddin as-Suyuthi:

(Dan sekiranya mereka berketetapan hati untuk talak), artinya tak mau kembali, maka mereka harus menjatuhkannya, (karena sesungguhnya Allah Maha Mendengar) ucapan mereka (lagi Maha Mengetahui), maksud atau tekad mereka.

Jadi maksudnya, setelah menunggu selama empat bulan tidak ada lagi kesempatan terbuka bagi mereka, kecuali kembali atau menjatuhkan talak.

Tafsir al-Muyassar
Oleh tim Mujamma’ Raja Fahd arahan Syaikh al-Allamah Dr. Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh:

Namun jika mereka membulatkan tekad untuk mentalak (menceraikan) istri-istri mereka dengan tetap bersikukuh di atas sumpah mereka dan menolak untuk menggauli istri-istri mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui perkataan mereka dan mengetahui niat-niat mereka dan Dia akan membalas mereka atasnya.

Tafsir Ibnu Katsir
Oleh Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi:

Firman Allah subhanahu wa ta’ala:

Dan jika mereka bertetap hati untuk talak.

Di dalam kalimat ini terkandung pengertian yang menunjukkan bahwa talak tidak jatuh hanya dengan lewatnya masa empat bulan.
Demikianlah menurut pendapat jumhur ulama mutaakhkhirin.
Sedangkan menurut pendapat ulama lainnya, talak satu jatuh setelah lewat masa empat bulan.
Pendapat ini didukung oleh riwayat yang sanad-sanadnya berpredikat sahih, dari Umar, Usman, Ali, Ibnu Mas’ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan Zaid ibnu Sabit.
Pendapat inilah yang dipegang oleh Ibnu Sirin, Masruq, Al-Qasim, Salim, Al-Hasan, Abu Sala-mah, Qatadah, Syauraih Al-Qadi, Qubaisah ibnu Zuaib, Ata, Abu Salamah ibnu Abdur Rahman, Sulaiman ibnu Tarkhan At-Taimi, Ibrahim An-Nakha’i, Ar-Rabi’ ibnu Anas, dan As-Saddi.

Kemudian dikatakan bahwa si istri tertalak dengan lewatnya masa ila empat bulan dengan status talak raj’i.
Demikianlah menurut Sa’id ibnul Musayyab, Abu Bakar ibnu Abdur Rahman ibnul Haris ibnu Hisyam, Makhul, Rabi’ah, Az-Zuhri, dan Marwan ibnul Hakam.

Menurut pendapat yang lainnya lagi, si istri tertalak bain.
Pendapat ini diriwayatkan dari Ali, Ibnu Mas’ud, Usman, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan Zaid ibnu Sabit, serta dipegang oleh Ata, Jabir ibnu Zaid, Masruq, Ikrimah, Al-Hasan, Ibnu Sirin, Muhammad ibnul Hanafiyyah, Ibrahim, Qubaisah ibnu Zuaib, Abu Hanifah, As-Sauri, dan Al-Hasan ibnu Saleh.

Semua pendapat yang mengatakan bahwa si istri tertalak dengan lewatnya masa empat bulan mewajibkan adanya idah atas pihak istri.
Kecuali apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Abusy Sya’sa yang mengatakan bahwa si istri telah mengalami haid tiga kali, maka tidak ada idah atas dirinya.
Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Imam Syafii.

Akan tetapi, pendapat yang dikatakan oleh jumhur ulama mutaakhkhirin mengatakan bahwa pihak suami dihentikan, lalu ia dituntut untuk kembali kepada istrinya atau menceraikannya, dan tiada suatu talak pun yang jatuh atas diri si istri hanya karena lewatnya masa empat bulan.

Imam Malik meriwayatkan dari Nafi’, dari Abdullah ibnu Umar yang mengatakan, “Apabila seorang lelaki meng-ila istrinya, maka talaknya tidak ada yang jatuh, sekalipun telah berlalu masa empat bulan, melainkan pihak suami dihentikan, lalu dituntut untuk kembali kepada istrinya atau menceraikannya.” Demikianlah menurut riwayat yang diketengahkan oleh Imam Bukhari.

Imam Syafii rahimahullah mengatakan, telah menceritakan kepada kami Sufyan ibnu Uyaynah, dari Yahya ibnu Sa’id, dari Sulaiman ibnu Yasar yang mengatakan, “Aku telah menjumpai belasan orang sahabat Nabi ﷺ, semua berpendapat bahwa lelaki yang bersumpah ila dihentikan.” Pengertian belasan menurut Imam Syafii paling sedikit terdiri atas tiga belas orang.

Imam Syafii meriwayatkan sebuah asar melalui Ali r.a., bahwa ia menghentikan suami yang bersumpah ila.
Kemudian mengatakan bahwa memang demikianlah menurut pendapat kami, pendapat ini sesuai dengan apa yang telah kami riwayatkan melalui Umar, Ibnu Umar, Siti Aisyah, Usman, Zaid ibnu Sabit dan belasan orang sahabat Nabi lainnya.
Demikianlah pendapat Imam Syafii rahimahullah.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Maryam, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Ayub, dari Ubaidillah ibnu Umar, dari Suhail ibnu Abu Saleh, dari ayahnya yang menceritakan bahwa ia pernah bertanya kepada dua belas lelaki sahabat tentang masalah seorang lelaki yang mengucapkan sumpah ila terhadap istrinya.
Mereka mengatakan bahwa si suami tidak dikenakan apa pun sebelum lewat masa empat bulan, setelah itu si suami dihentikan dan dipaksa memilih salah satu di antara dua alternatif: Adakalanya kembali kepada istrinya (menyetubuhinya) atau menceraikannya.

Hal yang sama diriwayatkan pula oleh Imam Daruqutni melalui Suhail.

Menurut kami, pendapat ini diriwayatkan dari Umar, Usman, Ali, Abu Darda, Aisyah Ummul Muminin, Ibnu Umar, dan ibnu Abbas.
Hal yang sama dikatakan pula oleh Sa’id ibnul Musayyab, Umar ibnu Abdul Aziz, Mujahid, Tawus, Muhammad ibnu Ka’b, dan Al-Qasim.

Pendapat ini merupakan mazhab Imam Malik, Imam Syafii, dan Imam Ahmad ibnu Hambal serta murid-murid mereka semuanya, rahimahullah.

Pendapat ini pula yang dipilih oleh Ibnu Jarir, juga yang dikatakan oleh Al-Lais, Ishaq ibnu Rahawaih, Abu Ubaid, Abu Saur, dan Daud.
Mereka semua berpendapat bahwa jika pihak suami tidak mau kembali kepada istrinya, maka pihak suami harus menalak istrinya.
Jika pihak suami tidak mau menalak istrinya, maka pihak hakimlah yang menjatuhkan talaknya.
Kemudian talak yang dijatuhkan ber-sifat raj’i, si suami boleh merujuknya selagi dalam masa idahnya.

Tetapi Imam Malik berpendapat menyendiri.
Ia mengatakan, tidak boleh pihak suami merujuknya sebelum ia menyetubuhi istrinya dalam idahnya.
Pendapat ini aneh sekali.

Para ahli fiqih dan lain-lainnya sehubungan dengan masalah menangguhkan seorang suami yang bersumpah ila selama empat bulan telah menyebutkan sebuah asar yang diriwayatkan oleh Imam Malik ibnu Anas di dalam kitab Muwatta-nya, dari Abdullah ibnu Dinar yang menceritakan bahwa di suatu malam Khalifah Umar ibnul Khattab keluar, lalu ia mendengar seorang wanita mengucapkan syair berikut:

Malam ini terasa amat panjang dan lambungnya kelihatan sudah menghitam, sedangkan aku tidak dapat tidur karena tiada kekasih yang biasa bermain denganku.
Maka demi Allah, seandainya aku tidak mempunyai perasaan bahwa Allah selalu mengawasiku, niscaya lambungnya akan bergerak dari tempat tidur ini.

Kemudian Umar bertanya kepada anak perempuannya (yaitu Siti Hafsah r.a.), “Berapa lamakah seorang wanita bertahan ditinggal suaminya?”
Siti Hafsah menjawab, “Enam atau empat bulan.” Maka Umar berkata, “Aku tidak akan menugaskan seorang pun dari pasukan kaum muslim lebih dari masa tersebut.”

Muhammad ibnu Ishaq meriwayatkan dari As-Saib ibnu Jubair maula ibnu Abbas yang telah menjumpai masa sahabat Nabi ﷺ (yakni tabi’in) mengatakan bahwa ia masih tetap teringat kepada hadis Umar.
Disebutkan bahwa di suatu malam Khalifah Umar mengelilingi kota Madinah, dia sering melakukan hal tersebut, tiba-tiba ia melewati rumah seorang wanita Arab, sedangkan pintu rumah wanita itu tertutup, lalu terdengar wanita itu mendendangkan syair berikut:

Malam ini terasa amat panjang dan lambung tempat tidurnya Sudah lapuk, sedangkan aku sendiri tidak dapat tidur karena tiada kekasih yang aku biasa bermain dengannya.
Aku bermain dengannya tahap demi tahap, seakan-akan bulan menampakkan alisnya di malam yang pekat, Dia membuat senang orang yang bermain di dekatnya, dalam kelembutan perutnya yang agak besar itu aku mendekatinya.
Demi Allah, seandainya tidak ada Allah dan memang kenyataannya tiada sesuatu pun selain Allah, niscaya lambungnya pasti direbahkannya di atas tempat tidur ini.
Akan tetapi, aku takut kepada malaikat pengawas yang ditugaskan menjaga diri kami, sepanjang masa dia selalu mencatat semuanya karena taat kepada perintah Tuhanku, sedangkan rasa malu menghalang-halangi diriku dan demi menghormat suamiku agar diriku jangan tercemar.

Kemudian perawi melanjutkan asar ini seperti yang disebutkan di atas atau semisal dengannya.
Asar ini diriwayatkan pula melalui berbagai jalur, dan merupakan salah satu as’ar yang terkenal.


Kata Pilihan Dalam Surah Al Baqarah (2) Ayat 227

THALAAQ
لطَّلَٰق

Lafaz ini adalah ism mashdar dari kata kerja thalaqa.

Ibn Faris berkata,
“Asal lafaz ini menunjukkan makna mengosongkan dan melepaskan.

Ungkapan hiya thaliq atau thaliqah berarti dia dilepas atau dikosongkan. Oleh karena itu ath thalaaq bermakna ath thathliiq yaitu pelepasan atau penceraian.

Lafaz thalaaq disebut dua kali di dalam Al Qur’an yaitu dalam surah Al Baqarah (2) ayat 227 dan 229.

Ath thalaaq adalah pelepasan ikatan perkawinan, mengangkat ikatan yang dijalin antara suami dan isteri dengan lafaz yang khusus atau membatalkan perkawinan dan melepaskan ikatan dengan lafaz khusus.

Dalam ilmu fiqh, ath talaaq menurut syara’ ialah melepaskan ikatan perkawinan dan menamatkan hubungan suami isteri.

Ath thalaaq merupakan perkara yang halal yang paling dibenci oleh Allah seperti yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah.

Dalam Islam, perkawinan dapat berakhir melalui:
(1)penolakan atau pelepasan oleh pihak suami;
(2)kesepakatan bersama;
(3)perceraian oleh hakim setelah menerima tuntutan cerai dari isteri.

Ia dapat terjadi dengan ungkapan yang ditujukan kepada pihak isteri, ia mestilah dijatuhkan kepada isteri yang berada dalam keadaan suci dan dia tidak dalam keadaan hamil.

Thalaaq diiringi jangka waktu menunggu selama tiga kali suci yang dinamakan ‘iddah. Pada masa itu pihak suami tetap wajib menyediakan nafkah sekurang kurangnya tempat tinggal dan keperluan makanan. Isteri yang ditalak serta merta dapat dirujuk kembali oleh pihak suami selama masih dalam masa ‘iddah. Setelah rujuk, mereka kembali kepada ikatan perkawinan seperti sedia kala. Sekiranya talak diucapkan pada setiap masa suci sehingga ucapan thalaaq menjadi tiga kali, mereka tidak dibenarkan rujuk kecuali pihak isteri dinikahi oleh lelaki lain dan kemudian lelaki itu menceraikannya. Secara hukum dipandang sah menjatuhkan tiga kali talak sekaligus, namun secara moral hal itu perlu dihindari.

Talak terbagi atas tiga bagian, yaitu :

– Thalaaq Sarih
Yaitu talak yang nyata dan jelas tanpa memerlukan niat seperti berkata suami kepada isterinya, ”Aku talak engkau atau aku ceraikan engkau dengan talak satu, atau dua, atau tiga”

– Thalaaq Kinaayah
Yaitu talak yang memerlukan niat di mana maksud lafaz talak itu tidak nyata dan boleh diartikan kepada maksud yang lain seperti berkata suami kepada isterinya, ”Aku kosongkan engkau” atau “engkau haram bagiku atau engkau seperti bangkai dan lain lainnya,” Sekiranya suami berniat lafaz yang dikatakan kepada isterinya itu adalah bermaksud talak maka jatuhlah talaknya tetapi sekiranya lafaz yang dikatakannya itu bukanlah niat talak, maka talak tidak jatuh.

– Thalaaq Ta’liiq,
Yaitu talak yang bergantung dengan suatu atau perbuatan di mana perkara atau perbuatan itu dilakukan oleh isteri atau suami, seperti suami berkata kepada isterinya, “Sekiranya engkau keluar dari rumah tanpa kebenaranku, maka engkau tertalak” Atau suami berkata,
“Sekiranya aku tidak kembali dalam masa satu bulan maka engkau tertalak” Kedua dua contoh ini, sekiranya berlaku mengikut takliknya maka jatuhlah talaknya.

Talak mempunyai dua nama atau kategori yaitu:

1. Talak Raj’i
Yaitu talak yang membolehkan suami rujuk kepada isterinya semula tanpa perlu akad nikah yang baru, yaitu talak satu atau dua ketika belum habis ‘iddahnya.

2. Thalaq Bain
Yaitu talak yang tidak boleh suami rujuk kepada isterinya kembali, baik itu talak itu talak tiga atau talak secara khulu’ (tebus talak) atau talak isteri yang belum digauli atau talak yang difasakh, sekiranya suami tadi berkeinginan lagi kepada isterinya itu hendaklah suami mengadakan akad nikah yang baru.

Ath Thalaaq juga merupakan nama surah Al Qur’an yang ke 65 berdasarkan susunannya. la merupakan surah Madaniyyah secara sepakat, terdiri dari 15 ayat menurut hitungan ahli Basrah dan 12 ayat menurut yang lainnya. Mengandung 240 lafaz dan 1060 huruf. Ia mempunyai dua nama:

(1) Ath Thalaaq karena surah ini diawali dengan

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ

(2) Surah An Nisaa’il qusra sebagaimana yang dikatakan Abdullah bin Mas’ud.

Sumber : Kamus Al Qur’an, PTS Islamika SDN. BHD.Hal:339-341

Informasi Surah Al Baqarah (البقرة)
Surat “Al Baqarah” yang terdiri dari 286 ayat ini turun di Madinah yang sebahagian besar diturun­kan pada permulaan tahun Hijrah, kecuali ayat 281 diturunkan di Mina pada Hajji wadaa’ (hajji Nabi Muhammad ﷺ yang terakhir).
Seluruh ayat dari surat Al Baqarah termasuk golong­an Madaniyyah, merupakan surat yang terpanjang di antara surat-surat Al Qur’an yang di dalamnya terdapat pula ayat yang terpanjang (ayat 282).

Surat ini dinamai “Al Baqarah” karena di dalamnya disebutkan kisah penyembelihan sapi betina yang diperintahkan Allah kepada Bani lsrail (ayat 67 sarnpai dengan 74), dimana dije­laskan watak orang Yahudi pada umumnya, Dinamai “Fusthaathul-Qur’an” (puncak Al Qur­ aan) karena memuat beberapa hukum yang tidak disebutkan dalam surat yang lain.
Dinamai juga surat “alif-laam-miim” karena surat ini dimulai dengan Alif-laam-miim.

Keimanan:

Da’wah lslamiyah yang dihadapkan kepada umat Islam, ahli kitab dan para musyrikin.

Hukum:

Perintah mengerjakan shalat
menunaikan zakat
hukum puasa
hukum haji dan umrah
hukum qishash
hal-hal yang halal dan yang haram
bernafkah di jalan Allah
hukum arak dan judi
cara menyantuni anak yatim, larangan riba
hu­tang piutang
nafkah dan yang berhak menerimanya
wasiyat kepada dua orang ibu­ bapak dan kaum kerabat
hukum sumpah
kewajiban menyampaikan amanat
sihir
hukum merusak mesjid
hukum merubah kitab-kitab Allah
hukum haidh, ‘iddah, thalak, khulu’, ilaa’
hukum susuan
hukum melamar
mahar larangan mengawini wanita musyrik dan sebaliknya
hukum perang.

Kisah:

Kisah penciptaan Nabi Adam a.s.
kisah Nabi Ibrahim a.s.
kisah Nabi Musa a.s, dengan Bani lsrail.

Lain-lain:

Sifat-sifat orang yang bertakwa
sifat-sifat orang munafik
sifat-sifat Allah
per­umpamaan-perumpamaan
kiblat, kebangkitan sesudah mati.

Audio

Qari Internasional

Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 227 - Oleh Syekh Mishari Alafasy
Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 227 - Oleh Syekh Sa'ad Al-Ghamidi
Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 227 - Oleh Syekh Muhammad Ayyub

Murottal al-Qur'an & Terjemahan Indonesia
Q.S. Al-Baqarah - Oleh Syekh Misyari Rasyid Alafasy
Full ayat 1 sampai 286 & Terjemahan


GambarStatistik Q.S. 2:227
  • Rating RisalahMuslim

Ayat ini terdapat dalam surah Al Baqarah.

Surah Al-Baqarah (Arab: سورة البقرة‎, bahasa Indonesia: "Sapi Betina") adalah surah ke-2 dalam Al-Qur'an.
Surah ini terdiri dari 286 ayat, 6.221 kata, dan 25.500 huruf dan tergolong surah Madaniyah.
Surah ini merupakan surah dengan jumlah ayat terbanyak dalam Al-Qur'an.
Surah ini dinamai al-Baqarah yang artinya Sapi Betina sebab di dalam surah ini terdapat kisah penyembelihan sapi betina yang diperintahkan Allah kepada Bani Israil (ayat 67-74).
Surah ini juga dinamai Fustatul Qur'an (Puncak Al-Qur'an) karena memuat beberapa hukum yang tidak disebutkan dalam surah yang lain.
Dinamai juga surah Alif Lam Mim karena ayat pertama di surah berisi tiga huruf arab yakni Alif, Lam, dan Mim.

Nomor Surah 2
Nama Surah Al Baqarah
Arab البقرة
Arti Sapi Betina
Nama lain Fasthath al-Qur’an, Sanam al-Qur’an (Puncak Al-Quran), Al-Zahrawan (Dua yang Cemerlang), Alif Lam Mim
Tempat Turun Madinah
Urutan Wahyu 87
Juz Juz 1 (ayat 1-141), 2 (ayat 142-252) dan 3 (ayat 253-286)
Jumlah ruku' 40 ruku'
Jumlah ayat 286
Jumlah kata 6156
Jumlah huruf 26256
Surah sebelumnya Surah Al-Fatihah
Surah selanjutnya Surah Ali 'Imran
4.9
Ratingmu: 4.3 (27 orang)
Sending

Iklan

Video

Panggil Video Lainnya


Ikuti RisalahMuslim
               

Copied!

Masukan & saran kirim ke email:
[email protected]

Made with in Yogyakarta