QS. Al An ‘aam (Hewan Ternak) – surah 6 ayat 159 [QS. 6:159]

اِنَّ الَّذِیۡنَ فَرَّقُوۡا دِیۡنَہُمۡ وَ کَانُوۡا شِیَعًا لَّسۡتَ مِنۡہُمۡ فِیۡ شَیۡءٍ ؕ اِنَّمَاۤ اَمۡرُہُمۡ اِلَی اللّٰہِ ثُمَّ یُنَبِّئُہُمۡ بِمَا کَانُوۡا یَفۡعَلُوۡنَ
Innal-ladziina farraquu diinahum wakaanuu syiya’an lasta minhum fii syai-in innamaa amruhum ilallahi tsumma yunabbi-uhum bimaa kaanuu yaf’aluun(a);

Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama-Nya dan mereka menjadi bergolongan, tidak ada sedikitpun tanggung jawabmu kepada mereka.
Sesungguhnya urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah, kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat.
―QS. 6:159
Topik ▪ Hari Kebangkitan ▪ Kebenaran hari penghimpunan ▪ Rezeki manusia dijamin Allah
6:159, 6 159, 6-159, Al An ‘aam 159, AlAnaam 159, Al Anaam 159, Al Anam 159, AlAnam 159, Al An’am 159

Tafsir surah Al An 'aam (6) ayat 159

Tafsir Kementrian Agama RI

Tafsir QS. Al An ‘aam (6) : 159. Oleh Kementrian Agama RI

Pada ayat ini Allah menerangkan bahwa orang-orang yang berpecah-belah dalam agamanya dan mereka menjadi bermacam-macam golongan dan kelompok yang sangat fanafik sehingga dari perbedaan paham dan pendapat itu timbullah perselisihan dan permusuhan, masing-masing ingin benar sendiri sehingga mencari segala jalan untuk kemenangan bukan untuk mencari kebenaran dengan mempergunakan hadis-hadis yang tidak patut dipergunakan dan menakwilkan Alquran menurut selera dan kemauannya sendiri.
Orang yang begini telah lepas dari tanggung jawab Nabi Muhammad dan urusan mereka terserah kepada Allah untuk memberi balasan yang sewajarnya.
Menurut sunah Allah di dalam dunia ini, bahwa dua pihak yang berkelahi akan menjadi mangsa bagi pihak ketiga yang mencari keuntungan.
Ini adalah balasan di dunia dan mereka akan merasakan balasan lainnya di akhirat setimpal dengan apa yang mereka perbuat.
Menurut tafsir Al-Maragi, maka dengan pembahasan yang sama dapat diketahui bahwa sebab-sebab perpecahan di kalangan umat Islam dalam agama yang mengakibatkan kelemahan mereka dalam urusan dunia ada lima perkara yang maksudnya secara rigkas sebagai berikut:

1.
Pertentangan (perebutan) kekuasaan dan ini terjadi semenjak permulaan Islam sampai sekarang.

2.
Fanatik kebangsaan (rumpun keturunan).
Karena setiap bangsa dan rumpun keturunan (ras) tidak senang dikuasai oleh yang lain.

3.
Fanatik mazhab-mazhab dan pendapat-pendapat pokok agama dan cabang-cabangnya, seperti mazhab Syiah mencaci mazhab-mazhab lainnya seperti mazhab Hanafiah dan mazhab Syafiiyah, dan orang-orang ahli hadis mempertahankan dengan menyoroti orang-orang ahli qias.

4.
Fatwa agama menurut pikiran saja.
Karenanya banyak orang yang berani memberikan fatwa di dalam agama Islam padahal dia belum bisa mengambil suatu hukum sebagaimana mestinya dari dalil-dalilnya sehingga fatwanya membentur dan menabrak dalil-dalil yang pada hakikatnya ada tetapi tidak diketahui.

5.
Usaha dan tipu daya dari kelompok musuh-musuh Islam sehingga banyak yang tersiar hadis mauduk (yang tidak benar) yang dapat merembes kepada pemimpin Islam dan mereka mempergunakannya sebagai dalil-dalil dalam agama Islam.

Tafsir al-Misbah
Oleh Muhammad Quraish Shihab:

Orang-orang yang memecah agama yang satu dan benar, dengan akidah dan hukum-hukum palsu, hingga mereka menjadi beberapa kelompok, engkau mengira mereka bersatu, padahal hati mereka tidak bersatu.
Engkau tidak akan ditanya mengenai perpecahan dan ketidaktaatan mereka.
Engkau tidak dapat memberi petunjuk kepada mereka, sebab engkau hanya penyampai risalah.
Hanya Allahlah yang memiliki urusan mereka untuk diberi petunjuk atau diberi pahala.
Allah akan memberitahu mereka di hari kiamat, tentang apa-apa yang mereka lakukan di dunia, kemudian akan membalasnya.

Tafsir al-Jalalain
Oleh Jalaluddin al-Mahalli & Jalaluddin as-Suyuthi:

(Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya) oleh sebab mereka bercerai-berai di dalamnya, yaitu mereka mengambil sebagian peraturannya dan meninggalkan sebagian lainnya (dan mereka menjadi berpuak-puak) menjadi bersekte-sekte dan masalah agama.

Menurut suatu qiraat artinya mereka berpecah-belah dan meninggalkan agamanya yang harus mereka peluk, mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani (tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu terhadap mereka) janganlah engkau menghalang-halangi mereka.

(Sesungguhnya urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah) Dialah yang mengurusnya (kemudian Allah memberitahukan kepada mereka) di akhirat kelak (apa yang telah mereka perbuat) Allah memberikan balasan kepada mereka.

Ayat ini telah dinasakh dengan turunnya ayat saif/ayat yang memerintahkan berperang.

Tafsir al-Muyassar
Oleh tim Mujamma’ Raja Fahd arahan Syaikh al-Allamah Dr. Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh:

Sesungguhnya engkau (wahai Rasul) berlepas diri dari orang-orang yang memecah belah agama mereka setelah mereka terhimpun di dalam ketahuhidan Allah dan menjalankan syariat-Nya, sehingga mereka terpecah menjadi beberapa kelompok dan golongan.
Sesungguhnya Allah yang akan menghukumi mereka.
Kemudian, Dia akan memberitahukan amal-amal mereka, memberi pahala kepada siapa yang bertaubat dan berbuat baik di antara mereka dan menyiksa kepada orang yang berbuat dosa lantaran dosanya.

Tafsir Ibnu Katsir
Oleh Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi:

Mujahid, Qatadah, Ad-Dahhak, dan As-Saddi mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani.

Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya: Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi bergolongan.
(Q.S. Al-An’am [6]: 159) Demikian itu karena orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani berselisih pendapat sebelum Nabi Muhammad ﷺ diutus, lalu mereka terpecah belah menjadi banyak golongan dan sekte.
Ketika Allah subhanahu wa ta’ala.
telah mengutus Nabi Muhammad ﷺ, maka Allah subhanahu wa ta’ala.
menurunkan firman berikut kepadanya: Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi bergolongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu terhadap mereka.
(Q.S. Al-An’am [6]: 159), hingga akhir ayat.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Sa’id ibnu Umar As-Sukuni, telah menceritakan kepada kami Baqiyyah ibnul Walid yang menulis surat kepada Abbad ibnu Kasir, telah menceritakan kepadaku Lais, dari Tawus, dari Abu Hurairah r.a., bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda sehubungan dengan makna ayat ini: Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi bergolongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu terhadap mereka.
(Q.S. Al-An’am [6]: 159) Mereka bukan termasuk golonganmu, yakni mereka adalah ahli bidah ahli syubhat, dan ahli dalalah (sesat) dari kalangan umat ini.

Tetapi sanad hadis ini tidak sahih karena Abbad ibnu Kasir hadisnya tidak terpakai.
Hadis ini bukan buatan, tetapi predikat marfu’-nya hanyalah dugaan (ilusi) belaka, mengingat hadis ini diriwayatkan pula oleh Sufyan As-Sauri, dari Lais (yaitu Ibnu Abu Sulaim), dari Tawus, dari Abu Hurairah.
Disebutkan bahwa Abu Hurairah telah mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan umat ini.

Abu Galib telah meriwayatkan dari Abu Umamah sehubungan dengan makna firman-Nya: dan mereka menjadi bergolongan.
(Q.S. Al-An’am [6]: 159) Mereka adalah orang-orang Khawarij.

Telah diriwayatkan pula dari Abu Umamah secara marfu’, tetapi predikatnya tidak sahih.

Syu’bah meriwayatkan dari Mujalid, dari Asy-Sya’bi, dari Syuraih, dari Umar r.a,, bahwa Umar pernah berkata kepada Siti Aisyah r.a.
sehubungan dengan makna firman-Nya: Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi bergolongan.
(Q.S. Al-An’am [6]: 159) bahwa mereka adalah ahli bid’ah.

Asar ini diriwayatkan oleh Ibnu Murdawaih, predikatnya garib pula, tidak sah dikatakan marfu’.

Makna lahiriah ayat bersifat umum mencakup semua orang yang memecah belah agama Allah dan bertentangan dengannya, karena sesungguhnya Allah mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkannya atas agama lainnya, dan syariatnya adalah satu, tidak ada pertentangan padanya serta tidak ada pemecah belah.
Maka barang siapa yang berselisih pendapat mengenainya:

…dan mereka menjadi bergolongan.

Yakni menjadi bersekte-sekte, seperti yang terjadi pada agama-agama lain yang terdiri atas banyak golongan, kecenderungan, dan kesesatan.
Maka sesungguhnya Allah membersihkan diri Rasulullah ﷺ dari apa yang dilakukan mereka.
Ayat ini semakna dengan ayat lain yang disebut­kan melalui firman-Nya:

Dia telah mensyariatkan bagi kalian tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu.
(Q.S. Asy Shyuura [42]: 13)

Di dalam sebuah hadis disebutkan:

Kami golongan para nabi semuanya bersaudara, agama kami satu.

Yaitu jalan yang lurus yang disampaikan oleh para rasul semuanya, seperti menyembah Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan berpegang kepada syariat rasul yang terakhir.
Maka hal-hal yang ber­tentangan dengan ketentuan tersebut dinamakan kesesatan dan kejahilan serta hawa nafsu, sedangkan para rasul membersihkan dirinya dari hal tersebut.
Sebagaimana yang disebutkan oleh firman-Nya:

…tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu terhadap mereka.

Firman Allah subhanahu wa ta’ala.:

Sesungguhnya urusan mereka hanyalah (terserah) kepada Allah, kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat.

Semakna dengan ayat lain yang disebutkan melalui firman-Nya:

Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Sabi ah, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi, dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat.
Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.
(Q.S. Al-Hajj [22]: 17)

Kemudian Allah menjelaskan perihal kelembutan-Nya dalam keputusan hukum-Nya dan keadilan-Nya kelak di hari kiamat.
Untuk itu Allah subhanahu wa ta’ala.
berfirman:


Informasi Surah Al An 'aam (الانعام)
Surat Al An’aam (binatang ternak:
unta, sapi, biri-biri dan kambing) yang terdiri atas 165 ayat, termasuk golongan surat Makkiyyah, karena hampir seluruh ayat-ayatnya diturunkan di Mekah dekat sebelum hijrah.

Dinamakan Al An’aam karena di dalamnya disebut kata “An’aam” dalam hubungan dengan adat istiadat kaum musyrikin, yang menurut mereka binatang­ binatang temak itu dapat dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada tuhan mereka.
Juga dalam surat ini disebutkan hukum-hukum yang berkenaan dengan binatang ternak itu.

Keimanan:

Bukti-bukti keesaan Allah serta kesempumaan sifat-sifat-Nya
kebenaran kena­bian Nabi Muhammad ﷺ
penyaksian Allah atas kenabian Ibrahim, Ishaq, Ya’ qub, Nuh, Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa, Harun, Zakaria, Yahya, ‘Isa, Ilyas, Alyasa’, Yunus dan Luth
penegasan tentang adanya risalah dan wahyu serta hari pembalasan dan hari kebangkitan kepalsuan kepercayaan orang-orang musy­rik dan keingkaran mereka terhadap hari kiamat.

Hukum:

Larangan mengikuti adat istiadat yang dibuat-buat oleh kaum Jahiliyah
makanan yang halal dan yang haram
wasiat yang sepuluh dari Al Qur’an
tentang tauhid keadilan dan hukum-hukum
larangan mencaci maki berhala orang musyrik karena mereka akan membalas dengan mencaci maki Allah.

Kisah:

Kisah umat-umat yang menentang rasul-rasul
kisah pengalaman Nabi Muhammad ﷺ dan para nabi pada umumnya
cerita Nabi Ibrahim a.s. membimbing kaum­ nya kepada tauhid.

Lain-lain:

Sikap kepala batu kaum musyrikin
cara seorang nabi memimpin umatnya
bi­dang-bidang kerasulan dan tugas rasul-rasul
tantangan kaum musyrikin untuk melemahkan rasul
kepercayaan orang-orang musyrik terhadap jin, syaitan dan malaikat
beberapa prinsip keagamaan dan kemasyarakatan
nilai hidup duniawi.

Audio

Qari Internasional

Q.S. Al-An-'aam (6) ayat 159 - Oleh Syekh Mishari Alafasy
Q.S. Al-An-'aam (6) ayat 159 - Oleh Syekh Sa'ad Al-Ghamidi
Q.S. Al-An-'aam (6) ayat 159 - Oleh Syekh Muhammad Ayyub

Murottal al-Qur'an & Terjemahan Indonesia
Q.S. Al-An-'aam - Oleh Syekh Misyari Rasyid Alafasy
Full ayat 1 sampai 165 & Terjemahan


GambarStatistik Q.S. 6:159
  • Rating RisalahMuslim

Ayat ini terdapat dalam surah Al An 'aam.

Surah Al-An'am (bahasa Arab:الانعام, al-An'ām, "Binatang Ternak") adalah surah ke-6 dalam al-Qur'an.
Surah ini terdiri atas 165 ayat dan termasuk pada golongan surah Makkiyah, karena hampir seluruh ayat surah ini diturunkan di Mekkah sebelum hijrah.
Dinamakan Al-An'am (hewan ternak) karena di dalamnya disebut kata An'am dalam hubungan dengan adat-istiadat kaum musyrik, yang menurut mereka binatang-binatang ternak itu dapat dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada tuhan mereka.
Dalam surah ini juga dikemukakan hukum berkenaan dengan hewan ternak tersebut.

Dalam surah al-An'am ini, terdapat do'a Iftitah yang disunnahkan untuk membacanya dengan tidak bersuara.
Doa ini dibaca pada saat setelah takbir dan sebelum bacaan surah Al-Fatihah.
Sebagian ayat-ayat yang dibaca adalah ayat 79 dan 163.

Nomor Surah 6
Nama Surah Al An 'aam
Arab الانعام
Arti Hewan Ternak
Nama lain -
Tempat Turun Mekkah
Urutan Wahyu 55
Juz Juz 3 (ayat 1-91),
juz 4 (ayat 92-200)
Jumlah ruku' 0
Jumlah ayat 165
Jumlah kata 3055
Jumlah huruf -
Surah sebelumnya Surah Al-Ma'idah
Surah selanjutnya Surah Al-A’raf
4.9
Ratingmu: 4 (1 orang)
Sending

Iklan

Video

Panggil Video Lainnya


Ikuti RisalahMuslim
               

Copied!

Masukan & saran kirim ke email:
[email protected]

Made with in Yogyakarta