QS. Al An ‘aam (Hewan Ternak) – surah 6 ayat 129 [QS. 6:129]

وَ کَذٰلِکَ نُوَلِّیۡ بَعۡضَ الظّٰلِمِیۡنَ بَعۡضًۢا بِمَا کَانُوۡا یَکۡسِبُوۡنَ
Wakadzalika nuwallii ba’dhazh-zhaalimiina ba’dhan bimaa kaanuu yaksibuun(a);

Dan demikianlah Kami jadikan sebahagian orang-orang yang zalim itu menjadi teman bagi sebahagian yang lain disebabkan apa yang mereka usahakan.
―QS. 6:129
Topik ▪ Maksiat dan dosa ▪ Balasan dari perbuatannya ▪ Tantangan Al Qur’an
6:129, 6 129, 6-129, Al An ‘aam 129, AlAnaam 129, Al Anaam 129, Al Anam 129, AlAnam 129, Al An’am 129

Tafsir surah Al An 'aam (6) ayat 129

Tafsir Kementrian Agama RI

Tafsir QS. Al An ‘aam (6) : 129. Oleh Kementrian Agama RI

Dengan ayat ini Allah subhanahu wa ta’ala menegaskan bahwa hidup berkelompok dan bergolong-golongan antara orang yang sama tujuan, cita-cita dan kepentingannya terutama dalam hal yang jahat dan menyesatkan telah menjadi kebiasaan dari sebagian mereka, tidak ada bedanya antara jin dan manusia.
Mereka selalu tolong menolong dan bantu membantu dalam berbagai usaha dan daya upaya agar apa yang mereka cita-citakan dan apa yang mereka perjuangkan dapat terlaksana dengan sempurna.
Mereka tidak segan-segan melakukan kekerasan, kelaliman dan penganiayaan dan tidak menghiraukan lagi norma-norma kemanusiaan, keadilan, dan sifat kasih sayang, asal saja mereka selalu dapat berkuasa dan menikmati kehidupan dunia ini dengan sepuas-puasnya.
Hal ini dapat dilihat dan dibuktikan oleh sejarah semenjak zaman dahulu kala sampai kepada zaman sekarang ini.
Betapa banyak Nabi-nabi dan Rasul-rasul membawa kebenaran, penyeru kepada akidah tauhid, mendapat tantangan yang hebat dan keras dari penyembah berhala dan penyeru kepada kebatilan dan kesesatan.
Para Nabi dan Rasul itu tetap dalam pendiriannya, tetap dalam dakwahnya sehingga Allah memberi keputusan antara mereka dan kaumnya yang sesat dan durhaka itu seperti kaum Ad dan Samud.
Betapa banyak bangsa bangsa yang merasa dirinya kuat dan perkasa dengan terang-terangan merampas hak bangsa-bangsa yang lemah tanpa memperdulikan rasa keadilan dan perikemanusiaan.
Tetapi bangsa-bangsa yang tertindas dan terjajah itu tidak tinggal diam dan selalu berjuang dengan berbagai cara untuk mencapai dan memperoleh serta mengambil kembali kemerdekaannya.
Memang telah menjadi Sunah Allah bahwa kebenaran pasti menang selama kebenaran itu tetap dibela dan diperjuangkan.
Allah berfirman:

Dan katakanlah! Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap, sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap.
(Q.S. Al Israa [17]: 81)

Allah tidak menyuruh manusia atau jin agar mereka bersatu dan berkelompok untuk berbuat kejahatan, melakukan yang batil dan berbuat yang mungkar tetapi demikianlah tabiat manusia dan masyarakatnya, mereka lebih tertarik untuk bergabung dan bertolong-tolongan dengan kelompok yang sama arah dan tujuan hidupnya, walaupun hal itu ditujukan untuk melakukan kelaliman dan bertindak sewenang wenang terhadap masyarakat yang lain Allah berfirman:

Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama, mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan melarang berbuat yang makruf dan mereka menggenggamkan tangannya.
Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah juga melupakan mereka.
Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik.

(Q.S. At-Taubah [9]: 67)

Diriwayatkan dari Qatadah bahwa dalam menafsirkan ayat ini dia berkata: “Sesungguhnya Allah menjadikan manusia berteman akrab sesamanya dengan sebab persamaan perbuatannya, seorang mukmin adalah wali (teman akrab) bagi orang mukmin, kapan dan di mana dia berada.
Seorang kafir adalah wali orang kafir lainnya, kapan dan di manapun ia berada.
Iman itu bukanlah dengan angan-angan dan bukan pula dengan tanda atau pakaian.
Demi umur Ku! Bila engkau taat kepada Allah, sedang engkau tidak mengenal seorangpun di antara orang yang taat kepada Nya, maka hal itu tidak membahayakan kepadamu.
Dan bila engkau berbuat durhaka dan maksiat yang dilarang Allah sedang engkau berteman akrab dengan orang yang taat dan takwa kepada Nya, maka hal itu tidak akan berguna sedikit pun bagimu.

Abe Syaikhi meriwayatkan bahwa Masykur bin Abil Aswad berkata: “Aku bertanya kepada Al A’masy tentang maksud ayat 129 ini: “Apakah yang engkau dengar dari para sahabat dan ulama tabiin?
Al A’masy menjawab: “Aku dengar mereka berkata: “Apabila akhlak manusia telah rusak, maka mereka akan diperintah oleh manusia-manusia yang jahat.
Allah berfirman:

Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya menaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan Kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.
(Q.S. Al Israa [17]: 16)

Sebaliknya orang-orang mukmin mereka bersatu dan memiliki pemimpin dan orang kepercayaan yang terdiri dari orang-orang yang baik, jujur dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta’ala

Firman Allah

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lainnya, Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf mencegah dari yang mungkar, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul Nya.
Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

(Q.S. At-Taubah [9]: 71)

Tafsir al-Misbah
Oleh Muhammad Quraish Shihab:

Demikian pula, sebagaimana Kami jadikan masing-masing jin dan manusia yang berbuat maksiat untuk saling menikmati yang lain, Kami jadikan pula orang-orang zalim sebagai penguasa bagi yang lain, akibat dosa besar yang mereka lakukan.

Tafsir al-Jalalain
Oleh Jalaluddin al-Mahalli & Jalaluddin as-Suyuthi:

(Dan demikianlah) sebagaimana yang telah Kami berikan nikmat kepada orang-orang yang maksiat dari golongan manusia dan jin sebagian mereka melalui sebagian lainnya (Kami jadikan berteman) saling bantu-membantu (sebagian orang-orang yang lalim itu dengan sebagian lainnya) atas sebagian lainnya (disebabkan apa yang mereka usahakan) berupa perbuatan-perbuatan maksiat.

Tafsir al-Muyassar
Oleh tim Mujamma’ Raja Fahd arahan Syaikh al-Allamah Dr. Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh:

Demikianlah, Kami jadikan setan-setan dari bangsa jin itu teman-teman bagi orang-orang kafir dari bangsa manusia.
Setanj-setan itu menjadi pemimpin-pemimpin mereka.
Kami jadikan orang-orang yang zhalim teman bagi sebagian yang lain di dunia disebabkan kedurhakaan yang mereka lakukan

Tafsir Ibnu Katsir
Oleh Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi:

Sa’id meriwayatkan dari Qatadah sehubungan dengan takwil ayat ini, bahwa sesungguhnya Allah mempertemankan manusia berdasarkan amal perbuatan mereka.
Dengan kata lain, orang mukmin adalah teman orang mukmin lainnya di masa kapan pun dan di mana saja.
Orang kafir adalah teman orang kafir, di mana saja dan kapan pun berada.
Iman bukanlah hanya sekadar angan-angan, bukan pula sebagai perhiasan (melainkan harus disertai dengan amal perbuatan).
Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Jarir.

Ma’mar meriwayatkan dari Qatadah sehubungan dengan tafsir ayat ini, bahwa Allah menjadikan teman sebagian orang-orang yang zalim dengan sebagian yang lain di dalam neraka, sebagian dari mereka mengikuti sebagian yang lainnya.

Malik ibnu Dinar mengatakan bahwa ia pernah membaca kitab Zabur yang isinya antara lain, “Sesungguhnya Aku akan membalas orang-orang munafik dengan orang-orang munafik lagi, kemudian Aku menimpakan pembalasan (azab) kepada orang-orang munafik semuanya.” Yang demikian itu terdapat di dalam Al-Qur’an melalui firman-Nya: Dan demikianlah Kami jadikan sebagian orang-orang yang zalim itu berkuasa atas sebagian yang lainnya.
(Q.S. Al-An’am [6]: 129)

Abdur Rahman ibnu Zaid ibnu Aslam mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya: Dan demikianlah Kami jadikan sebagian orang-orang yang zalim itu menjadi teman bagi sebagian yang lain.
(Q.S. Al-An,am: 129) Yang dimaksud ialah orang-orang yang zalim dari kalangan umat jin dan umat manusia, Lalu Abdur Rahman ibnu Zaid ibnu Aslam membacakan firman-Nya: Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan Yang Maha Pemurah (Al Qur’an), Kami adakan baginya setan (yang menyesatkan).
Maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya.
(Q.S. Az-Zukhruf [43]: 36).
Abdur Rahman ibnu Zaid ibnu Aslam mengatakan bahwa makna ayat ini ialah: Kami jadikan jin yang zalim berkuasa atas orang-orang yang zalim dari kalangan umat manusia.

Sebagian penyair mengatakan:

Tiada suatu kekuatan pun melainkan kekuatan Allah berada di atasnya, dan tidak ada seorang zalim pun melainkan dia akan mendapat cobaan dari orang zalim lainnya.

Makna ayat ini ialah ‘sebagaimana Kami kuasakan orang-orang yang merugi dari kalangan umat manusia itu kepada segolongan kaum jin yang telah menyesatkan mereka, maka Kami berbuat hal yang sama terhadap orang-orang yang zalim.
Yakni Kami kuasakan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain, Kami binasakan sebagian dari mereka melalui sebagian yang lain, dan Kami timpakan pembalasan atas sebagian mereka dengan melalui sebagian yang lainnya, sebagai pem­balasan Kami atas perbuatan aniaya mereka dan kesesatan mereka.


Informasi Surah Al An 'aam (الانعام)
Surat Al An’aam (binatang ternak:
unta, sapi, biri-biri dan kambing) yang terdiri atas 165 ayat, termasuk golongan surat Makkiyyah, karena hampir seluruh ayat-ayatnya diturunkan di Mekah dekat sebelum hijrah.

Dinamakan Al An’aam karena di dalamnya disebut kata “An’aam” dalam hubungan dengan adat istiadat kaum musyrikin, yang menurut mereka binatang­ binatang temak itu dapat dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada tuhan mereka.
Juga dalam surat ini disebutkan hukum-hukum yang berkenaan dengan binatang ternak itu.

Keimanan:

Bukti-bukti keesaan Allah serta kesempumaan sifat-sifat-Nya
kebenaran kena­bian Nabi Muhammad ﷺ
penyaksian Allah atas kenabian Ibrahim, Ishaq, Ya’ qub, Nuh, Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa, Harun, Zakaria, Yahya, ‘Isa, Ilyas, Alyasa’, Yunus dan Luth
penegasan tentang adanya risalah dan wahyu serta hari pembalasan dan hari kebangkitan kepalsuan kepercayaan orang-orang musy­rik dan keingkaran mereka terhadap hari kiamat.

Hukum:

Larangan mengikuti adat istiadat yang dibuat-buat oleh kaum Jahiliyah
makanan yang halal dan yang haram
wasiat yang sepuluh dari Al Qur’an
tentang tauhid keadilan dan hukum-hukum
larangan mencaci maki berhala orang musyrik karena mereka akan membalas dengan mencaci maki Allah.

Kisah:

Kisah umat-umat yang menentang rasul-rasul
kisah pengalaman Nabi Muhammad ﷺ dan para nabi pada umumnya
cerita Nabi Ibrahim a.s. membimbing kaum­ nya kepada tauhid.

Lain-lain:

Sikap kepala batu kaum musyrikin
cara seorang nabi memimpin umatnya
bi­dang-bidang kerasulan dan tugas rasul-rasul
tantangan kaum musyrikin untuk melemahkan rasul
kepercayaan orang-orang musyrik terhadap jin, syaitan dan malaikat
beberapa prinsip keagamaan dan kemasyarakatan
nilai hidup duniawi.

Audio

Qari Internasional

Q.S. Al-An-'aam (6) ayat 129 - Oleh Syekh Mishari Alafasy
Q.S. Al-An-'aam (6) ayat 129 - Oleh Syekh Sa'ad Al-Ghamidi
Q.S. Al-An-'aam (6) ayat 129 - Oleh Syekh Muhammad Ayyub

Murottal al-Qur'an & Terjemahan Indonesia
Q.S. Al-An-'aam - Oleh Syekh Misyari Rasyid Alafasy
Full ayat 1 sampai 165 & Terjemahan


GambarStatistik Q.S. 6:129
  • Rating RisalahMuslim

Ayat ini terdapat dalam surah Al An 'aam.

Surah Al-An'am (bahasa Arab:الانعام, al-An'ām, "Binatang Ternak") adalah surah ke-6 dalam al-Qur'an.
Surah ini terdiri atas 165 ayat dan termasuk pada golongan surah Makkiyah, karena hampir seluruh ayat surah ini diturunkan di Mekkah sebelum hijrah.
Dinamakan Al-An'am (hewan ternak) karena di dalamnya disebut kata An'am dalam hubungan dengan adat-istiadat kaum musyrik, yang menurut mereka binatang-binatang ternak itu dapat dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada tuhan mereka.
Dalam surah ini juga dikemukakan hukum berkenaan dengan hewan ternak tersebut.

Dalam surah al-An'am ini, terdapat do'a Iftitah yang disunnahkan untuk membacanya dengan tidak bersuara.
Doa ini dibaca pada saat setelah takbir dan sebelum bacaan surah Al-Fatihah.
Sebagian ayat-ayat yang dibaca adalah ayat 79 dan 163.

Nomor Surah 6
Nama Surah Al An 'aam
Arab الانعام
Arti Hewan Ternak
Nama lain -
Tempat Turun Mekkah
Urutan Wahyu 55
Juz Juz 3 (ayat 1-91),
juz 4 (ayat 92-200)
Jumlah ruku' 0
Jumlah ayat 165
Jumlah kata 3055
Jumlah huruf -
Surah sebelumnya Surah Al-Ma'idah
Surah selanjutnya Surah Al-A’raf
4.9
Ratingmu: 4.7 (15 orang)
SendingPembahasan ▪ al anam 129

Iklan

Video

Panggil Video Lainnya


Ikuti RisalahMuslim
               

Copied!

Masukan & saran kirim ke email:
[email protected]

Made with in Yogyakarta